Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.12.KİMYA.2014/59-11953
Kimya Endüstri Gelişim Şurası
Mersin, 06/11/2014
Sayın Üyemiz,
Kimya Sektörümüzün Meslek Örgütlerinin oluşturduğu Kimya Sektör Platformu
(KSP), sektörümüzün ana temsilcisi olarak her yıl, değişik bölgelerde ve özellikle o bölgenin
sorunlarının ele alınmasını amaçlayan şuralar tertip etmektedir.
Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan “Kimya Endüstri Gelişim Şurası”, 7-8 Kasım
2014 tarihlerinde İstanbul’da Gorrion Otel’de yapılacaktır. Taslak programı ekte sunulan söz
konusu şuradaki panellerin belirlenen temel konuları :
1. Panel : ULUSLAR ARASI REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI
2. Panel : KİMYA SANAYİİNDE KATMA DEĞERİ YÜKSEK KİMYASALLARA
GEÇİŞ SÜRECİNDE ÖRNEK SANAYİ UYGULAMALARI
3. Panel : 2023 HEDEFLERİNDE DIŞ TİCARET ANALİZİ ’dir.
Kimya sektörünün hemen tüm temsilcilerinin davet edileceği ve sektörün buluşma
platformu özelliğini taşıyacak şuraya katılım için http://tinyurl.com/kimyasurasi2014
linkinde yer alan başvuru formunu doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Ümit SARI
Genel Sekreter Yrd.
Ek: Taslak Program
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Burcu ŞENEL-Şef
5070 sayılı kanun gereğince ÜMİT
SARI (06.11.2014 09:47:22)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:41455458820141169392
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:41455458820141169392. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
233467869
797999
73
768
673
97!
839"3#$%&'($)*97!
+,-./01234562789:2
;4< 4 63
4 4
=>?@?A,BCDEDFD2
KLMNOPQLRSTUH
4 4< GGHHIJ
VWXYHZ[X\]^_]^[`]H
tu
yuz{|u}~uz€z
4< 4 7$4vw)x$#
!67‚
4 <4
”•2–—˜™š2
H¦x§u¨©ª«¨¬­2¥®•£¯98°2™¢±z
GH7$4IP¶·¸LR¹ºPJLIR»¼½R¾H¿ÀbÁÂH
HH¿‘´i…’ŒdaÄÇÃdÄŅ†ŒÂHH
GHIJKLMƺÇÆQLÈÉÊÆJLRSI¼HHqaÁËÁÌÀdeÍapsH
H¿²…gΌhdÏÅÐÑ΅d‘fÒÑb…„Ñd‹…iÑ̃ƒ„‡ƒÓƒÂdH
GH7$44
ԁ)Õ33ÖHHH¿eÀ×ÑØÙÚpHŠ[HZˆVpHkÙVpsHH
HH¿Íۋd̅„h…܇…„ŒdÝÃ҅d̃ƒ„ƒÂH
GHeÀ×ÑdbÍËÑdŠ[HZˆVpHkÙVHqrsH
HH¿bfifŌde´‡Ð…‡…„Œd‹…i…‡d̃ƒ„‡ƒÓƒsH
GH7$4Þ)ßÔàá!HH¿ÁۋÍËÀadaÀ̑ÍÂH
HHq²…†Œ†d΅d³jgdÀ‡ŒghŒ‡…„d̃ƒ„ƒÂH
<4 4 6
4 ð4
¥ê°82ë2ìíî:ï2
¦x§u¨©ª«¨¬­2¥®•2–°êù•2ú°•›ûüý.ü,>[email protected]ñ2
GH7$4
Ô(Õ)0)3
ÖHHHq123GÙVØÙsHH
HH¿‘´i…’ŒdaÄÇÃdÄŅ†ŒÂH
GH7$47)4#ÕÕ%$66HH¿c²aÀÌÂdH
