sıE[nENs
Acİl Saha Güvenlik Uyansı
uFsN2004
TMMULıTE@ 2ooo
IMMULıTE@ 2ooo
VersaCetl@
VersaCelt@ X3
Nİsan 2014
xPı
Düşen örnek Tüplerİyle İtgİıİ sevıye Betİrteme
Siemens Healthcare.Diagnostics'
Şubat 2014tarihlive UFSN2003 numaralıAcil Saha Güvenlik
Uyarısı'nı (UFSN) o.u11e!9miştır.',ı-tıtren ursı.ızooö
nr..oi, UFSN belgesiniimha edin,
UFSN2004 numaralı. UF-SN oöıgesının oır,topvasını
;;,,ö;
ve UFSN2004 numaralı UFSN
belgesiyle iletİlen Saha Güvenığı etı<inııı<
Koniroltİ rorrrni ooldurarak bize İletin.
şekilde bilgiler eklenmiştir ve
ll X3 sistemiyle
lMMUL[ıe, z
roblemi yaşayacaklarını ve si
ak hata mesajını alacaklarını
lan tüm bilgiler doğrudur ve UFSN2004 numaralı
UFSN
Kayıtlarımız, tesisinizde VersaCetl veya VersaCeltX3
sistemine bağlı lMMULıTE
2000/lMMULıTE 2ooo XPi analizöru nuiunougunu
gösdr;ı,t"oir.
Düzeltme Nedenİ
|MMULITE
yerleştirilm
ü
mektedir. On
ış
b' ıMMUL|TE 20oolıMMULıTE
c'
XPı
erin
2ooo X.Pisistemi boş konumdayken örnek yerine
havanın
aspirasyonuna sebebiyet veren seviye
aı1ııama ıL
etmektedİr.
VersaCell veya VersaCellX3 sisteminde
aşağıdaki hatalara değinilmemektedir:
siemens Heatthcare Diagnostics lnc. Tıim
Acil saha Güvenlik Uyarısı No UFsN2oo4
-
Haklar| sak|ıdlr
Nisan 2o14
J.r.,
Sayfa
1 /
z
Düşen Örnek Tüpleriyle
o
o
ilgili Seviye Belirleme
VersaCell sistemi şu hatayı görüntülemektedir: "Hata 2o19: Robot
kotu
sıkışmıştır. Lütfen tüpü yakalayıcıdan çıkarln.,,
VersaCel!.X.3 sistemişu
hatay
kol
ta 1020f g: Bölmeye
Tüpü çıkarın ya da
tüp yerleştirilirken bir robot
tüp mevcut deği|se tutucuyu na
d' Sonuçları bekletmede lMMUL|TE LıS konfigürasyonu sonucun VersaCell/
VersaCel1 X3
sistemi tarafından LlS'e aktarılmasını sağlamaktjdır.
e' Bildirilmeden önce, sonuç VersaCell'deA/ersaCell X3'te ve/veya
LIS,te doğrulanmaz.
Bu sorun yalnızca lMMULıTE 2o0o/lMMULlTE 2000 XPisistemterİ
aracılığıyla bağlanılan
VersaCellA/ersaCe|lX3 sistemlerinde meydana gelebilr"ı.i"oır.
Bu sorun, VersaCellA/ersaCell
X3 sistemi ile arayüzlenen diğer analizödöri etkıĞmemeı<tecır.
Düşen tüpler her zaman yanlış sonuçlara sebebiyet vermemektedir.
"Ek Bilgiler" kısımlarına bakın.-
özel durum bilgileri
içİn
Sağlık Açısından Riskler
Söz konusu sorun, hasta örneklerinde tutarsız düşük sonuçlar
veya testin a]t sınırından daha
eklerin yanlış rapor edilmesine sebebiyet verebıımeı<teoir.
rrıtıı<
onuç olması durumunda derhal bildirilöceği için geriye dönük
' Konuyla ilgilİ hiçbir yaratanma veya hastilık kaiJ; '
Müşterİ Tarafından Alınması Gereken önlemler
112019 Hata kodu veya
VersaCeltX3
2000/lMMULlTE 2000 XPi analizöründe
n. "Düşen Tüpten Alınan Sonuçları
ı
ı
Sonuçlarl rapor etmeden önce tüm dÜşen örnek tüp sonuçlarını
VersaCellA/ersaCell X3
ve/veya LlS,te doğrulatın.
