T.C.
Aksaray Valiliği
SODES Koordinasyon Birimi
2015 Yılı
SODES Genel Tanıtım
Uygulama Usul ve Esasları
SODES Nedir ?
GAP Eylem Planının Sosyal
Gelişmenin Sağlanması
bileşeni altında 2008 yılında
GAP illerinde uygulamaya
konulmuştur.
Sonraki yıllarda DAP illeri ve
diğer iller de kapsama
alınarak 2012 yılında toplam
30 il kapsama alınmıştır.
2013 yılında Sivas, Yozgat,
Niğde ve Aksaray illerinin
katılımı ile toplam il sayısı
34’e yükselmiştir.
2013 yılında 210 Milyon TL
kaynak ayrılmıştır.
2013
Bu kaynaktan Aksaray ilinde
toplam ek projelerimizle 32
proje desteklenmiş olup
3.118.265 TL SODES desteği
sağlanmıştır.
SODES Nedir ?
Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve
kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek
Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık
vermek,
Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek,
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal
hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla,
İstihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor projeleri
destekleyen,
İnsan Odaklı Bir Programdır.
SODES Neyi Amaçlar ?
Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin
sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde,
Yerel
dinamikleri
harekete
geçirerek
yoksulluk,
göç
ve
kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek,
Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık
vermek,
Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek,
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal
hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Hedef Kitlesi
Dezavantajlı konumdaki (özellikle yoksulluk ve sosyal
imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan);
Çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler,
yaşlı, özürlü ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan
bireyler ve gruplar
Hazırlanacak projelerin dezavantajlı hedef kitlelere yönelik
olmasına ve faaliyet odaklı olmasına dikkat edilmelidir.
Desteklenecek Proje Türleri
a.Sosyal İçerme Projeleri
b.İstihdam Projeleri
c.Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
a- Sosyal İçerme Projeleri
Yoksulluğun azaltılması
Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini
temin edecek duruma getirilmesine destek olunması
Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli
kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi
Bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması
Toplumsal bütünleşmenin sağlanması
a- Sosyal İçerme Projeleri

Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması*

Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması*

Kadın Merkezi/Evi Oluşturulması*

Engelli Merkezi/Evi Oluşturulması*

Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması**

Atölye Oluşturulması**

Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (34 konuda)

Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (6 konuda)

Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı)

Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi (49 konuda)
* / **
Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
a- Sosyal İçerme Projeleri
 Eğitimde Fırsat Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler
- Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler
 Bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri
- Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik faaliyetler
- Kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri
- Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler (çocuk eğitimi dahil)
- Madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik faaliyetler
- Yurttaşlık/kentlilik/birlikte yaşama bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler
 Tamamlayıcı etkinlikler****
****
Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
b- İstihdam Projeleri
İstihdam edilebilirliğin artırılması
İldeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli
işgücünün yetiştirilmesi
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
b- İstihdam Projeleri
 Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması*
 Atölye Oluşturulması*
 Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının
Düzenlenmesi (49 konuda)
 Tamamlayıcı Etkinlikler***
* / ***
Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
 Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyetlerin geliştirilmesi
 Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür
faaliyetlerden yararlandırılması ve yönlendirilmesi
c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
Spor Tesisi Oluşturulması
Açık Hava Spor Alanı
- Semt Sahası*
- Halı Saha*
- Fitness Odası/Salonu
(Toplam ilin ödeneğinin %15’ini geçmeyecektir.)
 Çocuk Parkı Yapımı
Tiyatro/Sinema/Konferans Salonu Oluşturulması*
(Tadilat-Tefrişat toplam proje bütçesinin %30’unu geçmez)
 Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması*
 Kültür Merkezi/Evi Oluşturulması*
 Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması*
* / **
Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
 Kütüphane Oluşturulması*
 Müzik Atölyesi Oluşturulması*
 Resim Atölyesi Oluşturulması*
Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (34 konuda)
 Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (6 konuda)
 Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı)
 Tamamlayıcı Etkinlikler****
* / **
Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
Tercih EDİLMEYEN Projeler
 Dolaylı Etkileri SODES Amaçlarıyla Örtüşen Projeler
•
Turizm Amaçlı Restorasyon Projeleri
•
İlin Tanıtımı Amaçlı Kitap, Film, Broşürler
 Sadece Sosyal Yardımlardan Oluşan Projeler
 Üniversitelere ait alanlarda herhangi bir tadilat, kiralama ve tefrişat
işlemi gerçekleştirilemez.
 SODES kapsamında okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve
sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs faaliyetleri
 Dezavantajlı Gruplara Hitap Etmeyen Projeler
 Pazar yeri, balık hali, yöresel ürünler satış alanı yapılması gibi
projeler.
Tercih EDİLMEYEN Projeler
 Sadece gezi, şenlik ve konser gibi projeler
 Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi,
tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik
projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda
kurs veya etkinlik düzenlenmeyen projeler
 Tarım Projeleri (Mesleki eğitim olabilir, sadece fıstık, ceviz ağacı fidesi
dağıtımı olmaz.)
 Sağlık Projeleri
 Sadece park yapımı ya da rekreasyon alanı projeleri (Bu tarz projeler
ancak odağında spor imkanlarını artırmayı hedefliyorsa olabilir.)
Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar
 Kamu kuruluşları
 İl/ilçe özel idareleri
 Belediyeler
 Mahalli idare birlikleri (KHGB)
 Üniversiteler
 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, Vakıflar)
(en az bir yıl önce kurulmuş olmalıdır.)
Proje konusunun projeyi sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur.
Bunu destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır.
Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar
Aşağıda belirtilen nitelikteki kuruluşların proje teklifleri bağlı bulundukları
il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde
bunlar tarafından yürütülür.
 Okul
 Halk Eğitim Merkezi
 Kütüphane
 Gençlik Merkezi
 Çocuk Yuvası
 Huzurevi
 Diğer Bağlı Kuruluşlar
Teklif Edilebilecek Proje Sayısı
Kamu Kuruluşları
İl müdürlükleri en fazla 10 proje
İlçe müdürlükleri en fazla 3 proje
%10 Eş Finansman Katkı Zorunluluğu
Belediyeler, İl ve ilçe Özel İdareleri,
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile
Sivil Toplum Kuruluşları
Proje Yürütücülerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 Projelerin kabul edilmesini müteakip 1 Ay içerisinde sözleşme imzalamak
 Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde bankalardan birinde SODES
için ayrı hesap açmak
 Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak
 Proje harcamalarını sözleşmeye ve SODES Usul ve Esaslarına göre yapmak;
 Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi
almak
 Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde işgücü piyasasında geçerliliği olan bir
sertifika verilmesini sağlamak
 SODES Usul ve Esaslarında Yer Alan Diğer Görev ve Sorumluklar
PROJE SÜRECİ
Proje Teklif Çağrısının Yayınlanması
Kalkınma Bakanlığı
www.sodes.gov.tr
Proje Sahibi Kuruluşlar Tarafından Projelerin Hazırlanması, Başvuru
Formunun Doldurulması, hem SODES BİS Üzerinden Hem de
2 Nüsha Çıktı (Destekleyici Belgelerle) olarak Valiliğe gönderilmesi.
Proje Yürütücüleri
Proje Tekliflerinin Valilik Tarafından Değerlendirilerek Uygun
Bulunanları SODES BİS ve Resmi Yazıyla Bakanlığa Bildirilmesi
Kalkınma Bakanlığı Tarafından Projelerin İncelenmesi, Uygun Bulunan
Projelerin İlan Edilmesi ve Valiliğe Gönderilmesi
Uygun Bulunan Projelerin Yürütücüleri İle Sözleşme İmzalanması
Uygulama, İzleme, Nihai Rapor
Aksaray Valiliği
Kalkınma Bakanlığı
www.sodes.gov.tr
Aksaray Valiliği
Proje Yürütücüleri
Kalkınma Bakanlığı,
Aksaray Valiliği, Proje
Yürütücüleri
2015 YILI UYGULAMALARI
Proje Teklif Dönemi
13 Mart - 15 Nisan 2015
Valilik Ön Değerlendirmesi
15 Nisan – 15 Mayıs 2015
Bakanlık Değerlendirmesi
15 Mayıs - --------2015
Valilik Ön Değerlendirmesi
Nasıl Başvuru Yapılır ?
2
1
SODES-BİS’e Giriş Yapılır.
4
Başvuru Formu SODES
5
3
Başvuru Formu PDF
Başvuru Formu tamamlandıktan
Formatında indirilerek
ve Kontrol Edildikten sonra
kaydedilir.
kaydedilir.
“Başvurularım” kısmında
BİS’teki Başvuru Formu
görüntülenen başvuru
Gönder ekranı kullanılarak
formununun sağ tuşa basılmak
sisteme SODES BİS’e yüklenir.
suretiyle çıktısı alınır.
7 Valilik tarafından SODES BİS ve
çıktılardaki başvuru kodları
kontrol edilerek başvuru süreci
tamamlanmış olur.
6
Gerekli imzalar ve istenen
diğer belgeler 2 nüsha
halinde SODES birimine üst
yazıyla iletilir.
Başvuru formlarının SODES Proje Ofisine İletilmesi
SODES-BİS Sisteminden çıktısı alınan başvuru formunu imzaya
yetkili kişilere imzalattıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte
teslim 2 nüsha halinde etmeyi unutmayınız.
!
SODES-BİS’e yüklenmeden çıktısı alınarak SODES Proje Ofisine
teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.
Başvuru formunun sadece SODES-BİS’e başvurunun
tamamlandığı anlamını taşımaz ve değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru formlarının SODES Proje Ofisine İletilmesi
SODES–BİS Sistemine yüklenen ve 2 (iki) çıktı alınarak yetkili kişilerce
imzalanan başvuru formları, başvuru sırasında sunulması gereken
destekleyici belgeler ile birlikte iki ayrı “Telli Dosya” içine yerleştirilerek
1 (bir) klasör içinde, son başvuru tarihine kadar Valiliğimize teslim edilir.
Başvuru zarfının üstüne SODES-BİS “Başvurularım” kısmında
belirtilen referans numarası ve başvuru sahibi kuruluşun ismi, adres
ve telefonu açık bir şekilde yazılmalıdır.
Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)
 Başvuruda bulunan kuruluşun ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi
ve kuruluş sözleşmesi (kamu kurumları ve kuruluşları hariç)
 STK’ların başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olduklarına dair
resmi belge.
 STK’ların proje başvurusu yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin yetkili
kurullarının (yönetim kurullarının) almış olduğu karar,
 Kamu kurum ve kuruluşlarının proje başvurusu yapmasına ve
uygulamasına izin veren yetkili amir onayı veya yetkili kurul kararı,
 STK’lar ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının
başvurularında başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isim ve
imzalarını gösteren onaylı belge,
 Kamu kurumları tarafından yapılacak başvurularda başvuru sahibini
temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını gösteren en üst
yetkili amir onaylı belge,
Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)
 Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu
kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini
(Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya
kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının
alındığı yetkili yönetim organının kararı (Eğer projeye
mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı
olarak belirtilmelidir),
 SODES kapsamında desteklenen yapım işlerinde
(tadilat hariç) ilgili taşınmazların proje mülkiyet
durumlarını gösterir belge (tapu, tahsis belgesi, imar
planı vs.),
Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)
 Kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren
kanun yönetmelik vs. mevzuat,
 Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü
piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesi zorunlu olan projelerde, İŞKUR’dan
eğitim için yer ve konuya ilişkin niteliklere uygun kurs gereklerinin karşıladığına ve kurs
konusunun ilin ihtiyacına hitap ettiğine dair alınacak olur yazısı.
!
 Proje başvuru sahibi yukarıda istenen belgeler dışında uygun
gördüğü diğer destekleyici belgeleri başvuru formuna ekleyebilir.
Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklükleri
Desteklenen projelerin süresi en fazla bir yıldır.
Teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının bütçe
büyüklüğünün (hibe tutarı);
Alt sınırı
Üst sınırı
100.000 TL
500.000 TL
 Proje bütçesinin KDV dahil olarak hazırlanacağı unutulmamalıdır.
 Personel giderleri brüt olarak hazırlanacak.
Eşfinansman
Genel bütçe ve özel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri
projelere eşfinansman katkısı sağlamazlar.
Proje yürütücü adayları sadece bulundukları illerdeki valiliklere
başvurabilirler ve bu illerde proje yürütebilirler. Ancak il ve bölge
içinden veya dışından ayni, nakdi ve/veya teknik destek vermek
amacıyla proje ortakları proje uygulamasına katılabilirler.
Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
1- Valilik Ön Değerlendirmesi
Projelerin Değerlendirilmesi
2- Kalkınma Bakanlığı Değerlendirmesi
Projeler Valilik tarafından
 SODES tanımındaki amaçlara uygunluk
 Sürdürülebilirlik
 Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık
 Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi
 Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler
 Proje hedef kitlesinin genişliği
 İlin öncelikleri (Başvuru Rehberimizde belirtilmiştir.)
