DÖNEM SONU
ÖNCESİ İŞLEMLERİ
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
DÖNEM SONU ÖNCESİ İŞLEMLER
DÖNEM SONU ÖNCESİ
İŞLEMLER
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
2
• 15 ARALIKTA MEMURLARA ÖDENEN
MAAŞLARIN YARISININ BÜTÇE
EMANETİNE ALINMASI
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
3
A- YAPILAN HATALARIN DÜZELTİLMESİ
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
4
B- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
ÖNCESİNDE YAPILMASI ZORUNLU
OLAN GÜN SONU, HAFTA SONU VE AY
SONU İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
5
GÜN SONU İŞLEMLERİ
• Gün içinde tahakkuk servislerince yapılan gelir tahakkuklarının, 120Gelirlerden Alacaklar Hesabına kaydedilmesi,
• Gün içinde, bütçede ödeneği bulunan ve bütçeye gider kaydı
yapılan ancak ödenek kullanımı yapılmayan, giderlere ilişkin ödenek
kullanım kaydının yapılması,
• Gün içinde faaliyet ve bilanço hesaplarına yapılan kayıtlardan bütçe
gelir ve giderlerini ilgilendirenlerin tespit edilerek, bütçe ve yansıtma
kayıtları yapılmayanlar varsa bu kayıtların yapılması,
• Banka hesap özet cetveline göre banka, verilen çekler ve gönderme
emirleri ve alınan çekler hesaplarına gerekli kayıtların yapılması,
• Muhasebe düzenlemelerine göre vezneden bankaya gönderilmesi
gereken para, çek, döviz, menkul kıymet vb. değerlerin bankaya
gönderilmesi ve gerekli kayıtların yapılması,
şeklinde sayılabilir.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
6
GÜN SONU İŞLEMLERİ
• Gün içinde tahakkuk servislerince yapılan gelir
tahakkuklarının, 120- Gelirlerden Alacaklar
Hesabına kaydedilmesi
Belediye 400.- YTL tutarındaki emlak vergisinin tahakkuk
kaydını, beyannamesi verilmesi üzerine yapmıştır
No
H. Kod
Hesabın Adı
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
600
GELİRLER HESABI
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
Borç
Alacak
400
400
7
GÜN SONU İŞLEMLERİ
• Gün içinde, bütçede ödeneği bulunan ve
bütçeye gider kaydı yapılan ancak ödenek
kullanımı yapılmayan, giderlere ilişkin ödenek
kullanım kaydının yapılması
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
8
GÜN SONU İŞLEMLERİ
• Gün içinde faaliyet ve bilanço hesaplarına
yapılan kayıtlardan bütçe gelir ve giderlerini
ilgilendirenlerin tespit edilerek, bütçe ve
yansıtma kayıtları yapılmayanlar varsa bu
kayıtların yapılması
No H. Kod
830
835
805
800
Hesabın Adı
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
GİDER YANSITMA HESABI
GELİR YANSITMA HESABI
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
Borç
Alacak
520.000
520.000
980.000
980.000
9
GÜN SONU İŞLEMLERİ
• Banka hesap özet cetveline göre banka, verilen çekler
ve gönderme emirleri ve alınan çekler hesaplarına
gerekli kayıtların yapılması
Alınan Çekin Bankaca Tahsili
NOH. Kod
Hesabın Adı
102 BANKA HESABI
101
ALINAN ÇEKLER HESABI
Borç
Alacak
2.500
2.500
Günlük Vaziyet Cetveline Göre Ödemenin Yapıldığının Anlaşılması
NOH. Kod
Hesabın Adı
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI
102
BANKA HESABI
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
Borç
Alacak
3.500.000
3.500.000
10
------------------ / ------------------102- Banka Hs.
207.000.120- Gel. Al. Hs.
20.000
121- Gel. Tak. Al
10.000
101- Al. Cek. Hs
30.000
600- Gel. Hs
10.000
140- Kis. Al. Hs.
20.000
333- Em. Hs.
5.000
330- Al. Dep. Tem.
20.000
132- Kur. Ver.Borç. Al. Hs.
20.000
340- Al. Sip. Av. Hs
15.000
108- Diğer Haz. Değ. Hs
25.000
255- Demirbaşlar Hs.
32.000
------------------ / -------------------
----------------- / ---------------------805- Gel. Yans. Hs.
75.000
800- Bütçe Gel. Hs
20.000
800- B.G. Hs.
10.000
800- B. Gel. Hs.
10.000
800- Bü. Gel. Hs.
3.000
800- Bütçe Gel. Hs
32.000
----------------- / ----------------------103- V. Ç G. E. HS.
40.000
103- V. Ç. G. E. Hs.
60.000
102- Banka Hs
100.000
------------------ / ----------------------
GÜN SONU İŞLEMLERİ
• Muhasebe düzenlemelerine göre vezneden
bankaya gönderilmesi gereken para, çek, döviz,
menkul kıymet vb. değerlerin bankaya
gönderilmesi ve gerekli kayıtların yapılması
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
13
HAFTANIN BELİRLİ GÜNLERİNDE
YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
•
•
•
Gümrük muhasebe yetkilisi mutemetliklerince nakden tahsil edilen
tutarlardan gerekli iadeler yapıldıktan sonra kalanlar, her hafta Salı ve
Cuma günleri ve ayın son günü, bu günlerin tatil gününe rastlaması
durumunda bir önceki iş günü itibarıyla bağlı bulundukları muhasebe birimi
hesabına aktarılır.
Döviz hesabına kaydedilen hazine malı döviz tutarları; haftalık dönemler
itibarıyla topluca Cuma günleri, Cuma günü tatile rastladığında bir önceki iş
günü ve her durumda malî yılın son iş günü; her bir döviz cinsi için ayrı ayrı
düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile dövizin cinsi ve tutarı belirtilerek döviz
gönderme emri düzenlenmek suretiyle Dış Ödemeler Muhasebe Birimine
aktarılır ve muhasebe işlem fişinin bir nüshası Dış Ödemeler Muhasebe
Birimine gönderilir.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri muhasebe birimlerine, tahvil,
senet ve bonolar dışında hazine malı olarak teslim edilen veya kişilere ait
olarak teslim edildiği hâlde sonradan hazine malı olan menkul varlıklar,
muhasebe birimlerine teslimini izleyen günden başlamak üzere en geç bir
ay içinde Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine; konvertibl
olmayan yabancı paralar ise haftalık dönemler itibarıyla Cuma günleri İç
Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilir.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
14
AY SONU İŞLEMLERİ
• Kamu Muhasebe Sisteminde çok sayıda ay sonu işlemi
bulunmaktadır. Bu işlemlerden en önemlisi, yabancı para cinsinden
alacaklar ve borçlarla döviz stokunun ay sonu Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi işlemleridir.
• Bu çok sayıda hesabı ilgilendirmektedir.
• Bu işlemler sonucunda gelir ve gider doğmaktadır. Ancak bu gelir ve
giderler hiçbir şekilde bütçeyle ilişkilendirilmektedir.
• Bütçe teorisine göre bütçe nakit esasına göre tutulur bu nedenle
gelir ve gider tahakkuklarıyla ilgilenmez.
• Yabancı paraların değerlemesi işlemi nakit esasına göre bütçe geliri
ve bütçe gideri oluşturmaz. Sonuç olarak her ay sonunda yabancı
para cinsinden alacak ve borçlar ile stoklar değerlenecek ve
değerleme sonuçları gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilerek
kaydedilecektir.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
15
AY SONU İŞLEMLERİ
• Gelirlerden alacaklar hesabında izlenen alacaklardan vadesi geçmiş
alacakların, bu hesaptan çıkarılarak, 121- Gelirlerden Takipli
Alacaklar Hesabına kaydedilmesi,
• Mutemetlik cari hesabına ilişkin gerekli belge ve cetvellerin alınarak
hesaba ilişkin düzeltme kayıtlarının yapılması,
• Katma değer vergisi mükellefi olan ve bu hesabı kullanan kamu
idarelerinde KDV kapatma kayıtlarının yapılması,
• Mahsup dönemine devredilen avanslara ve bunların ödeneklerinin
mahsup dönemine devrine ilişkin kayıtların yapılması,
• Ödenek tenkis kayıtlarının yapılması,
sayılabilir.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
16
AY SONU İŞLEMLERİ
• Gelirlerden alacaklar hesabında izlenen alacaklardan
vadesi geçmiş alacakların, bu hesaptan çıkarılarak, 121Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına kaydedilmesi
• Gelirlerden Alacaklardan Takibe Alınan Tutarların Kaydı;
No H. Kod
Hesabın Adı
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI
120
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
Borç
Alacak
6.950.000
6.950.000
17
AY SONU İŞLEMLERİ
• Katma değer vergisi mükellefi olan ve bu hesabı
kullanan kamu idarelerinde KDV kapatma
kayıtlarının yapılması
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
18
Ticari Mal Alımı
NOH. Kod
Hesabın Adı
153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI
100
VERİLEN ÇEKLER VE GÖND.EM. HS.
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
4.000
720
4.720
4.720
4.720
3.000.000 TL lik Ticari Malın 3.500.000 TL ye Satılması
NOH. Kod
Hesabın Adı
102 BANKA HESABI
153
TİCARİ MALLAR HESABI
600
GELİRLER HESABI
391
HESAPLANAN KDV HESABI
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
4.130
3.000
500
630
4.130
4.130
Ay Sonunda Artan Dönem Katma Değer Vergisinin Sonraki Döneme Devri
NOH. Kod
Hesabın Adı
190 DEVREDEN KDV HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI
Erkan KARAARSLAN
191
İNDİRİLECEK
KDV HESABI
[email protected]
Borç
90
630
Alacak
19
720
• İşçi Maaşlarının Bütçe Emanetine Alınması
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
20
AY SONU İŞLEMLERİ
• Mahsup dönemine devredilen avanslara ve bunların ödeneklerinin
mahsup dönemine devrine ilişkin kayıtların yapılması
165- Mahsup Dönemine A. Avans ve Kre.
Hesabı
XXX.-
160- İş Avans ve Kredileri Hesabı
906- M.D.A.Kullanılacak Ödenekler Hesabı
XXX.XXX.-
900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri
Hesabı
901- Bütçe Ödenekleri Hesabı
907- M.D.A. Ödenekler Hesabı
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
XXX.XXX.XXX.-
21
AY SONU İŞLEMLERİ
• Ödenek tenkis kayıtlarının yapılması
• 901.25 Bütçe Ödenekleri Hesabı
xxx
• 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
xxx
22
C- ENVANTER İŞLEMLERİNİN
TAMAMLANMASI
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
23
ZORUNLU ENVANTER İŞLEMLERİNİN
YAPILMASI
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin
muhasebe birimlerinin kasa, vezne ve ambarlarında
bulunan hazır değerler, değerli kâğıtlar, menkul kıymet
ve varlıklar ile teminat mektubu gibi değerler, malî yılın
son günü itibarıyla sayılmak zorundadır.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
24
ZORUNLU ENVANTER
İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
Sayımlar, muhasebe yetkilisinin başkanlığı altında muhasebe
yetkilisi yardımcısı veya şef ve veznedardan oluşturulacak sayım
kurulları tarafından yapılır. Bu sayımlarda;
1- Kasadaki paralar için “Kasa Sayımı Tutanağı”
2- Bankadaki paralar için “Banka Mevcudu Tespit Tutanağı”
3- Alınan çekler için “Alınan Çekler Sayım Tutanağı”
4- Kişilere ait olanlar dâhil menkul kıymet ve varlıklar ve teminat
mektupları sayımında “Menkul Kıymet ve Varlıklar/Teminat
Mektupları Sayım Tutanağı”
5- Değerli kâğıtların sayımında, büyük ve küçük ambar için ayrı ayrı
“Değerli Kâğıtlar Sayım Tutanağı”
kullanılır.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
25
Sayımı yapılarak zorunlu envantere tabi
tutulacak değerlerin izlendiği hesaplar
şunlardır;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Banka Hesabı
110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
117 Menkul Varlıklar Hesabı
150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı
217 Menkul Varlıklar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
26
•
•
•
•
•
•
•
•
910 Teminat Mektupları Hesabı
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı
940 Değerli Kâğıt Ambarları Hesabı
942 Zimmetle Verilen Değerli Kâğıtlar Hesabı
944 Yoldaki Değerli Kâğıtlar Hesabı
945 Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
27
SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ
●
●
●
●
Kamu idarelerine ait taşınırlar;
1. TKKY görevinden ayrılmasında,
2. Yıl sonlarında ,
3. Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır.
Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır.
Sayım kurulu en az üç kişiden oluşur.
