DOWN SENDROMLU BİR VAKADA BİLATERAL FEMUR BAŞI EPİFİZ KAYMASI:GÖZDEN KAÇIRILMIŞ BİR VAKA
BILATERAL SLIPPED UPPER FEMORAL EPIPHYSIS WITH DOWN SYNDROME: A CASE OF MISSED DIAGNOSIS
Özgür Başal, Tolga Atay, Halil Burç, Hüseyin Yorgancıgil, Ozan Turgay, Bülent Türk
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D Çünür/ISPARTA
AMAÇ
Femur başı epifiz kayması, proksimal femur
epifizinin kayıp metafiz komşuluğuna deplase
olmasıdır. Yaygın olarak adölesanlarda
görülen nadir bir kalça sorunudur. Prognozun
ciddiyeti ve kaymanın derecesi erken teşhise
bağlıdır. (1)Sıklıkla idiopatik olan bu tablonun
endokrinopatiler ve hipogonadizm ile ilişkili
olabileceği akılda tutulmalıdır. Geçikmiş
vakalarda bilinenin aksine, redüksiyon ve in
situ pinlemeyle başarılı sonuç alınabilir.
BULGULAR
Fizik Muayane:
Her iki kalça fleksiyon,abduksiyon,eksternal
rotasyon kontraktürü ve her iki kalçada
hareket açıklığı kaybı mevcut. Vücut kitle
indeksi 28 kg/m2.Yürüyemiyor ve ayakta
duramıyor. Kalça eklemlerinde ısı arışı yada
inflamasyon bulgusu yok. Nörolojik ve
vasküler
muayeneler
doğal.
Laboratuvar:
Hipotiroidizm tablosu mevcut, akut faz
reaktanlarında
artış
yok.
Radyolojik Değerlendirme:
Orta derece bilateral femur başı epifiz
kayması ile uyumlu
YÖNTEM
Ortopedi polikliniğimize her iki kalça ağrısı ve
yürüyememe şikayetiyle ailesi tarafından
getirilen vaka muayene edildi. Vaka 11
yaşında, Down sendromlu bir bayandı.
Muayenesinde fleksiyon,abduksiyon,eksternal
rotasyon kontraktürü ve her iki kalçada
hareket açıklığı kaybı mevcuttu. Yaşa göre
boy/ kilo 95 persentil olarak saptandı.
Yürüyemiyor ve ayakta duramıyordu. Çekilen
anteroposterior ve lateral grafilerinde bilateral
femur başı epifiz kayması görüldü. Hastane
dataları
incelendiğinde
Hipotiroidizm
nedeniyle takipli olduğu ve hastanın 2 ay önce
de kalça ağrısıyla pediatri polikliniğine
başvurduğu görüldü. Pediatri polikliniğinde 2
ay önce çekilen pelvis grafilerinde femur başı
epifiz kayması olmasına rağmen radyografiler
normal
olarak
yorumlanmıştı.
Gözden
kaçırılmış kronik bilateral femur başı epifiz
kayması
tanısı
nedeniyle
aile
bilgilendirildi.Cerrahi planlandı. Hastaya genel
anestezi altında bilateral kapalı redüksiyon ve
in situ pinleme uygulandı. Bir ay sonra
kontrolünde pinler çekildi ve mobilizasyonuna
başlandı. Vaka 1 ay sonra ağrısız şekilde
ayakta
durabiliyor
ve
mobilize
olabiliyordu.Postoperatif 4. ayında çekilen
kalça MRI da Avasküler Nekroz bulgusuna
rastlanmamıştır.
Resim 4-5: Postoperatif 4. ay MRI kesitleri :Avasküler nekroz yada
sıkışma sendromu izlenmiyor.
Resim 2: Postoperatif 1. günüdeki anteroposterior x-ray grafisi
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda orta şiddetli kronik unstabil
femur başı epifiz kayması olan vakada kapalı
redüksiyon uygularak insitu pinleme ile
tespitin klinik ve radyolojik olarak başarılı
sonuçları elde edildi. Orta dönem izlemde
MRI ile takip edilen vakada avasküler nekroz
ve sıkışma sendromuna bağlı klinik ve
radyolojik bulgular görülmedi. Vakamızda
obezite ve hipotiroidizm bilinen önemli risk
faktörleridir. Travma öyküsü olmayan down
sendromlu adölesanlarda kalça ağrısı
mutlaka araştırılmalı ve bu konuda tecrübeli
bir göz tarafından değerlendirilmelidir.
Resim 3: Cerrahi tedaviden 4 ay sonraki x-ray anteroposterior grafisi
KAYNAKLAR
1. Kocher MS, Bishop JA, Weed B, Hresko MT, Millis MB,Kim YJ, Kasser JR.
Delay in diagnosis of slipped capital femoral epiphysis. Pediatrics 2004;113:322-5.
2. Rogers MJ, Wainwright AM, Wilkinson NMR. Acutepainful joints.
Paediatr Child Health 2010;20:51-7.
3. Causey AL, Smith ER, Donaldson JJ, Kendig RJ, Fisher LC 3rd. Missed slipped capital
femoral epiphysis: Illustrative cases and a review. J Emerg Med 1995;13:175-89.
Resim 1: Bilateral Femur Başı Epifiz KaymasI (Lateral Femur grafilerinde komfirme
edildi)
4. Loder R, Aronson D, Greenfield M: The epidemiology of bilateral slipped capital femoral
epiphysis: A study of children in Michigan. J Bone Joint Surg AM 1993; 75:1141-1147
Download

Yazı için tıklayınız - Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü