T.C.
D Ü ZC E VALİLİĞİ
İl E m n i y e t M ü d ü r l ü ğ ü
Sa>ı
: 1 8 7 7 2 2 8 6 - 3 1673 ( 3 2 0 7 9 ) - 2 0 1 4 / 1 3 8 6
17/07/2014
Koıııı: Ç o c u k l a r a Ş e h i r l e r a r a s ı Y o l c u
B i l e t S a t ı ş ı Y a p ı l a b i l m e s i n e İ l i şki n
Usul ve E sa sl a r H a k k ı n d a Karar.
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 1 2 . 0 6 . 2 0 1 4 t a r i h l i D ü z c e V a l i l i ğ i Y ö n e r g e s i .
A i l e s i n i n v e k u r u m u n b i l gi s i d ı ş ı n d a e v d e n v e y u r t l a r d a n k a ç a n v e y a k a y ı p o l a n ç o c u k l a r ı n
b a ş l a r ı n a g e l e b i l e c e k , i l e r i de y a ş a m l a r ı n ı o l u m s u z y ö n d e e t k i l e y e c e k o l a y l a r ı n e n g e l l e n m e s i , i z i n s i z il
dı şı na ç ık m a l a r ı n ı n ö n ü n e ge ç il m e s i, ailele rd ek i k a y ıp ç o c u k infialinin y a ş a n m a m a s ı a m a c ıy la :
İ l i m i z s ı n ı r l a r ı i ç e r i s i n d e b u l u n a n , y o l c u t a ş ı m a c ı l ı ğ ı n a y ö n e l i k b i l e t sa t ı şı y a p a n ş e h i r l e r a r a s ı
oiohiis
terminallerinde,
bunların
acentelerinde,
b il e t
satış
yerlerinde,
uçak
bi l e t i
satan
seyahat
a c e n t e l e r i n d e v e t i c a ri t a k s i l e r i n il d ı ş ı s e y a h a t l e r i n d e ; 18 y a ş ı n d a n k ü ç ü k l e r e y ö n e l i k bi l et s at ı şı nı
d ü z e n l e \ e n Va lil ik M a k a m ı n ı n 12 .0 6 .2 0 14 tarihli kararı ek te g ö n d e r i l m i ş olup , s o r u m l u l u k b öl g e n i z d e
b u l u n a n b a h s e k o n u ilgili t ü m y e r l e r e g e r e k l i t e b l i g a t ı n y a p ı l a r a k h e r h a n g i b i r a k s a k l ı ğ a m e y d a n
\ erilmemesiııi.
A \ r ı c a alm an Valilik Kararının yerel basın yayın organları ve internet vasıtasıyla halkımıza
iianen d u \ urıılması h u s u s u n u ;
D AĞITIM
Gereği
:
1- İl çe T e ş k i l a t ı n a .
B i l gi
:
İl M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü n e
2- P o l i s M e r k e z i A m i r l i k l e r i n e
3- İl J a n d a r m a K o m u t a n l ı ğ ı n a ,
4- V a l i l i k B a s ı n v e H a l k l a İ l i ş k i l e r M ü d ü r l ü ğ ü
5- V a l i l i k B i l gi İ ş l e m Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü
Kiremitoctığı inli. Yelken sk. ,\o :I/A Düzce
leh 03H05235066
İrtibat: H .E F E
T.C.
D Ü Z C E VALİLİĞİ
İl E m n i y e t M ü d ü r l ü ğ ü
Sayı
: 18772286 - 31673 (32079)- 2014/1386
17/07/2014
Konu: Ç o c u k la ra Şehirlerarası Y olcu
B i l e t S a t ı şı Y a p ı l a b i l m e s i n e İ l i ş k i n
Usul ve Esaslar H ak k ın d a Karar.
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 1 2 . 0 6 . 2 0 1 4 t a r i h l i D ü z c e V a l i l i ğ i Y ö n e r g e s i .
A ile s in i n ve k u r u m u n bilgisi d ı ş ı n d a e v d e n ve y u r t l a r d a n k a ç a n v e y a k a y ıp ol a n ço cuk la rın
b a ş l a r ı n a g e l e b i l e c e k , i l e r i d e y a ş a m l a r ı m o l u m s u z y ö n d e e t k i l e y e c e k o l a y l a r ı n e n g e l l e n m e s i , i z i n s i z il
d ış ın a ç ı k m a l a r ı n ı n ö n ü n e g e ç il m e s i, ailele rd ek i k a y ıp ç o c u k infialinin y a ş a n m a m a s ı a m a c ıy la ;
İ l i m i z s ı n ı r l a r ı i ç e r i s i n d e b u l u n a n , y o l c u t a ş ı m a c ı l ı ğ ı n a y ö n e l i k b i l e t sa t ı şı y a p a n ş e h i r l e r a r a s ı
otobüs
terminallerinde,
bunların
acentelerinde,
bilet
satış
yerlerinde,
uçak
bi l et i
satan
seyahat
a c e n t e l e r i n d e v e t i ca r i t a k s i l e r i n il d ı ş ı s e y a h a t l e r i n d e ; 18 y a ş ı n d a n k ü ç ü k l e r e y ö n e l i k b i l e t s at ı şı nı
d ü z e n l e y e n V a lil ik M a k a m ı n ı n 1 2 .0 6. 2 01 4 tarihli kararı ekt e g ö n d e r i l m i ş o lu p, s o r u m l u l u k b ö lg e n i z d e
b u l u n a n b a h s e k o n u ilgili t ü m y e r l e r e g e r e k l i t e b l i g a t ı n y a p ı l a r a k h e r h a n g i b i r a k s a k l ı ğ a m e y d a n
verilmemesini.
A y rıca alınan Valilik Kararının yerel basın yayın organları ve internet vasıtasıyla halkımıza
iianen d uyurulm ası hususunu;
DAĞITIM
:
Gereği
:
1- İ l ç e T e ş k i l a t ı n a .
2- P o l i s M e r k e z i A m i r l i k l e r i n e
Bilgi
:
İl M i i l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü n e
3- İl J a n d a r m a K o m u t a n l ı ğ ı n a ,
4- V a li l ik B as ın v e H a lk la İlişkiler M ü d ü r l ü ğ ü
5- V a l i l i k B i l g i İ ş l e m Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü
KirVmitocağı mit. Yelken sk. No:1/A Düzce
Tel: 03805235066
İrtibat: H .E F E
DÜZCE VALİLİĞİ
ÇOC UK LAR A ŞEHİRLERARASI YOLCU BİLETİ
SATIŞI HAKKINDA YÖNERGE
>,\i m :
ladde-1 Kiıpizde, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan ve kayıp olan çocuk
, .'eviçlerin baslarına gelebilecek ileride yaşamlarım olum suz yönde etkileyecek olayların
on-.'dienmesi. izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin
■■-.i' uimasnıın engellenm esi amacını taşımaktadır.
k
\rv v .M
M adde-2
Bu yönerge 18 yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminallerinde, bunların
en'?ie:inde, bilet satış yerlerinde, uçak bileti satan seyahat acentelerinde ve ticari taksilerin il dışı
. •> ıhaüeıinde bilet satışının ve yolculuğunun düzenlenmesi hususlarım kapsamaktadır.
i) \ \ v Y y K L A R
'Ia d ile 3 ' -4^21 Türk M edeni Kanunu.
2-5442 sayılı İl İdare Kanunu.
3-5395 savıh Çocuk K orum a Kanunu.
4-5326 sayılı Kabahatler Kanunu.
5-2001 Yılında yayınlanan Emniyet Genel M üdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro
• '■ J Kuruluş. Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
6-İçişleri Bakanlığının 2000/86 nolu Genelgesi.
r \m m laR
>J:uldc-4 Bu yönergede geçen;
n . V'oicu terminali: Şehirlerarası ve ilçeler arası yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya
'e a ne bunların 'yolcularına hizmet veren yapı veya tesisi,
Y Yazıhane. Acente: (Bilet satış gişesi) Ulaştırma Bakanlığından aldıkları yetki belgesi ile
- ; ; ıioıcic özel ve tüze! kişilere m ünhasır kara yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak
‘ansii edilmiş iş yerlerini.
