t\
\\fl
1 L\t
ğ}
eı
l,
ğİı *}
e} tŞ
R;
Eı-
Fı
lF}
tr}
cra
tıı
ü
z,
ı-ı
-e;
;EE
.=Ee
ğa=
Eş@
.9
t
§..J Fl
.= İi
}sE
Ea
e}
ğ
;j
..tr}
ı§
F
r'rt
t.a
Fı
F}
t)
-L,
Erlf,t
ö}E
ıS
ıar}
tııa
-\t
§.J
(ı§
er
ı;{
tR
pİü
tn !İ lıa
§=
§
H
ağ
tR
t}
Et
ıS
\\Lı t}
§3, E
rıE
.3
,p
İ.a
r*J
Et
Eı
R"ş
a} Cl
ğ}=
IŞH
He.
-ıŞ
*ı}
-.
tF}
C}
-
-.trtı =
trl(
.+
üJ
İa
§-)
lJ
§}
R
İİ}
tr}
ör
ö}
lı
R
öl
Hı
-
H
=
6luı
G.
JJ
C--J
\
ş
t-}
tİ
h\
\_\t
\
\aı
l.,
trı
*}
İ}
ııt**
ğ
§
eı
tr}
t-tİ
§ı
_
,a.
-=
Eğ -ğş :
=
eEE,E
Ea}
,E }e
f ğ4EE
i_a c.ı
t5ı r*ııa
t}
G, ?
-,===
{.t\
-d{ır l
t
€}
1-1
__§.
rı=-=
şE ısE §
trı
Iıı* Şin
==6-lE
E=6}=
e}
ğ.=Ei
,-- :
fraİd
E
ö}
Hr
L}
törü
=}R
ffi -EH
;0
aı
=trı
a}-
sjş,ı\
}n
--7Eİ
*ra
}ft
iiE}
Fl
\'ı
EE
-g§
-}R
--.s
ö*
ğ*
lJ
H
iaı*
ğ}
§-E
JEı
-
ffi.
lJ
lA
iH
-
--a
tr}
H
**
*
?tr}
trİ
{ı**
F.
!ın
{tt
ğİ
ı*.
Eö*
,İ.ı
ıı!h
f?!F
a..arRo,
ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi İtrffi &§
re}
Affi
9^1İ -til^tİ
w«
ya]g
}re
rc
ş.@
D@
rc
re
grc
rc
x@
re
Drc
R%*
y§
rc
rc
rc
rc
x@
re
x@
x@
bre
T. c.
yüKsEKöĞneriıı KuRuLu BAşKANı-ıĞı
oipuoMA DENxı_ix BELcesi
1,3.üi.ü§uü**iğ?
Sayı : B.30.0.DEN.0.00.00.01
E
n d üs
X@
tri
]VI üh
endis
liği
programını başarıyla tamamlayorak bu alandu
§cr"€
şre
Tarih
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi'nin
re
rc
rc
ş*@
'
Derya Aldaş'ın
x.@
rc
y.ffi
rc
şy€
-3Zt\
Lişanşa
eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 SaYılı
Kanunun 3 ve
Kur ulun un
§şiffi
c,/§i§-.
\,ffi,
yig
rc
}*@
x@
rc
rc
re
rc
prc
ş^@
}.rc
şrc
şre
Dre
»re
rc
ş.re
x_@
9rc
p.,re
rc
şre
şffi
Seri N}
31057
7/p maddeleri
7 .r. 0 4. 2 0 0
uyürınca, Yükseköğretim Genel
6 tgrİhlİ kar arıy la verilrniştir.
Download

ğa= ğ.=Ei ağtR t}