İLANA ALINACAK İHBARNAMELER LİSTESİ 2015
Vergi K.N
Mükellef Adı Soyadı
(Ünvanı)
İhbarname Fiş No
Ana \
V. Dönemi
Vergi \
Vergi Tutarı
Ceza
Ceza Tutarı
5730200582
Hacı Kemal KOÇER
20150401135050000008
0001
201001201012
0001
76006,41
3080
228019,23
5730200582
Hacı Kemal KOÇER
20150401135050000011
0032
201007201009
0032
23609,96
3080
70829,88
Adres
Kamil Ocak. Mah. Felek Cad. No:95/13
Keçiören / ANKARA
Kamil Ocak. Mah. Felek Cad. No:95/13
Keçiören / ANKARA
Etimesgut Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefin adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhatlü mektup veya telgrafla açık adreslerini
bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı
ilan olunur.
B.: 54962 www.bik.gov.tr
Download

ilana alınacak ihbarnameler listesi 2015