S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 25
13.04.2015
BAZI MALLARIN VADELİ İTHALATINDA KKDF KESİNTİSİ ORANI % 0
OLARAK BELİRLENMİŞTİR
10.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren
08.04.2015 tarih ve 2015/7511 sayılı Kararnamenin eki kararda yer alan malların kabul
kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında yapılan Kaynak
Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
Bu Karar'ın yürürlüğü girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında Kaynak
Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak ise
yürürlükteki mevzuat hükümlerince işlem yapılmaya devam edilecektir.
Kararname eki karar aşağıdadır
Saygılarımızla.
1
2
3
4
5
Download

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 25 13.04.2015