— 24 —
(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin)
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
MADDE 12. — İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) İç piyasa'dak'i başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerfini takip etlmek fiyatların serbest
reka'bet esaslarına göre meydana gelmesini önleyici hususların ortadan kaldırılması yollarını araştırmak,
Ib) Tüketicilerin meselelerini tespit etmek, tüketici nün eğitilmesi, teşkilatlanması ve korunmasının temini
için tedbirler almak,
c) Yaş meyve ve sebze hallerinin geliştirilmesi ve pazar yerlerinin iyileştirilmesi 'imkânlarını araştırmak
ve mahallî idarelerle işbirliği suretiyle sağlamak,
d) Tarım ve sınaî ürünlerin sergilenmesi ve tanıtılmasında faydalı görülen fuar, sergi ve panayırların
modern ve teknik esaslara uygun 'bir şekilde kurulmasını teşvik etmek ve uygun gördüklerine lizin vermek,
e) Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri ile bunların üst kuruluşlarına ilişkim işlemleri' yürütmek,
f) Gözetme şirketlerinin ve firmalarının kuruluş ve işleyişlerini kontrol etlmek,
g) Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı ortakları denetlemek,
h) Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve statü değişikliklerine ait işlemleri yapmak, ya'bancı anonim
ve sermayesi paylara ayrılmış şirketlerden memleketimizde şube ve acenta kurmak isteyenlerin işlemlerini
yapmak,
i) Türk ve yabancı sigorta şirketlerinin, kuruluşlarını, faaliyetlerini, fesih, devir ve tasfiye işlemlerini, is­
tihsal organlarıyla ilişkilerini mevzuat, teknik ve ülke ekonomisi yönünden denetimini 'Bakanlık Teftiş Ku­
rulu ve Sigorta Murakaibe Kurulu kanalıyla yapmak, sigorta şirketlerinin uygulayacakları tarifeleri tarife
komitelerinin görüşlerini alarak tespit ötmek,
j) Banka ve kredi, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve bunların birliği ile
ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
k) İlgili mevzuat hükümlerine göre Belediyeler, kamu kurum Ve kuruluşlarınca muayenesi yapılmayan,
elektrik, su, havagazı, akaryakıt ve taksi 'sayaçları ile uzunluk; hacim ve kitle ölçülerinin, mekanik tartı alet­
lerinin konitrollarını yapmak. Sayaçların Türkiye*db kullanılmaya elverişli olup olmadıklarına dair tip ve
sistem tasdiklerini yapmak, 'bu iş için laboratuvarlar kurmak, kontrol konusunda 'belediyelerle işbirliği yap­
mak, ayar memurlarına yetki belgelerini vermek,,
1) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü
MADDE 13. — Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı tarımsal aimaçlı kooperatiflerle ımlesken kooperatifle­
ri .hariç olmak üzere Tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi koope­
ratiflerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine alit işlem ve hizmetleri yürütmek,
b) Tarım satış kooperatifleri birliklerinin devlet adına ürün satın almaları ile ilgili faaliyetler için ge­
rekli tedbirleri almak,
c) Kooperatifçiliğin tanıtılması ve eğitimi çalışmalarını yapmak ve ilgili kuruluşlarla gerekli köor'dlinasyon ve işbirliğini sağlamak,
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 165)
*
Download

2014-2015 hentbol yıldızlar (kız-erkek) grup yarışmaları açıklamalar