KAMU İHALE KANUNU
H.İbrahim AZAK
Destek Hizmetleri Müdürü
02 Ekim 2015
4734 / 2886
İki ihale yasamız var;
• Kamu İhale Kanunu (4734)
 Harcama yapılan işler.
• Devlet İhale Kanunu (2886)
 Gelir getiren işler. (Satım, Kiraya verme,
Trampa, Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi)
İhale Usulünün Yanlış Belirlenmesinin
Sorumlusu Kimdir ?
• İhale usulünü belirleme yetkisi ihale yetkilisine
aittir.
• İhale
komisyonuna
verilen
yetkiler
düşünüldüğünde (6, 7, 39, 40, 60 ve 62) ihale
usulünün yanlış belirlenmesinden ihale yetkilisi
ile birlikte ihale komisyonu da sorumludur.
• Kanunun 60 nci maddesinde, 5 inci maddede
belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen
kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin
verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda
belirtilen müeyyideler uygulanır hükmü yer
almaktadır.
İhale - Harcama Yetkisi
• Kamu
idarelerine bütçeyle tahsis edilen ödeneklerin kimler
tarafından harcanabileceğini gösteren yetkiye “harcama
yetkilisi/yetkisi” denilmektedir. Kurum bütçesinden harcama
yapılabilmesi, ancak harcama yetkilisinin harcama talimatı
vermesiyle mümkündür.
• 5018/31’e göre, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir
harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
5393/63’üncü maddesinde ise, belediye bütçesiyle ödenek
tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin
harcama yetkilisi olduğu belirtilmiştir.
• Maliye Bakanlığının çıkardığı 1 ve 2 Seri Nolu “Harcama
Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ”ler harcama birimi ve
harcama yetkilisi ile harcamaya ilişkin diğer usulleri
düzenlemiştir. Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 31’inci maddesine
istinaden İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile
belediyelerde harcama yetkisinin kimler tarafından
kullanılacağı belirlenmiştir.
Harcama Yetkilisi
• İl ve nüfusu 10.000’den fazla olan ilçe belediyelerinde harcama
birimleri müdürlükler ve varsa iç denetim birimi başkanlığıdır. Bu
birimlerin amirleri de (müdürler) kendi birimlerine tahsis edilen
ödeneklerin harcanma yetkilisidirler. Belediye başkan
yardımcıları harcama yetkilisi değildirler.
• Nüfusu 10.000 ve aşağı olan ilçe belediyeleri ile belde
belediyelerinde harcama yetkilisi belediye başkanlarıdır. Bu
belediyelerde birim amirleri harcama yetkilisi değildirler. Ancak
belediye başkanı harcama yetkisini devir suretiyle birimlere
devredebilir.
• Norm kadro standardına göre her belediyede özel kalem
müdürlüğü kadrosu bulunmaz. Belediyelerde özel kalem
müdürlüğü kadrosu yoksa dahi, üst yönetimin giderleri “02- Özel
Kalem” kurumsal kodu altında bütçelenir. Norm kadro
standardında özel kalem müdürlüğü bulunmayan belediyelerin
bütçelerinin “02- Özel Kalem” kurumsal kodundan yapılacak
harcamalarda harcama yetkilisi belediye başkanı olacaktır.
• Destek
hizmetleri birimi, harcama birimlerinin
ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir.
• Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin
limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri
birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle
karşılanması da mümkün bulunmaktadır.
• Yetki devrine istinaden yapılacak bütün alımlarda
ilgili birim müdürünün harcama yetkilisi olacağı,
 Fen İşleri Müdürlüğü adına Destek Hizmetleri
Birimince gerçekleştirilecek alımlarda Fen İşleri
Müdürü
• Kullanılacak bütçenin de adına alım yapılan birim
bütçesi olacağı,
 Fen İşleri Müdürlüğü
• Harcama yetkisinin sadece ihale yetkisiyle sınırlı
olarak devredilmesi ve harcama yetkililiğinin ilgili
birim uhdesinde kalmasına işaret edilmesi
nedeniyle birim bütçelerinin destek hizmetleri
birimine devredilmeyeceği düşünülmektedir.
Büyükşehir Belediyeleri
• Büyükşehir belediyelerinde memur statüsünde veya meclis
üyeleri arasından görevlendirilen başkan yardımcısı
bulunmaz. Onun yerine genel sekreter yardımcısı kadrosu
bulunur.
• Genel sekreter yardımcısı, genel sekreter ile daire
başkanları arasında bir yönetim kademesidir. Ancak genel
sekreter yardımcılığı büyükşehir belediyesinin birimi
değildir.
• Daire başkanı kadrosu büyükşehir belediyeleri ile bağlı
idarelerinde bulunmakta olup, bu idarelerin birimleri
genellikle daire başkanlığı şeklinde örgütlenmektedir.
• Daire başkanlıkları büyükşehir ve bağlı idarelerin bir
hizmet birimi olduğu gibi, 5018/31-32’nci maddelerine göre
bütçe açısından aynı zamanda bir harcama birimidir.
Büyükşehir Danışman
• Büyükşehir belediyelerinde danışmanlık bir kadro
değil, bir pozisyondur. Meclis kararıyla ayrıca bir
danışman kadrosu ihdas edilmez. Danışman
çalıştırılacak pozisyon/sayı kanunda zaten belirtilmiştir.
Dolayısıyla danışman atanmaz, danışman görevlendirilir.
(0-2 Milyon arası 5 – 2 Milyondan fazla 10)
• Danışman olarak çalışabilmek için belli bir süre
memuriyet ve kamu hizmeti bulunması gerekmediği
gibi, belli bir sınava girme şartı da aranmaz. Ancak,
danışman olarak çalışabilmek için en az 4 yıllık
yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak şarttır.
Büyükşehir Belediyeleri
• Büyükşehir
belediyelerinde; Genel sekreterlik, daire
başkanlıkları ve müstakil şekilde kurulan müdürlükler
harcama birimleri, bu birimlerin amirleri ise harcama
yetkilisidirler. Ayrıca büyükşehir belediyelerinde bütçeyle
ödenek tahsis edilen ve birim olan teftiş kurulu başkanlığı, iç
denetim birimi başkanlığı, birinci hukuk müşavirliği ve özel
kalem müdürlüğü harcama birimleridir ve bu birimlerin
amirleri de kendilerine tahsis edilen ödeneklerin harcama
yetkilisidirler. Büyükşehir belediye başkanları ve genel
sekreter yardımcıları harcama yetkilisi değildir.
• Bağlı idarelerin harcama birimi ve yetkilisi büyükşehir
belediyesine benzer şekildedir. Bağlı idarelerin genel
müdürleri ve yardımcıları harcama yetkilisi değildirler.
Ön İzin
• Maliye Bakanlığının çıkardığı Harcama Yetkilileri Hakkında
(2) Seri Nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre belediye
başkanları iç kontrol ve ön mali kontrol alanındaki gözetim
ve denetim görevleri çerçevesinde, bazı mali işlemleri, işlem
sürecine başlanılmadan önce “ön izinlerine” tabi tutabilirler
veya bu konuda harcama yetkilisinin üstü konumundaki
yönetici kademesindeki kişilere yetki verebilirler.
• Üst yönetici ön izin verirken, yapılması planlanan
harcamanın, kurumun stratejik planına, performans
programına, bütçe ilkelerine ve ödenek sınırlarına, ayrıntılı
harcama programına uygunluğu, ayrıca nakit yüklenime
giriliyorsa, nakit yeterliliği yönlerinden değerlendirir. Bu
değerlendirmeleri yaparken Mali hizmetler/Strateji
Geliştirme Birimi’nin danışmanlığından yararlanabilir.
Ön İzin
• Örneğin;
Trabzon Büyükşehir belediye başkanı
harcama yetkilisi olan daire başkanları, teftiş kurulu
başkanlığı, iç denetim birim başkanlığı, birinci hukuk
müşavirliği, özel kalem müdürlüğü gibi harcama
birimlerinin harcama talimatı vermeden önce;
 500.000.TL’yi aşan harcamalarda bağlı oldukları genel
sekreter yardımcısından,
 750.000.TL’yi aşan harcamalarda genel sekreterden,
 1.000.000.TL’yi aşan harcamalarda ise kendisinden ön
izin alınması şeklinde bir kontrol sistemi getirebilir. Ön
izin kuralı getirilmesi / izni verilmesi ön izin veren
hakkında mali bir sorumluluk doğurmaz.
İhale Komisyonu
• İhale yetkilisi; Biri başkan olmak üzere,
• İkisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla,
• İlgili idare personelinden en az 4 kişinin, ve
muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir
personelin katılımıyla kurulacak, En az beş ve tek
sayıda kişiden oluşacaktır. Asil üye sayısı kadar
yedek üyede görevlendirilir.
• Kadrolu ve geçici ayrımı yapılmaksızın işçiler ile
sözleşmeli personel İhale Komisyonu üyesi olabilir.
• Belediyede hizmet alımı yolu ile çalıştırılan işçiler
ihale komisyonu üyesi olamaz.
İhaleye Katılamayacak Olanlar
• Bu
Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler
gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine
katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi
ülkesinde yada yabancı bir ülkede kamu
görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı
hükümlü bulunanlar.
• İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
• İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu
yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
İhaleye Katılamayacak Olanlar
• İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her
türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
• (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve
üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
• (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile
şirketleri.
 Bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan
fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç.
İhaleye Katılamayacak Olanlar
• İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan
yükleniciler bu işin ihalesine aynı şekilde, ihale konusu
işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti
ihalelerine katılamazlar.
• Bu yasaklar bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan
şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından
fazlasına sahip oldukları şirketleri içinde geçerlidir.
• İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile
ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek,
birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak
oldukları şirketler.
İhaleye Katılamayacak Olanlar
• Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı
bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu
durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
• İhale işlemlerini hazırlayanlar, İhale dokümanını, ihale
işlem dosyasını, projeleri, idari ve teknik şartnameleri
hazırlayanlar, yaklaşık maliyeti tespit edenler, bu işler
yükleniciye yaptırılmış ise bu yükleniciler,
• İhale işlemlerini yürütenler, İhale komisyonu üyeleri, bu
komisyonlara yardımcı olarak katılanlar ve görüş verenler,
ihalenin herhangi bir aşamasında görevlendirilenler,
• İhale işlemlerini sonuçlandıranlar, İhale komisyonu üyeleri,
İhaleye Katılamayacak Olanlar
• 5393/28’inci maddesine göre; Belediye başkanı görevi
süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl,
meclis üyeleri ise bir yıl süreyle,
• 2531
sayılı
kamu
görevlerinden
ayrılanların
yapamayacakları işler hakkında kanunun 2’nci maddesine
göre; Kanun kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi
sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki
iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve
kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl
süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve
faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak taahhüde giremez komisyonculuk ve
temsilcilik yapamaz.
İhale Usulleri
• Açık ihale (4734/19)
• Belli istekliler arasında ihale (4734/20)
• Pazarlık (4734/21)
 Doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp,
bir alım yöntemidir. (4964)
Açık İhale Usulü
• Açık ihale temel ihale usulü olup, şartları
sağlayan herkesin teklif verebileceği bir
usuldür.
Bu
usulde
ihalenin
sonuçlandırılması için asgari teklif sayısı
bulunmamaktadır.
• İhaleye 1 (bir) istekli teklif vermiş olsa da
idarenin uygun görmesi halinde bu istekli
üzerinde ihale bırakılabilecektir.
• Ancak bu durumda ihale komisyonunun
dikkatli değerlendirme yapması gerekir.
20
3 Hakkında Yanlış Bilinenler
• 4734/6 İhale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç
gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
• 4734/20 Belli istekliler arasında ihale usulünde ihaleye davet
edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli
sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.
• 4734/21 İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek,
yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.
• 4734/33 Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat alınır.
• 4734/41 İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından
onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan
dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.
• 4734/55 Şikayet başvurusu üzerine alınan karar, şikayetçi ile diğer
aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün
içinde bildirilir.
21
• Açık ihalede ekonomik açıdan en avantajlı
kişi ile pazarlık mümkün mü ?
 Mümkün değil, ihale dokümanı gözden
geçirilerek tekrar açık ihaleye çıkılabilir.
• Açık
ihalede hiç teklif
durumunda ne yapılabilir?
çıkmaması
 Pazarlık usulü ihale yapılabilir. (4734/21)
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön
yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece
davet edilen isteklilerin teklif verebildiği
usuldür. Bu usul iki durumda kullanılabilir;
• Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden
işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji
gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün
uygulanamadığı işler.
• Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan
yapım işi ihaleleri (33.870.025:2= 16.935.012,50)
(uzmanlık / teknoloji gerektirmesi aranmıyor)
24
Örnek KİK Kararı
• Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-3128 sayılı
kararıyla, “Tıp Fakültesi Eğitim Blokları İkmal
İnşaatı”nın, 2007/UY.Z-1400 sayılı kararıyla da,
Üniversite Hastanesi Tadilat ve Büyük Onarım
İşinin belli istekliler arasında ihale edilmesini
Kanunda öngörülen özel uzmanlık veya ileri
teknoloji şartı bulunmadığı gerekçesiyle
mevzuata aykırı bulmuştur.
25
Örnek KİK Kararı
• Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-3208 sayılı
kararında Yapılan incelemede başvuruya konu
“Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı” işinin idare
tarafından uzmanlık gerektiren ve bir çok
mekanik ekipmanı içinde barındıran komplike bir
sistem olarak değerlendirildiği ve bu nedenle de
ihale usulünün belli istekliler arasında ihale
usulü olarak tespit edildiği anlaşılmıştır.
denilerek atıksu arıtma tesisinin belli istekliler
arasında ihale edilmesi mevzuata aykırı
bulunmamıştır.
26
Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün İşleyişi
• Belirtilen
asgari yeterlik koşullarını
sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.
• Ön yeterlik ilanında ve dokümanında
belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit
edilenler arasından dokümanda belirtilen
kriterlere göre sıralanarak listeye alınan
belli sayıda istekli veya yeterli bulunan
isteklilerin tamamı teklif vermeye davet
edilebilir. (İdarenin takdirinde)
27
Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün İşleyişi
• İhaleye
davet edilebilecek aday sayısının
beşten az olması veya teklif veren istekli
sayısının üçten az olması halinde ihale iptal
edilir.
• Teklif veren istekli sayısının üçten az olması
nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda,
ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa
hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön
yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar
davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.
28
Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Hiç Teklif
Çıkmaması Durumunda Ne Yapılmalıdır?
• İhale dokümanı gözden geçirilerek tekrar belli
istekliler arasında ihaleye çıkılabilir.
• Açık ihaleye çıkılabilir.
• 21/a pazarlık yapılabilir.
• Ön yeterlilik aşamasında ihaleye davet edilecek
asgari kişi sayısı 5 dir.
• Teklif değerlendirme aşamasında istekli sayısı
bakımından asgari kişi 3 dür.
• Bu sayılar bulunamazsa ihale iptal edilir. (4734/20-4)
29
Pazarlık Usulü
• Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen,
ihale sürecinin iki aşamalı olarak
gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu
işin teknik detayları ile gerçekleştirme
yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı
isteklilerle görüştüğü usuldür.
30
Pazarlık Usulü
a)
Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında
ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif
çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal
kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya
idare tarafından önceden öngörülemeyen
olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.
c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması.
31
Pazarlık Usulü
d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine
ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan
nitelikte olması.
e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile
yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık
olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin
gerekli olan netlikte belirlenememesi.
f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 167.966 TL’ye
kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet
alımları. (Yapım yok)
32
Pazarlık usulünü ikiye ayırarak inceleyebiliriz.
• İlansız yapılanlar;
b
c
f
• İlana dayalı yapılanlar;
a
d
e
33
33
21/b
• Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal
kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya
İdare tarafından önceden öngörülemeyen
olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması
• (İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir)
• (2007/1115,2008/UYZ-2018,……)
34
Ani ve Beklenmeyen Olaylar
• Deprem, heyelan, toprak kayması, yangın, sel
baskını, göçük tehlikesi vb. olayların ani ve
beklenmeyen
olaylar
kapsamında
değerlendirilerek, bu olaylar sonucunda ortaya
çıkan hasar ve arızaların giderilmesi amacıyla
yapılacak işlerin veya alınması gereken
önlemlerin pazarlık usulü ile ihale edilmesi
mümkündür.
• İdarelerin bu gerekçeye dayanarak pazarlık
usulünü kullanması durumunda, ani ve
beklenmeyen olaya ilişkin bilgi ve belgelere ihale
işlem dosyasında yer vermeleri gerekmektedir.
35
Öngörülemeyen Olaylar
• Isıtma, soğutma, elektrik, doğalgaz, su,
telefon gibi sistemlerde meydana gelen hasar
ve arıza durumlarının idare tarafından
önceden öngörülemeyen olaylar kapsamında
değerlendirilmesi gerekmektedir.
• İdareler tarafından öngörülemeyen olayların
kapsamı belirlenirken dikkatli davranılmalı,
öngörülmesi mümkün olan ve olağan dışı
nitelik taşımayan durumların bu çerçeveye
sokulmamasına özen gösterilmelidir.
36
Örnek Kik Kararı
• Süreklilik
arz etmeyen ve ihtiyacın gelişim
sürecinde de öngörülmezlik şartının oluşmadığı
belli olan telefon santrali alımı, ihalesinin iptal
edildiği gerekçesiyle 21/b kapsamında ihale
edilmesi
Kanuna
aykırılık
teşkil
eder.
(2004/UK.Z-634)
• İptal edilen ihaleden sonra üç aylık ihtiyacın
temini için pazarlık usulü ihale yapılmasında
kanuna aykırılık yoktur. (2005/UM.Z-840,
2005/UH.Z-577, 2004/UK.Z-320)
37
21 / f
• İdarelerin yaklaşık maliyeti 167.966 TL’ye
kadar olan mamul mal, malzeme veya
hizmet alımları
• 21/f
kapsamında sadece mamul mal,
malzeme veya hizmet alımları yapılabilir.
Yapım işleri bu kapsamda yaptırılamaz.
38
21 / f
• 21/f uygulamasında idare ayrımı yoktur
(5216-5393) limit aynıdır.
• İhtiyacın kısımlara bölünmek suretiyle
21/f kapsamında yaptırılması Kanunun
5’ıncı maddesindeki temel ilkelere aykırıdır.
• 21/f kapsamında yaptırılacak işlerde de
şartname düzenlenmesi zorunludur.
• 21/f de belirtilen tutara KDV dahil
değildir.
39
Pazarlık Usulü İhalede İlan
• Kanunun
21’ıncı maddesinin (b) ve (c)
bentlerinde belirtilen hallerde işin ivediliğini, (f)
bendinde ise işin tutar olarak küçüklüğünü
dikkate alarak ilan yapılmasını zorunlu
kılmamıştır.
• Buna göre, idareler bu bentlere göre yapılacak
ihalelerde
ilan
yapmak
mecburiyetinde
değildirler. Ancak, ilan yapılmasını zorunlu
tutmamış olan kanun koyucu bu bentlere göre
yapılan ihalelerde en az 3 isteklinin davet
edilmesini zorunlu tutmuştur.
40
Pazarlık Usulü İhalede İlan
Davet edilecek isteklilerin seçiminde idarenin taktir
hakkı noktasında KİK farklı kararlar vermiştir.
• Ama artık 6353 sayılı yasa ile 4734 sayılı Kanunun
28 inci maddesine eklenen; İlan yapılmayan
ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından
davet edilenlere satılır.
 Pazarlık usulünün b, c, ve f (İlansız) maddesi ile
yapılacak ihalelere artık sadece idarenin davet ettiği
kişiler katılabilecektir.
41
Pazarlık Usulünde Değişiklikler
• (b),
(c) ve (f) de malın sözleşme yapma süresi
içerisinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün
yapılması halinde kesin teminat alınması ve
sözleşme yapılması zorunlu değil. Buna ilişkin
gerekli düzenlemeler ihale dokümanlarında
yapılacaktır.
• Malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim
edilmesi ve kesin kabulünün yapılması
durumunda kesin teminat alınmayacaktır.
42
Örnek KİK Kararları
• Hastanenin genel temizlik ihalesinin iptali
neticesinde yeni ihale yapılıncaya kadar üç
aylık pazarlık ihalesine çıkılması mevzuata
aykırı değildir.
• Ortaya çıkan mevzuat değişiklikleri pazarlık
ihalesinin kullanılması için gerekçe olabilir.
• Bağlı olunan Bakanlıktan gelen talimatlar
gerekçe olabilir.
• Yıl sonu ödenek yanacak diye pazarlık
ihalesine çıkılması mevzuata aykırıdır.
43
Doğrudan Temin
• 4734/4 ncü maddesinde Doğrudan Temin; Bu
Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare
tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların
ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği
usulü şeklinde tanımlanmıştır.
• 4734/22 nci maddesinin son fıkrasında; Bu
maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu
kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlilik
kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale
yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler
tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak
ihtiyaçlar temin edilir denilmektedir.
44
Doğrudan Temin
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi
tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
 Tüpraştan Bitüm Alımı
 Bir Cihazın yada otomobilin yedek parça alımı
45
Doğrudan Temin
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile
ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal nedenlerle
özel bir hakka sahip olmasını ifade etmektedir.
 İdarelerin
diğer usullerle temini mümkün
olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir
akademik kişiden alınacak eğitim, resim, tablo,
heykel gibi güzel sanat eserleri v.b. mal veya hizmet
alımları bu bent kapsamında temin edilebilecektir.
46
Doğrudan Temin
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle
uyumun ve standardizasyonun sağlanması için
zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye
dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı
geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek
veya tüzel kişiden alınması.
 Bilgisayar programı alımı
 Uyum ve Standardizasyonun sağlanması
47
Doğrudan Temin
d) İdarelerin 4734/22 nci maddesinin (d) bendinde
belirtilen ve KİK tarafından güncellenen tutarı
Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan
idarelerin 50.385., diğer idarelerin 16.786. (KDV
hariç) Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil
ağırlama
faaliyetleri
kapsamında
yapılacak
konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve
hizmetlerin temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.
48
Doğrudan Temin
e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı
veya kiralanması.
 Genel bütçeye dahil idareler ile özel bütçeli
idarelerin taşınmaz mal kiralamalarına ilişkin olarak
daha önce kiralanmış bulunan taşınmaz malların
kira artış oranları, bugüne kadar olduğu gibi bütçe
harcamalarına ilişkin yetki ve görevi çerçevesinde
Maliye
Bakanlığı’nın
belirleyeceği
esaslar
doğrultusunda yapılacaktır.
49
Doğrudan Temin
• 4734/22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin
yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya
da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığı teyit ettirilmeyecektir.
• Ancak, 4734/22/d bendinde belirtilen parasal limit
dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek
veya tüzel kişinin kurumun internet sayfasındaki
yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol
edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi
durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması
gerekmektedir.
50
Doğrudan Temin
Doğrudan teminde,
 ilan yapılması,
 teminat alınması,
 ihale komisyonu kurulması
 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını
arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince
görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından
piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların
temin edilebilmesi öngörülmüşse de, idarenin işin
niteliğine göre söz konusu işlemleri yapmasında da
hukuki bir engel bulunmamaktadır.
51
Doğrudan Temin
4734/62 inci maddesinin (ı) bendine göre; Kanun
kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21 inci
maddenin (f) bendi, gerekse 22 nci maddenin (d)
bendi (temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında
yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin
alımlar
hariç)
kapsamında
yapacakları
harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan
ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun
görüşü olmadan aşamayacaklardır.
52
Doğrudan Temin
• Doğrudan
temin yoluyla yapılan alımlarda,
Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere
katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün
değildir.
• Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme
kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, iş deneyim
belgesi düzenlenmesi mümkündür.
53
Doğrudan Temin
• Devamlılık
göstermeyen küçük miktarlardaki alımlar ile
zorunluluktan dolayı yapılacak alımlar ve benzeri
durumlarda belediye meclis üyesinin sahibi bulunduğu
işyerlerinden alım yapılabileceği, bunun dışında
sözleşme, şartname ve ilan zorunluluğu bulunan alım,
satım ihale gibi işlerin 28'inci madde kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği,
• Kamu görevi sayılan işleri ifa edenlerin kamu
kurumlarında
nüfuzunu
kullanarak
menfaat
sağlamalarını veya üçüncü şahıslara karşı haksız
rekabeti önlemek olduğu dikkate alınarak belediye
meclis üyelerinden, sözleşme yapılması zorunluluğu
bulunmayan, mal ve hizmet alımları için doğrudan
temin yöntemi ile alım yapılabileceği düşünülmektedir.
54
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Kapsamında Avans Verilmesi Ve Oranlar
Ön
Ödeme
(Avans)
(Md. 35)
2015 Yılı
Bütçe
Kanunu İ
Cetveli
a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1- İllerde, kuruluş merkezlerinde, Büyükşehir
belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i
geçen ilçelerde
2- Diğer ilçelerde
c) Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli,
tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla
ç) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması
amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara
d) Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde
kullanılmak üzere
e) Mahkeme harç ve giderleri için (Diğer)
Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için
e) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
f) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak
akaryakıt giderleri için
1.150
590
13.200
7.700
22.000
28.000
78.000
60.300
5.800
Teklif Zarfı Üzerine Yazılacak Hususlar
• İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
• Tebligata esas açık adresi,
• Teklifin hangi işe ait olduğu,
• İhaleyi yapan idarenin açık adresi,
• Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imzalanır ve mühürlenir (kaşe),
 İdarenin adının yazılması adresi anlaşılır
yapıyor, yani adreste karışıklığa meydan
vermiyorsa cadde sokak ismi belirtilmediği için
değerlendirme dışı bırakılamaz. (2008/UM.Z1371)
56
Ortak Girişim Tarafından Sunulan Teklif Zarfı
• Kamu
İhale Genel Tebliğin 16.1. maddesinde
...Aday veya isteklinin ortak girişim olması
halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan
herhangi
biri
tarafından
imzalanarak
kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.
• Ortak girişimlerde zarfın üzerinin ortaklardan
biri tarafından doldurulması ve imzalanmasında
sakınca yok. (2006/UH.Z-270)
57
Teklif Mektubu
• Yazılı
olmalı,
• İhale
dokümanının tamamen okunup
kabul edildiği belirtilmeli,
• Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılmalı,
• Üzerinde
kazıntı,
silinti,
düzeltme
bulunmamalı,
58
Teklif Mektubu
• Türk
vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet
gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının
belirtilmesi,
• Ad,
soyad veya ticaret unvanı yazılmak
suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
(ortak girişimlerde ortakların tamamı)
• Teklif mektubu standart forma uygun olmak
zorundadır.
59
Örnek KİK Kararı
• İnceleme konusu durumda, başvuru sahibi
tarafından teklif edilen bedel rakam ile
“1.853.000,00 TL” olarak yazılmış ve bu bedel
yazı
ile
yazılırken
sehven
“birmilyonsekizyüzellüçbin
TL”
olarak
yazılmıştır. Bedele ilişkin yazılan ifade, teklif
edilen bedeli anlaşılmaz kılmamakta ve
yazılan ifadeden rakam ile yazılan bedel
dışında başka bir bedel anlaşılmamaktadır;
diğer bir ifadeyle, anılan ifade teklif fiyatına
ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya
çıkarmamaktadır.
60
Örnek KİK Kararları
• Teklif mektubunun standart forma uygun
olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte
bir eksikliktir
• İhale götürü bedel olduğu halde, istekli birim
fiyat teklif mektubu sunması halinde ihale dışı
bırakılmalı (2009/UY.I-1234)
• İhale götürü bedel olduğu halde isteklilerin
teklif mektubu ekinde açıklama mahiyetinde
birim fiyat cetvelleri koymaları ihalenin sağlıklı
bir şekilde sonuçlandırılmasına engel değil
(2008/UH.Z-1337)
61
Örnek KİK Kararı
• Birim fiyat teklif cetvelinin imzasız olması KİK
tarafından ihale dışı bırakılma sebebi olarak
kabul edilmektedir. Teklif cetvelinin sayısı
birden fazla ise, ilk sayfa imzalanmadan son
sayfanın imzalanmış olması halinde de ihale
dışı bırakılmalı. (2007/UY.Z-2977)
• Birim fiyat teklif cetveline fiyatlar yazılmış
olsa ancak teklif mektubunda yazılı değilse
ihale dışı bırakılmalı.
62
Örnek KİK Kararı
• Tekliflerde para biriminin yazılmaması noktasında,
idari şartnamelerdeki “Teklif ve Ödemelerde Geçerli
Para Birimi” kısmındaki düzenleme önem arz
etmektedir.
• İhalenin yabancı isteklilere açık olmasına göre birden
fazla para birimi yazılmışsa ve teklif mektubunda para
birimi belirtilmemişse ihale dışı bırakılmalı, tek bir para
birimi belirtilmişse teklifin o para biriminde verildiği
kabul edilmeli. (2007/UH.Z-4041)
• Kısmi teklif verilebilen ihalelerde, kamu ihale
mevzuatında tek bir birim fiyat teklif mektubu
verileceğine ilişkin olarak sınırlayıcı bir düzenleme
bulunmadığından, farklı kalemlere ait birden fazla teklif
mektubu ile ihaleye teklif verebilirler. (2007/UM.Z-892)
63
Teklif Geçerlilik Süresi
• Tekliflerin geçerlilik süresi; isteklinin kabulü
kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen
teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.
• Bu süre bir defada uzatılabileceği gibi teklif
geçerlilik süresini aşmayacak şekilde birden fazla
da yapılabilir.
• İstekli teklif geçerlik süresinin uzatılması
talebini kabul etmek zorunda değildir, başka bir
anlatımla bu talebi kabul edip etmemek
tamamen isteklinin takdirindedir. İsteklinin bu
teklifi kabul etmemesi halinde geçici teminatı
iade edilir.
64
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve özel finans kurumları
tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet
İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
 Geçici Teminat teklif edilen bedelin %
3’ünden,
 Kesin Teminat Teklifin % 6 sından az olmaz.
65
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
• Genel tebliğin 18.3. maddesinde; 4734 sayılı Kanunun
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler başlığını taşıyan
34 üncü maddesinin (a) bendinde nakit olarak sadece
tedavüldeki Türk Parasının sayılması nedeniyle yabancı
para birimi üzerinden teklif alınsa dahi yabancı para birimi
cinsinden nakit teminat verilmesi mümkün değildir.
• Nakit verilen teminat dışındaki teminatlar ise ihalede
isteklilerce teklif edilen bedel hangi para birimi ise
teminat olarak sunulacak değerin de o para birimi
cinsinden olması gerektiğinden, teklif edilen bedel ile
teminat olarak getirilecek bedelin farklı para birimi olarak
sunulması mümkün değildir.
66
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
• Dolayısıyla, idari şartnamenin teklif ve ödemelerde geçerli
para birimi başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya
yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas
para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir.
• Teminat mektuplarının altına teyide yönelik ibare eklemek
isteyen bankaların “…” şeklinde not koymaları mevzuata aykırı
değildir.
• “…” “Bu teminat mektubunun teyidi için, (… .com.tr) posta
adresine veya (…) nolu faksa teminat mektubu içeriğindeki
bilgileri içeren yazı yazılarak idarelerce bu teminat mektubu ile
ilgili teyit alınabilir. Buna karşılık bankamız tarafından,
idarelerce elektronik posta yoluyla teyit alma taleplerine
yönelik olanlar dahil, ancak resmi yazışma yoluyla veya faks
yoluyla teyit yapılacak olup, faks ile yapılan teyitlerin
bankamızın genel müdürlüğünde veya ilgili şubesinde görevli
en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir”
67
• İdare,
4734/35 inci maddesini esas alarak, teklif
geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek
suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici
teminat” başlıklı maddesine yazacaktır.
• Tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin maddeleri
gereğince geçici teminat olarak sunulan teminat
mektubunda geçerlilik tarihi belirtilmeli ve bu tarih, idari
şartnamede öngörülen tarihten önce olmamalıdır.
• Bu çerçevede, asgari süreyi karşılayan veya asgari
sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat
mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir.
• Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul
edilecektir. (Asgari süre teklif geçerlilik süresinden en az
30 gün fazla süreli)
68
• 4734 sayılı Kanunun 34/VI maddesi gereği;
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiştirilebilir.
• Teminat mektupları da standart forma uygun
olmak zorundadır.
• İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam
teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından
karşılanabilir.
• Limit içi ve limit dışı ibaresi taşıyan teminat
mektupları kabul edilmelidir.
69
Tekliflerin Alınması ve Açılması
(Açık Oturum)
• İhale saati geldiğinde ihale komisyonu öncelikle
ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğunu
bir tutanakla tespit eder ve bunu hazır
bulunanlara duyurur. Bu duyurunun ardından
hemen ihaleye başlanır.
• Öncelikle teklif zarfları alınış sırasına göre
incelenir ve bu inceleme neticesinde Kanunun
30/I maddesine uygun olmayan zarflar bir
tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye
alınmaz. Söz konusu tutanağa teklif zarfının
neden uygun olmadığına ilişkin gerekçelerin
yazılması gerekmektedir.
70
Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.2.1. Maddesi
• Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30
uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun
olmadığının anlaşılması halinde, söz
konusu zarfın ön ve arka yüzünün
fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya
teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir.
Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise
idare tarafından ihale işlem dosyasında
muhafaza edilecektir.
71
• Teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif
zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet
açıklanacak ve bu husus tutanağa bağlanacaktır.
• Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının
hiçbirinin Kanunun 30/I maddesine uygun
olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet
açıklanmayacaktır.
• Ancak pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde
yaklaşık maliyetin son yazılı fiyat teklifleri ile
birlikte açıklanması gerekmektedir.
72
• Bu
usulde son yazılı fiyat teklifini
sunmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklifi
olarak kabul edileceğinden, son yazılı
tekliflerin verilip verilmediğine, teklif
zarfları ve tekliflerin usulüne uygun olup
olmadığına bakılmaksızın, son yazılı fiyat
tekliflerinin verileceği tarih ve saatte
yaklaşık maliyet açıklanacaktır.
73
• Kısmi
teklif verilmesine imkan tanınan
ihalelerde, ihale komisyonu, yaklaşık
maliyetin açıklanacağı aşamada, toplam
yaklaşık maliyet tutarı ile her bir kısım için
belirlenen yaklaşık maliyet tutarını ayrı ayrı
açıklayacaktır.
74
• Ayrıca kısmi teklif verilmesine izin verilen
mal alımı ihalelerinde, ihale komisyonu
her bir kısma ilişkin yaklaşık maliyet
tutarını okuyarak açıklayabileceği gibi her
bir kısmın yaklaşık maliyet tutarının yer
aldığı bir çizelgenin fotokopisini dağıtmak
suretiyle de yaklaşık maliyet tutarlarını
açıklayabilir.
75
• Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar
önünde alınış sırasına göre açılır.
• İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve
teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri
eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı
usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla
tespit edilir.
• Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İle
İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Formunun onaylı
suretini almak isteyenlere de ihale komisyonu
başkanı tarafından
onaylanmış suretleri
verilecektir.
76
• Son olarak bu aşamada; hiçbir teklifin
reddine veya kabulüne karar verilmez,
teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve
tamamlanamaz.
Teklifler
ihale
komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
77
• Belgenin
eksik olduğu ilk oturumda fark
edilmemişse, KİK 2007/UH.Z-2673 sayılı
Kararında, zarf açma ve belge kontrol
tutanağının “iş deneyim belgeleri”
sütununun “var” şeklinde doldurulmasının,
başvuru sahibinin geçersiz olan teklifinin
değerlendirmeye alınmasını gerektirmez
yorumunu yapmıştır.
Tekliflerin Değerlendirilmesi
(Kapalı Oturum)
1. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk
oturumda tespit edilen isteklilerin ihale dışı
bırakılması
2. Tekliflerin incelenmesi sırasında isteklilerden
yazılı olarak net olmayan hususlarla ilgili
tekliflerini açıklamalarını isteme
3. Bilgi tamamlatılması (belge tamamlatılamaz)
4. Aritmetik hata kontrolü ve aritmetik hata
olanların ihale dışı bırakılması
5. Yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanlarına
uygunluğun incelenmesi
79
Aritmetik Hata
• Tebliğin 16.5.1. maddesi: Birim fiyat teklif
cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması
durumunda aritmetik hata olduğu kabul
edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
• Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan
ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan
kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı
bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden
ihale sonuçlandırılacaktır.
80
Kısmi Teklifte Aritmetik Hata
•…
Her kısım için verilen tekliflerin ayrı ayrı
değerlendirilerek, aritmetik hata tespit edilen
tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması söz
konusu olmakla birlikte, ihaleye verilen kısmi
tekliflerin toplam tutarlarının ihalenin sonucuna
yönelik bir anlam ifade etmediği, birim fiyat
teklif cetvelindeki kalemlerin toplamı ve çarpımı
açısından herhangi bir hata olmayıp, bu
rakamların genel toplamasında yapılan hatanın
aritmetik hata olarak kabul edilmemesi gerektiği
sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası
uygun bulunmamıştır. (Karar No : 2010/UM.III1973)
81
Virgülden Sonra Kaç Basamak…
• Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın,
birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde
istekliler, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın
çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki
ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde
verebileceklerdir.
• Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki
ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır.
• Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki
değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun
altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.
82
82
Virgülden Sonra Kaç Basamak...
• Kısmi
teklifin tek kalemden oluşması
durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması
sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra
iki
ondalık
basamaklı
olacak
şekilde
verilebilecektir.
• Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması
halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması
sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla
virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak
şekilde verilebilecektir.
83
83
Virgülden Sonra Kaç Basamak…
• Kamu İhale Genel Tebliğ 16.5.2.1.
• İşçilik maliyetini oluşturan unsurlar sosyal güvenlik
mevzuatı
kapsamında
kanunla
ve
idari
düzenlemelerle belirlenmiş olup; bu çerçevede 1
TL’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya
yuvarlanarak yazılmaktadır.
• Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemeler
emredici nitelikte olduğundan dolayı uygulanması
zorunludur.
• Hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif
cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif
alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim
fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları,
virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı
sayıya yuvarlanarak yazılacaktır.
84
Virgülden Sonra Kaç Basamak…
• Yapım İşlerinde; Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için
teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden
sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde
yazılabilecektir.
• Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş
kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan
tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı
sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı
sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir.
• Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık
basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır.
• Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir
kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise
dikkate alınmayacaktır
85
85
Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması
a) Geçici
teminat ve teklif mektuplarının Kanunen
taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere,
bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum,
kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde,
belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında,
belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak
nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum,
kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi
eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
86
Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması
• Bilgi
tamamlamayanların geçici teminatları
gelir kaydedilecektir. Ancak idare tarafından
bilgi tamamlama yoluna gidilirse teminat gelir
kaydedilmeyecektir.
• Bilgi tamamlama için idareler tarafından en az
2 gün verilmek durumundadır.
87
Örnek KİK Kararı
• Bilanço
ve gelir tablosunda yer alan karın
birbirine uygun olmaması bilgi eksikliği
kapsamında tamamlatılabilir. (2009/UH.I1378)
88
Örnek KİK Kararı
• Başvuru
sahibi tarafından ibraz edilen iş deneyim
belgesinde mührün bulunmamasının iş deneyim
belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı
anlaşıldığından söz konusu eksikliğin anılan Kanun
hükmü uyarınca bilgi eksikliği kapsamında
değerlendirilerek tamamlatılması yönünde işlem
tesis edilmesi gerekirken söz konusu işlemler tesis
edilmeden belirtilen gerekçeyle başvuru sahibinin
teklifinin değerlendirme dışı bırakılması anılan
mevzuat hükümlerine aykırıdır. (2009/UY.I - 1484)
89
Örnek KİK Kararı
• İhaleye katılma şartı olarak istenilmesi gereken
belgelerin istenilmemesi halinde, bu belgeler bilgi
eksikliği kapsamında tamamlatılamayacaktır.
Başvuru sahibinin bilanço ve gelir tablolarındaki
TÜRMOB kaşesinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci
maddesi kapsamında tamamlanmasının istenmesi
ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata
uygun
olarak
yeniden
gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. (2010/UM.I - 40)
90
Kısmi Teklife Açık İhalelerde Değerlendirme
• Yeterlik değerlendirmesi her bir kısım için ayrı
yapılacaktır. Her bir kısım için ayrı sözleşme
imzalanabilir.
• Ancak işin tamamına veya bir kısmına teklif
veren isteklinin teklif verdiği kısım veya
kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak
belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri
ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme
imzalanacaktır.
91
Kısmi Teklife Açık İhalelerde Değerlendirme
• Ancak,
mal ve hizmet alımlarında bir idareye
bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden
yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi
teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve
idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin
açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun
düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için
ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir.
92
• Şikayet olan kısımlar hariç, diğer kısımlara ilişkin
sözleşmeler imzalanabilir.
• Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı
kesin teminat alınacaktır.
• Aritmetik hata bulunması halinde, sadece hatanın
bulunduğu kısım değerlendirme dışı bırakılır.
• Kısmi teklife açık ihalelerde aritmetik hata kalem
bazında değerlendirilmeli hata bulunmayan diğer
kalemlere verilen teklifler değerlendirme dışı
bırakılmamalıdır. 31.08.2009 ve 2009/UM.III-2200
93
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
• Komisyon
37
nci
maddeye
göre
değerlendirme yaptıktan sonra, diğer
tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık
maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları
tespit eder.
• Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlenen
süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli
olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili
ayrıntılar yazılı olarak istenir.
94
İhale Komisyonu
• İmalat
sürecinin, verilen hizmetin ve yapım
yönteminin ekonomik olması,
• Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve
hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine
getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
• Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı
açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri
değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda,
 Açıklamaları yeterli görülmeyen,
 Yazılı açıklamada bulunmayan, isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılarak reddedilir.
95
Aşırı Düşük Teklif Belirlemesinde
İhale Komisyonu Hangi Kriterleri Esas Alır ?
• İhale
komisyonu, aşırı düşük tekliflerin
tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum
tarafından belirlenen kriterleri esas alır.
Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı
düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenmesi amacıyla;
• Sınır değer,
• Sorgulama kriterleri,
• Ortalamalar, belirlemeye yetkilidir.
96
Örnek KİK Kararı
• İhale konusu iş malzeme nakli işi olup, malzeme
nakli işlerine ilişkin sınır değer tespitine ve
değerlendirmesine
ilişkin
herhangi
bir
düzenleme bulunmamaktadır. Kamu ihale
mevzuatında yer alan hükümler doğrultusunda
aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde idarenin
takdir hakkı bulunmakta olup yaklaşık maliyete
ve diğer tekliflere göre idarenin aşırı düşük teklif
olarak değerlendirmediği teklife ilişkin açıklama
istememesi işleminde mevzuata aykırılık
bulunmamaktadır.
97
Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
• İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına
dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel
sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin
tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde
asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler
ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar
dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale
dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate
alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak
4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı
düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale
komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili
açıklama istenecektir.
98
Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
• İdarelerce
aşırı düşük tekliflere yönelik
açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte
önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin
belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş
gününden az olmamak üzere makul bir süre
verilmesi gerekmektedir.
• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının
üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak
kabul edilmeyecektir.
99
Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden
bilgi ve belgeler;
• Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma
faturalar,
• Fiyat teklifleri,
• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan
mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat
tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili
mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
• Perakende satış yapan zincir mağaza veya
marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında
yer alan fiyatlar,
100
Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
• Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin
(c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından
düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,
• Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve
Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca
faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından
düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,
• İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin
maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.
101
Örnek KİK Kararı
• Proforma
faturanın
SMMM tarafından
onaylandığı, ancak mükellefle tam tasdik
sözleşmesi yapan veya beyannamelerini
imzalamaya yetkili olan meslek mensubu
tarafından proforma fatura üzerine; Birim satış
tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine
göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan
maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı
ortalama birim maliyet tutarının altında
olmadığını beyan ederim. ibaresinin yazılmadığı
tespit edilmiştir. 2010/UH.I-2835
102
Örnek KİK Kararı
• Kamu
İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler
uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük
tekliflerin açıklanmasında, isteklilerin teklif fiyatlarını
stoklarda bulunan mallara/malzemelere dayandırması
ve bu çerçevede stok tespit tutanağı sunmaları
mümkün değildir. İstekli tarafından sunulan ve
standardı Tebliğ ekinde yer alan Ek-O.8 numaralı
“Stok Tespit Tutanağı” formu ise ancak Tebliğin 45 inci
maddesi altında (45.1.13 ve 45.1.13.7) düzenlenen
yapım işleri ihalelerindeki aşırı düşük teklif
açıklamaları
kapsamında
kullanılabilecektir.
Açıklamalar ve fiyat tevsiki bu nedenle mevzuata
uygun görülmemiştir. 2010/UH.III-3131
103
Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
• İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı
mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte
kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim
maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği
“maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” sunulacaktır. İsteklilerce
teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,
• Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim
maliyetin,
• Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama
birim satış tutarının % 80’inin, altında olamaz.
• İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın
ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama
yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde
ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en
az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.
104
Hizmet Alım İhaleleri İçin Özel Düzenlemeler
• İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde
4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama
konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece
kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı
tespit tutanağı” sunmasına gerek bulunmayıp sadece
söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de
belgelendirme yapılabilecektir.
• İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza
veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının
kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile
ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir
fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince
onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir.
105
Örnek KİK Kararı
• İstekli tarafından perakende satış yapan
zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları
fiyat kataloglarının kullanılması halinde, bu
kataloğun ilgili mala ait sadece ilan/davet ile
ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç)
geçerli olan fiyatları göstermesi, mağaza veya
market yönetimince onaylanmış olması
gerekmektedir. 2011/UH.I-851 Kararı
106
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflere Ne Yapılır ?
 Kabul edilir mi ?
 İhale verilebilir mi ?
 Yaklaşık maliyet hesap edilirken hata mı
yapıldı ?
 Yaklaşık maliyet hatalı mı güncellendi ?
 Teklifler rayiçleri yansıtıyor mu ?
107
Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve
İhalenin İptali
• İhale
komisyonu kararı üzerine idare, bütün
teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
• 02/02/2009 Tarih ve 2009/UY.I-502 sayılı kararda
ihalenin iptal gerekçelerinin kanuna aykırı olduğu
iddiası üzerine 4734 sayılı Kanunun 5812 sayılı
Kanun ile değişik 56 ncı maddesinin birinci fıkrası
uyarınca ihalenin iptaline ilişkin işlem ve
kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet
üzerine
alınanlar
itirazen
şikayete
konu
edilebilmektedir. Bu kapsamda bulunmayan
ihalenin idarece, şikayet ve itirazen şikayet
başvurusu olmadan iptal edilmiş olması nedeniyle
görev yönünden başvurunun reddi gerekmektedir.
108
İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
• Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat
esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve
bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite
ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da
dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da
dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale
dokümanında bu unsurların parasal değerleri
veya nispi ağırlıkları belirlenir.
109
İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
• İhale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat
avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat
avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en
avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
• En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif
olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli
tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı
takdirde, fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak
suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif
belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
110
İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması
• İhale
komisyonu
gerekçeli
kararını
belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret
unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi
ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri
belirtilir.
• İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç
beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal
eder.
111
İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması
• İhale;
kararın onaylanması halinde geçerli,
iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
• İhale
kararları
ihale
yetkilisince
onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde
kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere
katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit
ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına
eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı
çıkması durumunda ihale iptal edilir.
112
Fiyat Dışı Unsurlar (Mal-Hizmet-Yapım)
• İhale konusu iş göz önünde bulundurularak işletme ve
bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve
teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak
belirlenebilir
• Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte
fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği
ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya
nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara
ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak
belge (Mal alımlarında numune) idari şartnamede
açıkça belirtilir.
113
Fiyat Dışı Unsurlar
• Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas
alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez
• Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal
değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama
yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim
veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama
belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay
belgesinin ekinde yer alır.
• Mal alımlarında; Ekonomik ve mali yeterlik
kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur
olarak öngörülemez, diğer alım yöntemleri için
böyle bir sınırlama bulunmamaktadır.
114
Neler Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenir ?
• Bakım aralıkları, bakım süreleri, bakım maliyeti,
• Malın kullanılabilmesi için gerekli diğer maliyet
kalemleri, tükettiği enerji, kullanabilecek insan
sayısı ve niteliği, işletilmesi için gerekli diğer
giderler,
• En az maliyetle en fazla ürün veya iş sağlayan
mallar verimli kabul edilecektir,
• Malın kalitesi ve kalitenin etkilendiği tasarım,
üretim ve servis imkanları,
• İş güvenliği açısından uygun olma, taşınabilir
olma, ileri teknolojileri adapte edebilme v.b.
115
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Hizmet Alımlarında)
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre
belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen
fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı
unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede
isteklilere;
a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan
veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı
Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı
sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık
maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık
maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması
durumunda 1 puan, (EKAP verileri)
116
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Hizmet Alımlarında)
b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye
doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin
mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya
da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,
(İsteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeleri)
c) İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı
hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl
içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu
hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında
ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması
durumunda 1 puan, verilir. (İdarece tutulan kayıt ve
tutanaklar)
117
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Hizmet Alımlarında)
(2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan
alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması
gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında
yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim
belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak,
(b) ve (c) bendi kapsamındaki kriterlerin de tüm ortaklar tarafından
sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir.
(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan
verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip
istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak
bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda,
puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu
tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen
istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.
118
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Hizmet Alımlarında)
(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat
dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde,
tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan
istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir.
Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede
yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
119
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Mal Alımlarında)
• İdare,
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına
göre belirlendiği ihalede, birden fazla istekli tarafından teklif
edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine
eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenmesine ilişkin kriterleri aşağıdaki hususları esas alarak
idari şartnamede belirtir:
a) Fiyat dışı unsur veya unsurlar, istekli tarafından teklif edilen
malın yerli malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge
tutarı, değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir. Fiyat dışı
unsurlar ile istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı
olmasının değerlendirme kriteri olarak öngörülmesi idarenin
takdirindedir. Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş
deneyimini gösteren belgedeki belge tutarının bir değerlendirme
kriteri olarak düzenlenmesi zorunludur.
120
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Mal Alımlarında)
b) Değerlendirme kriterlerinde öncelik, sırasıyla; fiyat dışı
unsur veya unsurlara, isteklilerce teklif edilen malın yerli
malı olmasına ve iş deneyimini gösteren belgedeki belge
tutarına verilir.
c) İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak iş deneyimini
gösteren belgelerin istenilemediği veya istenilmediği
ihalelerde de tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan
en avantajlı teklifin belirlenmesi için iş deneyimini gösteren
belgedeki belge tutarına değerlendirme kriteri olarak yer
verilir. Bu ihalelerde, benzer işe yönelik düzenleme
yapılması idarenin takdirindedir. Benzer iş düzenlemesi
yapılmayan ihalelerde, isteklilerce sunulan iş deneyimini
gösteren belgedeki ihale konusu işe ilişkin iş deneyim tutarı
esas alınarak değerlendirme yapılır.
121
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Mal Alımlarında)
ç) İş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı daha
fazla olan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sahibi olarak belirlenir. İş ortaklığında, ortakların hisse
oranına bakılmaksızın pilot ortağa ait iş deneyim tutarı,
konsorsiyumda ise koordinatör ortağa ait iş deneyim
tutarı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı
teklif belirlenir.
d) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı
sağlanmayan ihalelerde de istekli tarafından yerli malı
teklif edilmesi, tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik
açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir
değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir.
122
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Mal Alımlarında)
• Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat
dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde,
tekliflerin eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli
ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir.
Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede
yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı
unsurların da eşit olması durumunda ekonomik açıdan en
avantajlı teklif sahibi, yerli malı teklif eden isteklidir. İsteklilerin
teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla
isteklinin teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş
deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak
ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.
