•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sayın Sözel ve Poster Bildiri Gönderecek Araştırmacılar


Poster ve sözlü sunum özetlerini [email protected] adresine gönderiniz. Sadece bu
adrese gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.
Bildiri gönderimi ve diğer sorularınız için lütfen kongre sekreteryasına [email protected] eposta adresi üzerinden başvurunuz.
Bildirilerin Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Önemli Noktalar

Bildiri Özetlerinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilim Kurulu Bildiri
Özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.

Gönderdiğiniz tüm çalışmalara ilişkin sonuçlar Bilim Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirme
sonrası, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (Sözlü/Poster) 7 Eylül 2015 tarihine kadar
tarafınıza e-posta ile bildirilecektir.

Birden fazla bildiri göndermek istenildiğinde her biri için ayrı “Özet Formu” doldurulmalıdır.

Özetlerinizin kongre özet kitabında yer alabilmesi için yazarların en az birinin kayıt ücreti
ödemesi şarttır. Kongre kayıt işleminin tamamlanması için Kayıt ve Konaklama Formunun
doldurularak, banka dekontuyla birlikte [email protected] adresine gönderilmesi
gerekmektedir.

Kongre salonunda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunacak ve sunumlar için PowerPoint programı
kullanılacaktır. Teknik aksaklığa meydan vermemek açısından zorunlu olmadığı takdirde tüm
konuşmacıların kendi bilgisayarlarını değil, salonda mevcut olan bilgisayarları kullanarak sunumlarını
yapmalarını rica ederiz.

Sunumlar, sunum sayısının fazla olabileceği düşüncesiyle 10 dk ile sınınırlıdır. Bu nedenle sunumları
amaç, materyal ve metot, bulgular, sonuç ve öneri formatında ve süreye uygun olarak hazırlayınız.

Sunumlarınız sırasında zorluk yaşamamanız içi sunumlarınızı mutlaka Microsoft Office altında çalışan
programlarda hazırlamanız gerekmektedir.
ÖRNEK METİN
Van’da Tüketime Sunulan UHT Sterilize İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin
Araştırılması
Özgür İŞLEYİCİ1
Fatih MORUL2
Yakup Can SANCAK1
1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van
2
Amaç: Bu çalışma ile Van ilinde satışa sunulan yarım yağlı ve tam yağlı UHT sterilize inek
sütlerinde AFM1 düzeyi ve kontaminasyon oranının belirlenmesi ve bu gıdanın halk sağlığı açısından
bir tehlike oluşturup oluşturmadığının ortaya konulması amaçlandı.
Materyal ve Metot: Bu amaçla Van’da bulunan süpermarketlerde satışa sunulan sütlerden en az
500 ml olacak şekilde orijinal ambalajlarında 25 adet tam yağlı ve 25 adet de yarım yağlı olmak
üzere toplam 50 adet UHT sterilize inek sütü örneği toplanarak, +4 oC’lik soğuk zincirde
laboratuvara getirilerek analize alındı. Süt örneklerinde AFM 1 varlığı ve düzeyi kompetetif ELISA
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay) yöntemi ile tespit edildi.
Bulgular: Araştırma kapsamında incelenen 25 adet tam yağlı UHT sterilize inek sütü örneğinden
23 tanesinde (%92) AFM1 düzeyi 22.57 ile 76.58 ng/l arasında ortalama 42.78±14.81 ng/l olarak
bulunurken, 2 tanesinde (%8) ise 80 ng/l’den yüksek seviyede tespit edildi. İncelenen 25 adet
yarım yağlı UHT sterilize inek sütü örneğinin ise 21 tanesinde (%84) AFM 1 düzeyi 7.61 ile 58.78 ng/l
arasında ortalama 38.73±10.98 ng/l olarak bulunurken, 4 (%16) örnekte ise 80 ng/l’den yüksek
seviyede belirlendi.
Sonuç ve Öneri: Analize alınan tam yağlı UHT sterilize süt örneklerinin 9 tanesinin (%36), yarım
yağlı UHT sterilize süt örneklerinin ise 7 tanesinin (%28) AFM 1 seviyesi yönünden Türk Gıda
Kodeksi’nde süt için verilen limitlere (50 ng/l) uygun olmadığı ortaya kondu. Van İlinde tüketime
sunulan UHT sterilize inek sütü örneklerinin bazılarında yasal limitlerden yüksek seviyede AFM 1
tespit edilmesi, bu ürünlerin tüketilmesinin halk sağlığı yönünden ciddi bir risk oluşturduğunu
göstermektedir. Bu nedenle tüketime sunulan UHT sterilize sütlerde AFM 1 varlığının yasal otoriteler
tarafından sürekli izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: UHT Sterilize Süt; AFM1; ELISA
The Levels of Aflatoxin M1 in UHT Sterilized Cow’s Milk in Consumed in Van
Province
Özgür İŞLEYİCİ1
1
Fatih MORUL2
Yakup Can SANCAK1
University of Yuzuncu Yil, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hgiene and
Technology, Van/TURKEY
2
University of Yuzuncu Yil, Institute of Health Sciences, Department of Food Hgiene and
Technology, Van/TURKEY
Aim: In this study, it is aimed at; determining AFM1 levels and contamination ratios in sterilised
UHT skimmed and semi-skimmed cow milk that is put up for sale in Van province, and finding out
whether or not this food pose a danger in terms of public health.
Materials and Methods: In this study, 50 pieces of 500 mg sterilised UHT milk samples,
composed of 25 skimmed and 25 semi-skimmed samples in original packages, put up for sale in
Van are collected and they are brought into the laboratory within +4 oC degrees in cold chain and
they are analysed. AFM1 presence and its level in milk samples are detected by competitive ELISA
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay) method.
Results: In 25 UHT sterilized whole milk samples analysed, where AFM1 is found between 22.57
and 76.58 ng/l, average 42.78±14.81 ng/l in 23 samples (92%) and above 80 ng/l in 2 samples in
(8%). In 25 UHT sterilized semi-skimmed milk samples analysed, where AFM1 is found between
7.61 and 58.78 ng/l, average 38.73±10.98 in 21 samples (84%), it is found above 80 ng/l in 4
samples (16%).
Conclusion: It is found out that, 9 (36%) of UHT sterilized whole milk samples and 7 (28%) of
UHT sterilized semi-skimmed milk samples aren’t compatible with the limits (50 ng/l) for milk in
Turkish Food Codex in terms of AFM1 levels. In some of sterilised UHT milk samples that are put
up for sale in Van province, it is found out that AFM1 levels are beyond the legal limits and this
finding shows that consumption of these food poses a serious risk in terms of public health. Thus,
it is required from legal authorities to continuously observe AFM1 presence in sterilised UHT milk
and take necessary precautions.
Keywords: UHT Sterilized Milk, AFM1, ELISA
Download

BİLDİRİLER - Yüzüncü Yıl Üniversitesi