BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Sayfa No: 1 / 12
REVİZYON TAKİP SAYFASI
Rev.
No
Rev. Tarihi
Rev. Yapılan
Sayfa No
00
27.06.2014
-
Yeni Yayın
01
08.08.2014
6
Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik
yapıldı.
02
01.11.2014
6
4.3 Maddesinde kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri
doğrultusunda değişiklik yapıldı.
Revizyonun Sebebi
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Eray ÖZEN
Çevre Mühendisi
Mustafa K.AYDIN
Can AKYAR
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Sayfa No: 2 / 12
İÇİNDEKİLER
1.
AMAÇ ........................................................................................................................................................3
2.
KAPSAM ...................................................................................................................................................3
3.
İLGİLİ DOKÜMANLAR .............................................................................................................................3
4.
SORUMLULUK VE UYGULAMA .............................................................................................................3
4.1.
Sorumluluk.......................................................................................................................................3
4.2.
Uygulama .........................................................................................................................................4
4.2.1.
Saha İçi Trafik Yönetimi .............................................................................................................4
4.2.2.
Saha Dışı Trafik Yönetimi ..........................................................................................................4
4.2.3.
Araç Giriş Kartı Uygulaması .....................................................................................................4
4.2.4.
Düzenli Eğitimler ........................................................................................................................5
4.2.5.
Yol ve Araç Bakımı .....................................................................................................................5
4.2.6.
Yöre Halkı ile İlişkiler ve Halkın Güvenliği ...............................................................................5
4.3.
Planlanan Araç Miktarı ....................................................................................................................6
4.4.
Güzergâhlar .....................................................................................................................................6
4.5.
Proje Sahası Kontrol Geçiş Planı ................................................................................................12
TABLOLAR
Tablo 1. Hazır Beton Üretimi için Planlanan Araç Miktarı ...........................................................................6
ŞEKİLLER
Şekil 1. Ankara-İstanbul Yolu Otobanı Gişeler Güzergâhı ..........................................................................7
Şekil 2. Personel Servis Güzergâhı 1 ...........................................................................................................8
Şekil 3. Personel Servis Güzergâhı 2 ...........................................................................................................8
Şekil 4. Personel Servis Güzergâhı 3 ...........................................................................................................9
Şekil 5. Ankara Şehir Merkezi Güzergâhı ...................................................................................................10
Şekil 6. Çimento Temin Güzergâhı ..............................................................................................................10
Şekil 7. Agrega Temin Güzergâhı ................................................................................................................ 11
Şekil 8. Su Temin Güzergâhı........................................................................................................................ 11
Şekil 9. Proje Sahası Kontrol Geçiş Planı ..................................................................................................12
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Sayfa No: 3 / 12
1. AMAÇ
Bu Planın amacı, DİA Altyapı Yatırımları ve İnşaat A.Ş.’nin inşaat faaliyetleri sırasında; saha içindeki trafiği
kontrol etmek, trafikten kaynaklanabilecek yaralanma ve ölümleri önlemek, trafik sıkışıklığını en aza
indirmek, acil durum araçları için güvenli, hızlı ve kolay erişim ve çıkışın muhafaza edilmesini ve yakıt
tüketiminin azaltılmasını sağlamaktır.
2. KAPSAM
Bu plan, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi yapım döneminde uygulanır.
3. İLGİLİ DOKÜMANLAR
 PR.SEÇ.08
İşyeri Alanına Giriş İzni Prosedürü
 BILK-DIA-FRM-HS-GEN-GEN-0003
Araç Giriş Kartı Kontrol ve Takip Listesi
 Bakım Prosedürü
 Makina & Ekipman Periyodik Bakım Planı Takip Çizelgesi
4. SORUMLULUK VE UYGULAMA
4.1. Sorumluluk
Proje Yöneticisi; Bu planın yürütülmesinden sorumludur. Tüm yöre halkı ve paydaşların sorunları
adına projeyi temsil eder. Trafik planı için paydaşlar ile istişarede bulunur ve sürekli irtibat rolünü
üstlenir; yolu kullananlara, ulaşım santrallerine ve bölge halkına değişen trafik durum bilgilerini,
hazırlatır ve yayılmasını sağlar.
