SP Milletvekili Aday adayý Haydar Kurtaran:
Alternatif Çözüm
Saadet Partisidir
SP Çorum Milletvekili aday adayý
Haydar Kurtaran ve Teþkilat baþkan
yardýmcýsý Ahmet Koç ile Teþkilat yöne- SAYFA
tim kurulu üyelerinden Osman Gökgöz 7’DE
gazetemize nezaket...
"Baðlar bað
olarak kalacak"
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
Rektörlük seçimi
20 Nisan'da
www.yildizhaber.com
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'da
baðlarýn imarlarýnda herhangi bir düzenlenme
yapýlmayacaðýný ve bu bölgelerin yeþil alan olarak
kalacaðýný söyledi.
Belediye Meclisinin dün yapýlan nisan
ayý toplantýsýnda konu hakkýnda deðer- SAYFA
’DE
lendirme yapan Baþkan Muzaffer Külcü, 5
baðlarýn bað olarak kalacaðýný dile
getirerek...
40 KURUÞ
Hastane inþaatýnda deprem
izolatörleri yerleþtirilmeye baþlandý
Barodan "Avukatlar
Günü" etkinliði
Çorum Barosu "Avukatlar Günü" nedeniyle
Adliye Sarayý önünde etkinlik düzenledi.
Programda ilk olarak Atatürk büstüne çelenk
koyan Baro Baþkaný Altan Akpýnar, daha sonra yaptýðý konuþmada, "Hukukun üstünlüðü ve hukuk
devleti ilkesi... SAYFA 6’DA
Hitit Üniversitesinde 2015-2019
dönemi rektör adayý belirleme süreci
baþladý.Üniversiteden konu hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre, Yükseköðretim
Kurulu Baþkanlýðýnýn Rektör adayý belirleme seçim takvimine iliþkin yazýsý
gereði...SAYFA 5’De
Bayat'ýn yýllardýr beklediði
proje hayata geçiyor
A
SAYF
3’TE
"Üniversiteler bulunduklarý bölgenin lokomotifi olmalý"
Bayat'ta 7 yýldýr beklenen köprü, 880
metre çift taraflý betonarme istinat duvarý ve
korkuluk yapým iþinin yer teslimi gerçekleþtirildi.Bayat Belediyesinden konu hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre "Bayat Ýlçesi'nin
Bayat Çayý üzerinde yýllardýr...
SAYFA 4’De
"Gazaltý ve Ark Kayanakçýsý"
kurslarý açýlacak
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, KYK
Akþemsettin Erkek ÖðAYFA
renci Yurdu öðrencile- S11’DE
riyle bir araya gelerek
"Teknoloji Üreten Üniversite...
Ýl Özel Ýdaresi 4 çöp
kamyonunu teslim aldý
Çevre
ve
Þehircilik
Bakanlýðý tarafýndan Çorum Ýl
Özel Ýdaresine tahsis edilen
Çöp Toplama Aracý ve Çöp
Konteynýrlarýnýn teslimi 1
Nisan 2015 Çarþamba günü
Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris
Güllüce'nin de katýlýmýyla,
Macunköy
tesislerinde
A
gerçekleþti.
SAYF
5’TE
"Savcý Kiraz'a yapýlan
saldýrý ülke bütünlüðüne
yapýlmýþtýr"
Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulunda
geçtiðimiz hafta,son derece
üzücü bir olay yaþandýðýný
ifade ederek, "Okul müdürü
tarafýndan... SAYFA 10’DA
ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý, Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü,
Piramit Kazan ve Cazgýr Ýnþ. Isý. Sist. Tic. San.
A.þ. iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)...
SAYFA 6’DA
"Adliyelerde
güvenliðin
saðlanmasýný
talep ediyoruz"
"Uðurludað baðlantý
yolu ihale aþamasýnda"
Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Çorum Milletvekili ve TBMM ÝdaA
SAYF
re Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.
A
10’D
Torun, ziyaretinde Uðurludað ilçesinin de faydalandýðý uzun yýllardýr beklenen 77 bin dekar araziyi sulayacak Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý ihalesinin yapýlmasýndan dolayý
memnuniyetini dile getirerek, Uslu'ya teþekkür etti.
Çorum Barosu'ndan yapýlan açýklamada, "Adliyelerdeki güvenlik açýðýnýn
sebebi olarak avukatlar
gösterilemez, avukat- AYFA
S
lara potansiyel suçlu 2’DE
muamelesi yapýlamaz"
denildi.
TEK
2
YILDIZ
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:46
06:14
12:51
16:23
19:15
20:36
04.04.2015
NATO'nun kuruluþu
(1949) - NATO Günü Alparslan Türkeþ'in vefâtý
(1997) - Deniz Þehitleri
Günü
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
Ünlü Modacýdan
Uslu'ya ziyaret
HATIRLATMA:AY TUTULMASI: Bugün
Tam Ay tutulmasý meydana gelecek ve
Türkiye'den görülemiyecektir.
Günün Þiiri
MÝSAFÝR UÐURLAMA
Geldim gider oldum dost
ilinizden
Dostlar bizi sefa ile gönderin
Doyup usanmadým tatlý dillerden
Dostlar bizi sefa ile gönderin
Benim pirim aðu içti kazýlar
Rýza Koçak
Aþýk olan maþruðunu arzular
Size zahmet ettim kardeþ bacýlar
Dostlar bizi sefa ile gönderin
Ben pirimden arzumaným alamadým
Sözünüze karþý söz bulamadým
Ýþte geldim bir daha gelemedim
Dostlar bizi sefa ile gönderin
Dostum þimdi ayrýldým sizden
Severim ayrýlýk ne gelir elden
Bülbül ayrýlýrmý sevdiði gülden
Dostlar bizi sefa ile gönderin
Hürmet edin bu ilden gideyim
Giden aþýðým malý neyleyim
Hepinize sað selametler dileyim
Dostlar bizi sefa ile gönderin
2
Ünlü Modacý Hemþehrimiz Ahmet Özceyhan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret etti.
Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde Boðazkale Hattuþa heyetinin Siyasi Parti temsilcilerine yapmýþ olduðu ziyaretten ve tanýtýmdan duyduðu memnuniyeti dile getiren Özceyhan, "Çorum Turizminin
çok önemli yerlere geleceðine inanýyorum. Çorum
ve Boðazkale yerel yöneticileri ile bir araya gelerek
tanýtým sürecine katký vermek isterim" dedi.
Özceyhan, "Hitit motiflerinden
esinlenerek
"Hitit Uyanýþý" adlý koleksiyonumuzun hazýrlýklarýmýz devam ediyor. Hepimizin amacý, bu örnek
medeniyeti tüm dünyaya tanýtmak. Çorum'un
sahip olduðu tarihi ve kültürel deðerlerin tanýtýmý noktasýnda bugüne kadar olduðu gibi
bundan sonrada ne gerekiyorsa yapmaya hazý-
rým" ifadelerini kullandý.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu ziyaret hakkýnda yaptýðý
yazýlý açýklamada, "Ýlimiz 5 bin yýllýk tarihi
geçmiþe sahip. Hititlerin baþkenti Hattuþa
Boðazkale ilçemizde, Alaca ilçemizde Alacahöyük ve Ortaköy ilçemizdeki Þapinuva'da Hitit medeniyetinin çok deðerli kalýntýlarý var. Ýskilip ilçemiz tarihi bir Anadolu kenti ve ayný zamanda ilim ve kültür
merkezi. Osmancýk ilçemiz de Osmanlý izlerini taþýyor. Çorum Merkez ise Osmanlý
ve Selçuklu izlerini taþýmaktadýr. Çorum tarihi
varlýðýnýn yanýnda eþsiz doða güzelliklerine de
sahiptir. Bizim amacýmýz Çorum turizmini daha da ileriye taþýmaktýr. Aslýmýzý, neslimizi Hititler'de aramak derdimiz, gayretimiz yok. Bu
coðrafyadaki bütün medeniyetlerin hepsi gerçeðimizdir ve bu topraklara
aittir. Hepsini birden sahiplenmek, kucaklamak
gibi engin bir anlayýþa sahibiz.Hemþehrimiz olarak sizlerde Hitit Dönemine ait yapmýþ olduðunuz çizimlerle hazýrladýðýnýz defilenizi Çorum ve
Roma'da tanýtýmýna destek amaçlý yaptýnýz. Bundan sonrada çalýþmalarýnýz devam edeceðini düþünüyor, destekleriniz için teþekkür ediyorum"
þeklinde kaydetti.
Modacý Ahmet Özceyhan ziyarette hazýrladýðý Hitit kreasyonunun fotoðraflarýný Uslu ile
paylaþtý.
"Adliyelerde güvenliðin
saðlanmasýný talep ediyoruz"
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,5646
2,8212
STERLiN 3,8243
100 JPY YENi 2 , 1 5 7 4
2,5655
2,8231
3,8281
2,1585
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
Çorum Barosu'ndan yapýlan açýklamada,
"Adliyelerdeki güvenlik açýðýnýn sebebi olarak
avukatlar gösterilemez, avukatlara potansiyel
suçlu muamelesi yapýlamaz"
denildi.
"31 Mart 2015 Pazartesi günü
Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde
yaþanan korkunç olaydan duyduðumuz
büyük
üzüntüyü
kamuoyuyla paylaþmýþtýk. Bu
olayýn hemen ardýndan, konunun
avukatlarla hiç bir ilgisinin olmamasýna raðmen, avukatlarý hedef
alýr þekilde geliþtirilmesini þiddetle kýnýyoruz. Son derece manidar
bu algý operasyonun amacýnýn, vatandaþlarýmýzý avukat güvencesinden mahrum
býrakmak olduðunu görüyoruz" denilerek
baþlayan açýklamada, "Adliyelerdeki güvenlik
açýðýnýn sebebi olarak avukatlar gösterilemez;
avukatlara potansiyel suçlu muamelesi yapýlamaz. Adliyeler, avukatlarýn da iþ yerleridir.
Bünyemizde istihdam edilmek üzere
Aktif satýþ yapabilecek
35 Yaþýný aþmamýþ
Üniversite mezunu
Diyalog kabiliyeti güçlü
Ýkna kabiliyeti yüksek
Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr.
Ve ayrýca;
4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ
ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay
Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi
No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize
veya mail ile ( [email protected])
adresimize baþvurabilirler.
Telefon: 0364-225 85 85
AKARYA TEL
ELEMANLAR ARIYOR
Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör,
Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen
E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz.
Beton Direk dökümünde ve arazide
çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz.
Kaynakcý elemanlar arýyoruz.
Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi
Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel
Örgü adresimize yapmalarý rica olunur.
Tel. 0531 956 05 81- 0364 202 04 04
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili
içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri
bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir.
En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar
alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
"Baþbuð Türkeþ'in idealist Ülkücü
gençliði her daim nöbetine devam ediyor"
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
Dolayýsýyla güvenliðin saðlanmasýný bizler de
talep ediyoruz.
Avukat, hâkim ve savcýlarla birlikte
yargýnýn kurucu unsurudur. Bu
itibarla adliyelere giriþte hâkim
ve savcýlara hangi tedbirler
uygulanýyorsa, avukatlar bunlarýn dýþýnda hiçbir iþleme tabi
tutulamaz. Avukatlara, meslek
itibarýný zedeleyici, meslek sýrrýna zarar veren, baský ve yýldýrma
amaçlý hiçbir muamele yapýlamaz.
Adliyelerin güvenlik zaafý,
akýl ve hukuk dýþý dayatmalarla
deðil, baro baþkanlarý, baþsavcýlar ve adalet
komisyonu baþkanlarýnýn bir araya gelmesiyle
oluþacak ortak akýlla çözülebilir. Türkiye
Barolar Birliði de bu konuda HSYK ve Adalet
Bakanlýðý nezdinde giriþimlerde bulunacaktýr.
Meslektaþlarýmýza ve kamuoyuna saygýyla
duyururuz" ifadeleri yer aldý.
Karakaþ Auto Mesai
arkadaþlarý arýyor
Çorum Alperen Ocaklarý Sosyal Faaliyetler
Masa Baþkaný Alperen Durmuþ yaptýðý yazýlý
açýklamada, "Gerçek bir inanç ve dava adamý
olan Alparslan Türkeþ, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün ardýndan milli devlet yapýsýnýn ve
milli kimliðin geniþ kitleler tarafýndan benimsenmesinde ve yüceltilmesinde tarihi bir rol
oynamýþtýr. Kelimenin tam anlamýyla ikinci
nesil gerçek bir Kuva-i Milliye önderi olan
Alparslan Türkeþ, bütün hayatýný Türk milletinin mutluluðu, esenliði ve aydýnlýk yarýnlarý
için çalýþarak geçirmiþtir" dedi.
Alparslan Türkeþ'in, Türk
gençliðine milli ve manevi
deðerleri aþýlayarak, Müslüman
Türk kimliði özelliklerine sahip,
ülkesi ve devleti için hizmet
aþkýyla dolu Ülkücü nesiller
yetiþtirdiðini
dile
getiren
Durmuþ, "Baþbuð Türkeþ'in en
büyük eserlerinden birisi olan
idealist Ülkücü gençlik, Türk
milletinin geleceðinin teminatý
olarak her daim nöbetine
devam
etmektedir.
Hizmetleriyle büyük Türk milletinin
ve
bütün
Türk
Dünyasýnýn gönlünde eþsiz bir
yer edinen Baþbuð Alparslan
Türkeþ'i bir kere daha rahmetle
anýyor, aziz hatýrasý önünde saygýyla eðiliyoruz. Mekâný cennet, ruhu þad olsun" þeklinde
kaydetti.
Yýl: 11 Sayý: 3048
04 NÝSAN CUMARTESÝ 2015
Ýmtiyaz Sahibi
Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi
: 100 TL.
Kentiçi
: 55 TL.
Yurtiçi
: 300 TL.
Yurtiçi
: 160 TL.
Yurtdýþý
: 100 Euro
Yurt Dýþý : 200 Euro
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Haber Yönetmeni
Muhabirler
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
Baský Yapýldýðý Yer:
Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk
Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun):
: 1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : 50.00 TL
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. 1993 doðumlu
Mustafa oðlu Onur Yurdakul
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.)
: 15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý
: 15.00 TL
Kongre Ýlanlarý
: 50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
: 250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.)
: 125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý
: Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý)
: 50 KR
e-posta : y i l d i z g a z e t e s i @ g m a i l . c o m
TEK
YILDIZ
2
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
3
"Teröristlerin yaptýklarýna
çanak tutanlar insanlýk
ve barýþ düþmanlarýdýr"
Çorum'da faaliyet gösteren 50 Sivil Toplum Örgütünün
bir araya gelmesi ile oluþturulan Çorum Ýnsani Deðerler
Platformu'ndan yapýlan açýklamada topluma, ülkemize,
Ýslam alemine ve tüm insanlýða karþý sorumluluklarýný hatýrlatarak dünyanýn her zamankinden daha çok barýþa ve birbirimizi anlamaya ihtiyacýnýn olduðu ifade edildi.
