TC BAġBAKANLIK
ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.’YE
DEVREDĠLEN
DÜZCE ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, KÜLTÜR MAHALLESĠ, 40 ADA, 38
PARSELDE KAYITLI 619,68 M2 HĠSSELĠ TAġINMAZDA MALĠYE
HAZĠNESĠNE ĠSABET EDEN 248/319 ORANINDAKĠ HĠSSENĠN
(481,76 m2) ÖZELLEġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN
ĠHALE ġARTNAMESĠ
Nisan 2015, Ankara
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve aşağıda ihalenin konusunda ayrıntıları belirtilen
taşınmazın “SatıĢ” yöntemiyle özelleştirilmesi için 15.04.2015 tarihinden itibaren yayımlanacak ihale
ilanında ve tanıtım dokümanında bildirilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki şartların da
dikkate alınması gerekmektedir.
Bu metinde geçen kısaltmalardan;
ÖYK
:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nu,
Ġdare
:
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,
ġirket
:
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
Kurum
TaĢınmaz
:
:
Komisyon
:
Maliye Hazinesini,
Düzce ili, Merkez ilçesi, Kültür Mahallesi, 40 ada, 38 parselde
kayıtlı 619,68 m2
hisseli taşınmazda Kurum’a isabet eden
248/319 oranındaki hisseyi (481,76 m2),
TaĢınmazın özelleştirilmesi için oluşturulan İhale Komisyonunu,
Ortak GiriĢim Grubu
:
İhaleye müşterek olarak teklif vermek için kurulan ve ġartname ve
eklerinde düzenlenen hükümlere tabi topluluğu,
Teklif Sahibi/Sahipleri
:
Alıcı
:
İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya Ortak GiriĢim
Grubu’nu,
ÖYK ve/veya Ġdare kararına istinaden kendisi ile SözleĢme
imzalanacak olan Teklif Sahibi/Sahiplerini,
ġartname
SözleĢme
:
:
İşbu İhale Şartnamesini,
ÖYK ve/veya Ġdare kararına istinaden TaĢınmaz’ın Alıcı’ya satış ve
devrine ilişkin olarak imzalanacak olan sözleşmeyi,
ifade eder.
1. ĠHALENĠN KONUSU
TaĢınmaz’ın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "SatıĢ"
yöntemi ile "Pazarlık Usulü" uygulanarak özelleştirilmesidir.
2. ĠHALE USULÜ
İhale, birden fazla Teklif Sahibi’nden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak
suretiyle, "Pazarlık Usulü" ile gerçekleştirilecektir.
Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip, Teklif Sahipleri pazarlık görüşmelerine
davet edilecektir.
Teklif Sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir.
Pazarlık görüşmeleri Teklif Sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin İhalenin herhangi bir
aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ile müştereken yapılmasına
Komisyon’ca karar verilebilir.
Pazarlık görüşmelerine esas olarak görüşülecek konular ve buna ilişkin usul ve esaslar Komisyon’ca
belirlenecektir.
Komisyon’ca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete
engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya ġartname’de yer alan hususlara aykırı olmamak ve
pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri’ne eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar
belirlenebilir.
ADÜAġ - 2 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
Komisyon’ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif
Sahipleri’nin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
İhalede uygulanacak pazarlık görüşmelerine ilişkin esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve
yeri görüşmeler öncesinde veya sürecinde Teklif Sahipleri’ne bildirilecektir.
Teklif Sahipleri ile yapılacak görüşmeler Komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanak
Komisyon üyeleri ve Teklif Sahipleri’nce imzalanır.
Gerekli görülmesi halinde ihale kamuoyuna açık yapılabilir.
3. ĠHALENĠN ONAYI
Komisyon tarafından ihale sonucunda verilen nihai satış kararı Ġdare veya ÖYK onayına sunulacak
olup, SözleĢme’nin imzalanması Ġdare veya ÖYK’nın vereceği karara bağlı olacaktır.
Teklif Sahibi/Alıcı, Ġdare veya ÖYK Kararının çıkmaması veya gecikerek çıktığı bahsi ile zarar, ziyan
ve benzeri ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
İhale, Ġdare veya ÖYK tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir ve ihale sonuçları Resmi Gazete’de
yayımlanır.
4. ĠHALE ġARTNAMESĠ ve TANITIM DOKÜMANI
Bedelini ödeyerek ġartname ve tanıtım dokümanı alınmadan ihaleye teklif verilemez.
Tanıtım dokümanı, ġartname’nin “ İhalenin Konusu ” maddesinde belirtilen TaĢınmaz ile ilgili bilgi
ve belgeleri içermektedir. Ġdare/ġirket ve/veya Kurum, tanıtım dokümanında yer alan bilgi ve belgeler
ile açıklamaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan sorumlu değildir. Tanıtım
dokümanında yer alan bilgiler hiçbir surette Ġdare’yi, ġirket’i ve/veya Kurum’u ilzam etmez.
ġartname ve tanıtım dokümanının banka dekontu karşılığı elden teslim alınması zorunludur. ġartname
ve tanıtım dokümanı alanlara “ Alındı Belgesi ” verilir. Her ne surette olursa olsun ġartname ve tanıtım
dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.
İhaleye Ortak GiriĢim Grubu olarak iştirak edilmesi halinde, Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden
birinin ġartname ve tanıtım dokümanı alması yeterlidir.
Teklif Sahibi’nce, son teklif verme tarihinden önce ġartname’nin “ İhalenin Konusu ” maddesinde
belirtilen ve ihalesine teklif verilecek olan TaĢınmaz’ın yerinde incelenmesi esastır. Teklif Sahibi’nin
ihalenin her aşamasında ve SözleĢme imza tarihi itibariyle TaĢınmaz hakkında tam bilgi sahibi olduğu
kabul edilir.
Teklif Sahibi/Alıcı ihale ilanı ve ġartname’deki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır.
5. ĠHALEYE KATILABĠLECEK OLANLAR ve TEKLĠF VERME
İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Özel yatırım fonları
ise sadece bir Ortak GiriĢim Grubu içinde yer alabilirler.