Saha Yöneticisi (Şantiye Şefi); Projenin inşaat süresince oluşacak tüm ulaşım ve trafik faaliyetlerinin
koordinasyonundan sorumludur. Bunun yanı sıra, yapı grubu personelinin trafik yönetim faaliyetlerinin
koordine edilmesi, planlanması ve zamanında, etkili şekilde yapılmasına destekte bulunur.
İdari İşler Yöneticisi; Trafik Yönetim Planı’nın planlama, geliştirme, uygulama, revize edilmesi ve
gerektiğinde ilgili makamlara onayından sorumludur. Aşağıda sıralanan sorumluluklarla trafiğin
güvenliğinde önemli bir rol oynar:
 Yapı grubu personelinin trafik yönetim faaliyetlerinin koordine edilmesi, planlanması ve
zamanında, etkili şekilde yapılmasına destekte bulunur.
 Günlük işlemleri ve trafik kontrol ekibinin iş yükünü yönetir.
 Tüm personelin, özellikle trafik kontrol ekibi üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılar.
 Günlük olarak malzemenin sevkiyatı ve sahaya araç girişini, gerektiğinde trafik kontrolünü
sağlayacak şekilde yönetir.
 Yapı grubu personeli ile trafik kontrol ekibi; trafik işlemlerinin planlanması, koordinasyonu,
izlenmesi ve düzenleyici faaliyetlerinin uygulanmasına olanak sağlama işlerinde birlikte hareket
ederler.
 Gerekli raporları hazırlar, kaza ve denetim kayıtlarını tutar.
 Ulaşımı sadece belirlenen tanımlanmış erişim güzergâhları aracılığı ile sağlar.
 Halka açık ana yollarda yoğun trafik yükünün önüne geçmek için trafik akışının zamanlaması ile
ilgili gerekli planlamaları yapar.
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Sayfa No: 4 / 12
 Yerel trafik yönetmeliklerine uygunluğu sağlar.
4.2. Uygulama
4.2.1.Saha İçi Trafik Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri, aşağıda belirtildiği şekilde; yürüyen işçi, araç sürücüleri ve
operatörler için farklı alınacaktır:
 Dozer, silindir, greyder gibi bazı inşaat makineleri operatörler için kör nokta barındırır.
Çalışanlar, özellikle makinanın uzantısının çevrilme ve bükülme durumlarında, kör nokta
nedeniyle risk altındadır. Dolayısıyla, operatörler bu tür makinalarla çalışırken, işaretçi ve
gözcüleri kullanacaktır.
 Yürür durumdaki işçiler, hızlı hareket eden ağır iş makinalarının bulunduğu yerlerden uzakta
bulunacaktır. Yaya yolları; Şekil 9. Proje Sahası Kontrol Geçiş Planı’nda mor renkte gösterilen
servis yolları ile beraber bu yollara paralel olarak yapılacak; emniyet perdesi, ilgili işaret ve
ikazlar yerleştirildikten sonra kullanıma açılacaktır.
 Ağır iş makinalarının hızlı hareket ettiği yerlerde, yürüyen işçilere bariyerlerle bölünmüş özel
alanlar tahsis edilecektir.
 Yürür haldeki işçilerin hareketlerini düzenlemek için bir işaretçi hazırda bulundurulacaktır.
 Sahadaki operatörler ve işçilere ikaz için, makinaların üstünde uyarı işaretleri bulunacaktır.
 Araç sürücüsü ve ekipman operatörlerinin yürüyen işçiler ile haberleşmeleri, işaret ve levha
kullanım standartları, tehlikeli durumları zamanında fark etme, ilgili önlemleri alma, makine
veya ekipmanın manevra sınırlarının yanı sıra kör noktaları ile ilgili eğitimler verilecektir.
 Hız limiti saha için toprak alanda 20 km/saat, asfalt yolda 30 km/saat olarak belirlenmiştir.
4.2.2.Saha Dışı Trafik Yönetimi
Projenin inşaat safhasındaki saha dışı trafik yönetimi aşağıdaki tedbirleri kapsamaktadır.
 Kamyon ve araçlar gürültüyü önleme amacıyla susturucu ile donatılacaktır.
 Araç sürücüleri gereksiz gürültüye neden oluşturmama konusunda eğitilecektir.