Yaþanan menfur bir saldýrý sonucu maalesef tek amacý
adaletin yerini bulmasý olan Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn
öldürülmesinin herkesi derinden yaraladýðýnýn ifade edildiði
açýklamada, "Ýnsanlýktan nasibini alamamýþ bu caniler her
devirde ve her zamanda var olmuþtur. Yapabildikleri sadece
canlarýmýzý yakmaktýr. Ama asýl can yakýcý olan bu teröristlerin yaptýklarýna çanak tutanlar, dolaylýda olsa destekleyenler ve içinden sevinen insanlýk ve barýþ düþmanlarýdýr. Kökü
dýþarýda olan aslýnda hiçbir zaman bizimle yan yana
olmamýþ olan bu kiþilerle
maalesef
bu
topraklarda beraber
yaþamak zorundayýz.
Rabbimizden
dileðimiz
bunlarýn
kalplerini doðrultsun
ve bunlara doðru yolu
gösterip
hidayet
versin. Eðer þeytanýn
askeri olmakta ýsrar
ederlerse onlarý þeytanlarýyla
birlikte
haþretsin. Rabbimiz
Milletimizi bu ve benzeri
belalardan
korusun. Güzel olan
bir þey var ki bu ve
benzeri olaylar bizleri daha çok biraraya getiriyor. Hakký ve
hakikati haykýranlarýn yanýna yenilerini ekliyor ve gittikçe
çoðalan bu erdemliler ordusu bir gün bu insanlýk yoksunu
olanlarý kuþatýp yok edecektir. Çorum Ýnsani Deðerler
Platformu üyeleri dernek ve vakýflar olarak duamýz yaklaþan
Kutlu Doðum Günlerinin bereketinin ülkemizi ve tüm
insanlýðý etkisi altýna alarak Allah'a hakiki kul ve Resulüne
ümmet olma þuurunu vermesidir. Bu vesile ile ülkemiz
üzerinde oynanan oyunlarý bildiðimizi bilsinler istiyoruz.
Yapýlan terörist saldýrýyý en þiddetli þekilde kýnýyoruz. Allah
inananlarýn yar ve yardýmcýsý olsun. Bu ülkenin ve
Müslüman aleminin hak ettiði yere gelmesi için çalýþan,
emek veren herkesten razý olsun, iþlerini kolaylaþtýrsýn. Bu
ülkenin sahibi biz Müslümanlardýr. Sarsýlýrýz, sendeleriz
ama asla yýkýlmayýz" denildi.
Ýl Özel Ýdaresi 4 çöp
kamyonunu teslim aldý
Hastane inþaatýnda
deprem izolatörleri
yerleþtirilmeye baþlandý
Çorum'da inþa edilen 800 yatak kapasiteli ve 6 katlý otoparka sahip Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi inþaatý tüm hýzýyla
devam ediyor.
Malezya Robinson Seismic firmasýndan
alýnan 741 adet deprem izolatörüden 50
tanesi Çorum'a getirilerek montajlarý
tamamlandý. Diðer deprem izolatörleri de
periyodik olarak getirilip montajlar yapýlacak.
Hastanenin alt temel inþaatý tamam-
lanýrken izolatörler geldikçe üst temel
yapýmý da
devam ediyor. Ayrýca hastane çevresi
altyapý inþaatý da yapýlýyor.
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal
Demiray yapýmý devam eden hastane
inþaatýna giderek Proje Müdürü Mehmet
Tiryaki ve Mühendis Cemil Erkandan 'dan
son durum hakkýnda bilgi aldýlar. Haber
Servisi
SMMMO'dan Türk Polis Teþkilatýnýn
170.yýldönümü kutlamasý
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan Çorum Ýl
Özel Ýdaresine tahsis edilen Çöp Toplama Aracý ve Çöp
Konteynýrlarýnýn teslimi 1 Nisan 2015 Çarþamba günü
Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'nin de katýlýmýyla, Macunköy tesislerinde gerçekleþti.
Teslim törenine Çorum Valisi Ahmet Kara ve Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan'da katýldý.
Teslim töreninde konuþmaya yapan
Çevre ve Þehircilik Bakaný idris
Güllüce, Ýstanbul Çaðlayan adliyesinde
gerçekleþen hain saldýrý sonucu þehit
olan Cumhuriyet Savcýsý Mehmet
Selim Kiraz'a Allahtan rahmet, geride
kalan ailesine ise sabýrlar diledi. Bakan
Güllüce konuþmasýnýn devamýnda Ýller
Bankasý tarafýndan Ýl Özel Ýdarelerine
teslimi yapýlacak olan çöp toplama
araçlarý ve çöp konteynýrlarýnýn hayýrlý
olmasý dileklerinde bulundu.
Tören sonrasýnda ilimize de 4 adet
çöp toplama aracý ve 200 adet
konteynýr tahsis edilirken Vali Ahmet
Kara teslim töreninden sonra yaptýðý konuþmada Çevre
ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a hibe edilen ve
Ýl Özel Ýdaresine teslimi yapýlan 4 adet çöp toplama aracý
ve 200 adet konteynýrýn hayýrlý olmasý temennisinde
bulundu. Haber Servisi
Çorum
Serbest
Muhasebeci
Mali
Müþavirler
Odasý
(SMMMO)
Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým, Türk
Polis Teþkilatýnýn 170.
yýldönümü
nedeniyle
kutlama mesajý yayýnladý.
"Polis teþkilatýmýz,
modern
teknolojiyle
desteklenmiþ donanýmý,
mesai kavramý tanýmaksýzýn kamu düzeninin
saðlanarak halkýmýzýn
huzur ve güvenliðinin
sürekli hale getirilmesi
için var gücüyle çalýþan yüksek eðitimli personeli ve baþarýlarla dolu mazisiyle ülkemizin köklü kurumlarýndan biridir" diyerek
mesajýna baþlayan Muzaffer Yýldýrým,
"Halkýmýzýn huzur ve güvenliðini, kanunlar
çerçevesinde, insan hak ve özgürlüklerine
de azami derecede riayet ederek korumakla
yükümlü olan polis teþkilatýmýzýn deðerli
mensuplarý, görevlerinin gerektirdiði
sorumluluk ve fedakarlýkla huzur ve güvenliðimizin teminatý olmayý sürdürmekte-
Muzaffer Yýldýrým
dirler" dedi.
Yýldýrým mesajýný þu ifadelerle tamamladý:
"Ben de 10 Nisan 1845'te kurulan Türk
Polis Teþkilatýmýzýn 170. yýldönümü
nedeniyle þehit olan polislerimizi rahmetle,
gazi polislerimizi ise minnetle anýyor, teþkilata bugüne kadar emek vermiþ ve vermekte olan tüm polislerimize görevlerinde üstün
baþarýlar diliyor, tüm Emniyet Teþkilatýmýzýn
Polis Haftasýný kutluyorum."
Mecitözü ÝHL için süreç baþladý
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu yaptýðý açýklamada Mecitözü Ýlçesine
Ýmam Hatip Lisesi yapýmý için çalýþmalarýn
baþlatýldýðýný belirtti.
Uslu konu hakkýnda ki açýklamasýnda þu
ifadeleri kullandý:
"Ýlçemizin ihtiyacý olan Ýmam Hatip Lisesi
binasý için Çorum Valimiz, Ýl-Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlerimiz ve AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Aliþan
Yaþar ile koordineli bir þekilde çalýþmalarýmýzý
yürütüyoruz.
Bu
kapsamda
Camiikebir
(Bahçelievler) Mahallesi sýnýrlarýnda, ÇorumAmasya karayolu üzerinde bulunan 8 bin
metrekare
arazinin
imar
çalýþmalarý
baþlatýlmýþtýr. Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal
Yavuz ve Belediye Meclisinin katkýlarýyla mevzi
imar planýnda arazinin "Eðitim Tesis Alaný"
olarak iþaretlenmesi süreci baþlatýlarak gerekli
yazýþmalar yapýlmýþtýr. Devlet Su Ýþleri ve
Karayollarý Bölge Müdürlüklerinden eðitim alaný
olarak iþaretlenmesinin uygun olup olmadýðý da
sorulmuþtur. Sürecin hýzlý bir þekilde tamamlanmasý için Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarýmýz ve Karayollarý Bölge Müdürümüz
ile gerekli görüþmeleri yaptýk. Kýsa sürede sonuç
almayý bekliyoruz. Ödeneði de hazýr olan okulumuzu yakýn bir süreçte Mecitözü ilçemize
kazandýrmayý planlýyoruz. Mecitözü'müze hayýrlý olsun dilerken, destek ve katký verenlere
teþekkür ederim."
TEK
YILDIZ
2
HABER
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
4
Ýskilip "Sakin Þehir"e aday olacak
Sakin Þehir (Cittaslow) çalýþmalarý kapsamýnda Ýskilip'te, OKA
Sakin Þehir Çalýþma Ekibi toplantý
düzenledi.
Toplantýya Ýskilip Kaymakamý
Þuayib Gürsoy ve Ýskilip Belediye
Baþkaný Sayýn Recep Çatma'da
katýldý.
OKA'dan konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre Ýskilip Kültür
Turizm Doða Sporlarý ve Arama
Kurtarma Derneði (ÝSDAK) baþkaný
Hasan Güçlü rehberliðinde kýsa bir
þehir turundan sonra OKA Sakin
Þehir Çalýþma Ekibi "Sakin Þehirler
ve
Adaylýk
Süreci"
konusunda bilgilendirme
yaptý.
Toplantýda belediye
teknik kadrosu ve kaymakamlýk proje ofisinden
katýlýmcýlarýn yaný sýra
Halk Eðitim Merkezi ve
Ýskilip Tarýmýný Araþtýrma
ve
Geliþtirme
Derneði'nden (ÝSTARGE)
ilgililer de katýldýlar.
Görüþmeler sonucunda Ýskilip'in tarým, turizm
ve el sanatlarý ile Sakin
Þehir olabilecek donanýma sahip olduðu ve
adaylýk çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý noktasýnda
ortak görüþ ortaya çýktý.
Toplantý sonunda Ýskilip Halk Eðitim
Merkezi ziyaret edilerek el sanatlarýnýn Sakin Þehir sürecindeki yeri
tartýþýldý.
bir þenlik havasýnda halka daðýttý.
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman
Tangazoðlu fidelerin daðýtýmýna
bizzat
nezaret
ederek
Boðazkalelilerle sohbet etti" denildi.
Boðazkale
Belediyesi'nden
fidan jesti
Boðazkale Belediyesi vatandaþlara fidan daðýtýmýna baþladý.
Belediyeden konu hakkýnda yapýlan
açýklamada, "Boðazkale Belediyesi
Samsun
Orman
Bölge
Müdürlüðünden getirdiði aðaçlarý
Bayat'ýn yýllardýr beklediði proje hayata geçiyor
Bayat'ta 7 yýldýr beklenen köprü, 880 metre çift
taraflý betonarme istinat duvarý ve korkuluk yapým
iþinin yer teslimi gerçekleþtirildi.
Bayat Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre "Bayat Ýlçesi'nin Bayat Çayý
üzerinde yýllardýr bekleyen yarým köprünün
yapýmý ve çay ýslahý çalýþmalarýnýn çift taraflý betonarme olarak yapýlacaðý açýklandý. 60 gün süre
içerisinde yapýlacak olan çalýþmalarýnýn maliyeti
ise 2 milyon 798 bin 952 TL."
Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü yaptýðý
açýklamada, "Ýlçemizin yýllardýr özlemini
çektiði halkýmýz için hayal olarak nitelendirilen bir çok hizmeti ilçemize
kazandýrdýk. Yine bir ilk olan 1 köprü
yapýmý ve çay Islahý kapsamýnda çift taraflý
istinat duvar yapým iþinin yer teslimin
yapýlmasýndan dolayý memnunuz. Bu
köprünün ve istinat duvarýnýn yapýlmasýyla ilçemizin, bir sýkýntýsý daha çözümlenmiþ olacaktýr. Köprü ve çay ýslahýnýn
ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen,
Milletvekillerimiz Sayýn Salim Uslu, Sayýn
Cahit Baðcý, Sayýn Murat Yýldýrým, AK
Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Rumi Bekiroðlu
ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn
Fatih Balcýoðlu ve ekibine Bayat halký
adýna teþekkür ederim. Görev süremizce
biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli
çözümler üretmek için gece gündüz
demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Sadece milletimizin hayýr duasýna
talip oluyoruz. Bunun için yegâne þiarýmýz
ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka
hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bu millete
hizmetkâr olmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti.
BABADAN OÐULA
SÖZLER - 21
"
Ey oðul;
Bazen memlekette
bir HÝÇ uðruna HÝÇ
olan insanlar var. Aman
dikkat ette HÝÇ olma.
"
Ey oðul;
Ulaþýlamayan insanýn ya psikolojik sorunu
vardýr ya kibirlidir ya da
Mahir Odabaþý
yaptýðý kayda deðer iþ
yoktur. Ulaþýldýðý zaman
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
iþ yapmadýðý ortaya çý[email protected]
kacak diye korkar ve
hep uzak durar. Sen her
daim ulaþýlabilenlerden olmaya çalýþ oðul.
"
Ey oðul;
Ýnsanlar bugün köylerden ulu ulu þehirlere akýn
ediyorlar. Lakin gün gelecek ulu ulu þehirlerden tekrar köylere (þehir kenarlarýna) akýn edecekler. Þehirlerin sinir-stresinden býkýp sakin mekânlar arayacaklar. Onun için sýðýnabileceðin köyünle irtibatýný kesme.
"
Ey oðul;
Hangi makamda olursan ol ama sakýn ulaþýlamayan adam olma. Þimdi ulaþamayanlar yarýn tabutun
kabristana taþýnýrken ulaþma imkâný olduðu halde ellerini kaldýrmazlar.
"
Ey oðul;
Ýnsan sevmediði insana bile yeri geldiðinde 'ben
sevmiyorum ama iyi biri' diyebilme erdemliðini gösterebilmelidir. Sen bu erdemliði daima üzerinde taþýmaya çalýþ oðul.
"
Ey oðul;
Köylere gittiðinde mezarlýklara dikkat et. Ölülerin
dirilerden daha çok olduðunu görürsün. Giderken
sakýn ola onlara hediye götürmeyi unutma oðul.
"
Ey oðul;
Eþ, eþ-SÝZ olursa o evde daima huzur olur. Onun
için eþine karþý eþ-SÝZ olmaya çalýþ ki daima huzurlu
olasýn.
"
Ey oðul;
Unutma, sevmek lazým, seveni sevmeyeni sevmek
lazým, sevgi bu dünyada herkese lazým. Yerenlerden
çok sevenlerden olmaya çalýþ oðul.
"
Ey oðul;
Aslýnda her insanýn iyi bir yönü vardýr. Ancak bizler iþimize gelmeyenlere hep kötü deriz. Sen bu ayýrýmý iyi ayarlamaya, kötülerin de iyi yönünü bulmaya
çalýþ oðul.
"
Ey oðul;
Eskiden köyde 500 haneyi tek tek tanýyorduk.