Teklif Sahibi olan gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda, bu tekliflerinden ayrı olarak münferiden veya
bir Ortak GiriĢim Grubu’nun üyesi olarak teklif veremez. Teklif Sahibi olan Ortak GiriĢim
Grubu’nun herhangi bir üyesi ayrıca tek başına veya başka bir Ortak GiriĢim Grubu üyesi olarak
teklif veremez.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım
fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk
gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve var
ise ek geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir.
ADÜAġ - 3 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım
fonunun Komisyon’un nihai satış kararından sonra veya Komisyon’un nihai satış kararının Ġdare
ve/veya ÖYK’nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi
halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki
geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı) ve var ise ek geçici
teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz.
Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını
taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri
dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale
dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya
ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri’ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar
uygulanır.
6. ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU
İhaleye katılacak olan Ortak GiriĢim Grubu’nun ġartname ile birlikte bir örneği verilen Ortak
Girişim Grubu Beyannamesi’ni noterden tasdik ettirerek teklif mektubu ekinde ihaleye katılabilmek için
verilmesi gereken belgeler ile birlikte ġirket’e vermeleri gerekmektedir.
Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde ortakların pay yüzdelerinin belirtilmesi zorunludur.
Son teklif verme tarihinden sonra Komisyon’un onayı olmaksızın, Ortak GiriĢim Grubu ortaklarından
herhangi biri ayrılamaz ve ortaklık yapısında Ortak Girişim Beyannamesinde belirtilen yüzdeler dahil
olmak üzere değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır ve geçici
teminatı irat kaydedilir.
Ortak GiriĢim Grubu’nun ortaklarından birinin veya birkaçının herhangi bir nedenle Komisyon’un
onayı ile veya mevzuattan kaynaklanan nedenlerle grup üyeliğinden ayrılması ve/veya ortaklık
yapısında yüzdeler dahil değişiklik yapılması halinde, Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde taahhüt
edilen yükümlülükler, Ortak GiriĢim Grubu’nun kalan ortakları için müştereken ve müteselsilen
devam eder.
Ortak GiriĢim Grubu’nun mevzuattan kaynaklanan nedenlerle tek ortağa düşmesi halinde ihale dışı
bırakılarak teklifi dikkate alınmaz ve geçici teminatı iade edilir. Ancak, tek kalan ortağın ihaleye kendi
adına devam etmek istediğini Komisyon’a yazılı olarak bildirmesi, ihaleye katılabilme şartlarını
taşıması ve Ortak GiriĢim Grubu olarak verdikleri en son teklifin altına düşmemesi kaydıyla kendisi
ile ihaleye devam edilir ve teklifi dikkate alınır.
7. ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
7.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları,
7.2. OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme
suçundan hükümlü olanlar,
7.3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç
Örgütleriyle Mücadele Kanununda sayılan suçlardan dolayı hükümlü olanlar
ihaleye katılarak teklif veremezler.
Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamayacakları gibi Teklif Sahibi’nin
danışmanı /temsilcisi sıfatıyla da ihaleye katılamazlar:
7.4. 4046 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde sayılanlar ve her ne suretle olursa olsun Ġdare’de/ġirket’
te görevlendirilenler,
ADÜAġ - 4 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
7.5. İhaleye son teklif verme tarihinden önceki son 3 (üç) yıl içinde ġartname’ye konu özelleştirme
uygulamasına münhasır olarak Ġdare’ce/ġirket’çe görevlendirilen danışmanlar ile ġartname’ye
konu özelleştirme uygulamasına ilişkin danışmanlık görevi halen devam eden tüm danışmanlar,
7.6. (7.4.) ve (7.5.) maddelerinde belirtilen kişilerin eş ve çocukları,
7.7. (7.4.), (7.5.) ve (7.6.) maddelerinde sayılanların hissedar veya yönetiminde oldukları şirketler (Bu
şahısların yönetiminde görev almadıkları veya sermayesinde %10’ dan az pay sahibi oldukları
sermaye şirketleri hariç).
Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım
fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk
gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ġirket
lehine irat kaydedilir.
Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım
fonunun Komisyon’un nihai satış kararından sonra veya Komisyon’un nihai satış kararının Ġdare
ve/veya ÖYK’nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi
halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki
geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı) ile varsa ek geçici
teminatları Şirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz.
Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını
taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri
dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale
dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya
ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri’ ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar
uygulanır.
8. YASAK FĠĠL ve DAVRANIġLAR
İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında Teklif Sahipleri’ nin;
8.1. Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye
ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya buna teşebbüs etmeleri,
8.2. İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri,
taahhüdünü yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Ġdare’ ye, ġirket’ e ve/veya
Kurum’ a zarar verecek iş/işler yapmaları,
8.3. Yapılan ihalede diğer Teklif Sahipleri’ ni tereddüde düşürecek veya ihaleye ilgiyi ve rekabeti
kıracak söz söylemeleri ve Teklif Sahipleri arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve
davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma
yapmaları
Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım
fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk
gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve
varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir.
Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım
fonunun Komisyon’un nihai satış kararından sonra veya Komisyon’un nihai satış kararının Ġdare
ve/veya ÖYK’ nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi
halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki
geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve var ise ek geçici
teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz.
Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını
taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri
ADÜAġ - 5 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale
dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ve varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat
kaydedilir ve Ġdare ve/veya ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri’ ne sırasıyla çağrıda
bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır.
9. ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN BELGELER
9.1. Ġhaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler aĢağıda belirtildiği gibidir:
9.1.1. Teklif Sahibi’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile e-posta
adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge,
9.1.2. Teklif Sahibi;
- Tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline
kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin idare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge ile Ortak GiriĢim Grubu’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname
ġartname ekinde belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her
birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur),
9.1.3. Teklif Sahibi tüzel kişiler ile Ortak GiriĢim Grubu’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel
kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı
(değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi,
9.1.4. Teklif Sahibi;
- Gerçek kişi ise, gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,
- Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel
kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, Ortak GiriĢim Grubu’nu
oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter
tasdikli imza beyannameleri,
9.1.5. Teklif Sahibi;
- Gerçek kişi ise, gerçek kişinin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport sureti,
- Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya
noter tasdikli pasaport suretleri,
- Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu üyelerinin temsilcilerinin noter tasdikli
nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, Ortak GiriĢim Grubu üyeleri içinde yer
alan gerçek kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri,
9.1.6. Teklif Sahibi;
- Gerçek kişi ise ve gerçek kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise gerçek kişiyi temsil ve ilzama
yetkili olunduğuna ilişkin vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli
nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport sureti,
- Tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve
ilzama yetkili olunduğuna ilişkin vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter
tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri,
ADÜAġ - 6 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
- Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu adına ihaleye katılanların temsilci
olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ile noter tasdikli nüfus cüzdanı
veya noter tasdikli pasaport suretleri (Ortak GiriĢim Grubu temsilcisinin/temsilcilerinin
ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, Ortak GiriĢim Grubu üyelerince veya temsilcilerince
müştereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin vekaletname
ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter
tasdikli pasaport suretleri),
9.1.7. Tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) her sayfası Teklif Sahibi yetkililerince
imzalanmış (ġartname’nin Ortak GiriĢim Grubu’nun her bir üyesi tarafından imzalanması
gerekmektedir.) ġartname,
9.1.8. ġartname ekinde verilen formatta hazırlanmış geçici teminat mektubunun ġirket’e teslim
edildiğine dair Alındı Belgesi veya geçici teminat tutarının ġartname’nin “ Geçici ve Ek Geçici
Teminat ” maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde nakden yatırıldığını gösterir banka dekontu
aslı,
9.1.9. İhalesine teklif verilen TaĢınmaz’a ilişkin ġartname ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu
aslı ve Alındı Belgesinin aslı,
9.1.10.
Teklif Sahibi’nin OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu
görevlilerine rüşvet verme suçundan hüküm giymediğine dair taahhüdü içeren ġartname
ekinde verilen formatta hazırlanmış taahhütname,
9.1.11.
Yabancı Teklif Sahibi’nin;
9.1.11.1.
Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre
muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin;
9.1.11.1.1. Teklif Sahibi’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya
9.1.11.1.2. Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi.
9.1.11.2.
Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin
mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek Teklif Sahibi’nin ikamet yerindeki
Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin;
9.1.11.2.1. Teklif Sahibi’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya
9.1.11.2.2. Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi.
9.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken
hususlar:
Ortak GiriĢim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri kendi
adına düzenleyecektir. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin özel yatırım fonu olması halinde
istenilen belgelerin muadili diğer benzeri evrak sunulacaktır.
ġirket, ihalenin herhangi bir aşamasında Teklif Sahipleri ile ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşlarından ve gerekli görebileceği diğer kaynaklar ile Teklif Sahipleri’nden ek bilgi ve
belge talep etme hakkı ile Teklif Sahibi tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği
konusunda ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve
belgeler de dikkate alınacaktır.
İhale kapsamında verilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olarak verilecektir. Orijinal belgelerin
yabancı dilde olması halinde bu maddenin 9.1.11 maddesinde belirtildiği şekilde tasdik ettirilmiş
olması zorunludur.
ADÜAġ - 7 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
10. TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI
Teklifler süresiz ve şartsız olacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz, verilen
tekliften geri dönülemez veya verilen teklif azaltılamaz.
Teklif Sahibi’nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi halinde,
en son vermiş olduğu teklifi esas alınacaktır.
Teklifler, Türk Lirası cinsinden peşin fiyat esasına göre, ġartname ekinde verilen örneğe uygun olarak
hazırlanacaktır.
Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde ve Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Teklif Sahipleri’nce;
10.1. ġartname’nin ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak Fiyat Teklif Mektubu (Teklif
edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak Türk Lirası cinsinden yazılması ve imzalanması
zorunludur); Teklif Sahibi’nin adı/unvanı ile “DÜZCE ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, KÜLTÜR
MAHALLESĠ, 40 ADA, 38 PARSELDE KAYITLI HĠSSELĠ TAġINMAZDA MALĠYE
HAZĠNESĠNE ĠSABET EDEN 248/319 ORANINDAKĠ HĠSSENĠN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ
ĠHALESĠ ĠÇĠN FĠYAT TEKLĠF MEKTUBUDUR –GĠZLĠ--” ibaresi yazılı ve yapıştırılan
yeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş ayrı bir zarfa konulacaktır.
10.2. ġartname’nin “İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler” maddesinde belirtilen
ihaleye girebilme şartlarını tevsik eden belgeler, üzerinde Teklif Sahibi’nin adı/unvanı ile
“DÜZCE ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, KÜLTÜR MAHALLESĠ, 40 ADA, 38 PARSELDE
KAYITLI HĠSSELĠ TAġINMAZDA MALĠYE HAZĠNESĠNE ĠSABET EDEN 248/319
ORANINDAKĠ HĠSSENĠN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ
BELGELER” ibaresi yazılı ayrı bir zarfa konulacaktır.
Daha sonra, bu 2 (iki) kapalı zarf, üzerinde Teklif Sahibi’nin adı/unvanı ve tebligata esas olarak
göstereceği açık adresi ile birlikte; “DÜZCE ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, KÜLTÜR MAHALLESĠ, 40
ADA, 38 PARSELDE KAYITLI HĠSSELĠ TAġINMAZDA MALĠYE HAZĠNESĠNE ĠSABET
EDEN 248/319 ORANINDAKĠ HĠSSENĠN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN TEKLĠFTĠR
–GĠZLĠ--” ibaresi bulunan ve üzeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış veya kaşelenmiş kapalı bir dış
zarf içerisine konulmak suretiyle ġirket’in Evrak Memurluğuna elden teslim edilecektir.
11. TEKLĠFLERĠN VERĠLECEĞĠ YER ve SON TEKLĠF VERME TARĠHĠ
Tekliflerin ġartname’de belirtilen şekilde hazırlanarak, en geç 21.05.2015 PerĢembe günü saat
14:00’e kadar ġirket’in Cumhuriyet mahallesi İnkılap Sokak No:4 D:4 Kızılay Çankaya/ANKARA
adresindeki evrak memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı veya kaşeli zarf içinde elden teslim edilmesi
zorunludur.
Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Saat
ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)’nun saat ayarı esas alınır.
ġirket, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar
uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
12. TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Teklif Sahipleri tarafından teklif edilen bedeller, Komisyon’ca peşin fiyat esasına göre
değerlendirilecektir.
İhale İlanı ve ġartname’de belirtilen hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
ADÜAġ - 8 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
13. GEÇĠCĠ ve EK GEÇĠCĠ TEMĠNAT
Teklif verebilmek için gereken geçici teminat tutarı 100.000,00- (yüzbin) TL’dir. Geçici teminatın
verilmemesi durumunda Teklif Sahibi’nin teklifi dikkate alınmayarak Teklif Sahibi ihale dışı
bırakılacaktır.
13.1.
Teminat olarak;
13.1.1. Türk Lirası veya
13.1.2. Teminat Mektubu / Mektupları
alınacaktır.
13.1.3. Geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektupları, bankacılık ve ihale mevzuatı ile ilgili olarak
belirlenen banka/bankalar ve/veya katılım bankası/bankalarının ġirket’çe kabul edilecek,
ġirket lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte
ödemeli, 364 (üçyüzaltmışdört) gün süreli, ġartname ekindeki geçici/ek geçici teminat
mektubu örneğine uygun olacaktır.
ġirket geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektuplarının süresini uzatma hakkını saklı tutar.
ġirket’çe verilen süre içerisinde teminat mektubu/mektuplarının süresini uzatmayan Teklif
Sahibi’nin geçici teminatı ve var ise ek geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilerek ihale
dışı bırakılır.
13.2.
Ek Geçici Teminat:
Komisyon’un ihale sonucuna ilişkin nihai kararının ÖYK veya Ġdare tarafından
onaylanmasını müteakip ihale üzerinde kalan Teklif Sahibi’ne, süre belirtilmek suretiyle
SözleĢme imzalanması hususunda yazılı bildirimde bulunulacaktır.
SözleĢme imzalanması için kendisine verilen süre içerisinde ek süre talep eden Teklif
Sahibi’ne, bir defaya mahsus olmak üzere ihalede verilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici
teminatın getirilmesi şartıyla, ek süre verilebilir.
Bu suretle talep edilen ek geçici teminat, ġartname’de belirtilen hususlara uygun olacaktır. Bu
aşamada talep edilen ek geçici teminatı getirmeyen Teklif Sahibi’nin geçici teminatı ġirket
lehine irat kaydedilir. Kararda yer alması halinde, diğer Teklif Sahipleri’ne sırasıyla çağrıda
bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır.
13.3.
Teminatların Teslim Yeri ve Zamanı:
13.3.1. Teminatın Türk Lirası olarak getirilmesi durumunda; Geçici teminat/ların ġirket’in;
T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan TR820001200939600010260124
no.lu hesabına son teklif verme tarihine kadar yatırıldığını gösterir banka dekontu, “Ġhaleye
Katılabilmek Ġçin Verilmesi Gereken Belgeler” başlıklı maddede açıklanan belgelerle
birlikte zarf içine konulacaktır.
13.3.2. Teminatın teminat mektubu olarak getirilmesi durumunda; ġartname ekinde verilen
formata uygun olarak hazırlanan teminat mektubu/mektuplarının son teklif verme tarihine
kadar ġirket’in Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak No:4 D:4 Kızılay Çankaya/ANKARA
adresindeki Muhasebe Birimine Alındı Belgesi karşılığı elden teslimi zorunludur. Söz konusu
Alındı Belgesi, “Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Verilmesi Gereken Belgeler” başlıklı maddede
açıklanan belgelerle birlikte zarf içine konulacaktır.
13.3.3. Ortak GiriĢim Grubu’nun alacağı geçici teminat mektubunun Ortak GiriĢim Grubu’nun
üyesi/üyeleri adına düzenlenmiş olması veya toplam tutara ulaşmak kaydıyla farklı üyeler
adına düzenlenmiş birden fazla geçici teminat mektubundan oluşması mümkündür.
13.4.
Geçici Teminatın Ġadesi:
ġirket tarafından ġartname’de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, ihale
görüşmeleri esnasında herhangi bir şekilde ihale dışı bırakılan veya Komisyon’ca verilen ve
ADÜAġ - 9 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
ÖYK veya Ġdare’nin onayına sunulan Kararda yer almayan Teklif Sahipleri’nin geçici
teminatları iade edilir.
ġartname’de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla ihalenin iptal edilmesi
durumlarında alınan geçici teminatlar Teklif Sahipleri’ne iade edilir.
Komisyon’ca verilen ve ÖYK veya Ġdare’nin onayına sunulan Kararda yer alan Teklif
Sahipleri’nin geçici teminatları SözleĢme’nin imza tarihine kadar iade edilmez.
Teklif Sahipleri geçici teminatların kendilerine iade tarihlerine kadar geçen süreler için zarar,
ziyan, vade farkı, faiz vb. ad altında hiçbir talepte bulunamazlar.
13.5.
Geçici Teminatların Ġrat Kaydedilmesi ve Diğer Teklif Sahiplerine Çağrı Yapılması:
ġartname’de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak ve bunlara ilave olmak üzere, ihale
sonucunda verilen nihai kararın onayına ilişkin ÖYK veya Ġdare kararının Resmi Gazete’de
yayımlanmasını müteakip ÖYK veya Ġdare kararında satışın kendisine yapılmasına karar
verilen Teklif Sahibi’nin ġirket tarafından verilecek süre içerisinde;
13.5.1. Satış bedeli veya peşinat ve teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
13.5.2. ġartname’de belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
13.5.3. SözleĢme imzalamaktan imtina etmesi
hallerinden her hangi birinin gerçekleşmesi durumunda geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir.
Bu durumda ÖYK veya Ġdare kararında yer alması halinde diğer Teklif Sahipleri’ne sırasıyla çağrıda
bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır.
14. TEKLĠF BEDELĠ ve ÖDEME ġARTLARI
Teklif Sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden peşin fiyat esasına göre verecekler ve teklif edilen
bedeller peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.
İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecektir. İhale üzerinde kalan Teklif Sahibi, ödemeyi ne şekilde
yapacağını SözleĢme imza tarihinden önce ġirket’e bildirecektir.