 Toz birikimini önlemek maksadıyla araçların üst bölümleri örtülecektir.
 Kara yollarında oluşabilecek çamuru önlemek amacıyla, kamyonlar ve tekerleri düzenli olarak
yıkanacaktır. Sahada yıkama işleminin yapılacağı bu noktalar daha sonra belirlenecektir.
 Kamyonların aşırı yüklenmesinden kaçınılacaktır.
 Araç sürücülerinin Türk Trafik Mevzuatına uygun olması şartı aranacaktır.
 Uyarı işaretleri gerekli yol ve geçitlere yerleştirilecektir.
4.2.3.Araç Giriş Kartı Uygulaması
Proje sahası içerisine girecek tüm araçlar SEÇ departmanı tarafından kontrol edilir, Kontrol
sonuçları “Araç Giriş Kartı Kontrol ve Takip Listesi” ne işlenerek, “ARAÇ GİRİŞ KARTI” verilir.
Proje Sahası; Kırmızı Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere 2 ye ayrılmıştır. Bu ayrım Kırmızı bölge,
çalışma sahası olarak ve yeşil bölge, ofisler bölgesi olarak ayrım yapılmıştır. Kırmızı bölge (çalışma
sahası) ye girecek araçlara, verilecek olan Araç Giriş Kartları üzerinde kırmız nokta ile tanımlama
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Sayfa No: 5 / 12
yapılmıştır. Yeşil Bölgeye (ofisler bölgesi) girecek araçlara verilecek olan Araç Giriş Kartları
üzerinde Kırmızı nokta ile tanımlama yapılmamıştır. Bu ayrım proje sahasına girecek araçları
sınırlandırma amaçlı yapılmıştır.
Kırmızı bölgeye (çalışma sahasına) girecek araçların; Muayene geçerlilik süreleri, ışıklı uyarı
sistemleri, sesli uyarı sistemleri, yangın tüpleri, operatör ve/veya şoförlerin ehliyet belge sınıfları
kontrolleri yapılıyor. Bu bilgiler kayıt altına alınıp takibi yapılır.
Yeşil bölgeye (ofisler bölgesi) girecek binek araçlarda, ehliyet ve araç ruhsatlarındaki muayene
geçerlilik süreleri kontrol edilip, kayıt altına alınır.
Kontrollerden geçen araçlara; girecekleri bölgelere göre (kırmızı veya yeşil bölge) Araç Giriş Kartları
teslim edilir. Kırmızı bölgeye giriş izni olan araçların giriş kartları 4 ayda bir değiştirilir. Bu durum için
üç (3) farklı renk kodlaması uygulanmış olup, araçların kontrollerinin sürekliliğinin sağlanması
amaçlanmıştır.
Ofis bölgesine (Yeşil bölgeye) girecek araçlara verilecek araç giriş kartları altı (6) ayda bir
değiştirilir. Bu durum için iki (2) farklı renk kodlaması uygulanmış olup, araçların kontrollerinin
sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
Ziyaretçiler için araç giriş kartları; ayrı olarak düzenlenmiş olup, ziyaretçiler ofisler bölgesine
girişleri, ziyaretçiler için araç giriş kartı ile sağlanır. Ziyaretçilere ait binek araçların kırmızı bölgeye
girişleri (çalışma alanı), kırmızı bölgede bulunan park alanları ile sınırlandırılmış olup, ziyaretçilere
ait binek araçlarının park alanı giden yol güzergâhlarının dışında hareket etmesi yasaklanmıştır.
Kırmızı bölge içine giren ziyaretçi araçları yönlendirmesi, güvenlik tarafından ve ziyarete geldiği alt
yüklenicinin ve DİA idari işler biriminin bilgisi ve yönlendirmesi ile saha içine girebilir.
4.2.4.Düzenli Eğitimler
Proje sahası içinde her türlü araç, makine ve ekipman kullanan sürücü ve operatörler aşağıda
belirtilen eğitimleri alacaklardır;
 Projeye özgü Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği gereksinimleri
 Emniyetli Sürüş eğitimi
4.2.5.Yol ve Araç Bakımı
Proje için kullanılan yolların durumunun izlenmesinden ve yetkili mercilerin ve toprak sahiplerinin
memnuniyeti için en azından inşaata başlanmadan önceki yol durumu muhafaza edilecektir.