Þimdi apartmanda 5 - 10 haneyi bile tanýmýyoruz.
Sen buna raðmen yine de uzaktan da olsa tanýmaya
çalýþ oðul.
"
Ey oðul;
En tehlikeli durum yakinen tanýmadýðýn insanlar
hakkýnda ileri geri konuþmak ve karar vericileri menfi etkilemektir. Bugünü kurtarabilirsin ama yarýnýn
vicdan azabý aðýr gelir. Onun için bilgine baþvurulduðunda yakinen tanýmadýðýn insanlar hakkýnda sakýn
ola olumsuz konuþma. Býrak bilenler konuþsun oðul.
"
Ey oðul;
Unutma ki baþkasýnýn ihtiyarý daima iyidir. Çünkü
kýsa bir süre beraber kalýrsýn ve o ihtiyarlar da genelde baþkasýna karþý daha mülayim olurlar. Ama sen
kendi ihtiyarlarýnýn da iyi taraflarýný görmeye çalýþ ki
hayýr dualarýný alasýn oðul.
"
Ey oðul;
Eskiden öðretmeni, müdürü, mahallenin imamýný
görünce hiç hatamýz olmasa bile utancýmýzdan yolumuzu deðiþtirirdik. Yolda yürürken aðzýmýzdan galiz
bir küfür çýkmýþsa, tanýmazsak bile bir büyüðümüz
duymuþsa hemen özür dilerdik. Þimdi artýk kimsenin
kimseyi taktýðý yok. Býrak yabancýyý akrabanýn çocuðunu bile ikaz edemez hale geldik. Sen sehven bir
hata yaptýðýnda bir büyüðün ikaz ederse özür dile ve
teþekkür et. Kazanan sen olursun oðul.
BÝKTUDER tanýtým ödülünün ilkini Hititterra'ya verdi
Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme
Destekleme Derneði (BÝKTUDER)tanýtým
ödüllerini vermeye baþladý. Ýlk tanýtým ödülü
Hititterra markasýna verdi.
Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme
Destekleme Dernek Baþkaný Hayati Çam
konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Yýldýz
Þirketler Grubu, 1940'lý yýllarda harman
tuðlasý (lime) ve oluklu kiremit imalatý ile üretime baþlangýç yapmýþtýr. 1950 yýlýnda Yýldýz
Kiremit adýyla Marsilya
Kiremit
imalatýna
baþlamýþtýr. 1965 yýlýnda
ikinci makine grubu ve
tünel fýrýn (Ýtalyan tipi fýrýn)
ile Yýldýz Kiremit' te blok
tuðla üretimine baþlamýþtýr.
Hititterra markasý altýnda
toplanan
ürünler
de
geçmiþten gelen tecrübe
beraber hem saðlýklý hem
de teknolojik ürünler yapýlmakta bu ürünler ise mutfak ürünleri, peyzaj
ürünleri, inþaat ve
restorasyon ürünleri, hediyelik ürünler ve
aksesuarlar bulunmaktadýr. Üretilen ürünler bir çok ile pazarlamasý yapýlmakta her
geçen gün ürün yelpazesini geniþlemektedir" dedi.
Bilgi Kültür ve Turizmi Geliþtirme
Destekleme Derneði olarak 2015 yýlý
yanýtým ödüllerinin ilkini Hititterra firmasý
adýna Cengiz Baþaranhýncal'a takdim
ettiklerini dile getiren Çam,
"Bu kararýmýza gerekçe olarak Çorum
tuðla-kiremit sektörü çok güçlü olan bir ildir.
Hititterra firmasý toprak ürünlerinde bir adým
öne geçerek mutfak ürünleri, peyzaj ürünleri,
inþaat ve restorasyon ürünleri, hediyelik
ürünler ve aksesuarlar üretmektedir.
Hititterra firmasý özellikle tarihi motifli ürünler üretmesi ve bu ürünlerle Çorum tanýtýmýna katký saðlamasý nedeniyle 2015 Yýlý
Tanýtým ödülümüzün ilkini Hititterra firmasýna verilmiþtir. Kendilerine BÝKTUDER olarak
Hititterra firmasýnýn baþarýlarýn devamýný
diliyoruz" ifadelerini kullandý.
Buharaevler MTAL Engelli Eðitim Merkezini gezdi
Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Alaný Özel Eðitim dalý öðrencileri Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'ni
ziyaret ettiler.Okuldan ziyaret
hakkýnda yapýlan açýklamaya göre çocuk geliþimi öðretmeni
Asuman Ateþ, özel eðitim dalý ve
özel alt sýnýfý öðrencilerinin birlikte faaliyetlere katýlmasýnýn,
kaynaþtýrma açýsýndan önemli
bir etkinlik olduðunu belirtti.
Özel alt sýnýf öðrencileri,
öðretmenleri Necla Kavukcu ve
Ayþegül Çelebi rehberliðinde
atölyelerdeki faaliyetlere katýldýlar.
TEK
YILDIZ
Ýsmail Tekçam
2
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
"Baðlar bað olarak kalacak"
Nahide Tekin
Þükrü Gayý
Encümen ve komisyon
üyeleri seçildi
Çorum Belediye Meclisinin nisan
ayý toplantýsý dün yapýldý. Toplantý da
bir yýl süreyle görev yapacak
Encümen üyesi, Plan ve Bütçe
Komisyonu, Ýmar Komisyonu ve
Tarife Komisyonlarý üye seçimleri de
yapýldý.Encümen üyeliðine Þükrü
Gayý, Ýsmail Tekçam ve Nahide Tekin
seçilirken komisyon üyeleri de þu
þekilde gerçekleþti:
"Plan ve Bütçe Komisyonu: Ýsmail
Akgöz, Seyhan Günhan, Semrin
Kaleli, Abdulaziz Layýk, Necdet Biçer.
Ýmar Komisyonu: Necmettin
Durmuþbaþ, Abdullah Gözübüyük,
Ekrem Demirten, Özgür Kýlýç, Sezer
Yalçýnkaya.
Tarife Komisyonu: Mehmet
Döngel, Kenan Kellerbaðý, Gadenfer
Öztürk, Þahiste Uçar, Mehmet
Tahtasýz." Fatih AKBAÞ
Belediyenin 2014 Yýlý
Faaliyet Raporuna onay
Muzaffer Külcü
Çorum Belediyesinin 2014 yýlý
Faaliyet Raporu dün yapýlan
Belediye Meclis toplantýsýnda kabul
edildi.
Faaliyet Raporu üzerine söz alan
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
ilk olarak personel durumu hakkýnda bilgi verdi.
2009 yýlýnda belediyede iþçi
sayýsýnýn fazla olduðunu kaydeden
Baþkan Külcü, "Biz göreve gelince
296 iþçimizi baþka kurumlara gönderdik. 100 iþçiyi de ikna ederek
emekli olmalarýný saðladýk. Bundan
5
sonra aldýðýmýz teknik personelle
proje üreten ve uygulayan bir
belediye haline geldi. Personel
giderlerimizde de ciddi bir düþüþ
oldu" dedi.
2014 yýlýnda bütçede 13.7
oranýnda gelirlerin arttýðýný ifade
eden Baþkan Külcü, "Yüzde 7
büyüme saðladýk. Tahsilatta da 9,5
artýþ oldu. Bu da vatandaþýmýzýn
üzerine çok gitmediðimizi onlarýn
da bu konuda özensiz davrandýklarýný gösteriyor" diye belirtti.