Y Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 kişiden fazla yolcu
M'n !.ı\ a u> gun oiaıı m otorlu taşıtı,
H»Seyahat Acentesi: Yolculuk bileti satılan ticari kuruluşu,
d'Ticari taksi: Belli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksim etresi olan otomobili,
e Çocuk- D aha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurm amış kişiyi tanımlamaktadır.
k/
Madde 5 şehirlerarası otobüs term inallerinde, bunların acentelerinde, bilet satış yerlerinde, uçak bileti
■.i' -ey aMar acentelerinde ve ticari taksilerin il dışı seyahatlerinde 18 yaşından küçüklere bilet satışı
■ --.-'icuiuğu yaptırıiamaz.
Maılılc-C» S yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi
••uhnmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde veya ticari taksi ile il dışına seyahat etmek
dorumunda iletişim araçlarıyla velisi, vasisi, kanuni tem silcisi ile irtibata geçilerek çocuğun
.tham'.den bilgilerinin olup olm adığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı
o iau u ğ u yaptırılır. Ancak; irtibata geçilen kişi ile ilgili herhangi bir şüphe duyulursa ve velisi,
•tşrs> ve a kanuni tem silcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilirse derhal kolluk görevlilerine bildirilir.
1
-
-
DÜZCE VALİLİĞİ
ÇO C UK LAR A ŞEHİRLERARASI YO LCU BİLETİ
SATIŞI HAKKINDA YÖNERG E
VMAÇ
M ad d e-1 İlimizde, ailesinin ve kurum un bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan ve kayıp olan çocuk
ve gençlerin başlarına gelebilecek ileride yaşamlarını olum suz yönde etkileyecek olayların
engellenmesi, izinsiz il dışına çıkm alarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin
vaşanmasmm engellenm esi amacını taşımaktadır.
KAPSAM
M addc-2
Bu yönerge 18 yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminallerinde, bunların
acentelerinde, bilet satış yerlerinde, uçak bileti satan seyahat acentelerinde ve ticari taksilerin il dışı
seyahatlerinde bilet satışının ve yolculuğunun düzenlenmesi hususlarım kapsamaktadır.
D W A N A K LA R
M adde- 3 1-4721 Türk M edeni Kanunu.
2-5442 sayılı İl İdare Kanunu.
3-5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu.
4-5326 sayılı K abahatler Kanunu.
5-2001 Yılında yayınlanan Emniyet Genel M üdürlüğü Çocuk Şube Müdiirlüğü/Büro
Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
6-İçişleri Bakanlığının 2000/86 nolu Genelgesi.
T V M M LA R
M adde-4 Bu,yönergede geçen;
a; Yolcu terminali: Şehirlerarası ve ilçeler arası yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya
acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı veya tesisi,
b) Yazıhane/Acente: (Bilet satış gişesi) Ulaştırm a Bakanlığından aldıkları yetki belgesi ile
ıerminaide özel ve tüzel kişilere m ünhasır kara yolu ile yolcu taşım acılığı faaliyetlerinde kullanılmak
üzere tahsis edilmiş iş yerlerini,
c) Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 kişiden fazla yolcu
taşımaya uygun olan m otorlu taşıtı,
d)Seyahat Acentesi: Yolculuk bileti satılan ticari kuruluşu,
d)Ticari taksi: Belli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksim etresi olan otomobili,
e)Çocuk: D aha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurm amış kişiyi tanımlamaktadır.
M adde- 5 Şehirlerarası otobüs terminallerinde, bunların acentelerinde, bilet satış yerlerinde, uçak bileti
seyahat acentelerinde ve ticari taksilerin il dışı seyahatlerinde 18 yaşından küçüklere bilet satışı
ve yolculuğu yaptırılam az.