Bu belgeyi Medikal Direktörünüz ile birlikte inceleyin.
'
Sorunla karşılaşmanız durumunda sorunu-çözmek
için.Ek Bilgİler (A) kısmında belirtilen,
sorunun tekrarlanmaması için Ek Bilgiler
1aj rısmın<ia belirtile-n taıımatiaiiuygulayın.
Lütfen bu belgeyi laboratuar kayıttarınızda saktayın
ve bahsedilen ürünü almış olabilecek
herkese iletin.
Sorunun neden olduğu aksaktıkl
çözüm buıunduğunJa
ıtııuşterı rıı=metıöiiıı,ıerı<ezı
muşteriler
veya
Siemens Healthcare Diagnostİcs lnc. ıüm Haklarl
saklldlr
Acil saha GüVenllk Uyarısı No UFsN2oo4
-
Nisan 2o14
s sorunu araştırmaktadır' Bir
:,İJ,;}'i""iiıo?,:r5il,":,:r".'
Sayta 2 I 7
Düşen Örnek
le
iıgili Seviye Belirleme
Ek Bİlgiler (A)
Laboratuvarınızdaki VersaCellA/ersaCell X3 sistemiyle bağlanmış lMMULlTE 2oo0/lMMULlTE
2000 XPa analizöründe tüp düşmesi olayının yaşanmasl hilinde, VersaCellA/ersaCe|lX3
ekranında daima bir hata mesajı belirecektir. Hata mesajı görüntülendiğinde, aşağıda
belirtilenlerigerçekIeştirdikten sonra düşen tüpten alınan_sonuçları doğrulayınız.
.
.
VersaCeIl sistemişu hatayıgörüntülemektedir: "Hata 2019: Robot kolu sıkışmıştır.
Lütfen tüpü yakalayıcıdan çıkann."
VersaCellX3 sistemi şu hatayı görüntülemektedir: "Hata 102019: Bölmeye tüp
yerleştirilirken bir robot kolu hatası gerçekleşmiştir. Tüpü çıkarın ya da tüp mevcut
değilse tutucuyu nazikçe ileri doğru çekin."
Açıklama: Eğer VersaCe]lA/ersaCel]X3 takip moduna ayartandıysa, VersaCellA/ersaCellX3
sistemi robot kolu bir tüpü bölmeye veya takip sistemine yerleştirirken bir hatayla karşılaşır.
VersaCellA/ersaCell X3 sistemi otomatik olarak duracaktir. Hataya ek olarak, öger <ıriıeı< nir
VersaCellA/ersaCell X3 bölmesinden transfer edildiyse, hata anında çalışılan öinek tüpü için
Transfer Hatası tüp durumu görüntülenecektir.
Robot ko|u, yakalay.ıcıdakitüpü operatöre sıklıkla sunacaktır. Ancak, tüplerin yaka|ayıcıda
bulunmadığı durumlar vardır. Bu da bir tüpün düşürüldüğüne işaret edöolımekteoır.
VersaCellA/ersacell X3 sistemi yakalayıcıdan örnek tüpü almanız için mesaj
görüntülediğinde, VersaCellA/ersaCellX3 operatör Kılavuzu'nda da belirtileh, aşağıdaki
işlemleri gerçek|eştirin:
Unlock Door (Kapı Kilidini Kaldır) seçeneğini seçin
2. Kapağı ka]dırın.
1.
s. _qq"I tüpünü ve yakalayıcıyı tutup kendinize doğru çevirin ve tüpü çıkarın.
Yakalayıcıda tüp yok ise yakalaylcıyl yavaşça kendinize doğru çbı<in. Havanın
salındığını duyacaksın ız.
Not: Yakalayıcınızda tüp yoksa aşağıdaki tatİmatlara başvurunuz.
4. Sorunu giderin.
5. Kapağı kapatın.
6.
Lock Door (Kapak Kilitle) seçeneğini seçin.
7. RUN (Çalıştır) seçeneğini seçin.
Yakalayıcıda tüp yokken Hata Kodu 2019 veya Hata f 02019
Açıklama: Yaka|ayıcıda tüp bulunmamasına rağmen bu hatanın görüntülenmesi durumunda,
tüpün konumunu doğrulayın.
VersaCellA/ersaCellX3 sisteminde Run seçeneğini seçmeden önce, aşağıdakileri uygulayın:
1. Eğer ömek VersaCel]A/ersaCell X3 bölmesinden geliyorsa, VersaCellA/ersaCell X3
bölme ekranınında tüp durumu "Transfer Hatası'iolan örnek]eri kontrol edin'
Siemens Heaıthcaro Diagnostlcs ınc. Tom Hakları Saklıdır
Acil Saha GüVonlik Uyarls| No UFsN2oo4
- Nisan
2014
Sayfa 3 / 7
Düşen Örnek Tupleriyle
ilgili
Seviye Belirleme
2. Ekranda Transfer Hatası gösteren tüpün konumunu seçin. Bu şekilde örnek erişim
numaraslnl ve eğer varsa ilgili sonuç bilgilerini gösterecektir.
3. Transfer Hatası durumuna karşılık gelen örnek tüpün varlığından emin olmak içİn
fiziksel bölme pozisyonunu görsel olarak inceleyin. Tüp, VersaCellA/ersaCelIX3 bölme
pozisyonunda ise, VersaCellA/ersaCell X3 yakalayıcısı tüpü başarılı bir şekilde
yerleştirilmiştir. Eğer VersaCellA/ersaCellX3 takip moduna ayarlıysa, takip girişinde tüp
olup olmadığını kontrol edin. Eğer tüp Varsa, VersaCel]A/ersaCell X3 başarılı bir
şekilde tüpü takip sistemine döndürmüştür.
4. Run seçeneğini seçip işleme devam etmesini sağlayın.
Tüpün' VersaCel]A/ersaCell X3 Bölme ekranındaki Transfer Hatası'na karşılık gelen fiziki
bölme pozisyonunda olmaması halinde aşağıda belirtilenleri yerine getirin:
VersaCellA/ersaCellX3 bölme alanını ve VersaCellA/ersaCellX3 boşIuğunun içini
gözle kontrol edin ve eğer takip modundaysa takip girişi alanını kontrol edin.
2. Tüp VersaCellA/ersaCellX3 sisteminde ya da takip sisteminde bulunmuyorsa,
lMMUL|TE 2000/lMMUL|TE 2000 XPi sisteminiAll Pause (Tümünü Duraklat) moduna
a|ın ve IMMUL|TE 2000/ıMMULıTE 2000 XPi sisteminin ana kapağını açın.
3. ]MMULITE 2000/ıMMULıTE 2000 XPı döner örnek mekanizmaslnl Ve etrafını gözle
1.
kontrol edin.
Tüp ilk incelemede iki sistemde de bulunamazsa, anallzörün kolayca görünmeyen Veya
ulaşılamayan bir alanına düşmüş olabilir. Tüpün yerinitespit etmek için her ikl sistemin ve
takip modundaysa takip girİşi alanının yakından kontrolü gerekli olabilir.
Düşen Tüpten Alınan SonuçIarı Doğrulama
Düşen tüpten alınan sonuçları doğrulamak için aşağıda belirtilenlerl yapınız:
1. Hasta sonuçlarının IMMULITE 2000/lMMULıTE 2000 XPi'den alınmış olup olmadığını
belirlemek için VersaCellA/ersaCeııX3 LlS ekranındaki örnek erişim numarasını bulun
2. Mevcut olduğu takdirde hasta sonuçlarına göz atıp örnekleri yeniden çalıştırmak için
laboratuvar prosedürlerinizi uygulayın.
3. Gerekli olduğu takdirde olası örnek döküIrnesini koruyucu ekipman kullanarak idare
etmek ve temizlemek için laboratuar prosedürlerinizi uygulayın.
Not: |MMUL|TE 2000/|MMULıTE 2000 XPısistemi için düşmüş örnek tüpü için test
nı n yeniden çalı ştı rı lması tavsiye edilmektedir,
talimatları
Ek Bİlgiler (B)
onaylanmamış tüplerln kullanımı, tüplerin üzerindeki kapaklar ve yanlış yerleştirilmiş barkod
etiketleritüplerin düşme olasılığını artırmaktadır. Düşen tüp olaylarının oiasılığlnl en aza
indirgemek için:
Siemens Healthcare Dıagnostıcs ınc. T0m Haklarl saklldlr
Acil Saha Gıivenlik Uyar|sl No UFsN2oo4
-
Nıgan 2014
Sayfa 4 / 7
Düşen Örnek Tüpleriyle
.
