DENizLi ir-i lgivinLBElEDive engrnrulrGr
TAM ZAMANL:SOZLEsMELiTEKNiK PERSONEL ALIM iLANI
a)5393 sayil:belediyeier Kanununun 49.maddesi geregince,bO,bullJnan,a,aglda,s:n!fl,Onvan:,
adedi,cinsiye‖ :ogrenim durumu,belinilen l adettam zamani:sozie,Fleli teknik personel al:ml
yapllacakti「
.
勧
閾
No:綸 meli Cal1911a∞ k勧 Ⅲ
.
1‐
lnsaat Mlhendisi
1-)Gi‖ ,Sinav
T.H.
Aded:
l
0こ renim Durumu
ln,aat Mahendisligi
Fak口 itesi Mezunu
sekli:Sozll m口 lakat Olarak tek a,amada yapllacak‖
r.
2-)Sozll Sinav Tarihi― Yeri:26.01.2015 Pazartesi ganii saat 14:00,de Belediye rneclis salonunda
yapilacaktir
SOzlii sinavda adaylarin mes:eki,genel kiilt口
「,yetenek kavrayll,ifade ve temsil kabiliyeti,davranl,ve
meslege uygunlugu gibi nne‖ kiere sahip Olup olmadiol goz onunde bulunduruiacak‖
r Adaylann
i beyanda bulundugu tespit
ed‖ enlerin sinaviari gecersiz sayl!:「 ve goreve ba§
lat!lmaz.GOreve ba§ lat:lsalar bile iptal ed‖ ir.Bu
膊Jb「 hOЫ「hak taね p edemezbrve hakbttnda 26ノ 09/2004 taHh ve 5237 saり
ba,vuru veya atama i91enllerii9in istenen belgelerde ger9ege ayk:「
│!丁
ilgili hiikurn!eri uygu:anir.
口
「k ceza
Kanununun
S:NAViciN BAsVURU sARTLARI:
inde belirtilen,artlarl ta§ llnak.
枕
ebuhnupen 2 5ン Ⅱ
よdenり hiOhょ
肥常燎
5,Herhangi bir SOsyal gtivenlik Kmmundan emeklik ve ya,11llk ayllこ
sOzle,mesi bulllnIIlamak
.
lalmamak ve B∞ kabi kmm ile
dlttg朧
鵬
縦
軋棚
瀧
yettFね
1-Ba,vuru dilek9esi
2-Ogrenim durum belgesifotOkopisi
3-Niifus ciizdan fotOkOpisi
4-Saghk raporu
S-AdliSicil Kaydr
6-Ozgegmig CV.-2 Adet Fotograf
7-Yerlegim yeri belgesi.
8-Erkek Adaylar igin Askerlik Durum belgesi
Dr.
$ivril
Download

(Denizli) Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı