.'il:,,
'Y'
Pe
<.llatrr Cr-in iert
+
(-)
H.ETAPHB
tl
BURSA PEDIATRI G
I
E RI
24-76 Nisan 20t4
Merinos Atatlrk Kongre Kriltur, Merkezi
,l/
€.
#etf
& t,
,.
q\-
f
,:-
www.bursapediatri,
25 Nisan 2014
26 Nisan 2014
eocuk Gelinler Paneli
Bilimsel Program
Sosyal Program
(Bursa LB. Sos. Hiz. Sube MUd.Ettlik Binm )
Oturumlarl
Hemoflli Bulugmas
Hetader Oturumu
Sevket Yrimaz Oturumu
24 Nisan 2014
Piknik Proqraml
26 Nisan 20t4
10:00 Hastane bahgesinden hareket
10:30-11 :00 Orman gapalama
(Hr rADER)
Bilimsel Program
Konser
ACrlrs
Hatrra Ormanrmrzr Capalama
Sadaor Kanyonu Gezi
-
Piknik
Dctrtgelik Oturumu
Ayten Bozkaya Oilrumu
11:30-17:00 Sadafr Kanyonu Gezi Ve Piknik
{*-? ilif
Konore Sekretervag:
Uzm."Dr. Mehmet N6vzat Qizmeci - Hem. Ozlem KAYA
iletigim: Bursa Dorteelik eocuk
email; [email protected]
Hastahklan Hastanesi O224275 20 00 - 0 507 468 69 09 -0 505 657 65 39
G,D
sr
I
iuac'
Pediatri Crinleri
Dtizenleme ve Bilimsel Kurul:
Konore Baskanr:
Prof.Dr. BetUl Orhaner
Dog,Dr. Mete Kaya
Dog,Dr, Evren Semizel
Dog.Dr. Murat Tutang
Dog.Dr. Hakan Erdo{an
Uzm. Dr. Hasan Kocaefe
Uzm.Dr. Elif GLller Kazancl
Uzm. Dr. Mehmet Nevzat Cizmeci
Uzm. Dr. Oduzhan Durmai
Uzm. Dr. Atilla Griray
Dr. Murat Girginer
Dr. Mehtap Aslan
Aziz Elbas (Bursa B.B. Ar- Ge Projeler Koord.)
Saffet Ytlmaz (Bursa B.B. Basrn Hatkla ilitkiler 5 N4.)
Hemsire Ozlem Kaya
Op. Dr. Yavuz Bastuo
Uzm, Dr, Elif GUler Kazanct
Konore Sekretervasr:
Uzm. Dr. Mehmet Nevzat qizmeci
Hem, Ozlem Kaya
Ert-celik Cocuk Hastalklafl Hastanei Sos]al Komitesi
24 Nisan 2014 Pergembe (Ddrtgelik eocuk Hastahklan Hastanesi Konferans Salonu)
10:00-12: 00 Qocuk Gelinler Oturumu
10:00-10:10 Drama - Cocuk Gelinler
10:10-10:30 Konu: Gdrsellerle Qocuk Gelinler
Konugmacr: Faik Kaplan (Ig adamr, [email protected] sanatgrsr)
10:30-10:50 Konu: Ilgili Hukuki Altyaptmtz
Konu5mao: Av. Nevin Canbaz (Bursa Barosu)
10:50-11:10 Konu: Kadrn Bakrg Agrsryla Qocuk Gelinlik
Konugmao: Dilek UzUmculer (Morsalkm Kadtn Day. Dern. Bgk.)
11:10-11:30 Konu: Qocuk Gelinler
Konugmao: Pelin Feymi (Uzm. Sosyolog Bursa B.B. Esitlik Birimi)
11:30-11:50 Konu: eocuk Gelinli6in Medikal Y0nti
Konugmacr: Dog. Dr. Mumt Tutang
14:00-16:00 Hemofili Haftasr Etkinli[i
eilif\4Srl
BEFIKO
a
(Merinos Kongre Kiilti:r Merkezi-Ht]davendigar Salonu)
Hetader - Uzm. Dr. Elif GUler Kazanct
Hemoflli hastalanyla bulugma ve bilgilendirme toplanttsl
Sosyal Etkinlikler
Bilimsel Program AEtltgt:
17:00-18 :00 Agthg Kokteyli
18:00-18 :30 Agtltg Konugmalart
18: 30-19.00 Emeklilere Plaket Takdimi
19:00-21:00 Dortgelik Qocuk Hastahklarr Hastanesi Turk Halk Muzili Korosu Konseri
ww w. b u rsa ped i atri . co m
' 2,',
PROGRAM
Pediatrr Cunlerl
(Merinos Atattlrk Kongre Kriltrir Merkezi- Hudavendigar Salonu)
25 Nisan 2014 Cuma
09:00-10:30 Hetader Oturumu
Oturum Bagkanlarr: Prof. Dr. Betul Orhaner, Uzm, Dr, Muhtegem $enttjrk
L
Konu: Kanamalr Qocu$a Yakla5rm
Konugmacr: Uzm.Dr.Elif Guler Kazancr (Qocuk Hem, Onkoloji Uzm,)
il.
Konu: Lenfadenopatili Hastaya YaklaStm
Konugmacr: Prof. Dr. Betitl Orhaner (Qocuk Hem, Onkoloji Uzm.)
IIL Konu: Anemili
eocu$a Yaklagrm
Konugmacr: Uzm. Dr. Emine Yrlmaz Meft
10: 30- 1 1 :00 Kahve arast
11:00-12:30 Sevket Ytlmaz Oturumu
Oturum Bagkanlarr: Dog. Dr, Hakan ErdoQan, Dog. Dr. Mete Kaya
I. Konu: Endoolazmik Retikulum
Konugmacr: Prof. Dr. 6zer Pala
Konu: Prematilre Bebef rn Taburculuk Sonrasr Gtincel Takibi
Konugmacr: Uzm. Di'. lvlehmet Nevzat Qizmeci (lJeonatoloji Uzm.)
IIL Konu: Qocukluk Qagrnda Allerjik Rinite Yaklagtm
Konugmacr: Uzm Dr. Gtirkan Krlrg (Qocuk Allerji ve imm. Uzm,)
12:30- 13:30 Yentek arast
il.
13:30-15:00 Dtirtgelik Oturumu
Oturum Bagkanlarr: Dog Dr. Evren Semizel, Uzm, Dr. Gtilten
AltS
I.
Konu: Sarsrlmrg Bebek Sendromu
Konugmao: Dog. Dr, Murat Tutang
II. Konu: fubril Konvulziyonlu Qocu$a Yaklagtm
Konugmacr: Uzm. Dr, Ergun Nacarkuguik (Qocuk Noroloji Uzm.)
IIL Konu: Doiumsal Kalp Hastahklartna Yaklag:m
Konugmacr: Dog. Dr. Evren Semizel (Qocuk Kardiyoloji Uzm.)
15:34-ffi:04 Kahve arasr
16:00-17:30 Ayten Bozkaya Oturumu
Oturum Bagkanlart: Uzm. Dr. Hasan Kocaefe, Uzm. Dr. Ertung Karada!
I.
Konu: Qocukluk Qa$rnda idrar Yolu Enfeksiyonlarr
Konugmact: Dog. Dr, Hakan Erdogan (Cocuk Nefroloji Uzmant)
II. Konu: Uriner Sistem Ta5lart ve Takibi
Konugmacr:Uzm. Dr. O$uzhan Durmaz (eocuk Nefroloji Uzmanl)
IIL Konu: Qocukluk Qa$rnda Vezikoureteral Refltiye Yaklagtm
Konugmact:Dog. Dr. Mete Kaya (Cocuk Cerrahisi Uzmant)
www. bu rsa pedi atri . com
Download

Sirküler No: 143 __ BENİN PAMUK SATIŞI HK