İLKÖĞRETİMDE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ Ders İçeriği
Oda: B-206
BAHAR DÖNEMİ
Yrd. Doç. Dr. Fikret KORUR
e-mail:[email protected]
Tlf: 213 40 20
(Ulusal Kredi: 3 AKTS Kredi: 5)
İlk.Fen Tek. Öğrt.
Sınıf Öğrt. Tezli YL
CUMA
Konu İçeriği
1. Fen ve Teknoloji nedir? Fen ve Teknoloji
Öğretiminde Temel Yaklaşımlar
2. Fen eğitiminin amaçları-Öğretim StratejileriÖğrenme-öğretme süreci
3. Fen ve Teknolojinin Doğası-Arasındaki İlişkiBilimsel süreç ve Çevre ile etkileşimi-Toplum
ile etkileşimi.
4. Fen ve Teknoloji öğretiminde öğrenme
alanları, ihtiyaç analizi, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımı.
5. Fen ve Teknoloji öğretiminde araç-gereçlerin,
basılı ve basılı olmayan kaynakların, ev
ödevlerinin, projelerin kullanımı.
6. Ölçme ve değerlendirme basamakları. Öğrenci
ürün dosyası. Performans değerlendirmesi.
7. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan
yöntemler. (Soru-Cevap, Anlatım, Okuma,
gezi-gözlem)
8. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan diğer
yöntemler (Proje Tabanlı ÖğrenmeSorgulayıcı Araştırma Tekniği).
9. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan diğer
yöntemler (Yapılandırıcı Öğrenme YaklaşımıLaboratuvar yöntemi).
10. Etkili Fen ve Teknoloji Öğretiminde probleme
dayalı öğrenme yöntemi ve yaşam temelli
öğrenme yöntemi.
11. Etkili Fen ve Teknoloji Öğretiminde buluş
yöntemi ve işbirlikli öğrenme modellerinin
kullanılması.
12. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Plan HazırlamaÜnite Planı, Günlük ve Yıllık Plan
Uygulamaları.
13. Üniteler Bazında Konu-Ders Planı-Hedef ve
Davranışların incelenmesi.
14. Üniteler Bazında Konu-Ders Planı-Hedef ve
Davranışların incelenmesi. Genel
Değerlendirme.
08:30-11:05
Temel Ders Kaynakları










Fen ve teknoloji öğretiminin amaç ve ilkelerini
kavrama.
İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi
konusunda gerekli becerileri kazanmak.
Ders içeriği ve temel kavramlar hakkında bilgi
sahibi olmalarını sağlamak.
Fen ve teknoloji öğretimindeki güncel
gelişmeleri derslere yansıtmaları hakkında
aydınlatmak.
Öğretim modellerini bilmek / uygulayabilmek.
Fen ve Teknoloji alanında uygulamalı çalışmalar
yapabilmek / etkinlikler düzenleyebilmek.
İlköğretimde ölçme-değerlendirmenin (ürün
dosyası, performansa dayalı değerlendirme gibi)
aşamalarını bilmek.
İlköğretim I. Kademe Fen ve Teknoloji
programına uygun çalışmalar yapmak.
Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi
(2007). (Ayas, A. P. ve diğerleri. Editör: S. Çepni).
Ankara: PegemA Yayıncılık. (LB 1585/K87)
İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi (2005).
(Orhan, Ahmet Turan ve diğerleri. Editörler: M.
Aydoğdu, T. Kesercioğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
(LB 1585/İ45)
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
(2008). Pegem A Yayıncılık: ANKARA. Editör:
Özgür Taşkın. (LB 1585/F46)
Yardımcı Ders Kaynakları












Dersin Hedefleri

B-211
Topsakal, S. (2005 ve 2006) Fen Öğretimi, 2. baskı,
Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
Akgün, Ş. (2001). “Fen Bilgisi Öğretimi”. Pegem A
Yayıncılık, Ankara.
Eğitimde Yeni Yönelimler: Proje Tabanlı Öğrenme
(2005). Pegem A Yayıncılık: ANKARA. Editör: Özcan
DEMİREL. (LB 1027/E58).
Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (2004). Nobel
Yayıncılık: Ankara. Ed.: Hüseyin Soylu.(LB 1585/S69).
ÇEPNİ, Salih (2001). Araştırma ve Proje Çalışmalarına
Giriş, Erol Ofset, Trabzon.
Fen bilgisi ve teknoloji eğitiminde alternatif
değerlendirme yaklaşımları (2004). Yeryüzü Yayınları,
Ankara. Hünkar Korkmaz. (LB 1585/K143).
Fen ve Teknoloji Öğretimi (2006). Pegem A Yayıncılık,
Ankara. Editör: Mehmet Bahar. (LB 1585/F46)
KAPTAN, Fitnat (1999) Fen Bilgisi Öğretimi, MEB Yay.,
İstanbul. (LB 1585 K143 1999)
SABAN, Ahmet. Öğrenme Öğretme Süreci: Yeni Teori
ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
Scaife, J., Scaife, J. and Wellington, J. (1993).
Information technology in science and technology
education. Buckingham: Open University Press
Gwon, Solomon. “Project-Base Learning: A Primer”,
Technology&Learning 23, 6: 1-8, 2003 (2003 EBSCO
Research Database).
Korkmaz, Hünkar ve Fitnat Kaptan. “Fen Eğitiminde
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim
Öğrencilerinin Akademik Başarı, Akademik Benlik
Kavramı ve Çalışma Sürelerine Etkisi”, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22: 91- 97, 2002.
Ders Gereklilikleri
1.
2.
3.
4.
Dersle ilgili haftalık zorunlu ve extra okumaları
yapmak.
Derse düzenli devam etmek. Derse gelemedikleri
hafta öğrencilerin okumaları yapıp dört-beş sayfalık
içerik özetini e-mail ile bir sonraki derse kadar
göndermek.
Sınıf içi bilimsel tartışmalara katılmak.
Verilen bireysel ve grup sunumlarını zamanında ve
eksiksiz yapmak.
Önerilen Web Sayfaları
1. http://www.fenveteknolojidersi.com/
2. www.projeokulu.net/
3. www.fenveteknoloji.net/
4. http://fenveben.com/Sayfa_Modul.asp?nedir=sayfa&id=1
5. www.fenokulu.net/
6. www.fenci.gen.tr/
7. www.guncelfizik.com/
Download

SAVAŞ EKONOMİSİ VE ORTADOĞU`DA SAVAŞIN