Hastane Öncesi Acil İlaçlar ( Yetişkin )
ONAYSIZ KULLANILACAK İLAÇLAR
Adrenalin
Atropin
Etil Klorid Sprey
Asetil Salisilik Asit
İsordil 5mg dil altı
Parasetamol tb
SADECE RESÜSİTASYONDA ONAYSIZ KULLANILACAK İLAÇLAR
%2’lik Lidokain
Amiadoron
Magnezyum Sülfat
ONAY İSTENECEK İLAÇLAR
Nalokson
Aktif Kömür
ONAYSIZ KULLANILACAK İLAÇLAR
ADRENALiN
Kimyasal Sınıf: Katekolamin
Terapötik Sınıf: Bronkodilatatör, vazopressin
Etki:
Doğal katekolamindir.
α- ve β-adrenerjik reseptörlere etki yapar.
β-reseptörlere, α-reseptörlerden daha fazla etki yapar.
Adrenalin β1-adrenerjik reseptörlere etki ederek, kalp hızını arttırır (pozitif
kronotropik etki) ve kardiyak kasılmayı arttırır (pozitif inotropik etki).
α-adrenerjik reseptör etkisiyle sistemik vasküler direnci arttırır.
Bütün reseptörlere aynı anda etkisiyle kan basıncı artar.
Ayrıca β2-adrenerjik reseptörlere etkisiyle bronkodilatasyon oluşur.
Farmokinetik: Subkutanöz etki 3-5 dakikada, İV etki 90 saniyede başlar.
ADRENALİN®
Epinefrin 1:10,000)
Endikasyonlar:
Anaflaksi
Bronşiyal astım (Medikal Danışman)
Epiglottit veya krup’a bağlı solunum sıkıntısı (Medikal Danışman)
Önlemler:
Hipertiroidi
DM
Yan Etkiler:
MSS: Endişe, baş dönmesi/sersemlik (dizziness), huzursuzluk, tremor, baş ağrısı
KVS: Angina, disritmi, HT, çarpıntı
GIS: Bulantı, kusma
Deri: Solukluk
Etkileşim: Siklik antidepresanlar ve antihistaminikler epinefrinin etkisini arttırabilir.
Kontrendikasyonlar:
Bulgular ve semptomlar ciddi değilse aşağıdaki hastalarda epinefrin kullanmaktan kaçınılır:
HT (SKB >180)
Taşikardi (erişkinde KAH* >140, çocukta KAH* >180)
Kardiovasküler hastalık
Yaşlılık (yaş >55)
Dar açılı glokom
* KAH: Kalp Atım Hızı
Uygulama:
Yetişkin: 0.3 mg İM veya SC verilir.
Gerekirse 10 dakika sonra doz tekrarlanır.
Pediatrik: 0.3 mg’a kadar 0.01 mg/kg İM veya SC verilir.
Gerekirse 10 dakika sonra doz tekrarlanır.
Not: Şiddetli şoklarda İM yol tercih edilmelidir
Endikasyonlar:
Kardiak arrest
Ventilasyona yanıt alınamayan pediatrik bradikardi
Ventilasyona ve kalp masajına yanıt alınamayan yenidoğan bradikardisi
Kontrendikasyon: Belirtilen endikasyonlarda, uygun şekilde uygulanmasında kontrendikasyon yoktur.
Önlemler: Belirtilen endikasyonlarda uygun şekilde uygulandığında, önlem almaya gerek yoktur.
Yan Etkiler:
MSS: Endişe, baş dönmesi/sersemlik (dizziness), huzursuzluk, tremor, baş ağrısı
KVS: Angina, disritmi, HT, çarpıntı
GIS: Bulantı, kusma
Deri: Solukluk
Uygulama:
Yetişkin: 1 mg (10 mL) verilir.
Gerek duyulursa, 3-5 dakikada bir tekrarlanır.