.
.
ilgili
Seviye Belirleme
Kapaklarl çıkarıımlş tüp kullanın
Yalnızca desteklenen tüp çeşitlerini kullanın
Barkod etiketlerinin düzgünce yerleştirildiğinden emin olun
Destektenen örnek Tüpleri
.
Boyutları:12x75 mm ila
'
Tipler: Primer (el ayırma), sekonder (yuvarlak dipli), cam ve plastik, düz dipli
16 x 100 mm
Not: Düz dipli örnek tüpleri sadece, sDX-07 rakIarını kul|anan VersaCell yazılım
versiyonu 3.6a ve üzerinde Ve ayrıca SDX-07 raklarını kullanan VersaCe|lX3 sisteminde
desteklenmektedir
'
VersaCellA/ersaCell X3 birçok farklı markanın örnek tüplerini işleyebilir. Bazı örnek tüpü
çeşitlerinin hata oluşturduğu veya tehlikeye yot açtığı bilinmekte, rİsk taşıdıkları
düşünülmektedir. Bu tüplerin ve olası tehlikelerin/hata|arın örnekleri aşağıda
gösterilmektedir:
.
'
.
'
.
.
Kenarında lipemiklik bulunan örnek tüpleri
Boyutu 16 mm'den farklı vida kapaklı örnek tüpleri, yakalayıcının, tüpü dikey
olmayan bir oryantasyonla kaldırmasına sebep olurlar.
Çıkıntılı kenara sahip ömek tüpleri
Tüp üstü örnek kapll tüpler veya geniş tüpler içerisindeki küçük örnek tüpleri
Sahte dipli örnek tüpleri
Esnek plastik malzemeden yapılmış örnek tüpleri
Barkod Etiketlerinİn Yerleştirİlmesi
Barkod etiketlerinin örnek tüplerin üzerine dikkatlice yerleştirilmesi son derece önemlidir.
Etiketlerin düzgün yerleştirilmesi, barkodun okunabilirliğinisağlamanın yanı sıra, tüplerin olası
düşmeIerini önlemede yardımcı olmaktadır. Tek bir tüp üzerinde barkod etiketinden kalan
yapışkan artıklar veya çoklu etİketlerden kaynaklanan eğri etiketler tüpün, kolun yakalayıcı
parmaklarına yaplşmasına sebep olmaktadır.
Barkod kısımlı etiketleri yakalaylcının tüpü yakalayabilmesi için yaklaşık 0.5 inç bırakacak
şekilde örnek tüpünün olabildiğince üst tarafına yerleştirin. Aşağıdaki örneğe bakın:
Siemens Healthcare Diagnostics ınc. Tüm Haklarl sakııdlr
Acil Saha Güvenlik Uyarlsı No UFSN2004
-
Nisan 2o14
Sayfa 5 / 7
Düşen Örnek Tüpleriyle İlgili Seviye Belirleme
12x75
16 x 100
'14
mm (0.55")
Aşağıdaki spesifikasyonlar, VersaCell Kullanıcı Kılavuzu'nda ve VersaCell X3 Kullanıcı
Kılavuzu'nda belirtilmektedir:
.
.
Barkod etiketini örnek tüpün üst kısmının en az 14 mm (0.55 ınç) altına, örnek tüpün
dibinden en az 20 mm (79 inç) yukarısına yerleştiriniz.
Barkod etiketinin en az 10 mm (0.4 inç) uzunluğunda olduğuna emin olun.
Siemens Healthcare Diagnostics
511 Benedict Ave.
Tarrytown, NY 10591
www. siemens. com/diag nostics
lMMULıTE ve VersaCellSiemens Healthcare Diagnostics'in ticari markalarıdır
Slemens Healthcare Diagnostİcs ınc. Tüm Haklarl sakhdlr
Acil saha Güv€nlik
Uyarısı No UFSN2004
-
Nisan 2014
6t7
Download

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk´ü