5.-11 .ıi'
M aılde-6 İS yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi
bul-inmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde veya ticari taksi ile il dışına seyahat etmek
istemesi durumunda iletişim araçlarıyla velisi, vasisi, kanuni tem silcisi ile irtibata geçilerek çocuğun
se\ rihatinden bilgilerinin olup olm adığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı
ve yolculuğu yaptırılır. Ancak; irtibata geçilen kişi ile ilgili herhangi bir şüphe duyulursa ve velisi,
vasisi veya kanuni tem silcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilirse derhal kolluk görevlilerine bildirilir.
1
-
-
Vı.ıthh ' Çocuk öğrenci olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesi ile ispat
. . : i” ?! sa dahi velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğun seyahatinden bilgilerinin
•'i..- .. 'UiadıĞı Teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı ve yolculuğu yaptırılır.
MıuUte-S ; &yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmeleri veya ticari taksi ile il dışına seyahat
.::!
sşî^ruıeîi durum unda velisi, vasisi veya kanuni tem silcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilmesi
: i r, ir aerıcü kolluk görevlilerine bildirilecektir.
i I / M M Ü E Y Y İD E
M ;ulde-1} Madde 5.6,7 ve 8. M addede belirtilen hususa uym ayan kişilere kolluk kuvvetlerince 5326
r : . Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilir.
■
n I W! Ki I K
M
! 0 Bu yöneıge hüküm leri Düzce Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
> L'ULTME
M a d d e -i! Bu yönerge hüküm lerini Düzce Valiliği yürütür.
İsmail mKKi a r î u Z
Î1 Emniyet Müdürü
1.Sınıf Emniyet Müdürü
.un görüşie arz olunur.
\
OLUR
f2014
M adde-7 Çocuk öğrenci olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesi ile ispat
edebiliyoısa dahi velisi, vasisi, kanuni tem silcisi ile irtibata geçilerek çocuğun seyahatinden bilgilerinin
omu olmadığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı ve yolculuğu yaptırılır.
\ i adde-8 i S yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmeleri veya ticari taksi ile il dışına seyahat
etmek istemesi durum unda velisi, vasisi veya kanuni tem silcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilmesi
haluıde derhal kolluk görevlilerine bildirilecektir.
CEZAİ M ÜEYYİDE
M adde-9 M adde 5,6,7 ve 8. M addede belirtilen hususa uym ayan kişilere kolluk kuvvetlerince 5326
sayılı Kabahatler K anununun 32. m addesi uyarınca idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilir.
Y Ü RÜ R LÜ K
M a d d e -10 Bu yönerge hüküm leri Düzce Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Vi k l i m e
M add e-11 Bu yönerge hüküm lerini Düzce Valiliği yürütür.
----- > A. İl
İsmail Hakkı AKYÜZ
İl Em niyet Müdürü
1 .Sınıf Emniyet M üdürü
jvsun görüşle arz olunur.
“
V *2014
Erdoğan Ü LK ER
Vali 'ii^tvdımcısı
IkV\ 5i't ■
■
\
OLUR
\ 1 /0 ^ 2 0 1 4
s.lı İhsan SU
Vali
-2-
Firma Yetkilisi
Ç O C U K L A R A Ş E H İR L E R A R A S I Y O L C U BİLET SATIŞI Y A P IL A B İL M E S İN E İLİŞKİN
U SUL VE E S A S L A R H A K K IN D A K A R A R A AİT
TUTANAK
(AİLENİN BİLGİSİ VAR İSE)
..... ........./ .........günii s a a t:............... ' d a ............................................. firm asında/acentasında
görevli bulunduğum sırada ...............................iline /ilçesine yolculuk etmek için tek başına bilet
almaya gelen ......./ ......... i ...........doğum lu........................................ isimli çocuğun babası/annesi
ile.................................................. nolu telefonla irtibat kurularak yaşı küçük çocuğun yolculuk
uıpaeağm a dair bilgilerinin olduğu teyit edilmesi üzerine.................................................. firmasına
ait seri v e ................ koltuk numaralı bilet satışı yapıldığına dair;
İş bu tutanak tarafım ızca tanzim edilerek birlikte imza altına alın m ıştır.../....... /.......