Pediatrik: 0.01 mg/kg (0.1 mL/kg) İV/İO verilir.
Gerek duyulursa, 3-5 dakikada bir tekrarlanır.
Notlar: Adrenalin endotrakeal yolla verilebilir. Ancak İV veya İO yolla verilmesi tercih edilir çünkü böylelikle ilaç
uygulaması izlenebilir ve farmakolojik etkilerin tahmini mümkün olur.
Yetişkin: Eğer yetişkine endotrakeal yolla verilecekse, doz 2 katına çıkarılmalı ve 10 mL serum fizyolojik ile dilüe
edilmelidir.
Pediatrik: ATROPİN
Kimyasal Sınıf: Belladonna alkaloidi
Terapötik Sınıf: Antikolinerjik
Etki:
Kardiak output’u ve kalp hızını arttıran kuvvetli bir parasempatolitiktir.
Asetil kolin reseptörlerini bloke ederek, parasempatik stimulasyonu inhibe eder.
Farmakinetik: 2-4 dakika içinde etkisi başlar; 4-6 saat sürer.
Endikasyonlar:
Erişkin:
Hemodinamik olarak anlamlı bradikardi (kalp hızı <60, QRS< 0.12 sn)
Akut değişen mental durum, devam eden göğüs ağrısı, hipotansiyon veya şokun diğer bulguları
“Kaçış” ventriküler ektopisi ile bağlantılı bradikardi (örneğin, yavaş kalp hızı nedeniyle oluşan premature ventriküler
konstraksiyonlar)
Pediatrik:
Artmış vagal bası veya primer AV blok nedeniyle ortaya çıkan anlamlı bradikardi (kalp hızı<60, yeni doğanda<80)
Şiddetli organofosfat zehirlenmesi (insektisitler)
Önlemler:
Akut koroner iskemi veya miyokard enfaktüsü varlığında atropin dikkatli kullanılmalıdır. Artmış kalp hızı iskemiyi
kötüleştirebilir ve enfarkt alanının genişlemesine neden olabilir.
Tip II 2. derece veya 3. derece AV bloklarında veya yeni oluşmuş geniş QRS kompleksli 3. derece AV bloklu hastalarda
atropine bel bağlanmamalıdır. Bu hastalara acil pace gerekir.
Yan Etkiler:
MSS: Uyuklama, konfüzyon
KVS: Angina, prematüre ventriküler kasılma, taşikardi
GÖZ: Bulanık görme, dilate pupiller
GIS: Ağız kuruluğu
Doz:
Erişkin:
Bardikardi: İV 0.5 mg verilir. Toplam 3 mg’ı aşmayacak şekilde, 5 dakikada bir tekrarlanabilir.
Asistol/Nabızsız Elektriksel Aktivite: 1 mg İV/İO verilir. 3-5 dakikada bir, maksimum 3 kez tekrarlanabilir.
Kolinerjik Toksisite: İV 2 mg ver. Her 5 dakika bir tekrarlanabilir.
Pediatrik:
Bradikardi: 0.02 mg/kg İV/İO verilir. 3-5 dakikada bir (minimum doz 0.1 mg, maksimum doz 1 mg olacak şekilde)
tekrarlanabilir.
ETİL KLORİD SPREY
Kimyasal Sınıf: Etil Klorür
Terapötik Sınıf: Soğutucu
Etki: Topikal olarak kullanılır; soğutucu özelliğinden faydalanılır.
Endikasyonlar: Spor hekimliğinde ve topik olarak yüzeyin soğutulmasının istendiği durumlarda
kullanılır.
Kontrendikasyonlar: İlaca karşı hipersensivite durumu.
Yan Etki: Lokal kullanımda yan etki bildirilmemiştir.
Uyarılar: Etil klorür solunması ile ortaya çıkacak genel anestezik etkiler; derin anestezi ve
ölümcül komaya, dolayısıyla da kalp ve solunum durmasına yol açabileceğinden, kesinlikle
solunmamalıdır.