123
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Mal Alımlarında)
• Tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en
avantajlı teklif belirlenirken idari şartnamedeki kriterlerin
öncelik sıralaması esas alınır. Bir sıralama kriterindeki
değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı
teklifin belirlenememesi halinde diğer sıralama kriterine
geçilir. Üst sırada yer alan kritere göre yapılan
değerlendirme sonucunda, birden çok isteklinin
tekliflerinin birbirine eşit olması veya ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin belirlenememesi durumunda, sadece
kriteri sağlayan isteklilerin teklifinin diğer kriter veya
kriterler açısından değerlendirilmesine devam edilir.
124
Aynı Fiyatın Teklif Edildiği Haller
(Mal Alımlarında)
• İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenilmeyen belgenin veya
belgelerin, tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı
teklifin belirlenmesi için istenildiği ihalelerde, bu belge veya belgeleri
sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılamaz. Ancak,
tekliflerin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenebilmesi amacıyla istenilen belge veya belgeleri, teklifleri
kapsamında sunmayan eşit teklif sahibi istekli veya isteklilere bu belge ya
da belgeleri sunmaları için yeterli süre verilir. İstenilen belge veya belgeleri
süresi içerisinde sunan isteklilerin belgeleri, idari şartnamede yapılan
düzenlemeye göre değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sahibi belirlenir. Ancak isteklilerce sunulacak yerli malı belgesinin ihale
tarihinden önce düzenlenmiş olması; iş deneyimini gösteren belgeye konu
işin ise ihale tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur.
• Yerli malı ve fiyat dışı unsurlardan birine veya ikisine öncelik verilerek ve
mutlaka her durumda iş deneyim belgesine göre idarelerce idari
şartnamede gösterilecektir.
125
Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı
Uygulanması
• Kanunun
63 üncü maddesine göre ihale
dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı
sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı
da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en
avantajlı
teklif
belirlenerek
ihale
sonuçlandırılacaktır.
126
İhale Komisyonunun Karar Alması
• İhale
komisyonu
kararında
maddesinde öngörüldüğü üzere;
4734/40’ıncı
 İsteklilerin adları veya ticaret unvanları,
 Teklif edilen bedeller,
 İhalenin tarihi
 İhalenin hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı,
 İhale yapılmamış ise nedenleri, hususlarına yer
verilmesi zorunludur.
127
İhale Yetkilisinin Görevi Ve Hakları
4734/40’ıncı maddesi uyarınca iki seçenek vardır:
• İhale kararını onaylamak ya da gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle ihaleyi iptal etmek
• İhale yetkilisinin, komisyon karar tarihini izleyen en
geç beş iş günü içinde işlem tesis etmesi
gerekmektedir.
• İhale yetkilisinin nihai komisyon kararının kendisine
sunulması aşamasında düzeltici işlem tesis etme
yetkisi bulunmamaktadır.
• Onaya çıkarılan en avantajlı teklifle ikinci en avantajlı
teklif sahiplerinin ikisinin de yasaklılık teyidi yapılacak.
Sözleşme imzalanmadan önce tekrar kontrol
edilecektir.
128
Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
• İhale
kararının ihale yetkilisi tarafından
onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde,
ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere,
ihaleye
teklif
veren
bütün
isteklilere
bildirilecektir.
• Bu kapsamda teklif zarfı değerlendirmeye
alınmayan veya teklifi değerlendirme dışı
bırakılanlara da bildirim yapılacaktır.
• Bildirim yapılırken, teklifin değerlendirmeye
alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine
de yer verilir.
• Kesinleşen ihale kararları bildirileceği zaman,
ekine ihale komisyonu karar tutanağı da
eklenecektir.
129
Kesinleşen İhale Kararının Bildirim Usulü
• İmza karşılığı elden,
• İadeli taahhütlü mektupla,
• KİK Elektronik ortamda,
• Faksla, bildirilmesi mümkündür.
130
Sözleşmenin İmzalanabileceği En Erken Tarih
• İhale
sonucunun bütün isteklilere
bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin
(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde
beş gün, diğer hallerde ise on gün
geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.
131
Sözleşmenin İmzalanabileceği En Erken Tarih
Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya
eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem
veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına
varılmış olması gereken tarihi izleyen günden
itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine
göre yapılan ihalelerde beş (5) gün, diğer
hallerde ise on (10) gün içinde ve sözleşmenin
imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye
yapılır.
132
Sözleşmenin İmzalanabileceği En Erken Tarih
• Böylece, kesinleşen ihale kararının bildiriminden
itibaren maddede belirtilen süreler geçmedikçe
sözleşmenin imzalanmayacağı kuralı getirilerek ihalelere
yönelik başvurular güvence altına alınmıştır.
• Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin 30.01.2009
tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu,
şikayet başvurusu üzerine on gün içinde idarece bir
karar alınmadığı, Kuruma yapılacak itirazen şikayet
başvurusu için öngörülen on günlük itirazen şikayet
süresi beklenilmeden 18.02.2009 tarihinde 4734 sayılı
Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin
imzalandığı tespit edilmiştir. (2009/UY.III-1497)
133
Sözleşmeye Davet
• 41
inci maddede belirtilen sürelerin bitimini,
• Ön mali kontrol yapılması gereken hallerde
ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen
günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde
bırakılan istekliye, sözleşmeyi imzalaması
hususu bildirilir.
134
İhale Üzerinde Bırakılan İstekliye
Sözleşmeyi İmzalaması İçin Tanınan Süre
• İstekli,
sözleşmeye davet yazısını tebellüğ
ettiği tarihini izleyen on gün içinde kesin
teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi
imzalamak durumundadır.
• Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün
ilave edilir.
• Sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan
danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye
davet ise, kesin teminat istenilmeksizin yapılır.
135
Kesin Teminat
• İhale
üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat
alınır.
• 21’ıncı maddenin b, c ve f bendi kapsamında yapılan
mal alımlarında, malın sözleşme süresi içinde teslim
edilmesi halinde kesin teminat alınması zorunlu değil.
• Yapım işlerinde, aşırı düşük değerlendirme sonucunda
ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden
biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat sınır
değerin yüzde altısı oranında alınır.
• Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde dokümanda
belirtilmek kaydıyla kesin teminat hakedişlerden kesinti
yapılmak suretiyle alınabilir.
136
Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Sorumluluğu
• İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek
sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
• Sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilir
ve altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere
katılmaktan yasaklama kararı verilir.
• İhale yetkilisinin fiyatı uygun görmesi kaydıyla ikinci en
iyi teklif sahibiyle sözleşme imzalanabilir. İkinci en iyi
teklif sahibi de sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı
gelir kaydedilerek altı aydan az olmamak üzere bir yıla
kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve
ihale iptal edilir.
137
İdarenin Sorumluluğu
• İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde
sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen
görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu
yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli
sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş
gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile
bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu
takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat
vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye
hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve
ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri (disiplin
cezası) uygulanır.
• İdare
tarafından sürelere uyulmazsa istekli
vazgeçmediği müddetçe sözleşme imzalanabilir.
138
İhalelere Yönelik Başvurular
(Şikayet - İtirazen Şikayet)
• Şekil şartlarına aykırı dilekçeler varsa, şikayet
veya itirazen şikayet süresi dolmadan bu
eksiklikler giderilebilir. İdarenin veya Kurumun
müştekiye bildirim zorunluluğu yok.
• KİK’in iddiaları inceleme yetkisi ortadan kalktı.
• Şikayet ve itirazen şikayet aday veya istekliler
ile istekli olabilecekler tarafından yapılır.
• İhalelerden yasaklı olan bir firmanın şikayet
ehliyeti bulunmamaktadır. 24.08.2009 ve
2009/UH.II-2124
139
İhalelere Yönelik Başvurular
(Şikayet - İtirazen Şikayet)
• İstekli
olabilecekler şikayet ve itirazen şikayette
bulunabilecek.
• İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet
gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın
almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların
oluşturdukları ortak girişim.
• Kurul tarafından ilgililer dinlenebilecek.
• İhtisas sahibi kişilerden yardım alınabilecek.
• Dinamik Alım Sistemi, Elektronik Eksiltme ve Çerçeve
Anlaşmalar için ayrı bir şikayet yönetmeliği
getirilecekti; ancak, mevcut şikayet yönetmeliğine
bazı maddeler eklenmek suretiyle çerçeve anlaşma
ihaleleri yönetmelik kapsamına alındı. Kararlar
bültende yayımlanacak.
140
İhalelere Yönelik Başvurular
(Şikayet - İtirazen Şikayet)
• Şikayet başvuru süresi şikayete konu işlemin
farkına varıldığı veya farkına varılmış olması
gereken tarihten itibaren onbeş günden, 21 inci
maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan
ihalelerde beş güne, diğer usullerde ise on güne
düşürülmüştür.
• İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların
süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale
dokümanının
ilana
yansımayan
diğer
hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise
dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
• İlk ilan tarihi olarak Kamu İhale Bülteninde
yayımlandığı tarih esas alınmalıdır.
141
İhalelere Yönelik Başvurular
(Şikayet - İtirazen Şikayet)
• İlan,
ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin
şikayetlerin en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş
günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir.
• Şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmek
için; dokümanın ihale veya son başvuru tarihinden en az
üç iş günü öncesi alınmış olması gerekmektedir.
• İhale kararına karşı yapılacak şikayet başvurularında
sürenin başlangıcı ise, ihale kararının isteklilere tebliğ
tarihidir.
• Teklifleri değerlendirmeye alınmayanların açıklama
talebinde bulunmaları halinde sürenin başlangıcının
açıklamanın bildirim tarihi, diğerlerinde ihale kararının
bildirim tarihi olacağı şeklindeki ayrım da ortadan
kalkmıştır.
142
KİK Kararı
• 25.05.2009 Pazartesi ihale tarihi olan ihalede,
dokümana şikayet en geç 19.05.2009 Salı günü
yapılması gerektiğinden 20.05.2009 tarihinde
yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesi
gerekmektedir. (2009/UH.III-1636 04.06.2009)
• İsteklilerin,
yeterlik başvurularının veya
tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve
ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem
veya
eylemler
hakkında
başvuruda
bulunabileceği düzenlenmiş olup, başvuru sahibi
tarafından ihaleye teklif verildiği göz önünde
bulundurulduğunda
başvuru
sahibinin
dokümana yönelik şikayet ehliyeti bulunmadığı
sonucuna varılmıştır. (2009/UH.III-1496)
143
Şikayet Başvurusu Üzerine
İdarenin Yapacağı İşler
• Şikayetlerin her halde ihale tarihinden önce karara
bağlanması Esastır, 10 gün içinde karar verilmesi,
• Örneğin şikayet başvurusu ihale tarihinden 15 gün
önce yapılmışsa, başvurunun 10 gün içinde yani ihale
tarihinden 5 gün önce karara bağlanmış olması
gerekmektedir.
• İdare şikayet başvurusunu ihale tarihinden önce
karara bağlayacak olmakla birlikte, bildirim karar
tarihinden itibaren üç gün içinde yapılacağından,
dokümana itiraz eden istekli olabileceklerin ihale
tarihinde kendilerine henüz bildirim yapılmamışsa, bir
hak kaybına uğramamak için ihaleye teklif vermeleri
gerekmektedir.
144
Şikayet Başvurusu Üzerine
İdarenin Yapacağı İşler
• Şikayet
başvurusu üzerine tespit edilen ihale
dokümanındaki hatalar nedeniyle ihale iptal
edilmeyerek, 29 uncu maddedeki hüküm gereği ihale
tarihi zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenecektir.
• …en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin
edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına
gönderilir.
• Örneğin ihale tarihi 20.01.2014 ve dokümana yönelik
şikayet başvurusu 15.01.2014 tarihinde yapılmış,
dolayısıyla hata bu tarihte fark edilmişse, zeyilnamenin
düzenlenerek aynı gün bildirim yapıldığı taktirde yeni
ihale tarihi en erken 25.01.2014 olabilecektir.
145
Şikayet Başvurusu Üzerine
İdarenin Yapacağı İşler
• Kanunun
55 inci maddesinde ihale tarihinin
erteleneceği ifade edilmiş olsa da, şikayet başvurusu
erken yapılmış ve dolayısıyla ilk ihale tarihinden on gün
öncesine kadar dokümanda yapılan değişikliklerin
istekli olabileceklere bildirilme imkanı varsa ihale
tarihinin ertelenmesine gerek bulunmamaktadır.
• 55 inci maddedeki değişiklik sonucu istekli
olabilecekler tarafından yapılan şikayet sonucu ihale
tarihi ertelenebilecekken, idarece hatanın tespit
edilmesi ve zeyilnamenin ihale tarihinden on gün
öncesinden bildirilmesinin mümkün olmaması halinde
ihale tarihinin ertelenmesi söz konusu olmayacak ve
ihale iptal edilecektir.
146
İlana Yansıyan Hükümlerde Hata
• İhale
dokümanının
ilana
yansıyan
hükümlerinde hata yapılmışsa, hem ihale
dokümanında düzeltilecek hem de Kanunun 26
ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılacaktır.
• Düzeltme ilanının süresi Kanunun 26 ncı
maddesinde on gün olarak belirlenmişken,
yapılan değişiklikle yirmibeş ve kırk günlük ilan
süresi
bulunan
ihalelerde
ilânların
yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer
ihalelerde ise on gün içinde düzeltme ilanı
yapılmasına imkan tanınmıştır.
147
KİK’e İtirazen Şikayet
• Kararın bildirim tarihinden itibaren on gün içinde
Kuruma
itirazen
şikayet
başvurusunda
bulunulabilecektir. İtirazen şikayet başvurusunda
şikayet başvurusundaki 21 inci maddenin (b) ve (c)
bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer
hallerde ise on günlük süre yerine tek bir süre
belirlenmiştir.
• İhalenin iptal kararlarına karşı yapılacak itirazen
şikayet başvurularında ise süre beş gündür.
09.02.2009 tarih ve 2009/UY.I-636 sayılı kararda 5
gün geçtiğinden dolayı başvuru reddedilmiştir.
• Şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan iptal
kararları hariç, diğer iptal kararları itirazen şikayete
konu edilemeyecektir.
148
• Kurumun
itirazen şikayete konu edilenler
dışındaki hususlarda re’sen inceleme yetkisi
kaldırılmıştır.
• Kanunun
56 ncı maddesinde yapılan
değişiklikle, itirazen şikayet başvuruları üzerine
Kurum’un nihai karar verme süresi olan kırkbeş
gün, genel olarak yirmi güne; 21 inci maddenin
(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile
ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak
başvurularda on iş gününe indirilmiştir.
149
• Kurum tarafından zamanında karar alınmamış
olsa dahi sözleşme imzalanamayacak, karar
beklenecektir. Kurum tarafından nihai karar
verilmeden sözleşme imzalanamaz. (Kn.md.55)
• İtirazen şikayetten feragat edilmesi ve usulüne
göre sözleşme imzalanmamış olması halinde de
Kurum inceleyebilecek.
• Feragat edilmesi halinde de incelemenin
yapılacak olması, isteklilerin menfaat temin
etmelerinin önüne geçmek içindir. Şikayet
başvurusu bir menfaat ve tehdit aracı olarak
kullanılamayacaktır.
150
Alınacak Kararlar
• İhalenin iptali,
• Düzeltici işlem,
• Başvurunun reddi ve başvuru teminatının
(Kurulun görev alanında bulunmaması hali
hariç) gelir kaydedilmesi,
151
Alınacak Kararlar
Başvurunun reddi için;
• Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına
uygun olmaması,
• Usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış
olması,
• Şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın
tespit edilememesi,
• İtirazen şikayet başvurusuna konu hususun
Kurulun görev alanında bulunmaması.
152
• İtirazen Şikayet başvuru bedelinin dört katına kadar
başvuru teminatı alınabilecek.
• Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun
olmaması,
• Usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması,
• Şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit
edilememesi,
• İtirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun
görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun
reddine.
• Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç,
başvurunun reddedilmesi halinde, başvuru teminatı
yatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine karar
verilebilecek.
153
Bildirimler
• İmza karşılığı elden
• İadeli taahhütlü mektupla. Tebligatın bu
tarihten önce muhataba ulaşması halinde fiili
tarih esas alınır.
• Elektronik Ortamda (aynı gün teyit zorunlu.)
• Faksla (aynı gün teyit zorunlu)
• Elektronik
imza
kullanılarak
yapılan
işlemlerde teyit aranmaz. (Teşvik var.)
154
• Doküman
satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza
kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya
teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks
numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks
numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin
taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik
posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
• İhale doküman satış formunda isteklilerin bildirimleri
nasıl yapacağına dair hususa yer verdiğinden Teklif
mektubunun 5. maddesinin doldurulmaması elenme
sebebi olarak görülmemelidir. 24.08.2009 ve 2009/UM.I2140
• Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan
bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Aynı gün
idare tarafından teyit edilmesi zorunlu.
• Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için
tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış
olması yeterlidir.
155
• E-posta veya faksla yapılan bildirimler ayrıca
belgelenir.
• E-posta kullanılırken idarenin resmi e-posta
adresi kullanılmalıdır.
• İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler
tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda
elektronik posta ve faks kullanılmaz.
• Dokümanın
posta
yoluyla
satılmasının
öngörülmesi
halinde,
dokümanın
satın
alınmasına ilişkin talepler faksla bildirilebilir.
156
SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM.
0 532 391 04 06
0 505 846 97 66
157
Download

İhale Mevzuatı