14.1. PeĢin Ödeme:
İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı SözleĢme imza tarihinde peşin olarak ödenecektir.
14.2. Vadeli Ödeme:
İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde, ihale bedelinin asgari % 20
(yüzdeyirmi)’si SözleĢme’nin imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12
(oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan
tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.
Alıcı yapmış olduğu ödemenin herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen iadesi ve/veya satış
bedelinden indirimi hususunda talep hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.
İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına SözleĢme’nin imza tarihinden itibaren yıllık % 10 (yüzdeon)
oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak olup, vade farkı ödemeleri satış bedeli taksit ödemeleri ile
aynı tarihte yapılacaktır.
Vadeye bırakılan bakiye meblağın vadesinin uzatılması hiç bir şekilde talep edilemez.
Alıcı, gerek peşinat gerekse taksit tutarlarını Ġdare’nin; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu
Kurumsal Şubesi nezdindeki TR400001001745387756615738 numaralı Vadesiz Türk Lirası Hesabına
yatırmakla yükümlüdür.
ADÜAġ - 10 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
SözleĢme’de belirlenen ve toplam satış bedelinin vadeye bırakılan anapara ve vade farkı tutarı için vade
başlangıç tarihi SözleĢme imza tarihi olacaktır. Vadeye bağlanan tutar ödeme tarihi itibarıyla
hesaplanacak vade farkı ile birlikte ödenecektir.
Alıcı’nın bankaların havale veya EFT sistemlerinden kaynaklanabilecek aksaklıklar hususunda tüm
tedbirleri alması gerekli olup, vade tarihinde en geç saat 17.00’ye kadar bu gibi nedenlerle Ġdare’nin
hesabına intikal etmeyen ödemeler için bu hesaba kayıtsız ve şartsız olarak Ġdare’nin tasarrufunu
sağlayacak şekilde Fona giriş tarihine kadar geçen süreye yıllık % 11 (yüzdeonbir) oranında basit
gecikme faizi uygulanacaktır.
Vade tarihinde yapılacak ödemenin herhangi bir nedenle Özelleştirme Gelirleri hesabına vadesinde
intikal etmemesi ve/veya ġirket’e verilen teminatların herhangi bir nedenle ġirket’çe paraya
çevrilememesi durumunda, Alıcı’nın Ġdare’nin hesabına vadesinde yapmadığı ödemeler ile nakde
çevrilemeyen teminat tutarlarına tahsil tarihine kadar geçecek süreler için yıllık % 11 (yüzdeonbir)
oranında basit gecikme faizi ile aylık % 2 (yüzdeiki) oranında cezai Ģart uygulanacaktır.
Vade tarihinden önce yapılacak ödemeler ödeme tarihi itibariyle anaparaya mahsup edilecektir. Ödeme
tarihinden itibaren yapılacak vade farkı hesaplamalarında bakiye anapara tutarı esas alınacaktır. Bu
maddede belirtilen vade farkı tutarının vade tarihlerinde satış bedeli taksit tutarları ile birlikte
ödenmemesi halinde hesaplanan vade farkı tutarı, anapara taksit borcu kalmış ise anaparaya ilave
edilerek anapara ve vade farkı tutarından oluşan borç kat edilecek, anapara borcu kalmamış olması
halinde anapara olarak işlem görecek ve yıllık % 11 (yüzdeonbir) oranında basit gecikme faizi ve
aylık % 2 (yüzdeiki) oranında cezai Ģart uygulanacaktır.
Cezai şartlara kıstelyevm uygulanmaz.
Vade tarihinin Resmi Tatil gününe rastlaması halinde, ödemeler Resmi Tatil gününü takip eden ilk iş
günü yapılabilecektir.
Alıcı tarafından yapılan her ödemede ödeme tarihi olarak Ġdare’nin hesabına giriş tarihi esas alınacaktır.
Ġdare veya ġirket, alacağın tahsili için teminatların nakde çevrilmesi dâhil tüm yasal yollara müracaat
hakkına sahiptir.
15. KESĠN TEMĠNAT
İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi halinde, Alıcı, belirlenen ödeme planına göre borcun vadeye
bağlanan kısmı ile vade farkının, ortaya çıktığı durumlarda basit gecikme faizinin ve cezaî şartın
zamanında ve gereği gibi ödeneceğine dair taahhüdü içeren ve borcunun vadeye bağlanan kısmı ile
vade farkına ilişkin bütün borç miktarını kapsayan ve karşılayan, Şirket’ çe kabul edilecek
gayrıkabili rücu, kayıtsız şartsız, süresiz, ilk talepte ödemeli olacak şekilde Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu ve/veya Hazine Müsteşarlığınca teminat mektubu vermeye yetkili olduğu
belirlenen bankalar ve/veya katılım bankalarının vereceği kesin teminat mektubunu/mektuplarını
SözleĢme imzalanmadan önce ġirket’e teslim edecektir.
Alıcı’nın, vadeye bağlanan borç tutarı ile vade farkının ödenmesini gerekli kılan hallerin
gerçekleşmesi durumunda, basit gecikme faizinin ve cezai şartın ödendiğine dair belgelerle birlikte
ġirket’e başvurmasını ve ġirket tarafından, Alıcı’nın ödemelerinin kayıtsız ve şartsız Ġdare’nin
hesabına intikal ettiğinin tespitini müteakip, teminat mektubunun/mektuplarının ödeme tutarına
tekabül eden kısmı ġirket’çe serbest bırakılacaktır.
ġirket, kesin teminat mektubunun/mektuplarının bir başka bankadan/katılım bankasından alınacak
teminat mektubu/mektupları ile değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir.
ġartname’nin “ Teklif Bedeli ve Ödeme Şartları” maddesinde yer alan yükümlülüklere Alıcı
tarafından uyulmaması durumunda; ġirket’çe alınan teminat mektubunun/mektuplarının, o güne
kadar ödenmesi gereken tutarlara tekabül eden kısmı nakde çevrilerek borca mahsup edilecektir.
ADÜAġ - 11 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
Kesin teminat mektubu, SözleĢme’yi imzalayacak kişi/kişiler tarafından getirilecektir.
16. TEKLĠF SAHĠBĠ ve/veya ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Teklif Sahibi ve/veya Alıcı, ġartname’de belirtilen diğer yükümlülüklerinin yanı sıra;
16.1. TaĢınmaz’ın yüzölçümünün tapu kaydında belirtilen miktardan eksik olduğu veya TaĢınmaz’ın
tecavüzlü bulunduğu veya başka bir gerekçeyle Ġdare’den, ġirket’ten ve/veya Kurum’dan
herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını,
16.2. “ Şirket ve/veya Kurum’un Yükümlülükleri ” maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla,
ġartname’nin “Devir ve Teslim” maddesinde belirtilen hususlara ilave olarak SözleĢme imza
tarihinden önceki döneme ilişkin yapılmış olan her türlü işlem ve işlem sonuçları ile ilgili olarak
Ġdare’yi, ġirket’i ve/veya Kurum’u ilzam edecek hiçbir başvuru ve rücu hakkının
bulunmadığını,
16.3. İhaleye teklif verdiği ve SözleĢme imzaladığı tarihler itibariyle TaĢınmaz’ın, mevcut fiziki
durumunu önceden görüp, ilgili mercilerden (ilgili belediyeler, tapu-kadastro müdürlükleri, kültür
ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, vb.) her türlü bilgi ve belgeyi alarak, tapu kayıtları, imar
durumları, muhdesatlar, vb. inceleyerek, her türlü bilgi ve belgeyi bilerek teklif vermiş olduğunu
ve SözleĢme’yi imzalayacağını, bunlarla ilgili olarak daha sonra açık veya gizli ayıp iddiasıyla
ayıba ve zapta karşı tekeffül hükümlerine dayanarak Ġdare, ġirket ve/veya Kurum’dan herhangi
bir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini,
16.4. ġartname’nin “İhalenin Konusu” maddesinde belirtilen TaĢınmaz’a, ilişkin her türlü işlemden
ve vergi dairesi, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü fon, harç, prim,
vergi, elektrik, su, vb. borçlar ve ödemeleri, bunlara ilişkin ceza ve gecikme faizlerinin
ödenmesinden sorumlu olacağını,
16.5. SözleĢme imza tarihinden önceki döneme ilişkin Ġdare/ġirket/Kurum tarafından yapılmış olan
her türlü işlemle ilgili olarak Ġdare’ye, ġirket’e ve Kurum’a rücu ve başvuru hakkının
bulunmadığını, bu yükümlülüğün TaĢınmaz’ın devri hallerinde de geçerli olacağını, bu şekilde
yapılacak devre ilişkin sözleşmelerde Alıcı’nın Ġdare’ye, ġirket’e, Kurum’a karşı olan tüm borç,
beyan, taahhüt ve yükümlülüklerinin devralan kişiye geçeceği hususunda Ġdare/ġirket/Kurum
lehine hüküm tesis ettirmeyi, bu durumda Ġdare’ye/ġirket’e/Kurum’a karşı olan borç ve
yükümlülüklerinden dolayı müteselsilen sorumluluğunun devam edeceğini,
16.6. SözleĢme’nin uygulanması sırasında yapılacak tüm işlemlere ilişkin var ise ödenmesi gereken tüm
masrafların kendisine ait olduğunu,
16.7. TaĢınmaz ile ilgili eksik ruhsat, belge ve izinleri temin etmek, gerekli abonelik sözleşmelerini
yenilemek zorunda olduğunu, bunların temini konusunda Ġdare, ġirket ve/veya Kurum’un
herhangi bir tekeffülde bulunmayacağını, bu eksikliklerin giderilmesi için Ġdare, ġirket ve/veya
Kurum’dan hiçbir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini,
16.8. TaĢınmaz üzerinde yapılacak inşai ve fiziki uygulamalar sırasında herhangi bir tarihi kalıntı ya da
buluntuya rastlanılması halinde uygulamanın durdurularak, derhal en yakın müze müdürlüğüne
haber vereceğini,
16.9. TaĢınmaz ile ilgili olarak SözleĢme’nin imza tarihinden sonraki her türlü yükümlülüğün
kendisine ait olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
17. ġĠRKET, ĠDARE ve KURUM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
TaĢınmaz, Alıcı’ya mevcut durumuyla SözleĢme’nin imzalanmasını müteakip devir ve teslim
edilecektir. Kurum, TaĢınmaz’ın tapu siciline Alıcı adına tescilinden sorumludur.
ADÜAġ - 12 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
18. DEVĠR ve TESLĠM
İlgili mevzuat gereğince devir; Ġdare veya ÖYK Kararı’na istinaden gerçekleştirilecektir. Söz konusu
Kararın çıkmaması, gecikerek çıkması veya başka bir nedenle TaĢınmaz’ın, Alıcı’ya devrinin
gecikmesi veya yapılamaması sebebiyle Alıcı, Ġdare, ġirket ve/veya Kurum’dan hiçbir zarar, ziyan
talebinde bulunamaz.
İhale sonucunda ÖYK veya Ġdare tarafından satışın Teklif Sahibi gerçek veya tüzel kişi veya Ortak
GiriĢim Grubu’na yapılmasına karar verilmesi halinde TaĢınmaz’ın devir ve teslim işlemi aşağıdaki
şekillerde gerçekleştirilebilecektir:
18.1.
Teklif Sahibi gerçek veya tüzel kişi ile veya Ortak GiriĢim Grubu’nun üyelerinin tamamı ile
(ortakların tamamı müşterek ve müteselsil sorumlu olacak şekilde) SözleĢme imzalanmak
suretiyle devir teslim işlemi gerçekleştirilecektir. Teklif Sahibi Ortak GiriĢim Grubu’nun,
Ortak Girişim Grubu Beyannamesi’nde belirtilen hisse oranlarından farklı bir pay dağılımıyla
TaĢınmaz’ı devralmak istemesi durumunda devir teslim işlemi bildirilecek olan yeni pay
yüzdeleri esas alınarak gerçekleştirilecektir.
18.2.