 Eş finansman oranı
1- Valilik Ön Değerlendirmesi
Projelerin Değerlendirilmesi
2- Kalkınma Bakanlığı Değerlendirmesi
Projelerin değerlendirilmesi için
Vali Başkanlığında;
 Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü
 Çalışma ve İş Kurumu Müdürü
 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
 İl Milli Eğitim Müdürü
 İl Kültür ve Turizm Müdürü
Çalışma ve İş-Kurumu Müdürlerinden
Oluşan bir komisyon kurulur.
Desteklenen Proje Harcamaları
 Personel Giderleri, Mesleki Eğitim Kursiyerlerine
Yapılacak Ödemeler
 Yolculuk giderleri
 Gündelik giderler
 Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın
alma maliyetleri
 Sarf malzemeleri maliyetleri
 Taşeron
maliyetleri
organizasyonu vb.)
(yayın
basım,
etkinlik
Desteklenen Proje Harcamaları
 Semt sahası, halı saha yapımı, Fitness Odası/Salonu
(Toplam ilin ödeneğinin %15’ini geçmeyecektir.)
 Çocuk Parkı Yapımı, Tiyatro/Sinema/Konferans Salonu
Oluşturulması
(Tadilat- Tefrişat toplam proje bütçesinin %30’unu geçmez.)
 Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan
maliyetleri, işveren SGK payı vb.),
 Elektrik, su, telefon vb. idari giderler (Projenin uygulandığı
mekanların)
Desteklenen Proje Harcamaları
 Gezi projelerine katılan kişilere gezi esnasında günlük 15 TL’ye kadar
harçlık verilebilir.
 Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim
kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir.
 Projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak
personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı
olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise
brüt asgari ücreti geçemez.
Proje Harcamaları
 Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan
temin usulü uygulanır.
Proje Bütçesinin Kullanılması ve Muhasebeleştirme
Projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge
niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük
fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve
sorumluluğa sahiptir.
Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe
sistemine uygun olarak tutar.
Uygun Olmayan Maliyetler
 Proje dışındaki faaliyetlerin yürütüldüğü mekanların elk., su vb. giderleri,
 Her türlü taşıt alımı,
 Mikro kredi ve toplum yararına çalışma kapsamındaki ödemeler,
 Arazi veya bina alımları, inşaat yapımı veya büyük çaplı tadilat/onarım,
 Proje yürütücüsü dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 Projenin amacı, bütçesi, faaliyetleri ve uygulama dönemi dışında kabul
edilen diğer tüm harcamalar.
Projelerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
 Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli
gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptali, proje
yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular.
 Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.
Görünürlük Kuralları
SODES’in görünürlüğünü sağlamak amacıyla;
 Broşür, kitap, tanıtım kitabı vs. yayınlarda,
ARŞİV
Projenin başlangıcında,
faaliyet esnasında ve
bitiminde kamera kaydı
ve fotoğrafların alınması
gerekmektedir.
 Tanıtım, kısa film, video gibi her türlü görsel-işitsel materyalin üzerinde ve
yayın içeriğinde,
 Uygulandığı yerde ve mekanlarda,
 Alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgelerde,
 Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan tabela
afiş,
poster logo, etiket vs. ve Kalkınma Bakanlığı tarafından
desteklendiğine dair ifade yer almalıdır.
<…> PROJESİ
<…> VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA
<…> TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES
KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR.
2015 YILI USUL VE ESASLARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 Valilik Değerlendirme Komisyonu,
 Proje ortakları ayni, nakdi ve/veya teknik destek vermek amacıyla il ve
bölge içinden veya dışından olabilir,
 Valilikler tarafından Bakanlığa teklif edilecek Projelerde %25’lik STK
zorunluluğu kaldırılmıştır.
 Proje destek alt sınır ve üst sınırında değişiklik yapılmıştır.
 Genel ve Özel Bütçeli kuruluşlar eş finansman sağlayamazlar
 Ek proje uygulaması kaldırılarak, asil/yedek proje uygulamasına
geçilmiştir.
2015 YILI USUL VE ESASLARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 %10 Eş Finansman Zorunluluğu,
 SODES kapsamında okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve
sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri desteklenmeyeceği,
 Üniversitelere ait alanlarda herhangi bir tadilat, kiralama ve tefrişat
işlemi yapılamayacağı,
 Açık hava spor alanı, semt sahası, halı saha, yürüyüş parkuru ve fitness
odası içeren projeler ilin toplam ödenek tutarının yüzde 15’ini
geçmeyeceği,
2015 YILI USUL VE ESASLARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 Çocuk parkı yapımı, tiyatro/sinema/konferans salonu oluşturulması
projelerinde tadilat ve tefrişat giderleri toplam proje bütçesinin yüzde
30’unu aşamayacağı,
 Projeler kapsamında hiçbir şekilde taşıt alımı yapılamayacağı,
 Ayni Sermaye desteği verilemeyeceği,
 Projelere ek ödenek olarak (%30) en fazla %15 destek sağlanacağı
hususları, 2015 yılı usul ve esaslarının getirmiş olduğu yeniliklerdir.
2013 YILI
PROJELERİMİZDEN
ÖRNEKLER
Aksaray Belediyesi Aşçı Yardımcılığı Kursu
Ortaköy Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Sarıyahşi Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Kadın Destek Merkezi
Efor Spor Kulübü Derneği
Sporda Buluşalım Mutluluğa Koşalım Projesi
Ortaköy Kaymakamlığı K.H.G.B.
Geleceğe Dikilen Umut Projesi
Ortaköy Kaymakamlığı K.H.G.B.
Geleceğe Dikilen Umut Projesi
Arz ederim.
Download

Powerpoint Formatı için tıklayınız…