ASETİL SALİSİLİK ASİT
Farmokinetik: Etkisi 15-30 dakikada başlar. 1-2
saatte pik yapar. 4-6 saat etkilidir. T= düşük
dozlarda 3 saat
Endikasyon: Akut Mİ düşündüren yeni göğüs
ağrısı
Kontrendikasyonlar:
İlaçlara, NSAİ ve Tartrazin’e hipersensivite
Gİ hemoraji ve hemofiliyi de içine alan kanama bozuklukları
Hemorajik durumlar
Önlem:
Soğuk algınlığı benzeri belirtileri olan çocuk ve gençler
Reye Sendromu ile bağlantılı semptomlar olabilir.
Gebelikte Kategori: C
Yan Etkiler:
GİS: Gastrointestinal kanama, göğüs yanması, mide bulantısı
Hematoloji: Uzamış kanama zamanı
Etkileşim:
Aspirin diğer antienflammatuar ajanlarla verilirse, yan etkilerin görülme sıklığı artar ve her iki ilacın da kandaki
seviyesi yükselir.
Aspirin, antiasitlerle verilirse emiliminin azalması sonucu kandaki seviyesi azalır.
Doz: Göğüs ağrısının başlamasından sonra en kısa süre içinde PO olarak 300 mg’lık tablet çiğnemek üzere verilir.
Kimyasal Sınıf: Salisilat derivesi
Terapötik Sınıf: Antitrombositik ajan
Etki:
Aspirin trombositleri agrege ederek ve arterlerde kasılma yoluyla Tromboksan A2 oluşumunu bloke eder.
Bu Mİ ile bağlantılı ölümleri azaltır.
Ayrıca ölümcül olmayan reenfarktlarda ve ölümcül olmayan inmelerde de azalma görülür.
İSOSORBİD DİNİTRAT
Farmakokinetik:
Karaciğerde hidroliz ile yıkılır.
Plazma yarı ömrü 2-8 dakikadır.
Endikasyonlar:
Koroner kalp hastalığı: Stabil angina pektoris (ap), unstabil ap, sessiz iskemi, AMİ, koroner
vazospazm (varyant anjina)
KKYimler esnasında kontrollü hipotansiyon
Üfürümlerin ayırıcı teşhisi (mitral ↓; diğerleri ↑)
Arteriyel kan basıncının kontrolü: Akut hipertansif durumlar vazokonstriktör entoksikasyonu, cerrahi giriş
Kontrendikasyonlar:
MSS: Serebral hemorajiler ,kafa travması
Göz Hastalıkları: Glokom
KVS: Akut Mİ, hipertansiyon, anemi
Yan Etkiler:
Baş ağrısı, flushing (al basması) hipotansiyon en sık görülen yan etkilerdir.
En ciddi yan etki nadir görülen hipotansiyondur.
Nitratların indüklediği hipotansiyonda paradoksal olarak bradikardi görülür. Bradikardinin nedeni özellikle yaşlı
hastalarda vazovagal veya vazodepresor yanıtın oluşmasıdır.
Yüksek doz nitrat kullanımı nadir de olsa methemoglobinemiye neden olur.
Uyarılar:
Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmalıdır.
Baş ağrısına neden olursa önce doz azaltılır, sonra tekrar yavaş yavaş arttırılarak tekrar tedavi dozuna çıkılır.
Alkolle birlikte kullanılmaz.
Uzun süre kullanımından sonra ilaç birden bire kesilmemelidir.
Uygulama: SL tb: Akut anginal ağrılar veya tedavisi için her 2-3 saatte bir 5-10mg SL ve profilaksisi için günde 4x10-30
mg/gün dozda uygulanır.
Kimyasal Sınıf: Gliserol ve benzeri polialkollerin nitrat esterleridir.
Terapötik Sınıf: Antianjinal ajan
Etki:
Arteriolleri ve özellikle nitratlara en duyarlı damar segmenti olan venülleri düz kas hücreleri üzerindeki direkt
etkileriyle gevşetir.
Fazla lipofilik olması nedeniyle düz kas hücrelerine kolayca girer.
Nitrik Oksid (NO) salar.
NO guanilat siklazi aktive eder ve oluşan cGMP düz kasları gevşetir.
Gebelikte Kategori: C
İSOSORBİD TRİNİTRAT
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
Dil altına püskürtme yoluyla kullanılır.
Etkin maddeler: Her püskürtme dozunda 0,400 mg gliseril trinitrat (nitrogliserin)
içerir.
Yardımcı maddeler: Orta zincirli trigliseritler (miglyol 812), dehidrate alkol, orta
zincirli kısmi gliseritler (inwitör 742), nane yağı.
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY, gliseril trinitrat (nitrogliserin) adlı etkin maddeyi
içermektedir.
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY, kalp hastalıklarında kullanılan damar gevşetici
ilaçlardan organik nitratlar grubuna girmektedir. Organik bir nitrat olan, etkin
madde gliseril trinitrat, kalpte spazm niteliğindeki şiddetli ağrının (anjina pektoris) giderilmesi için kullanılmaktadır.
Gliseril trinitrat, damar düz kaslarını gevşeterek kalbin yükünü hafifletir, oksijen gereksinimini azaltır ve böylece
şiddetli göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır.
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır.
Kalbi besleyen damarlarda (koroner kalp damarları) zayıf kan dolaşımının sebep olduğu, dinlenirken ve ya uyku
halinde ortaya çıkan ya da stres ve egzersiz durumunda görünen ani göğüs ağrısının tedavisinde (anjina pektoris),
Göğüs ağrısını tetiklemesi olası bir fiziksel aktiviteden hemen önce göğüs ağrısını önlemek amacı ile (anjina
pektoris atağının önlenmesinde),
Koroner arter damarlarında meydana gelen tıkanmaya bağlı olarak kalp kasındaki kan dolaşımının yetersiz kalması
sonucu oluşan kalp krizinde (akut miyokard enfarktüsü),
Kalbin kan dolaşımını sürdürmek üzere pompa işlevini görmesinde yetersiz kalması ve buna bağlı olarak dokularda
ortaya çıkan tıkanma ve sıvı birikmesi ile belirginleşen durumda (akut sol kalp yetmezliği),
Kateter kullanımına bağlı koroner kan damarlarında oluşan kramplarda veya koroner anjiografide koroner damarların
incelenmesinde kullanılmaktadır.
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine ve nitro bileşiklerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,
Dokuların yeterince oksijenlenememesi ile sonuçlanan kalp debisinde azalma ve sonucunda dolaşımdaki kan
miktarının azalması (ani dolaşım yetersizliği, şok, kan dolaşımının bozuk olduğu durumlar),
Kalbin damarlara yeterli oranda kan pompalayamaması durumunda, dolaşımdaki kan miktarının azalması (akut
kalp yetersizliği, şok durumunda),
Kalp yetmezliğinin tetiklediği şok durumunda (kardiojenik şok) ve kalp içerisinde dolum basıncının yeterince
yüksek olmaması durumunda (sol karıncık dolum sonu basınç),
Kan basıncının çok düşük olması durumunda örn; sistolik kan basıncının 90 mmHg’ nin altında olması (belirgin
hipotansiyon),
Kafa içi basıncın yüksek olması ile seyreden hastalıklarda örn; daha önce kafa travması veya beyin kanaması
geçirdiyseniz,
Erkeklerde sertleşme sorunu (erektil problemler) nedeniyle kullanılan ilaçlar ile
birlikte (sildenafil ve benzeri fosfodiesteraz inhibitörleri örn; tadalafil, vardenafil vb) ve akciğerdeki kan damarlarında
yüksek kan basıncını (pulmoner arteriyal hipertansiyon) azaltmak için kullanılan ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.
Çünkü bu durumlar NİTROLİNGUAL® PUMP SPRAY’in kan basıncını düşürücü etkisini arttırırlar.
Kalbin iç boşluğunda daralma ile oluşan kalp kası hastalıklarında (hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati) ya da
kalbi ve kalpten çıkan geniş damarların başlangıç bölümünü saran zarın (perikard) daralması ve zarda yangı, iltihap
oluşması (konstriktif perikardit) ya da zarın sıvı ile dolması (perikardiyal tamponad) durumlarında,
Göz içinde artmış basınç (glokom; göz tansiyonu) hastalığında,
Ciddi kansızlık (anemi; kan içerisinde düşük demir seviyesi) durumunda,
Çok düşük kan hacmi durumunda (hipovolemi)
Kan içerisinde oksijen seviyesinin anormal azalması durumunda (hipoksemi),
Beyin damarlarında kan dolaşımının yetersiz olması (serebral dolaşım yetersizliği) durumunda NİTROLİNGUAL® PUMP
SPRAY’i kullanmayınız.
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY nasıl kullanılır?
Akut sol kalp yetmezliği veya kalp enfarktüsünde dolaşım kontrol edilerek ve sistolik kan basıncını 100 mmHg’ nin
üzerinde olması koşuluyla 1 defa uygulanıp 3-5 dk sonra hasta değerlendirilmeli 2. ve 3. Kez tekrarlanabilir. Her
tekrar arasında 3-5 dakika olmalı gliseril trinitrat (0.4.ila 1.2 mg) uygulanmalıdır. İstenen etkilerin sağlanmaması
durumunda 10 dakika sonra aynı dozlar tekrarlanabilir.
Uygulama yolu ve metodu:
Dil altına püskürtme yolu ile kullanılır.
Kullanmadan önce koruyucu kapak çıkarılır, ilk kez kullanılması esnasında doz kamarasını doldurmak için pompaya bir
kez basılır ve içeride kalmış olan hava dışarı püskürtülür. Bu işlem için pompaya bir kez sonuna kadar basılmalıdır. Bu
işlem sprey uzun süre kullanılmadığı durumlarda da yapılmalıdır.
PÜSKÜRTMELER 3-5 DK ARA TANSİYON KONTROLÜ İLE NEFES TUTULARAK YAPILMALIDIR. İLAÇ SOLUNUM YOLUNA
ÇEKİLMEMELİDİR..
Olası yan etkiler nelerdir?
Çok yaygın:
Baş ağrısı
Yaygın:
Baş dönmesi Sersemlik Bayılma hissi Huzursuzluk
Şiddeti artan göğüs ağrısı ( şiddeti artan anjina)
Aniden kalp atım hızında artma (refleks taşikardi)
Kalp atım hızının yavaşlaması (bradikardiyal aritmi)
Düzensiz ve anormal kalp ritmi (disritmi)
Göz çevresinde, parmaklarda, ayak bileklerinde şişlikler (periferik ödem)
Kan basıncında düşme (hipotansiyon)
Ayaktayken aniden ortaya çıkan kan basıncında düşme durumu (postural hipotansiyon)
İlacın bırakılmasının ardından kan basıncında ani yükselme (rebound hipertansiyon)
PARASETAMOL
Kimyasal Sınıf: Asetaminofen
Terapötik Sınıf: Analjezik, antipiretik
Etki:
Ağrı eşiğini yükselterek analjezik etki sağlar.
Hipotalamik ısı düzenleyici merkeze etki ederek antipiretik etki sağlar.
Alışılmış terapötik dozlarda plazma proteinlerine bağlanması kayda değer değildir,
ancak aşırı doz alındığında artar.
Farmakokinetik:
Karaciğerden metabolize olur.
İdrarla atılır.
Eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir
Endikasyonlar: Hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateşin semptomatik tedavisi
Kontrendikasyonlar:
Parasetamol’e aşırı duyarlılık
Böbrek ve karaciğer yetmezlikleri
Yan Etkiler:
Hematolojik reaksiyonlar (trombositopenik purpura, hemolitik anemi, agranülositoz) rapor edilmiş olmasına rağmen
yan etkiler hafiftir. Genellikle cilt kızarıklığı ve diğer alerjik reaksiyonlar olabilirse de ilacı kesmekle geçer.
Yüksek dozlarda ilk 24 saatte bulantı, kusma, anoreksi ve karın ağrısı görülür. 12-48 saat içinde karaciğer harabiyeti
olabilir.
Yan Etkiler:
Uzun süreli kullanımlarda nefrotoksisite oluşabilir.
Glukoz metabolizmasında anormallikler ve metabolik asidoz meydana gelebilir.
Ciddi zehirlenmelerde karaciğer (kc) yetmezliği sonucunda ensefalopati, koma ve ölüm olabilir. Kc harabiyeti ≥10 g
yetişkin dozunda görülür. MSS stimülasyonu, kalp aritmileri, ensefalopati gibi yan etkiler meydana gelebilir.
Hipoglisemi, sarılık oluşabilir.
Uyarılar:
Doz aşımı acil müdahale gerektirir.
Son 4 saat içinde ≥7.5 g parasetamol almış kişinin derhal midesi yıkanmalıdır.
N-Asetilsistein veya Metionin gibi antidotlarla alınmış olması özel tedaviyi gerektirebilir.
SADECE RESÜSİTASYONDA ONAYSIZ KULLANILACAK İLAÇLAR
%2’lik LİDOKAİN
Kimyasal Sınıf: Lidokain HCl
Terapötik Sınıf: Antiaritmik, lokal anestezik
Etki: Lidokain (Aritmal®) lokal anestezik etkili bir ilaçtır. Sinüs düğümünü pek fazla
etkilemez. Purkinje lifleri ve atrium kasındaki otomatisiteyi deprese eder.
Farmakokinetik: Etkin plazma konsantrasyonu 2-6 μg/ml’dir. Etki süresi kısa
olduğundan İV infüzyon şeklinde verilebilir.
Endikasyon: Ventriküler taşiaritmi
Kontrendikasyonlar:
İlaca karşı aşırı duyarlılık
Stokes-Adams ve Wolf-Parkinson-White Sendromu
İleri derecede blok
Etkileşim:
Hidantoin
Simetidin
β-blokerler
Süksinilkolin
Yan Etkiler:
Fazla dozda:
Uyuşukluk
Parestezi
Ataksi
Nistagmus
Ajitasyon
Konvülsiyon
Solunum depresyonu
Uygulama:
%2’lik formu İV puşe olarak verilir.
Yanlış uygulandığı takdirde geçici körlük ve asistoli gelişebilir.
AMİADORON
Ticari İsim: Cordarone, Pacerone
Kimyasal Sınıf: İyonlaştırılmış benzofuran derivesi
Terapötik Sınıf: Antiaritmik
Etki:
Miyokardial aksiyon potansiyelini ve efektif refraktör periyodunu uzatır ve yarışmasız α- ve
β-adrenerjik inhibisyona neden olur.
Atrial ve ventriküler ektopileri suprese eder (PSVT, AF, atrial taşikardi, VT, VF, vs) ve AV
nod’dan ileti geçişini yavaşlatır. (Ventriküler atım kontrolü sağlar; WPW’de olur.)
Vazodilatasyon sonucu azalmış kardiak yüke neden olur.
Farmokinetik: t½= 20-47 gün
Endikasyonlar:
Şoka dirençli VF
Nabızsız VT
VT
Bilinmeyen tipte geniş kompleks taşikardi
Kontrendikasyonlar:
Kardiojenik şok
Bilinen sinus bradikardisi
2. veya 3. derece kalp bloğu
İlaca karşı hipersensivite
Önlemler:
Torsades de pointes ve VF dahil olmak üzere yeni başlayan veya mevcut disaritmileri kötüleştirebilir.
β-bloker ajanlarla kullanmak HT ve bradikardi riskini arttırabilir.
AV iletiyi yavaşlatır.
Miyokardial kontraktiliteyi azaltır.
Verapamil ve diltiazem ile AV blok riskini arttırabilir.
Herhangi bir kalsiyum kanal blokeri ile HT riskini arttırabilir.
Hamile ve süt veren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.
Yan Etkiler:
MSS: Baş dönmesi/sersemlik (dizziness), baş ağrısı
KVS: Bradikardi, kalp iletim bozuklukları, KKY, disaritmi, HT, sino-atriyel nod bozukluğu, sinus arrest
Solunum: Dispne, pulmoner enflammasyon
Uygulama:
Erişkin:
VF ve nabızsız VT’de 300 mg İV/İO verilir. İnatçı veya rekürran VF/VT için 3-5 dakikada ilave 150 mg İV verilebilir.
Nabızlı VT’de 10 dakikada 150 mg infüzyon şeklinde verilir. 100 mL %5’lik dekstroz ile karıştırılır ve dakikada 150
damla olarak verilir.
Pediatrik:
VF ve nabızsız VT’de 5 mg/kg şeklinde verilir. (Sonraki doz yok.)
Nabızlı VT’de 20 dakikada 5 mg/kg infüzyon şeklinde verilir. 100 mL %5’lik dekstroz ile karıştırılır ve dakikada 75
damla olarak verilir.
MAGNEZYUM SÜLFAT
Kimyasal Sınıf: Divalan katyon
Terapötik Sınıf: Antiaritmik, elektrolit
Etki:
Magnezyum vücuttaki birçok biyokimyasal reaksiyona giren esansiyel bir
elementtir.
Fizyolojik kalsiyum kanal blokeri olarak etki eder.
Nöromüsküler bağlantıda asetilkolin salınımını azaltarak nöromüsküler iletiyi
bloke eder.
SA düğümde uyarı oluşum hızını azaltır ve ileti zamanını uzatır.
Farmakokinetik:
Etkisi hemen başlar.
Etki süresi 30 dakikadır.
Endikasyonlar:
Torsades de pointes
Eklampsi
Trisiklik antidepresan zehirlenmesi
Status astmatikus (Medikal Danışman)
Kontrendikasyon: 3. derece AV blok
Önlemler:
Eklamptik hastada refleksler kaybolursa, doz tekrarlanmamalıdır.
Yan etkilerinden korunmak için yavaş uygulanmalıdır.
İV tedavi alan her hastaya devamlı kardiyak monitörizasyon ve sık vital bulgu değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Böbreklerden atıldığı için ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Gebelikte Kategori: B
Yan Etkiler:
MSS: Koma, baskılanmış refleksler, letarji, halsizlik
KVS:Kalp bloğu, HT, bradikardi
SS:Solunum sıkıntısı
Dermatoloji: Yüz kızarması,terleme
Etkileşim: Dijitallerle kullanıldığında kardiyak ileti anomalilerine neden olabilir.
Uygulama:
Uygulanma öncesinde % 20'lik solüsyon oluşturmak için dilüe edilmelidir: 2 g'lık doz için, 2 g (4 mL) magnezyum
sülfat 6 mL serum fizyolojik ile karıştırılarak %20'lik solüsyon elde edilir.
Erişkin:
Nabızsız: 2 g (%20'lik solüsyon) İV olarak 1-2 dakikada verilmelidir.
Nabızlı: 2 g (%20'lik solüsyon) İV olarak >5 dakika sürede verilmelidir. Gerekirse doz tekrarlanılabilir.
Nöbet (Eklampsi): 4 g (%20'lik solüsyon) İV olarak >4 dakika sürede verilmelidir. Nöbet devam ederse, uygun
görüldüğü takdirde, 5 dakikada doz tekrarlanabilir. (Medikal Danışman)
Pediatrik:
Nabızsız: Torsades de pointes için 2 g’a kadar 25 mg/kg İV/İO olarak verilir
ONAY İSTENECEK İLAÇLAR
NALOKSON
Farmakokinetik:
İV etkisi 2 dakikada başlar.
Yarılanma ömrü 64 dakikadır.
Endikasyonlar:
Narkotiklerce oluşan solunum sıkıntısı
Sebebi bilinmeyen koma
Kontrendikasyon: İlaca karşı hipersensivite
Önlemler:
Fizyolojik narkotik bağımlısı olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır.
Nalokson’dan ani ve tam kesilme, (narkotik bağımlılığı olduğu bilinen veya şüphe edilen
yenidoğan anneleri de dahil olmak üzere) yoksunluk benzeri etkilere neden olurlar.
Gebelikte Kategori: B
Yan Etki:
MSS: Nöbetler, titremeler
KVS: HT, hipotansiyon, başikardi, ventriküler disritmi
GİS: Bulantı, kusma
Etkileşimler:
Narkotik bağımlısı hastalarda narkotik yoksunluk yapabilir.
Narkotik bağımlısı olduğundan şüphelenilen hastalarda sadece solunum sıkıntısını giderecek kadar ilaç
uygulanmalıdır.
Uygulama:
Erişkin:
İV: 0.4 mg/dakika olarak 2 mg verilir.
İM: 2 kez 0.8 mg enjeksiyon yapılır. Başlangıç dozuna yanıt alınmıyorsa, (Medikal Danışman) ile bağlantıya geçilir.
Pediatrik:
İV: 0.4 mg/dakika ve 0.1 mg/kg olarak 2 mg'a kadar verilir.
İM: 1.6 mg olarak 0.1 mg/kg İM verilir. Başlangıç dozuna yanıt alınmıyorsa, (Medikal Danışman) ile bağlantıya geçilir.
Not: Öncesinde gerekli değilse İHY uygulanmaz.
İV yavaş puşe ile uygulanmalıdır (0.4 mg/dakika).
Narkotik etkilerin geri dönüşü geçici olabilir.
Uygulama solunum hızına göre titre edilir.
Kodein içeren sık kullanılan narkotik ajanlar: Darvon®, Demerol®, Dilaudid®, fentanil, eroin, metadon, morfin,
Nubain®, Paregoric, Percodan®, Stadol®, Talwin®
AKTİF KÖMÜR
İnce, siyah, kokusuz toz
Etki:
İçeriğindeki serbest karbon atomlarına moleküllerin bağlanmasını sağlayıp
onları absorbe edilemez hale getirir.
Eliminasyonu arttırır.
Safradaki maddeye bağlanıp maddenin entero hepatik dolaşımını kesintiye
uğratır.
Endikasyonlar:
Solunumu düzenli hastada bilinmeyen madde alımı
Aktif kömürün absorbe edebileceği madde alımı
Kontrendikasyonlar:
Solunumu düzensiz, hava yolu kontrol altına alınmamış hastalar
İntestinal obstruksiyon
Aktif köürün absorbe edemeyeceği (demir, lityum, kurşun, etanol, metanol, siyanür gibi) madde alımı
Uygulama:
Doz: Alınan maddenin muhtemel miktarının 10 katı, 50 g veya 1 g/kg'dır.
Ağızdan veya nazogastrik ile uygulanır.
En iyi sonuç ilk 1 saat içinde uygulanmasıyla alınır.
Download

Hastane Öncesi Acil İlaçlar ( Yetişkin )