Tur st k, A le Z yaret ve T car v ze başvuruları ç n konsolosluğa şahsen
başvuru yapılmasına gerek yok!
Almanya ç n tüm konsolosluk v z şlemler n tak p ed yor; v ze formlarını
dolduruyor, seyahat s gortası, uçak b let ve otel rezervasyon şlemler n
tamamlayarak v ze şlemler nde büyük kolaylık sağlıyoruz.
İstenen Genel V ze Evrakları:
1- 1 adet doldurulmuş mzalanmış v ze formu ve devamındak ek form. Formu s tem zden nd reb l r
veya ofis m zden tem n dedeb l rs n z. V ze formu acentamız tarafından doldurulmaktadır)
2- En az 6 ay geçerl ( mzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan esk olmamalı ve en az k boş sayfası
olmalı. Pasaportla b rl kte pasaportun res ml sayfasından b r adet fotokop . Pasaport yen se, esk
pasaportların asılları da braz ed lmel
NOT: esk pasaport yok ve yen çıkartılan pasaport h çb r şlem görmem ş se yetk l pasaport
şubes nden "pasaport protokol belges " tem n ed lmes şarttır.
3- 2 adet b yometr k özell klere uygun ves kalık res m (6 aydan esk ve b lg sayar baskısı olmamalı).
4- İkamet ett ğ yerle lg l belgeler (ör. K ra bedel n de gösteren k ra sözleşmes , k racı değ lse de tapu
sened -akraba veya yakınlarına a t b r ev olsa da- ve gayr menkul tapularının tamamı)
5- Tam teşekküllü Vukuatlı Nüfus kayıt örneğ , düşünceler bölümü şlenm ş olmalı.
6- Kalınacak süre ç n yeterl m ktarda madd mkana sah p olunduğuna da r belgeler, örneğ n:
a) Son üç ayk hesap hareketler n göster r ş rket n hesap cüzdanı
b)Düzenl b r gel r n olduğuna da r belge (son üç aya da r maaş bordrosu vb.)
7- Davet ye (aslı veya faks olarak ve aşağıdak b lg ler çermel )
a) Başvuru sah b n n adı ve görev le firması hakkında b lg
b) Öneml : Davet eden firmanın adı ve eks ks z adres
c) Seyahat n amacı ve hedefi (firma/fuar vs. b lg ler bel rt lmel )
e) Duruma göre seyahat, konaklama vs. g derler n n karşılanacağına da r belge
8- Fuar/serg z yaret ç n: G r ş b let , katılımla lg l belgeler veya fuar standına l şk n belge
9- Uçak rezervasyonu (Acentamızdan yaptırılab l r) veya d ğer yolculuk türler ne l şk n belge.
10- Seyahat Sağlık S gortası: En az 30.000 Avro tem natlı ve tüm Schengen ülkeler nde geçerl
olmalıdır. Seyahat sağlık s gortası pol çes n n aslı ve fotokop s braz ed lmel d r. Seyahat sağlık
s gortasının aslı, ıslak kaşel ve mzalı olmalıdır. (Acentamızdan tem n ed leb l r)
Ücretl ler İç n:
1- Aşağıdak b lg ler çeren Türk ye`dek şveren firmanın yazısı (aslı):
a) Başvuru sah b n n firmadak görev
b) Talep ed len v ze süres (b rden fazla seyahat olacak mı?)
c) Seyahat n amacı ve hedefi (firma/fuar vs. b lg ler bel rt lmel )
d) Almanya`dak masrafların firma tarafından karşılanacağına da r tem nat
2- SGK g r ş b ld rges ve h zmet dökümü (www.sgk.gov.tr)
3- SGK`lı değ lse noter onaylı ş akd .
Özel Sektörde Ş rket Sah pler İç n:
1- T caret Odası kayıt suret (6 aydan esk olmamalı)
2- T caret S c l Gazetes kayıt suret
3- Verg ödend ğ ne da r belge (verg levhası)
4- BAĞ-KUR dökümü
www.zenofontours.com
Tel: +90 (462) 326 20 26
Fax: +90 (462) 326 30 34
e-mail: [email protected]
ALA TURKA TURİZM TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ
Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Bulvarı No:167/C
61030 Ortahisar, TRABZON
Hızırbey VD 047 051 93 18
Download

Ticari Vize Evrakları