HH¿‹…i…‡d̃ƒ„ÂH
GHIJKLTPÊN5L6»789¼HHHq
ÙäˆsHH
HH¿‘´i…’ŒdaÄÇÃdefghfijÂH
GH7$4R¹ºPJL7S¼¾6»¿Àb²Ñ‹ÄÌÑ΅²ÀÑeÿ×ÑÌijÑÂ
q‘…gŒ‡h´Åd‹ƒ„ƒhH̃ƒ„‡ƒÓƒHH̃Ñ‘f„ÑÂH
GIJK9KÈÆJP¹L78¼UHHqaÁËÁÌÀdeÍaÍË×sH
HH¿³fŒ„…defghfijÂddqˆl‰m‰Œhd̈́fgÑd΅d³…ÓÑd‹…iÑd̃ÑsH
GH7$4##7HHqaÁËÁÌÀdeÍaÑdÀÛÑH‹ËÑdÌijÑsH
HH¿³fŒ„…defghfijÂH
GHÀaÌÀeHH
¥ê°82ë2ìíî:ïH
;4 4 668
[email protected]@=E,=E=›?,Eœ-=œC,žŸ Ÿ¡Ÿ¡,
—¢££”¢”š¤—¥”22
²ab³d‘´m[µ]XHVY`Y^YHkfghfijH
GH²ƒ„hdÀf‡f’dbfiÑHâ[lWã[µH䃓ƒiƒidل’’j„j‡f†jH
H
GH‘f’j„jH²…gΌh‡…„ŒåHH
H
H
GHÍۋd΅dÀiŽÎf†ÅŽiH
H
GHaƒ…‡…i…æH
GHçè[Xé‰`µH\YmYXH
H
H
””•2–—˜™š2
¥ê°82ë2ìíî:ï2
ð4 ð4< ð4< 4<
”””•2–—˜™š2
¦x§u¨©ª«¨¬­2¥®•2Fü.,=-òŸ2
2
abcdefghfijH
kWlWmHn`opHqrsH
aƒ„…†…‡dˆl‰m‰X]o[Hn[m]HZ`[mo^[`HŠ…d‹…‡Œg…id
hŽiŽŒ‡…„…d‘f’j„jdbƒ„…“ŒH
-ñFò=,›=¡=òññ¡óœ,-=CF=,óœôœEñ,
òŸ-›œ-,-ñFò=›=@@=E=,žœ>ñA,
›ŸEœ ñ¡óœ,õE¡œ-,›=¡=òñ,
ö÷øöš—¤—š—¢”2
ÌÍײcdÄËÀþÛbÀ²bÀdÿӄ…’ŒdÄŅ†ŒH
GHaŒÅfdbfifŌi…daf’fd³…Ó…„Œd‘ƒh†…hd
V]XW\W^^W`HŠ[HHHkÃi‡f„jid²…hiŽ‡ŽŒhdaLJfijjH
GH
[µ`‰l]XW\W^^W`oWHZ`[mo^[`HH
H
GHVWµXWH³…Ó…„Œd‘ƒh†…hdc^W\µ]l^[`H
H
H
,œó[email protected]ñ¡óœ,ó?A,Cñ =EœC,
=¡=@ññ2
ñC=@=C,œ,ñE= =C,B@=E=-2
ÀaÌÀed‘´i…’ŒdaÄÇÃdefghfijH
GHÀ!„f“f’dbŽ„Ãi‡f„jd΅d"´Üƒdÿi…„Œ‡…„ŒH
H
GḦ́fd‹Œ„ŒdaŒÅf†f‡‡f„jdÀ’!f‡f’jH
H
GH#$#%H]è`W_WµH&[o['^[`]H
H
GH#$#%H]è`W_WµH&[o['^[`]HŠ[HHهjif†jd‹…„…h‡Œd
ÿi‡…‡…„H
H
H
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:41455458820141169392. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
245678
8
%&'()4(*+,4+-
4!"#"$"
.'4-%,(*,/+,
1234356789:8;<=.>[email protected]
0
0
FGHI0JKLKM0HKNOKPKOQ0
0
0
RSTU0VWXYZZ[\X]^_]`Vab`c\dGefgUHhiUIjkUl00
00dJKLKM0HKNOKPKOl0
m0STSnnopqrstuvwxyz{|}~0
00dJKLKM0HKNOKPKOl0
m0ST€Y‚ƒ„…\†‡ˆ‰Š`0xy}‹Œ‹yŽ‘’z0
m0ST“”•Y–\—_˜]™‰a†0dšeHhIl0000
000dJKLKM0HKNOKPKOl00000000000000000000
4*-/,/@/
´
5¼½¾@¿À½Á5BÂÁ¾½Áüü(A¼Aľ5Á7Åƽ¼½¾
0
0
-5ÁB7ÇÄ5
ˆ]È]˜_É
0
0
m0y›œ›žŸ ~¡¢¡£Ÿ~›¤¥¢¦¡¤§¨©Œªž«œ¬¢©¤Ÿ¦©¤Ÿ0
0
m0yŸœ£¡­©®¦©¯~ ¡¢°¡¤ ¦¡¤§¨©±Ÿ Ÿœ0
0
m0y¡¥²¥¯~©¯ ª¤«~›¤¥¢¦¡¤§¨©Œªž«œ¬¢©¤Ÿ¦©¤Ÿ0
0
m0³›£¡~¡¢¡£Ÿ~›¤¥¢¦¡¤§¨©Œªž«œ¬¢©¤Ÿ¦©¤Ÿ0
0
0
/,(*/µ#¶· #¸¶#¹º
»'E',+'»),)+@'()
xʍ˩¢«ž ©£Ÿ ©°Ÿ¦œ©œŸÌ Ÿ¤Í0
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:41455458820141169392. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

İhracat Yapan Firmalar - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası