Giriş
 Bir toplum olarak ilerleyebilmek için
 okullarda iyi bir eğitimin veriliyor olması gerekir.
 Okullarda iyi bir eğitimin verilebilmesi, yani öğrencilerin
başarılı olabilmeleri için
 okuldaki öğretimin niteliğinin yükseltilmesi gerekir.
 Okullardaki başarı grafiği de,
 nitelikli öğretmenler olmadan önemli düzeyde
yükseltilemez.
 iyi öğrencilere sahip olunabilmesi için iyi öğretmenlere
ihtiyaç vardır
Giriş(2)
 Yeterlik:
 “bir meslek alanına özgü görevlerin yapılabilmesi için
gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve tutumlara sahip
olma durumu”.
 Öğretmen Yeterlikleri
 “Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine
getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi,
beceri ve tutumlar”.
Giriş(3)
 Öğretmen yeterlikleri konusunda özellikle batılı
ülkelerdeki alan yazın (literatür) incelendiğinde
 teknoloji yeterliklerinin öğretmen yeterliklerinin
ayrılmaz bir parçası olduğu
 Ülkemizde yapılan araştırmalar
 öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknoloji okuryazarı olmayı bir öğretmenin önemli bir niteliği olarak
gördükleri anlaşılmaktadır.
Giriş (4)
 Teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerindeki potansiyeli
ve gücü
 Eğitimcilerin teknoloji yeterlikleri onların sunacakları
hizmeti doğrudan etkileyecektir
 Eğitim etkinliklerini geliştirme çabalarında teknolojinin
etkili bir şekilde kullanımının sağlanması çok önemlidir
 Öncelikle öğretmenlerin teknoloji okur-yazarı olmaları
yolunda çaba harcanmalı ve bu çabaların boşa
gitmemesi için yani kazandırılan becerilerin
kullanılmayarak unutulmaması için becerileri
kullanabilecekleri ortamların da sunulması gereklidir.
5
Giriş (5)
 Bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler yaşanmakta
 21. yüzyıl bilgi çağı olarak da adlandırılmaktadır
 Bilginin kapsamı, bilgiye erişim şekli ve hızı değişmekte,
bilgiye erişimde yeni kanallar ortaya çıkmaktadır
 Günümüz okullarından beklenen

Bireylere (öğrencilere) bir takım beceriler kazandırma



bilgiye ulaşan ve onu etkili bir şekilde kullanma
teknolojiyi kullanabilme
Bu bireyleri yetiştirecek olan öğretmenlerin durumu

Öğretmenlerin de bu tür becerilere sahip olmaları
beklenmektedir.
6
Modül 3
Eğitimde Bilişim Teknolojisi Kullanımı ve
Temel Kavramlar
1. Eğitimde BT Teknolojisi kullanma
2. Temel Kavramlar
2.1. Materyal
2.2. E-İçerik
2.3. E-Öğrenme
2.4. Öğrenme nesnesi
2.5. Materyallerin genel özellikleri
3. Materyal türleri
3.1. Video ve ses
3.2. Resim, grafik ve tablo
3.3. Canlandırma (Animasyon)
3.4. Benzetim (Simülasyon)
3.5. Eğitsel Oyun
3.6. Metin ve Çalışma yaprağı
EĞİTİMDE BT TEKNOLOJİSİNİ
KULLANMA
Eğitim Materyali: Dersin daha kolay
anlaşılması ve bilginin öğrenciye daha etkili
şekilde ulaştırılması için öğretmenler
tarafından kullanılan yardımcı araçlardır.
• Word , pdf dökümanlar
• Sunumlar
• Video ve ses dosyaları
• Animasyonlar
E-İÇERİK
• Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamayı ve okullarda BT araçlarının
öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanımını amaçlayan e-kitap veya
görsel veya görsel-işitsel materyallerle desteklenen zenginleştirilmiş içerikli
z-kitap formatlarIarına verilen genel isime E-İçerik denir.
• “Ze-kitap”, ücretsiz dağıtılan zorunlu ders kitaplarına karşılık gelecek
şekilde “multimedya unsurlarıyla zenginleştirilerek hazırlanmış e-kitap”
anlamında; “e-içerik” ise, “eğitim aracı ve kültür ürünü olarak yayıncılar
tarafından bağımsız olarak üretilen eserler” anlamında tanımlanabilir.
E-ÖĞRENME
E-öğrenme internet teknolojileri aracılığıyla,
öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı
anda
bulunmalarına
gerek
kalmadan
gerçekleştirilebilen eğitim faaliyetleridir
ÖĞRENME NESNESİ
Öğrenme Nesnesi: Öğrenme nesneleri, gerçek dünyada
karşılaştığımız kitap, kalem gibi fiziksel nesnelere benzeyen,
kendine özgü özellikleri ve davranışları bulunan yazılım
parçacıklarıdır. Öğrenme nesneleri kendi başına bir bütün olan
aynı zamanda bütünün bir parçası olan varlıklardır
Bazı öğrenme nesnesi portalları içerdikleri iki ve üç boyutlu
oyunlar aracılığıyla özellikle ilk öğretim düzeyindeki öğrencilere
müfredattaki bir çok konuda destek olmaktadır. Bu oyunlarla
öğrenci bir çok şeklide (döndürme, örüntü çıkarma, sayma,
hesaplama vb) etkinlikleri yerine getirmekte ve zaman zaman
oynayarak, zaman zaman kendisiyle yarışarak öğrenmektedir.
MATERYALLERİN GENEL
ÖZELLİKLERİ
• Materyaller ders anlatımlarını daha ilgi
çekici hale getirebilirler.
• Dersin giriş, sunuş ve özet aşamalarının
hepsinde ilgi çekmek ve ilgiyi sürekli
tutmak, hatırlamayı kolaylaştırmak, bilgileri
anlamlandırmak ve organize etmek için
materyallerden faydalanılabilir.
• Örneğin, dersin giriş aşamasında
öğrencilerin var olan bilgilerinden farklı bir
resim öğrenciler için ilgi çekici olabilir.
MATERYALLERİN GENEL
ÖZELLİKLERİ
• Materyallerin öğretim ortamlarında sıkça
kullanılmasının diğer bir nedeni de
öğrencilerin dersi takip etmelerini
kolaylaştırmasıdır.
• İyi tasarlanmış materyaller öğrencinin
konuyu sıkılmadan, yoğun bir ilgiyle takip
etmelerini ve sürekli dersle meşgul
olmalarını sağlar. Materyal kullanılmadan
önce dersin yapılandırılması ve nerede
kullanılacağının belirlenmesi gerekir.
MATERYAL TÜRLERİ
Multimedya (Çoklu Ortam-Ses-Video-Resim-Grafik):
Çoklu ortam birden fazla elektronik materyalin ortak
bir platformda kullanılması olarak tanımlanabilir. Ses,
video, resim, yazı, animasyon gibi materyaller çoklu
ortam çalışmalarının en çok kullanılan materyalleridir.
Çoklu ortam aynı anda birden fazla duyu organına
hitap ettiği için hem öğrencilerin derse ilgilisini çekme
hem de derse motive olmalarını sağlamada etkili
olabilir.
MATERYAL TÜRLERİ
Animasyon: Genellikle bir olayın gerçekleşme adımlarını veya bir
işin yapılış şeklini açıklama eşliğinde hareketlendirilmiş temsili
gösterimleri içerir. Bu animasyonlar, fotosentez süreci gibi
normalde gözlenemeyen süreçlerin anlatımında büyük etkililik ve
kolaylık sağlar. Ayrıca bir kurgunun animasyonu şeklinde de
olabilir. Örneğin; Dünyanın güneşin etrafındaki hareketi, kulağın
nasıl duyduğunun anlatılması ve tehlikeli deneylerin anlatılması
animasyon türü videolar için iyi bir örnek olabilir.
MATERYAL TÜRLERİ
Simülasyon (Benzetim-Canlandırma): Simülasyon en
kısa ifadesi ile taklit demektir. Gerçek hayattaki bir
durumun veya sistemin taklit edilmesidir. Bazı
durumlarda simülasyonlar maliyet ve zaman konusunda
avantajlı olduğu için kullanılırken, bazı durumlarda ise
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Pilot eğitimi bu duruma bir
örnek olabilir. Gerçek uçak ile eğitim vermenin tehlikesi
dikkate alındığında simülatörler üzerinde verilecek
eğitimin ne derece önemli olduğu bir gerçektir
MATERYAL TÜRLERİ
E-Doküman:
Elektronik
doküman
diye
de
adlandırdığımız bu kavram ile en çok bilgilerin bir
elektronik dosya formatında (pdf, doc, xls vb.)
saklanmasını ifade etmektedir. Elektronik iletişimin
artmasıyla birlikte bu tür dokümanların bir kişiden
diğerine transferi basılı materyallere göre çok daha
kolay ve hızlı olması bu tür materyallerin kullanımını
artırmaktadır.
