23106 2 014 16:15
Fıi
a]0oo1/oo03
-.l
-
To,BB
@xEI.
sEnE,IEıİ&rE
TÜRKiYE
ODALAR VE BORSALAR
EiRLiĞi
:,.,/...D0|4
:
:
L
04|1/
Karıada
23.06.20i4 1244?
İlgi: D§ Ekonomik İlişkiler Kunıtu'nun l9.06.2014 İadhli
ve CAN- 2014/1|5| s:LyıL yazısr.
ngide kayıt]r yazıd4 Kanada./Alberta Tanın Bakanlığı
ve işadaİnlan heyeti kaİı]nı iıe 30 Haziİan
2014 taİftn saat 10.o0'da ToBB Ptaz4 İstanbın'da
bİ toplaıh aıızeıenıresıoin ptar.laıdığı
belirti]mektedir.
Yazıda devamla, toplanhya özellikle, bü}.iikbaş ve küçiikbaş ha}.van
genetiği, İahllaf ve
baklagi[ğ, bölgelet arası tanm §ektirriinde işbiİtiği ve
ko";"oduiiigi
süibi olan
"giti-i
bçürtileı seLtöıleı ile ilgileııen firmalann da katıllmorı önem
taşldlğı ifade €di]mehedii.
Ve
A4lan topıantıya katılmak isteye, fiımalann katlım teyitlerini,
elde yer alaD kat llE formuou
doldııramk, 21 Hırirar! 2014 Cuma günüıe kıdar 'DEiKt p-posta:
Jencas@.deik.ore.tt)
i.letrneleİi gerehnelİedb.
Bilgiieıinizi ve koıunun ilgiti iyelerinize duyurulma561 ;"u
.-.
"d"
Genel Selğeter YaJdrmclsı
EK_
1
Kahlm forrnu
EK- 2 Pıogram
DumlıJpına. Bul\€n
No;252 (Eskişehir Yo'u 9. Km.) 06530
/ANKAİA
Tel.+90(3]2) 2i82j 0o(PBX). Faksi +ıo
ziı ıiso -si'-öz-ıı
ğpon l info@üobb.ora.tİ o web: çıızl
ww,tobb.op.lİ
Aynntıı
B
AHl TELEFON i],.ıE,i;-E_MAlL
iREM.6tjiaToBB.oRG .IR
jlei lç,n: IREM
BirıiğiEir.
l§o 900]:2oo8
Kdit YöEtim sislm'
ırr€nıanmahadr
23106 2014 16:16 FAx
@
D Ei K/r ii rk
-Kana da iş Ko n s eyi
Kanada/Albefta Tanm Bakanıığ, Heyet|
tte
Toplant! Programr
30 Hazinn 2014 TdBB Ptaza,
istanbu|
09,30-10.00 Kayıı
10,00
-
10,1
5
.
Tü*.l6nada lş Konseyi Başkan Yardmçlsl
.
Tüİk Anıerikan iş KonŞe$ Üyesi
10,15- 1o.1o
10.,10
-
AEtış konuşmatan
Albqt Tann Bakanlğ sununu
1?'00 solu-cevap
oo02/0003
23l06 2014 16:16
FAx
@
GDDEıı(
PJı.,T,?A3y.[,t,şğ}5s^[Ytsİits
DEIı(TÜRK-KANADA
,. *TJtl::,H"T;1l,
.
^"
?T6
iŞ KoNsEYi
g,şt:;,,ili" iop
ı, nt,
o
o0 3,/ 000 3
Download

İlgili cevabi yazı için tıklayınız.