Tüm periyodik kontrol ve bakımların, makine-ekipmana ait işletme & bakım el kitaplarına uygun
olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
4.2.6.Yöre Halkı ile İlişkiler ve Halkın Güvenliği
Tüm trafik yönetim tedbirleri gerekli şekilde planlanarak uygulanacak olup, yolu kullananların günlük
trafik güzergâhlarına uygunluğunun sürdürülmesi sağlanacaktır. Trafiği olumsuz etki olabilecek tüm
aşamalarda kamuoyu bilgilendirilir.
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Rev.No: 02
Sayfa No: 6 / 12
4.3. Planlanan Araç Miktarı
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi inşaatı süresince çıkarılacak hafriyat toprağının tamamı dolgu
malzemesi olarak kullanılacaktır.
Beton temini, proje sahasına konumlandırılan beton tesisinden sağlanacağından beton imalatında
çimento, agrega ve su ihtiyacı olacaktır. Bu malzemeler için Tablo 1’de Kasım 2014 – Ekim 2015
tarihleri arasında betonarme imalatı için planlanan araç miktarları belirtilmiştir. Diğer malzemeler için
tedarikçi firmalar belirlendikçe Trafik Yönetim Planına eklenecektir.
Tablo 1. Hazır Beton Üretimi için Planlanan Araç Miktarı
Taşımak İçin Gerekli Araç
Sayısı (Günlük)
Planlanan Malzeme Miktarı (Aylık)
Beton Döküm
Dönemleri
Beton
(m³)
Agrega
(kg)
Çimento
(kg)
Su
(lt)
Agrega
Çimento
Su
Kasım (2014)
26.999
49.597.163
8.369.690
4.508.833
59
10
5
Aralık (2014)
75.367
138.449.179
23.363.770
12.586.289
165
28
14
Ocak (2015)
110.220
202.474.140
34.168.200
18.406.740
241
41
20
Şubat (2015)
98.894
181.668.278
30.657.140
16.515.298
216
36
18
Mart (2015)
109.595
201.326.015
33.974.450
18.302.365
240
40
20
40
20
Nisan (2015)
108.595
199.489.015
33.664.450
18.135.365
237
Mayıs (2015)
93.079
170.986.123
28.854.490
15.544.193
204
34
17
Haziran (2015)
78.976
145.078.912
24.482.560
13.188.992
173
29
15
Temmuz (2015)
62.499
114.810.663
19.374.690
10.437.333
137
23
12
Ağustos (2015)
46.835
86.035.895
14.518.850
7.821.445
102
17
9
Eylül (2015)
31.276
57.454.012
9.695.560
5.223.092
68
12
6
Ekim (2015)
11.560
21.235.720
3.583.600
1.930.520
25
4
2
4.4. Güzergâhlar
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi inşaat aşaması süresince, proje sahasına tüm ulaşım
güzergâhları ve uzaklıkları aşağıdaki haritalarda belirtilmiştir.
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Şekil 1. Ankara-İstanbul Yolu Otobanı Gişeler Güzergâhı
Sayfa No: 7 / 12
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Şekil 2. Personel Servis Güzergâhı 1
Şekil 3. Personel Servis Güzergâhı 2
Sayfa No: 8 / 12
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Şekil 4. Personel Servis Güzergâhı 3
Sayfa No: 9 / 12
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Şekil 5. Ankara Şehir Merkezi Güzergâhı
Şekil 6. Çimento Temin Güzergâhı
Sayfa No: 10 / 12
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Şekil 7. Agrega Temin Güzergâhı
Şekil 8. Su Temin Güzergâhı
Sayfa No: 11 / 12
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
TRAFİK YÖNETİM PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0006
Yayın Tarihi:
27.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
01.11.2014
Sayfa No: 12 / 12
4.5. Proje Sahası Kontrol Geçiş Planı
Proje Sahasına giriş çıkışların belirtildiği Proje Sahası Kontrol Geçiş Planı aşağıda gösterilmiştir.
Şekil 9. Proje Sahası Kontrol Geçiş Planı
Download

F. Almanya Firma Kaynakları