G)
T.C.
j.C *caqiılı B"ık;ıılı(ıı
]ı,a iJ. l-; !,]
iblr Crlr K!,Lr-J
saĞı-ır gaKANLıĞı
Tiirkiye ilaç ve Tıbbi CihazKurumu
Konu
l:;,,
nrıııfrfıiiilıifiiuiiiıi"'
'
Sayı
Y
%rJrorr.. nrr,
.u,,
-#,'IGHf; .il,,l[''Tİ
:88866997-505.99
: Kontrole Tabi ilaçlar
"'
J,T*'ii;lii,l,ji. _
.-. eırak
Ek:
GENELGE
20141 (o
Bilindiği izere,29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile uyuşturucu
madde ve müstahzarları için Kırmızı Reçete uygulaması başlatılmıştır.
Erkim ilaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan "Abstral 800 mcg 10 Dilaltı Tablet,
Abstral 400 mcg 10 Dilaltı Tablet, Abstral 200 mcg l0 Dilaltı Tablet ve Abstral 100 mcg 10
Dilaltı Tablet'' adlı ilaçlar "Fentanil sitrat" adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle
''Kırmzı Reçete ile Verilecek ilaçlar'' kapsamına alınmıştır.
Söz konusu ilaçların "Klrmızı Reçete" ile verilmesi gerekmekte olup bir Kırmızı
Reçeteye 15 günlük doz olarak;
o "Abstral 800 mcg l0 Dilaltı Tablet" adlı ilaç enfazla 3 (üç) kutu,
o "Abstral400 mcg l0 Dilaltı Tablet" adlı ilaç enfaz|a 3 (üç) kutu,
o "Abstral 200 mcg l0 Dilaltı Tablet" adlı ilaç enfaz|a 3 (üç) kutu,
o "Abstral 100 mcg l0 Dilaltı Tablet" adlı ilaç enfaz|a 3 (tıç) kutu reçete edilebilecektir.
Ancak tek uzman hekim raporu olmak kaydıyla aynı farmasötik dozaj formundan ilave
3 (üç) kufu daha reçete edilebilecektir.
Ayrıca gerekli olduğu durumlarda raporda gerekçesi belirtilmek kaydıyla toplam 6
(altı) kutuyu geçmeyecek şekilde farklı bir farmasötik dozaj formu da reçete edilebilecektir.
Konunun İıiniz daııilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim,
veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle arzlica
ederim.
Dr.
Başkanı
DAĞITIM:
8l il Valiliği
Sosyal Güvenlik Kurumu
Türk Eczacıları Birliği
Türk Tabipler Birliği
Araştırmacı ilaç Firmaları Derneği
Gelişimci ilaç Firmaları Derneği
ilaç Endüstrisi işverenler Sendikası
Türkiye Ilaç Sanayi Derneği
Ecza Depocuları Derneği
^Ş
sögütözü Mahalles i,2I7 6.Sokak No 5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312)218 30 00-Fax: (0 312)2183290
:
lvrı,rı,. titck' gov.tr
Download

İhale ile ilgili dosyayı indirmek için tıklayınız