••
ŞEHİT NURi P AMİR ANADOLU LİSESİ (2.EGİTİM BÖLGESİ)
2014/2015 EGİTİM ÖGRETİM YILI 2. DÖNEM BAŞI LİSE FİZİK DERSİ BÖLGE ZÜMRE
BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
(LİSE)
TOPLANTı
NO
:2
TOPLANTı TARİHİ: 13.02.2015 Cuma
TOPLANTı SAATi: 15.30
TOPLANTı YERİ : Şehit Nuri Paınir Anadolu Lisesi
GÜNDEM:
1.Açılış ve yoklama
2.Kurul yazınanı seçimi
3.2014-2015 Eğitim öğretim yılı 1.Dönem toplantısında alınan karalar ve uygulama
sonuçlarının değerlendirilmesi
4. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu
güçlüklerin giderilmesine yönelik tedbirler.
S.Bölgedeki eğitim ve öğretimin plfuılanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve
paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılınasına yönelik konuların görüşülmesi.
6. Ders programlarının ve derslerin birbirlerine paralel olarak yürütülmesi, tespit edilen
aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi.
7. Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders plfuılar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme plfuıları
arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanması. Yaşanan aksaklıklar varsa
değerlendirilmesi.
S. Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik konuların
görüşülmesi.
9.Kurul üyelerinin belirleyeceği diğer konular.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESi:
GÜNDEM MADDELERiNiN GÖRÜŞÜLMESi
2. Toplantıya iskende r BAŞTÜR K, i smail AKDAG ve Nihat PARPUCU' nun kat ılımıyla toplant ıya
başlanmıştır . Oy birliği ile i smail AKDAG zümre BAŞKANI , iskender BAŞTÜRK YAZMAN ve Nihat
PARPUCU üye olarak
seç ilmiştir.
3. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı l.dönem zümre kararları okundu. iş takvimine uygun olarak
planların işlendiği
uygulandığı
ve
ortak yazılıların
yapılıp soruların değerlendirildiği, alınan
zümre
kararlarının
uyulduğu görülmüştür.
4. Özellikle ıo .s ınıflar l.dönem konularında yeterince uygulama yapmaya ders saatinin
yetmediğini
Nihat PARPUCU belirtti .
9.sınıfların
l.dönem ders i ş leyişin de yeterince zamanın yetmediği ve örnek çözümüne ayrılan
kısmın kısıtlı olmadığı öğrenciler üzerinde yetersiz olduğu gözlemlenmiştir diye iskender BAŞTÜRK
belirtti.
Okulumuzda laboratuvarın bulunmadığını ve ihtiyaç duyulduğunu i smail AKDAG belirtmiştir .
Planların uygulanmasında
takviye a ma cıy la her okul bünyesinde kurslar açılmıştır.
Öğ rencilerin yoğun katılımı sağlanmıştır .
S. Fizik dersinde oran- orantı, grafikler ve hız problemlerinde atom molekülünde matematik ve
kimya
öğretmenleriyle
bilgi
alışverişinde bulunulmu ştur .
6. Ders programlarıyla dersler paralel olarak yürütüldüğünü AKIN GÖNEN ANADOLU LiSESi
öğretmeni NiHAT PARSUCU belirtti.
lO.sınıflarda
müfredatının ağır olduğunu
ders
ve
öğrencilerin
derse
hazır bulunuşluklarının
yetersiz olduğunu ismail AKDAG imam Hatip lisesi öğretmeni belirtti.
Ders programıyla derslerdeki konuların %80'i nin paralel olarak devam ettiğini Şehit Nuri
Pa m ir Anadolu lisesi Öğretmen i iskender BAŞTÜRK belirtti.
7.
Laboratuvarının olmadığını
fakat sınıf içerisinde laboratuvar malzemelerinin uygulandığını
i smail AKDAG belirtti.
Laboratuvarda kısıtlı imkanlarla basit etkinlik deneyleri yapıldığını akıllı tahta nın yoğun bir
şekilde kullanıldığını
Nihat PARPUCU belirtti.
Sınıf içerisinde yeterli etkinlik ve s imüla syo nların yapıldığını iskender BAŞTÜRK belirtti.
8. Ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak 2014-2015 yılı için yayınlanan genelgeye göre
ortak
sı navlar gerçekleştirildi.
Klasik ölçme değerlendirmen in yanında alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinden
faydalanıldı .
9.
Eğitim öğretim birliğinin sağlanması
öğretmenlerle
için
di ğer
bölge
öğretmenleriyle
zümre dı ş ında da görüşülmesinin gerekliliği düşünüldü .
Ders saatlerinin
artırılması gerekliliği düşünüldü .
kendi bölgemizdeki
o'~
ŞEHIT NURI PAMIR ANADOLU LISESI FIZIK DERSI ZÜMRESI(2.E01TIM BÖLGESI)
ADI-SOYADI
SIRA NO
1
1
\
ilAs,·ti\ııı.- l ~eu'T 'ILI1i?w·.ı..
2
~~~~eour
3
\smo.\ 1
A~ 1\P.&.
k.. ıl
b ~.,.. !. "'"
\"""' lkr\P
A..ıo.rnı
L
ı
.--!'
'""'{.;,
J ~A
·..;--c.;;-- -;ı..
.~
Q \._.,~
/
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
13.02 .2015
\-\J
' '
t,J
IMZA
OKULU
.
Download

Fizik Zümresi