TORKIYE'N
j
TÜRKİYE ŞEKER FABRİ KALARI A.Ş .
2012
GENEL MÜDÜRLÜK
TIC.SIC.N0.307
MERKEZ:ANKARA
Semayesi :2.117.996.728 TL.
BÜYÜK SANAYI KURULU Ş U
Say ı : 67808623/42(1-99
9 4 8 '7
1
Konu : Vadeli Şeker Sat ışı .
FAKS : 0-232- 498 46 98
İ ZM İ R T İ CARET ODASI
Atatürk Cad. No: 126
Pasaport-Alsancak/ İ ZMİ R
18/08/2014 tarihinden itibaren ba şlamak ve 29/08/2014 tarihi ak şam ı sona erdirilmek
şart ıyla, talep edilen şekerin faturas ı n ı n peşin kesilmesi ve vade fark ı al ı nmaksızı n (KDV Hariç)
TL/KG. 2,50 fiyatla;
-
Afyon Fabrikas ı nda 40.000 ton şeker 5 ay vadeli
Ereğ li Fabrikas ı nda 55.000 ton şeker 5 ay vadeli
Ilgı n Fabrikas ı nda 35.000 ton şeker 5 ay vadeli
Turhal Fabrikas ı nda 70.000 ton şeker 7 ay vadeli
Kı rşehir Fabrikas ı nı n 12.000 ton şekeri 9 ay vadeli (kiral ık depodaki şeker )
Yozgat Fabrikas ı nda Fabrika deposu 13.200 ton, Kiral ı k depo 45.800 ton şeker olmak
üzere 59.000 ton şeker 9 ay vadeli olarak,
Toplam 271.000 ton şeker sat ışa sunulmu ştur.
Bağlant ı sı yapı lan vadeli şekerin ambarda muhafaza süresi fatura kesim tarihinden
itibaren yukar ıdaki fabrikalar ı m ızda 45 gündür.
Vadeli şeker talepleri, talep miktar ı na isabet eden KDV tutar ı nı n peşin ödenmesi şartıyla
değerlendirmeye al ı nacak olup, aksi takdirde de ğerlendirmeye al ınmayacakt ı r.
Vadeli şeker almak isteyen mü şterilerimizin yukar ıda isimleri yaz ı lı fabrikalar ı m ıza
yaz ı l ı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve durumun üyelerinize bildirilmesini rica ederiz.
Hüs ATAK
Dairesi Ba;kanl
CLt:^
iCAN
Ihsan
Müdür YaKIIMCISI
Genel
12-7 İ
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
Mitatpaşa Cad. No. 14 06100 Yeni şehir - ANKARA
Tel: (312) 458 55 00
www.turkseker.gov.tr
Telefax : ( 0312 ) 458 58 00 - 458 58 01
Telgraf : TÜRKŞ EKER / ANKARA
Cevaplarınızda tarih ve reteransimain bildirilmesini rica ederiz.
Download

Ceza İnfaz Kurumu Katipliğine Başvuran Adayların Klavye Türüne