Adı-Sovadı
Adı-Sovadı
İmza
İmza
(Çocuk)
(Bilet Satışı Yapan)
Bilgi verilenin telefonu
(Yakınlık Derecesi)
T.C. k im lik No (Çocuk)
Firm a Yetkilisi
Ç O C U K L A R A Ş E H İR L E R A R A S I Y O L C U B İL E T SATIŞI Y A P IL A B İL M E S İN E İLİŞKİN
U S U L V E E S A S L A R H A K K IN D A K A R A R A A İT
TUTANAK
(AİLENİN BİLGİSİ VAR İSE)
....../ ......... / .........günü s a a t:............... ' d a ............................................. firm asında/acentasında
görevli bulunduğum sırada ...............................iline /ilçesine yolculuk etmek için tek başına bilet
almaya gelen ......./ ......... / ...........doğum lu........................................ isimli çocuğun babası/annesi
ile.................................................. nolu telefonla irtibat kurularak yaşı küçük çocuğun yolculuk
yapacağına dair bilgilerinin olduğu teyit edilmesi üzerine.................................................. firmasına
ait seri v e ................ koltuk numaralı bilet satışı yapıldığına dair;
İş bu tutanak tarafım ızca tanzim edilerek birlikte im za altına alın m ıştır.../......./ .......
Adı-Soyadı
Adı-Soyadı
İmza
İmza
(Çocuk)
(Bilet Satışı Yapan)
Bilgi verilenin telefonu
(Yakınlık Derecesi)
T.C. Kimlik N o (Çocuk)
Firma Yetkilisi
Ç O C U K L A R A ŞE H İR L E R A R A S I Y O L C U B İLET SATIŞI Y A P IL A B İL M E S İN E İLİŞKİN
U SU L VE E S A S L A R H A K K IN D A K A R A R A AİT
TUTANAK
(AİLENİN BİLGİSİ YOK İSE)
...... ....................günü s a a t:............... ' d a ............................................. firmasında/acentasmda görevli
bulunduğum sırada ...............................iline 'ilçesine yolculuk etmek için tek başına bilet almaya
gelen
.......'...........'...........doğum lu.........................................isimli
çocuğun
babası/annesi
ile.................................................. nolu telefonla irtibat kurularak yaşı küçük çocuğun yolculuk
yapacağına dair bilgilerinin olmadığı anlaşıldığından kolluk görevlilerine bilgi verilmiştir.
İş bu tutanak tarafımızca tanzim edilerek birlikte imza altına alın m ıştır.../......./ .......
Adı-Soyadı
Adı-Soyadı
İmza
İmza
(Çocuk)
(Bilet Satışı Yapan)
Bilgi verilenin telefonu
(Yakınlık Derecesi)
T.C. Kimlik No (Çocuk)
Firm a Yetkilisi
Ç O C U K L A R A Ş E H İR L E R A R A S I Y O L C U B İL E T SATIŞI Y A P IL A B İL M E S İN E İLİŞKİN
U S U L V E E S A S L A R H A K K IN D A K A R A R A AİT
TUTANAK
(AİLENİN BİLGİSİ YOK İSE)
....../ ......... / .........günü s a a t:............... ' d a ............................................. firm asında/acentasında görevli
bulunduğum sırada ...............................iline /ilçesine yolculuk etm ek için tek başına bilet almaya
gelen
......./ ......... / ...........doğum lu........................................ isimli
çocuğun
babası/annesi
ile.................................................. nolu telefonla irtibat kurularak yaşı küçük çocuğun yolculuk
yapacağına dair bilgilerinin olmadığı anlaşıldığından kolluk görevlilerine bilgi verilmiştir.
İş bu tutanak tarafım ızca tanzim edilerek birlikte im za altına alın m ıştır.../......./ .......
Adı-Soyadı
Adı-Soyadı
İmza
İmza
(Çocuk)
(Bilet Satışı Yapan)
Bilgi verilenin telefonu
(Yakınlık Derecesi)
T.C. Kimlik N o (Çocuk)
Download

1 - Botaş