Teklif Sahibi’nin talebi olması halinde TaĢınmaz ’ın devir ve teslim işlemi, sermayesinin en
az %51’ine ihaleye teklif veren Teklif Sahibi gerçek veya tüzel kişi veya Ortak GiriĢim
Grubu’nun sahip olduğu şirket ile SözleĢme imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Teklif
Sahibi Ortak GiriĢim Grubu üyelerinin tamamının şirketteki hisse oranının en az %51
olması zorunlu olmakla birlikte, % 51 (yüzdeellibir) hisse oranının oluşumunda, Ortak Girişim
Grubu Beyannamesi’nde belirtilen hisse oranlarına bağlı kalınması zorunlu değildir.
18.3.
Teklif Sahibi’nin yazılı olarak dışarıdan ortak getirme talebinde bulunması durumunda ise,
devir teslim işlemi Teklif Sahibi ve yanında yer almasını istediği yeni ortaklar ile Teklif
Sahibi’nin bildireceği hisse oranları dikkate alınarak, bu kişilerin tamamı ile (ortakların
tamamı müşterek ve müteselsil sorumlu olacak şekilde) SözleĢme imzalanmak suretiyle
gerçekleştirilecektir. Bu durumda Teklif Sahibi’nin tapu tescilindeki hisse oranı hiçbir şekilde
%51 (yüzdeellibir)’den az olamaz. (Teklif Sahibi ’nin Ortak GiriĢim Grubu olması halinde,
% 51 (yüzdeellibir) hisse oranının dağılımı, Ortak Girişim Grubu Beyannamesi’nde belirtilen
hisse oranlarına bağlı kalınmaksızın yeniden belirlenebilir.)
SözleĢme’nin imzalanması ve tapu devrinin bu madde uyarınca gerçekleştirilebilmesi için
Teklif Sahibi yanında yer alan veya Teklif Sahibi’nin sahip olduğu şirkette pay sahibi olan
diğer kişilerin;
18.3.1. İhaleye Teklif Sahibi olarak katılmamış olması,
18.3.2. ġartname’nin “ İhaleye Katılamayacak Olanlar ” maddesinde belirtilenlerden olmaması,
18.3.3. Teklif Sahibi ile birlikte üzerlerine tapu devri yapılacak gerçek ve/veya tüzel kişilerin
tamamının müşterek ve müteselsil sorumluluğu üstlenmeleri,
18.3.4. ġartname’ nin “ İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler ” maddesinde
belirtilen belgelerin sunulması,
18.3.5. Talebin ġirket tarafından onaylanması
şarttır.
ġirket’in yukarıda sayılanlar dışında ek bilgi ve belge talep hakkı saklıdır.
TaĢınmaz’ın Alıcı’ya devir işlemine, ihale bedelinin tamamının veya peşin kısmının ödenerek, bakiyesi
için gerekli teminatın verilmesi ve SözleĢme’nin imzalanmasını müteakip başlanır.
TaĢınmaz, SözleĢme’nin imzalanmasını ve tapudan devir işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip ġirket
veya Kurum tarafından Alıcı’ya “ Olduğu Şekli ile Bulunduğu Yerde ” prensibi çerçevesinde,
konulmuş veya konulacak tüm takyidatlarla birlikte ve mevcut durumuyla devir ve teslim edilecektir.
ADÜAġ - 13 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
Taraflar arasında devir teslime ilişkin devir teslim tutanak/ları düzenlenecektir. Söz konusu devir teslim tutanak/ları SözleĢme’nin ayrılmaz bir parçası olup devir - teslim işlemi gerçekleştikten sonra
SözleĢme’nin eki addolunacaktır.
TaĢınmaz’ın Alıcı’ya devrinin Ġdare’nin, ġirket’in ve/veya Kurum’un yazılı davetine karşın Alıcı’dan
kaynaklanan sebeplerle gecikmesi veya gerçekleştirilememesi halinde verilen süreden sonra
oluşabilecek her türlü zarar, ziyan, ödeme, faiz ve benzerinden Alıcı sorumlu olacak ve Alıcı bedel
iadesi, indirim vb talepte bulunmayacaktır.
SözleĢme’nin imzalanmasından önce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından satış ve devir izni alınması
gerekli olan TaĢınmaz için izin başvurusu yapılacaktır. SözleĢme imzalanması ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından izin alınmasını müteakip gerçekleştirilir. Satış için gerekli olan iznin alınamaması
durumunda ihale iptal edilerek Teklif Sahibi’nin geçici teminatı iade edilir.
Bu işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen süreler ve alınamayan izinler için Teklif Sahibi herhangi
bir tazminat talebinde bulunmayacağını, ihalenin iptal edilmesi veya geçici ve var ise ek geçici
teminatın iade edilmesi nedeniyle Ġdare, ġirket ve/veya Kurum’dan mahrum kalınan kar, zarar, ziyan,
faiz vb. ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
Bu maddede belirtilen ve SözleĢme imza tarihine kadar yerine getirilmesi gerekli olan yükümlülüklerini
kendisine verilen süreler içerisinde yerine getirmemesi halinde Teklif Sahibi’nin vermiş olduğu geçici
ve var ise ek geçici teminatı ayrıca ihtara gerek kalmaksızın ġirket lehine irat kaydedilir.
19. UYUġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İhale neticesinde imzalanacak SözleĢme’ye ihtilaf halinde kesin yetki kuralları hariç Ankara
Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağına dair hüküm konulacaktır.
SözleĢme’ye ilişkin ihtilaflar Türk Hukukuna göre çözülecektir.
20. ĠHALE SERBESTLĠĞĠ
ġirket, ihale işlemlerini 4046 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’na tabi olmayıp, ġirket ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
21. VERGĠ, RESĠM ve HARÇLAR
Özelleştirme işlemlerinin; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4108 sayılı Kanun ile değişik
geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisi’nden ve 4046 Sayılı Kanun’un 27 nci maddesi
gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması nedeniyle verilecek tekliflerde bu husus dikkate
alınmalıdır.
Alıcı, vergi oranlarında artış yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, Bakanlar Kurulu
Kararları veya başka sebeplere dayanarak, SözleĢme ile tespit edilen bedelin altında bir ödemede
bulunmayı talep edemez.
22. TEBLĠGATLAR
ġirket ’çe, ġartname hükümlerine istinaden Teklif Sahibi/Alıcı’ya yapılacak bildirimler; alma haberli
taahhütlü mektup, APS ve bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile yapılabilecektir. Bu şekilde yapılan
bildirimlerde teyidi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmak kaydıyla, ġirket’çe gönderilen faksın
ilgiliye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
Teklif Sahibi/Alıcı’nın tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikler, değişiklik tarihinden
itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde ġirket’e bildirmeleri gerekmektedir.
ADÜAġ - 14 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
ġartname hükümleri çerçevesinde Teklif Sahibi/Alıcı’nın bildireceği tebligata esas adresine yapılacak
bütün tebligatlar Teklif Sahibi/Alıcı’nın şahsına tebliğ edilmiş sayılır.
Ortak GiriĢim Grubu’na yapılacak tebligatların Ortak GiriĢim Grubu temsilcilerinden herhangi
birisine yapılması yeterlidir.
Teklif Sahibi/Alıcı tarafından ġirket’e faks ile yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin iadeli
taahhütlü posta yoluyla ġirket’e ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
23. DĠĞER HUSUSLAR
23.1. TaĢınmaz üzerinde diğer hissedarların şuf’a hakkı bulunmakta olup, diğer hissedarlara ait şuf’a
haklarının kullandırılmasına ilişkin işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde Alıcı tarafından
yapılacaktır. Alıcı şuf’a hakkı ile ilgili olarak muhatabın kendisi olduğunu, şuf’a hakkına ilişkin
Ġdare’den, ġirket’ten ve Kurum’dan her ne surette olursa olsun hiçbir zarar-ziyan vb. talepte
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı bu durumu bilerek teklif verdiğini ve devir alacağını
kabul eder.
23.2. ġirket, risk temerküzünden kaçınmak amacıyla, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik banka
ve/veya yetkili katılım bankalarından getirilen geçici, ek geçici ve kesin teminat
mektubu/mektuplarının başka bir banka ve/veya yetkili katılım bankasından getirilmesini veya bu
mektupların teyit edilmesini isteyebilir. Ayrıca ġirket, bu mektuplara Türkçe düzenlenmiş
kontrgaranti alınması konusunda talep hakkını saklı tutar.
23.3. TaĢınmaz’ın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına
göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri (yabancı yatırımcılar) ve yabancı yatırımcıların
Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı, yürürlükteki
Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine
tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla
yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri
yapmaları istenir.
23.4. Teklif Sahibi ve/veya Alıcı, herhangi bir nedenden ötürü ihalenin iptal edilmesi veya herhangi bir
başka nedenle ihalenin ve buna bağlı olarak SözleĢme’nin hüküm ifade etmemesi veya iptal
edilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların gerekli onayları vermemesi hallerinde Ġdare, ġirket
ve/veya Kurum’dan masraf, zarar, kazanç kaybı ve sair isim altında hiçbir talepte
bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
23.5. ġartname’de belirtilen hususlar nihai pazarlık görüşmelerine katılmak için temel esaslar olarak
belirlenmiştir. Bu temel esasları kabul etmeyen Teklif Sahibi’nin teklifi değerlendirmeye
alınmayacaktır.
23.6. İhale sürecinde ġirket tarafından yazılı olarak yapılan açıklamalar dışında, yapılan açıklama ve
bildirimler ihale çerçevesinde ġirket’i bağlayıcı bir nitelik taşımayacaktır.
23.7. ġartname ve tanıtım dokümanı alanlar ile Teklif Sahipleri tarafından ihale konusunda hiçbir
şekilde ve durumda kamuoyuna ve yazılı/görsel basın yayın organlarına açıklama
yapılmayacaktır. Her türlü açıklama ġirket’çe yapılacaktır.
23.8. Satış bedeli dışında, belirlenen temel esaslar pazarlık konusu yapılmayacak ve bu temel esaslar
tüm Teklif Sahipleri’ne eşit seviyede uygulanacaktır. Teklif Sahipleri’nin temel esasları
değiştirme yönündeki öneri ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
23.9. İhalede tek teklif olması halinde; içinde ġartname’nin 9. maddesinde sayılı belgeler olan ve
Teklif Sahibi’nin adı/unvanı ve açık adresi ile; “DÜZCE ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, KÜLTÜR
MAHALLESĠ, 40 ADA, 38 PARSELDE KAYITLI HĠSSELĠ TAġINMAZDA MALĠYE
HAZĠNESĠNE ĠSABET EDEN 248/319 ORANINDAKĠ HĠSSENĠN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ
ĠHALESĠ ĠÇĠN TEKLĠFTĠR –GĠZLĠ--” ibaresi bulunan ve üzeri Teklif Sahibi tarafından
ADÜAġ - 15 -
ĠHALE ġARTNAMESĠ
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA 38 PARSEL
imzalanmış veya kaşelenmiş olarak ġirket ’e teslim edilen zarf, Teklif Sahibi’ne elden veya
adresine posta yoluyla teslim edilir.
Teklif Sahipleri aşağıdaki telefon, faks ve adresten satışa konu TaĢınmaz ve ihale ile ilgili ilave bilgi
alabilirler.
Adres: Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya, ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: 0 (312) 286 62 99
Faks: 0 (312) 286 62 48
Ġnternet Adresi: www.aduas.gov.tr
Aslı Tuba ĠLHAN, Ġhale ve Dok. Birimi Sorumlusu
Tel: 0 (312) 286 62 99
Erkan YILDIZ, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Tel: 0 (312) 286 62 99
EKLER
:
Ek-1: Tanıtım dokümanı.
Ek-2: Fiyat teklif mektubu örneği.
Ek-3: İletişim bilgi formu örneği.
Ek-4: Geçici/ ek geçici teminat mektubu örneği.
Ek-5: Ortak Girişim Grubu Beyannamesi örneği.
Ek-6: OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme
suçundan hüküm giymediğine dair taahhütname örneği.
ġartname tarafımızdan bütünüyle tetkik edilmiĢ olup bütün maddeleri aynen kabul ve taahhüt
edilmiĢtir.
TEKLĠF SAHĠBĠNĠN:
Adı-Soyadı/Unvanı
: …………………………………………………………………………………
İmza ve kaşesi
: …………………………………………………………………………………
ADÜAġ - 16 -
Download

İhale Şartnamesi - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.