1HOHUgĀUHQHFHĀL]"
Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulun!!"
#!!$%!%!!"
&
#!
#!!$%!%!!"
#! ' "$! ('!! !) !!'!"
#!!$'%'*+
!+*,('$!!!!!"
#!..!(%!!$/! ) " ! !"
1. BÖLÜM
Mustafa da Çocuktu
BATIYA ERKEN AÇILAN KENT:
*0#12
#**
&
-
2(! *
!
"
# $% &'(
"
""$& )('%
*
+!
!,
-
#
!.***$
*$%!*&*
& *
8(!
9**
,
-$&*
,
((
#
.-*-*$
/*
! '* #'$)
*
! -* *$
1
2(
"!
%'3#
! $4
!
"((
'
"
"$
&*
8(!
9**
*-*!
4&#
1
Na *!
-*#-$%!
*-*
(( -,(-
$
l?FRGFP>F^ÇSQFWÇ
/*(
56$ ( *!
#
(
-*$&4*
+# *.* **/*(
2( $&'
"% " !
$
5::5 **
.-$
Resim Dizisi
%LOJL3HQFHUHVL
4* +#
*!*#
**,,( $%*
/*(
*-*$
%
!.**
'*
-
/* **
*-
$% *-
/***%***+**
2(((!** **$
/
" ,
,(
,(
"
$/
,(
! !77$&!(# " $
8
!
(((!$
"
!( (!("$&(""
((
# '##
,
(
("(( $
1. Ünite
# #
,
"$A#!"
BC
D!!$
""
!
!,("
# "
,
,
;
#,
<
9
!
"$& " !
' ,
,
"$%&((
!
,
$
%LOJL3HQFHUHVL
,
3(!"%
B
*!
*$%
*
$D B
D
"$
3*4#5##06307#
.*
!!
.,
.,(" **.*(-(
$
8(!
9**#
!
&*
. ,
=
!
$&*
-,(( ' *,
#
!
!(=
!
$
!!**,(((
.
*$%(
- !
***.
-*$#
*
.((($
%LOJL3HQFHUHVL
&(( -.,
/*
.!. $>
.**.
'
*%**
-
>
-
**$% ****
!* $%*
#
! * . .
'* $%'
((*-* *-*$
&
(- ?@**$** $
,.
3(!-*
%
*
!-**
$
l?FRGFP>F^ÇSQFWÇ
l?
l
?
FWÇ
FW
F
WWÇÇ
=
!
#
'
* * -*
** $
!
.
!
- ,
- *!-.
#'*
* '*-*$
&
(- !
*&
+
?
@?5:6E@$
%
,
! #
$2#
>!
#'** '*-*$
*&
>+5:66 **!-*
!
+!9'/
!
.
(!
?56FG@$#9'&
$56FH
B (!-*D(!
!
/*
**$
(
* *
(-(
*!! ***.*-*$
Etkinlik .. 1
!""
#!!
!
!$%
&'()*
&
>I
#
!
9'/
&
>(" I!
9'&
9
Test
1
6%
..
J
8% **-*
J
.
.-
#$
,
..
-2(
*-*%*'
3#
!
-*-*$
-,
#,
<J
9*
!
**-*$
/
12
1
$!
#
!
!
!/!4
7$
/
/!
!
,
1
12!
#
$?
&@ 2,
#'.
%@ ((
!*
.
A@ 4*+#-
#
!
.
.
l?FRGFP>F^ÇSQFWÇ
@ 4*
-.
.
9% &(( -.,
/*
J
,.
>
.**.
'
J
*%**
. *-*,
J
-*$& *(
- J
(
*.**** !*
*.*
*.J
. '* $
:
/
!
!
;
1
2
<
!
#
!4
&@ / *** .
%@ .J,.
!*.*
A@ +,.
.
@ C (
.
10
+%
?
!
,
./
0
!
1#!!
!
$2
!
345
/ "
12!
#
$/!4
&@ ,.
,(.(-
#
%@ /*
!-
'-
#
A@ --** ((J
(.(
@ *-
*
-
#
2. BÖLÜM
897189;3*4#5#
KEMAL
Resim Dizisi
<!6=
+
- *
- -*
+!! **$M5& *
*
! 9
/
*!***?56F6@$#=
P-*
*.** '*.* !-*.**
(
-$%
# ,
,#!*,
.,
$9
/!
"$
=!
>8$
+ 5655 **/*
&'.*2!'**$&
/*
2!' *,
.$%(
!*/*! *
2!'
$
2!'
**.*-
B=
D***-*$
-* #*
-*J
!#*-$
%
2!*.*!-*
+ *-**
-
-$
2!'!
.!
-
-*-
!-**+ ,
/+& *-
$
&*K
%.**!**$%
*%-*!- */*
!*-
*$
/*
+ *565G **L-&-*
2!'
%
+ $/+&*
+ *
*-***$
+
!-***2!'
,
*.*!((
'#
!-**
-$%
((!
> .
#'.,
$
l?FRGFP>F^ÇSQFWÇ
4!(%!
%( -***+
4
/*
-*-*!*
*
!
* K
!
,
$
&*!
&
A% ***.*!-*
K
-****!( (
*$
/
"
! (!
(
"
" "$Musta
K
A
'#
!"2(
#
>(
!
"$
#!)7$
K
-***(-J
*A% **#**-
.,,
!#*(
-!, (-
J
-!-****.*-*$%
&((
,(-((.((!***$
&(-**
--**
.B%
$1
$%,(
!-
!$D
-*
!
-$%
&((
#
-
((
.
.
,((,
*.**,
$
11
1. Ünite
GE&.565:
T$/
* $&
+
4****-*!,
*
-$
!
*-
.(-(( $K((2(#
!*((($3'**
*'&***
2(
'***$
!,(-
.2(.* *'
.*-
9
'
!#*'+
*
!-*-*$
%LOJL3HQFHUHVL
K
" R
>!
#
,
"$
%LOJL3HQFHUHVL
>'
R
!-
!.-*
!
-$
!,
.
!-**!**.*-*$
7+>(?!
K
A
'#
'*J
A
'#
5E$*
,
$%
'#
-%
S
2! " $
# **-**#!
-
**
'
*
,
$.**#
!
$
'*.*!#**(
2(-
%
'((
!-$
l?FRGFP>F^ÇSQFWÇ
!!
!C*C=
+
%( -**!
*2('**-
!-*$%(
*2(
"
"!
"$--*
!- ,
. -*
%-*
#
!
&(--
**.*$
[email protected]*4#5#
KEMAL
*==!!@
*
A
'#
!T$/*.**
?H2
565T@$%
'#
2(
#!** *$&!,
&+
$%!-** .**
(-(
* *$&!*
,
'
+!,($
56FT >,
$%
!
I#
2
A
$
12
I#
2
A
5:TE& (((
!
$I#
2
A
!"
I
" ?56F:@$
1. Ünite
+!!.%
.
C*&'
..
!
-
#%* * (( ($%
#
#
(
.- (
$C((4*
&'!
*-**.* $
!*!**
*'
$%!
%((((
&'
"
'
"$
! ,( #!( (
,(
.-
'**
.
$%,
+#
2
A
*! ! $
*-**.!$% (
!(
+#
2
A
*
,
-$
. # * ! (
J
* -* '*.*-*
+!
(
.'*
--* !
#**-*$
=!
*
5:6T2(J3-**$/*
-
*
*.
!*-
*
.
-$%
!-*!
-**.**!
((
((*
.,.
-$
FHVMG
2(
+! . ,
* # *,
.
+! -*-*$/*
!-
+!!
-
*'
**
-$
*
%-**
-
,
$
!&'
.
,(-
**!"$
l?FRGFP>F^ÇSQFWÇ
l?
l
?
F
?FRG
FR
RG
*
5:6EJ5:6: ***
&
+?
@
.*.*-
#$
# **-*
.
**!( (($
!
#( -U*
2(((
#
3**$2(((
#
$2#,
#
2
%
#!
#'$
!*4*
(-((
!
(
-* *- '$
*.*(
%2(
*-*
* $%2(
* '
!2(
#** (
*-*$
3*4#5##0027D02
;60317#
,.
**!
(
* !-*-*$&
,
Þam
S
9( A
>
(
"$%
"
!
!"!
"$%
!
!"
" #',
$
&
-
&-***
+!
!!-
'-#(
!!
,(-
*-
$&!-
*,(-
*.**
,(
2(
,(
& $
13
1. Ünite
Bir Kahraman Doğuyor
Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçmeye karar verdikten sonra Þiþli’deki evinde kendisi gibi subay olan
arkadaþlarýyla da sýk sýk toplantýlar düzenleyerek
onlarý Anadolu’ya geçmeye teþvik etti. Milli Mücadele
fikrine Mustafa Kemal’in bu evde yaptýðý toplantýlarda
karar verilmiþtir.
Etkinlik .. 3
BULMACA
Bulmacayı çözünüz.
Etkinlik .. 2
Aşağıda verilen cümleleri doğru ise “D” yanlış ise
“Y” olarak kutucuklara işaretleyiniz.
31 Mart Ayaklanması Selanik’ten gelen
Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
2
Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını Çanakkale Cephesi’nde kazanmıştır.
3
4
5
Uşi Antlaşması’nda On İki Ada’nın geçici olarak İtalya’ya bırakılmasına karar
verilmiştir.
Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’nın
kazanılmasındaki rolünden dolayı albay
rütbesine yükseltilmiştir.
Mustafa Kemal, Galiçya, Makedonya ve
Romanya cephelerinde savaşmıştır.
6
İttihat ve Terakki Cemiyeti, Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.
7
Mustafa Kemal, İslamcılık fikrini benimsemiştir.
8
Mustafa Kemal, Sofya’da iken Vatan ve
Hürriyet Cemiyetini kurmuştur.
9
Mustafa Kemal, Hareket Ordusunun kurmay başkanlığını üstlenmiştir.
14
© Zambak Yayınları
1
1. Mustafa Kemal’in babasının adı
2. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi başlattığı
şehir
3. Mustafa Kemal’in Başkomutan unvanı ile yönettiği savaş
4. Mustafa Kemal’in Kafkas Cephesinde Rus işgalinden kurtardığı şehir
5. İtalya’nın saldırısına karşı Mustafa Kemal’in
gönüllü olarak giderek yerli halkı örgütlediği
Osmanlı eyaleti
6. Mustafa Kemal’in Sofya’da üstlendiği görev
(Askeri .......)
8. Sınıf >>
Download

Platon Felsefesinde Estetik Kaygu ve Hakîkat veya Şiir ve Felsefe