MATERYAL TÜRLERİ
Etkileşimli İçerik: Kullanıcının pasif olarak izlediği, okuduğu veya
dinlediği materyallerin dezavantajlarını ortadan kaldırma ve
öğrenen kişinin daha aktif bir şekilde içerik ile etkileşim kurmasını
ifade eden bir kavramdır. Öğrenmenin öğrenenin aktif katılımı ile
gerçekleşen bir süreç olduğu gerçeğini dikkate aldığımızda
hazırlanacak materyallerde etkileşimin sağlanması önemlidir.
Örneğin, Trafik kurallarını öğretmek amacıyla hazırlanan bir
animasyonda öğrencinin belirli noktalarda sorular sorarak ve fare
ile ekranda bir takım aktivitelere katılımı olabilir. Sizce bu
kavşakta dönüş yapacak araçların öncelik sırasına göre ne
olmalıdır, belirtiniz? Öğrencinin yanlış yapması durumunda ortaya
çıkabilecek kazalara göre içeriğin yönlendirilmesi ve öğrencinin
soruyu tekrar cevaplaması istenebilir.
MATERYAL TÜRLERİ
E-Portfolyo: Kişilerin yapmış olduğu çalışmaları belirlenen bir
format dahilinde düzenlemesi ve elektronik ortama sunması
veya saklaması olarak tanımlayabiliriz. e-portfolyo klasik
anlamda hazırlan bütün çalışmaların bir dosya klasöründe
organize bir şekilde tutulmasına benzetilebilir. e-portfolyo’nun
getirmiş olduğu en önemli avantajlar arasında elektronik
olması sebebiyle elektronik materyallerin sergilenmesi, başka
kişiler ile paylaşımı, içeriğin güncellenmesi ve özellikle internet
ortamında paylaşılması ile farklı yorumlar, değerlendirmelere
açık olması sayılabilir.
MATERYAL TÜRLERİ
Eğitsel Oyun : Eğitsel oyunlar,
öğrenenlere belirli hedefler ve
var olan prosedürler sunan
sanal bir ortam sağlar. Bu
ortamda öğrenenler kendilerine
sunulan görevleri yerine
getirmek için ön bilgilerini
kullanırlar. Bu süreçte
öğrenenler ortam ile etkileşim
sırasında dönütler alarak bir
öğrenme sürecinde
ilerlemektedirler
MATERYAL TÜRLERİ
Çalışma Yaprağı: Çalışma yaprakları,
herhangi bir konunun öğretimi
sürecinde öğrencilerin yapması
gerekenlerin belirtildiği işlem
basamaklarını içeren, bilgilerini kendi
kendilerine yapılandırmalarına yardım
eden ve aynı anda tüm sınıfın verilen
etkinliğe katılımını sağlayan
materyallerdendir. Bu doğrultuda
çalışma yaprakları yapılandırmacı
öğrenme ortamlarında öğrenci
öğrenmelerine rehberlik eden araçlar
olarak kullanılabilmektedir
www.eba.gov.tr
Eğitim Bilişim Ağı
 Eğitim Bilişim Ağı öğretmen ve öğrencilerimiz için
geliştirilen sosyal bir eğitim platformudur. Hâlen test
aşamasında olan ve içerik ekleme çalışmaları devam eden
platformun üyelik hizmetlerine bağlı hizmet veren
kısımları şu an için sadece Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı
öğretmenlere açıktır.
www.eba.gov.tr
Eğitim Bilişim Ağı
 İleride tüm öğretmen, öğrenci ve velilere açılması
planlanan EBA’ dan üye olmaksızın da faydalanabilir,
öğretici videolar izleyip görselleri tarayabilirsiniz.
 Dergi indirip okuyabilir, ses dosyalarını dinleyip
haberlerinizi görebilirsiniz. E-içerik kısmındaki
'öğretmenler için' bölümü hariç EBA’ nın her dosyasına
ulaşabilir, bilginizi arttırıp öğrendiklerinizi
pekiştirebilirsiniz.
Yararlı Bağlantılar
 http://www.eba.gov.tr/
 http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/
 http://www.guvenlicocuk.org.tr/index.php
 http://www.biltek.tubitak.gov.tr/cocuk/index.htm
 http://www.3dmekanlar.com/tr/muzeler.html
 http://www.nationalgeographic.com.tr/ngkids/index.htm
 http://www.cocukca.com/
 http://www.kulturcocuk.gov.tr/
Download

e-içerik