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
28
SAYIM KURULU
BAŞKAN
Harcama Yetkilisi veya
görevlendireceği kişi
ÜYE
ÜYE
Taşınır Kayıt ve
Kontrol yetkilisi
Görevlendirilecek
kişi
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
29
SAYIM İŞLEMLERİ
●
Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre,
●
Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı
Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre,
●
Kişilerdeki taşınırların sayımı Zimmet Fişlerine
göre, sayılır.
●
Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
30
SAYIM SONUCUNA GÖRE
YAPILACAK İŞLEMLER
●
Sayımda fazla çıkanlar TİF düzenlenerek giriş
kaydedilir.
●
Sayımda noksan çıkanlar için öncelikle Kayıttan
Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. (harcama
Yetkilisi veya üst Yönetici imzalar)
Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek
kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir.
●
●
Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
31
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
32
Olağan Fireler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına
Gerek Yok. Sayım Kurulunca İmzalanır ve TİF ile Çıkış Yapılır.
Muhasebeye Bildirilir.
●
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
33
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
34
Eksik Çıkan Taşınırlarla İlgili
Yapılacak İşlemler
• Eksik çıkan taşınırlarla ilgili olarak kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizlik olup olmadığı araştırılmalı, sonuçları ayrı bir tutanakta
belirtilmelidir.
• Sayım kurulu gerekli görür ise durumu harcama yetkilisine bildirerek
sorumluların belirlenmesini isteyebilir. Sorumlulukları tespit edilen
görevliler hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmüne göre
işlem yapılmalı ve oluşan kamu zararı Kamu Zararlarının Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre takip
ve tahsil edilmelidir.
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
35
• İHTİYARİ ENVANTER İŞLEMLERİ
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
36
Bir hesaba ilişkin envanter işlemi
yapılırken;
• Hesaba ilişkin mizan, büyük defter ve yardımcı defter uyumunun
sağlanması,
• Hesabın bakiyesinin kontrolü,
• Hesabın, diğer hesaplarla olan ilişkilerinin kontrolü,
• Hesabın yardımcı hesaplarının birbiriyle uyumu,
• Hesap mutabakatının sağlanması,
• Değerleme işlemlerinin yapılması,
• Fazla ve noksanların kaydedilmesi,
• Karşılık ayırma işlemlerinin yapılması,
• Dönem ayırma işlemlerinin yapılması,
• Kur farklarıyla ilgili işlemlerin yapılması,
• Faiz yürütülmesiyle ilgili envanter kayıtlarının yapılması,
• Diğer envanter işlemlerinin yapılması,
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
37
UNUTULMAYACAK İŞLEMLER
DÖNEM SONU ÖNCESİNDE UNUTULMAMASI GEREKEN DÖNEM SONU İŞLEMLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15 Aralıkta memurlara ödenen maaşların yarısını Bütçe Dışı Anans ve Krediler Hesabına
kaydetmeyi unutmayalım.
31 Aralık tarihinde işçilere 15 günlük bordro yapılarak bu tutarın bütçe giderleri hesabına ve bütçe
emanetleri hesabına kaydetmeyi unutmayalım.
Kasa, alınan çek, banka, döviz, kredi kartı ve diğer hazır değerlerin sayımını yaparak tutanağa
bağlamayı unutmayalım.
Dayanıklı taşınırların ve tüketim mallarının sayımını yapmayı unutmayalım.
Her harcama birimi en son düzenlediği taşınır işlem fişinin numarasını bir tutanağa bağlamayı
unutmasın
Kamu idareleri harcama birimlerinin açık adreslerini, bunlara bağlı ambarların açık adreslerini,
taşınır kayıt kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştaya bildirmek
zorundadır.
Tüketim
malları çıkışlarını ve diğer taşınır işlemlerini muhasebeye bildirmeyi unutmayalım
Avanslardan kapatılması gerekenleri kapatmayı unutmayalım
Ödenek üstü işlemler varsa bunları kontrol edip mevkufat, aktarma ve diğer yollarla ödenek üstü
kalemleri kapatmayı unutmayalım
Muhasebe hataları varsa bunlaru inceleyip bunları düzeltmeyi unutmayalım
120 nolu hesaptaki tutarları 121 nolu hesaba aktarmayı unutmayalım.
Kullanılmayan ödenekleri tenkis etmeyi unutmayalım.
Gün sonu, hafta sonu ve ay sonu işlemlerini yapmayı unutmayalım.
Download

Bilgilendirme sunumu için tıklayınız.