Þehirde hangi mahalleye gidilse
belediyenin
bir
çalýþmasýnýn
olduðunu anlatan Baþkan Külcü,
"Bütçemizin yüzde 42,5'ini Fen
Ýþleri Müdürlüðü kullanýyor. Bu da
belediye yatýrým bütçesinin hangi
aþamaya geldiðini gösteriyor.
Sadece 2014'te yol yapýmý için 30
milyon lira harcadýk" diye kaydetti.
Kent Park için kredi izninin çýktýðýný da dile getiren Baþkan Külcü,
nisan-mayýs gibi ihalenin yapýlacaðýný ifade etti.
Baþkan Külcü sözlerini þu ifadelerle tamamladý:
"Yaptýðýmýz hizmetlerin çoðunu
büyükþehir
belediyeleri
dahi
yapamýyor. Bunda emeði geçenlere
teþekkür ederim. Bizler hesap
adamýyýz ve attýðýmýz adým iyi
hesaplýyoruz."
Baþkan Külcü'nün rapor hakkýnda bilgi vermesinin ardýndan
yapýlan oylamada 2014 Yýlý Faaliyet
Raporu oy çokluðu ile kabul edildi.
Fatih AKBAÞ
Belediye
Baþkaný
Muzaffer Külcü, Çorum'da
baðlarýn imarlarýnda herhangi bir düzenlenme yapýlmayacaðýný ve bu bölgelerin yeþil
alan olarak kalacaðýný söyledi.
Belediye Meclisinin dün
yapýlan nisan ayý toplantýsýnda konu hakkýnda deðerlendirme yapan Baþkan
Muzaffer Külcü, baðlarýn bað
olarak kalacaðýný dile getirerek, "Þehrin akciðerleri olan
bað bölgelerini imara açmayý
düþünmüyoruz. Kimse imara
açýlmasýný beklemesin. Yeþil
dokuyu oralarda korumaya
devam edeceðiz" dedi.
Bað bölgelerinde ki plan-
lamanýn çok kötü olduðunu
3-4
metrelik
yollarýn
olduðunu ifade eden Baþkan
Külcü, "Bað bölgelerinde
yapýlaþma taban alaný 0,12 ve
2 kat olacak þekilde oluyor.
Bizler buralarda standartlarý
yüksek bahçeli evlerin hakim
olmasýný istiyoruz" dedi.
Fatih AKBAÞ
Rektörlük seçimi
20 Nisan'da
Hitit Üniversitesinde 2015-2019 dönemi rektör adayý belirleme süreci baþladý.
Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre, Yükseköðretim Kurulu
Baþkanlýðýnýn Rektör adayý belirleme
seçim takvimine iliþkin yazýsý gereði Hitit
Üniversitesi rektör adayý belirleme seçimi,
20 Nisan 2015 Pazartesi günü, Hitit
Üniversitesi
Rektörlük
Konferans
Salonunda, 10.00 - 17.00 saatleri arasýnda
yapýlacak.
Oy verme iþlemine baþlanabilmesi için
salt çoðunluðun saðlanmasý gerektiði için,
öðretim üyelerinin saat 10.00'da Rektörlük
Konferans Salonunda kimlik belgeleriyle
birlikte hazýr bulunmalarý gerekiyor.
"Üniversiteler bulunduklarý bölgenin lokomotifi olmalý"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ülkenin geliþimine katký saðlama noktasýnda eden Rektör Prof. Dr. Alkan, pazarlama stratejisi
Alkan, KYK Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurdu öð- büyük görevler üstlenen üniversitelerin bulunduðu gerçekleþtirildiði sürece güçlü olunabileceðinin önerencileriyle bir araya gelerek "Teknoloji Üreten Üni- bölgenin lokomotifi konumunda olmasýný gerektiði- mine iþaret etti.Yakýn zamanda yapýlan Rektörler
versite, Geliþen-Kalkýnan Türkiye" baþlýklý konfe- ne vurgu yaparak "Teknoloji üreten, insanlarý peþin- Toplantýsý'nda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdorans verdi.
den sürükleyen ve beraberinde insanlarýn içinde ya- ðan'ýn konuþmasýna da deðinen Alkan, emek yoÜniversiteden konu
þadýðý toplumun refah seðundan bilgi yoðun teknolojiye geçmehakkýnda yapýlan açýklaviyesini de arttýran bir
miz gerektiðini ifade ederek bunun bir
maya göre Akþemsettin
üniversite modeline hep
tercih deðil, bilgi toplumu olmak zoErkek Öðrenci Yurdu
birlikte geçeceðiz" diye
runda olduðumuzu kaydetti.
Konferans Salonu'nda
konuþtu.
Dünyada teknolojisini en çok geliþgerçekleþtirilen etkinliðe
Bilim ve teknolojinin
tiren ülkelerin baþýnda ABD, Japonya,
Yüksek Öðrenim Kredi
kalkýnmýþlýk üzerindeki
Avrupa Birliði ülkelerinin geldiðini ve
ve Yurtlar Kurumu Samen önemli unsur olduðubunlarýn pek çoðunun ekonomik ve
sun Bölge Müdürü Ýsmanun altýný çizerek bilim ve
sosyal geliþmiþliklerinin teknolojiye yail Hakký Kasapoðlu, KYK
teknoloji olmaksýzýn gelipýlan ciddi yatýAkþemsettin Erkek Öðþimini saðlayan, sürdürürýmlara baðlý olrenci Yurt Müdürü Erol
lebilir bir ekonomiye ya
duðunu belirten
Kavuncu ve çok sayýda
da refah seviyesine ulaþýErol Kavuncu Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan
öðrenci katýldý.
lamayacaðýnýn bilgisini
Alkan bizim de
Öðrenci odaklý yönetim anlayýþýyla çalýþmalarýný veren Prof. Dr. Alkan, refah seviyesi ve söz sahibi ol- ayný þekilde kendimizi bu þehýzla sürdüren üniversitede gerçekleþtirilen baþarýlý manýn ülkelerin teknoloji konusundaki geliþmelere kilde geliþtirmemiz gerekliliçalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu dile geti- yakýnlýðý ve uzaklýðýyla doðru orantýlý olduðunu, ar- ðine vurgulayarak "Dünyada
ren KYK Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurt Müdürü týk ülkelerin yetiþmiþ elemana, teknolojiye ve bunu söz sahibi, dünyada küresel
Erol Kavuncu, hemen her fýrsatta öðrencilerle bir yönetme hâkimiyetinin dünyadaki en önemli kriter- aktör olan bir Türkiye var ve
araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a da lerden biri olduðunu sözlerine ekledi.
çok ciddi bir potansiyele sahidesteklerinden dolayý teþekkür etti.
Teknoloji üretmenin de tek baþýna iþe yaramadý- biz. Gerçekten bilgi toplumuKonferansta teknoloji, bilgi toplumu, üniversite- ðýna kanaat getirerek toplumlarýn en önemli unsur- na dönüþen Türkiye olmak
sanayi iþ birliði, kalkýnma gibi anahtar kelimeler ara- larýnýn baþýnda artýk teknolojiyi üretme kabiliyeti ve zor deðil. Yapmamýz gereken
sýnda baðlantýlar kuran Rektör Prof. Dr. Reha Metin bu teknolojinin ithal edilebilmesi gerektiðini ifade geç kalýnmýþ olan üniversite-
sanayi iþ birliklerine daha çok yatýrým yapýlmasý.
ABD'de bilindiði üzere 1862 yýlýnda ilk kez üniversite-sanayi iþ birliði yapýlmýþ. Artýk bizler de önümüzdeki zamaný projekte etmeliyiz" dedi.
Son olarak öðrencilerin sorularýný cevaplandýran
Alkan, "Ülkelerin geliþmiþlik düzeyleriyle ürettikleri
teknolojileri arasýnda doðrudan iliþki var. Bu iliþkinin kurulmasý da üniversite-sanayi iþ birliðini zorunlu kýlýyor. Sadece üniversite-sanayi iþ birliði yeterli deðil, üniversite-sektör iþ birliði de gerekiyor"
diye konuþarak teknoloji, üniversite, sanayi ve kalkýnma arasýndaki baðlantýlarýn birbiriyle ayrýlmaz
parçalar olarak bütün teþkil ettiðinin altýný çizdi.
TEK
YILDIZ
2
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
6
Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step
3.Kademe Kýdemli Antrenör
Nermin Özkeskin
eþliðinde sadece bayanlara
özel günlerde hizmetinizdeyiz..
OTÝZM BÝR HASTALIK DEÐÝLDÝR!
"2 Nisan Otizm Farkýndalýk Günü"
Özel Ýdare Çankaya'da
yurt binasýný satacak
Ýl
Genel
Meclisi, mülkiyeti Çorum Ýl
Özel Ýdaresine
ait Ankara'nýn
Çankaya ilçesinde 555 metrekarelik arsa
üzerinde bulunan 6 katlý yurt
binasý ile Mecitözü ilçesine
baðlý Yeþilova
Köyü'nde 400
metrekare yü-
zölçümlü 2 katlý ev vasýflý taþýnmazýn satýlmasýna karar verdi. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda
dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda
Çorum Ýl Özel Ýdaresine gelir saðlamak amacýyla her iki taþýnmazýn satýþýyla ilgili gündem maddesi görüþülerek karara baðlandý.
Yapýlan görüþmede her iki gayrimenkulün
satýþýyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan bir çalýþma yapýlmasýna karar
verildi. 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümleri doðrultusunda satýþa çýkartýlacak her
iki gayrimenkulle ilgili nihai karar komisyon
tarafýndan yapýlacak çalýþmanýn ardýndan verilecek. Yýlmaz MERT
Çorum'da 11 maden ocaðý var
Yurdanur Özzehinli
Çorum'da halen faaliyette bulunan 11
kömür maden ocaðý bulunduðu ve bu ocaklarda toplam 1405 maden iþçisinin çalýþtýðý
belirtildi. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali
Sami Odabaþ baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl
Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'daki
maden yataklarýyla ilgili olarak Çevre ve
Saðlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan
rapor
meclisin
bilgisine
sunuldu.
Hazýrlanan rapor hakkýnda Meclis üyelerine bilgi veren Çevre ve Saðlýk Komisyonu
Baþkaný Yurdanur Özzehinli, kömür
madenciliðinde Çorum'da 11 iþyeri bulunduðunu belirterek, bu iþyerlerinde 483
maden iþçisinin yer altýnda, 797 maden
iþçisi yer üstünde, emekli olup da çalýþmaya
devam eden 125 iþçi ile birlikte toplam 1405
iþçinin çalýþtýðýný açýkladý. Çorum'un yeraltý
kaynaklarý bakýmýndan zengin bir
olmadýðýný özellikle vurgulayan Özzehinli,
Çorum'da çýkartýlan madenlerden sadece tuz
ve linyit yataklarýndan yüksek oranda faydalanýldýðýný bildirdi. Çorum'daki maden
ocaklarýnýn aðýrlýklý olarak malzeme, ariyet
tuðla kiremit kili, kum-çakýl, kalker, taþ, alçý
taþý ve kömür ocaklarýndan oluþtuðunu anla-
tan Özzehinli, Çorum'da 1997 yýlýndan
günümüze kadar 331 maden projesine 'ÇED
gerekli deðildir' kararý verildiðini hatýrlatarak, bu projelerin hayata geçirilmesiyle
birlikte yaklaþýk 2900 kiþiye yeni istihdam
olanaðý saðlanmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Çorum'da kömür ocaðý dýþýnda
Sungurlu'da 2, Ýskilip'te 1 adet olmak üzere
3 tane tuz ocaðý bulunduðunu dile getiren
Yurdanur Özzehinli, il genelinde faaliyet
gösteren 12 taþ ocaðýnda 90, 12 kum ve çakýl
ocaðýnda 110 iþçinin çalýþtýðýný, maden sektöründe çalýþan toplam iþçi sayýsýnýn ise 1605
olduðunu açýkladý. Yurdanur Özzehinli,
Çorum Ýl Özel Ýdaresinin 2014 yýlýnda
madenlerden devlet katký payý olarak 523 bin
487 TL, maden iþletmelerinden aldýðý pay
olarak ise 225 bin 539 TL gelir elde ettiðini
sözlerine ekledi. Yýlmaz MERT
Filistinli Alimler Birliði'nden Uslu'ya ziyaret
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Yurt Dýþýndaki Filistinli Alimler Birliði heyetini makamýnda kabul etti.
Salim Uslu, kabulde yaptýðý konuþmada konuk heyeti TBMM'de
görmekten duyduðu memnuniyeti ifade etti.
Ziyaret hakkýnda açýklama yapan ve Filistin, Suriye ve Yemen'deki olaylar ilgili deðerlendirmelerde bulunan Uslu, "Ýnsanlarýn oralarda ne kadar zor þartlar altýnda olduðunu biliyoruz. Suriye ve Filistin'de yaþanan olaylar aslýnda bizim tarihi sorumluluðumuzu hatýrlatýyor. Mademki bu coðrafyada barýþ olmasý gerekiyor, bu barýþýn bir
hamisi olmasý gerekiyor. Kudretli bir ülkenin barýþý tesis etmesi konusunda Ortadoðu coðrafyasýnda yaþayanlarýn ve
dünya Müslümanlarýnýn kamuoyu temsilinde güçlü bir þekilde var olmasý gerekiyor. O da en çok Türkiye'ye yaraþýr.
Çünkü Türkiye'nin geçmiþte kurduðu
medeniyet bir barýþ medeniyetidir. Bütün farklýlýklar, bütün, dinler, mezhepler, kültürler, etnisiteler hep birlikte ve
barýþ içerisinde yaþamýþlardýr. Bugün o günlerin özlemi bütün halklarda var" þeklinde konuþtu. Türkiye'nin her alanda inanýlmaz bir
güce ve istikrara sahip olduðuna vurgu yapan Uslu, sözlerine þöyle
devam etti:
"Türkiye ekonomik ve sosyal olarak geliþmesini ve kalkýnmasýný
sürdürmektedir. Ayný zamanda siyasal olarak ta etkin ve saygýn bir
konuma geldiðimiz yerde ne yazýk ki Türkiye'nin içinden ve dýþýndan
bazý taþeronlar Türkiye'yi etkisizleþtirmeye çalýþýyorlar. Taþeron örgütler ile terör olaylarý yaratarak toplumu korku tüneline hapis etmeye çalýþýyorlar. AK Parti karþýtlýðý bazý çevrelerin, tarih bilinci olmayan bazý çevrelerin gözlerini karartmýþ durumdadýr ve terörü muhalefet zanneder hale gelmiþlerdir." Dýþ güçlerin Ýslam ülkelerinde
mezhep çatýþmalarýný körüklemek suretiyle Ýslam'ýn geleceðini tehlikeye sokmak gibi niyetlerinin olduðunu belirten Uslu, sözlerini þöyle tamamladý: "Irak, Suriye ve Yemen dâhil son günlerde yaþananlar
her ne kadar bunlarý Þii, Sünni kavgasý gibi göstermek isteseler de
gerçekten Müslümanlar arasýnda bir çatlak oluþturmaya çalýþýlýyor.
Bu ayan beyan görülmektedir. Bu Ortadoðu'da yaþananlarý tekrar
tekrar düþünüp yeniden kendimizi, konumumuzu ve rolümüzü sorgulamak durumundayýz. Bir taraftan bu coðrafyada yeniden barýþýn
tesisi için dua ederken diðer yandan da ülkelerimizin istikrarlý bir biçimde var olmaya devam etmesi için iliþkilerin güçlendirilerek sürdürülmesi, halklarýn yakýnlaþmasý, sivil toplum örgütleri iliþkilerinin
doðrudan arttýrýlmasý gibi temel ve özel önceliklerimizin olmasý gerekiyor. Baþbakanýmýz Sayýn Davutoðlu bizim partimizi tarif ederken
" Biz bir nesil hareketiyiz" diyor. Dolayýsýyla Yemen'de, Çanakkale'de, Galiçya'da koyun koyuna yatanlar bizim neslimizdir. Yapay
gündemler, ayrýþmalar, ayrýþtýrmalar, çatýþmalar bizim gündemimizde yok. Bizim gündemimiz her ülkenin özgürce var olmaya devam etmesi, güçlü bir
þekilde var olmaya devam etmesi ama toplumlar arasýnda
mutlaka barýþýn, iþbirliðinin ve
dostluðun güçlendirilmesidir.
Bu konuda baþta Hak-Ýþ Konfederasyonu olmak üzere birçok Türkiye'de bulunan sivil toplum örgütünün Müslüman coðrafyasýndaki kimi muhataplarý ile çok yakýn
iliþki içerisinde olduklarýný biliyorum. Ýnanýyorum ki siyasi iliþkiler,
siyasi çýkarlarla zaman zaman dýþ etkiler ya da iktidar deðiþiklikleri
ile zedelenebilir ama toplumdan topluma olan inançlar, iliþkiler, samimiyetler ve dostluklar çok kolay sarsýlmaz. Çünkü bizim referansýmýz sadece hükümetler arasýndaki ikili iliþkiler ile sýnýrlý deðil, bizim referansýmýz tarihtir, Din Birliði'dir, Ýslam'dýr ve Ýslam'ýn ortaya
koyduðu ilkelerdir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal'in "Yurtta Barýþ, Cihanda Barýþ" sözü aslýnda Ýslam'ýn "onlar
istemese de siz onlarý barýþa zorlayýn, adaletsiz bir barýþ sizin için zillettir" ilkesine çok uygundur. Onun için hem ülke içerisinde barýþý
saðlamak hem de ülke dýþýnda bulunduðumuz coðrafyada barýþý saðlamak ve sürdürülebilir kýlmak bizim en temel görevimizdir. " konuk
heyetteki alimler ise Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini
söyleyerek, Türkiye'nin baþta Filistin ve Suriye olmak üzere maðdur
olan Ýslam ülkelerine yaptýðý yardýmlardan büyük minnet duyduklarýný belirttiler.
2 Nisan, tüm dünyada otizm
konusunda farkýndalýk yaratmak ve
toplumlarý bilinçlendirmek adýna
2008 yýlýnda Birleþmiþ Milletler
tarafýndan
"Dünya
Otizm
Farkýndalýk Günü" olarak ilan
edilmiþtir.
Otizm nedir?
Günümüzde her 150 çocuktan
birinde görülen, doðuþtan gelen ya
da yaþamýn ilk üç yýlýnda ortaya
çýkabilen, sosyal ve iletiþim becerilerinin
oluþmasýný
etkileyen
nörolojik bir bozukluktur.
Sosyal etkileþim, karþýsýndakini
anlama ve kendini ifade etme ihtiyacý yaþamýn erken dönemlerinden
itibaren iliþkilerimizi þekillendirir.
Otizm bu ihtiyacý karþýlamak için
gerekli sözel ve sözel olmayan
becerilerin geliþiminde gecikme ya
da sapma ile karakterizedir.
Otizmli bir çocuðun görüntüsü
normal geliþim gösteren bir
çocuðun görüntüsünden farklý
deðildir. Erkek çocuklarda görülme
oraný daha sýktýr ancak kýz çocuklarý otizmden daha aðýr etkilenir.
Tüm ülkelerde ve kültürlerde otizm
görülür.
Otizm'den
Ne
Zaman
Þüphelenilmelidir?
Hangi yaþta olursa olsun
konuþmasýnda ya da sosyal becerilerinde gecikme, ortalama 18
aydan itibaren göz temasý, taklit
oyunlarý, sözel ve sözel olmayan
iletiþim becerilerinde gerilik varsa
otizmden þüphelenilmelidir.
En Belirgin Özellikler:
"
Göz kontaðý kurmaz.
Seslenildiðinde bakmaz, sürekli
çevreyle ilgileniyor gibi görünür.
Ancak bu ilgi kiþilere yönelik deðil
ortamdaki herhangi bir nesneye
yöneliktir. Bu nesne de genelde
anlamsýz bir nesnedir.
"
Karþýlýklý sosyal iliþkilerde
ve iletiþimde güçlükler yaþanýr.
Ýsteklerini konuþarak ifade etmez,
iletiþim kurmayý reddeder, tepkisiz-ilgisiz
görünür.
"Hayýr"
kelimesini "evet" kelimesinden
önce öðrenirler. "Evet" kelimesini
öðrenmeleri 8-9 yaþ veya sonrasýný
bulur.
"
Tek
tip
tekrarlayýcý
hareketler (el çýrpma-sallama,
vücudu sallama, baþý sallama vb.)
gözlenir. Bu hareketler kendine
veya çevreye zarar verici düzeyde
olabilir.
"
Dili iletiþim amaçlý kullanmayabilirler. (Anlamsýz sesler
çýkarma, çýðlýklar atma vb.)
"
Sembolik/hayal gücüne
dayalý oyun kuramama, yaþa uygun
kandýrmaca-sosyal taklit oyunlarýnýn yokluðu, cisimlerin iþlevsiz
parçalarýna yönelik aþýrý ilgi
gözlenir. Genellikle kýrýk bir eþya
parçasý ile saatlerini geçirebilir,
kimsenin ilgisini çekmeyecek
anlamsýz bir nesneye ilgi gösterebilirler.
"
Diðer insanlarla neþe, ilgi
paylaþýmý ile ilgili davranýþlar yoktur. Duygularý vardýr ancak duygularý ifade ediþi alýþýlagelmiþ þekilde
deðildir. Örneðin; duygusal bir
sözcüðü vurgusuz-ahenksiz þekilde tek düze söyler.
"
Sosyal-duygusal karþýlýklýlýk yoktur. Mutluluk, kýzgýnlýk,
þaþkýnlýk vb duygularý yaþar ancak
sözel ve ya fiziksel olarak karþýlýk
veremezler.
"
Bir konuda sýnýrlý ve aþýrý
artmýþ ilgi mevcuttur. Bir þehrin
tüm yol haritalarýný, ülke isimlerini
ve bayraklarýný ezberleme vb. farklý
ilgiler gözlenebilir.
"
Günlük hayattaki alýþkanlýklarýn deðiþmesine karþý aþýrý
tepki, alýþkanlýklara tutku tarzýnda
baðlýlýk
görülebilir.
Evdeki
eþyalarýn yerinin, annenin saç
renginin, kullanýlan yolun vb. þeylerin deðiþmesine aþýrý tepki, durumu kabullenememe ve eskiye
dönme konusunda ýsrar gözlenir.
"
Konuþan dilin hiç olmamasý (%50 sinde konuþma yok ) ya
da geriliði mevcuttur. Yeterli
konuþanlar bireyler de diðerleriyle
sohbeti baþlatýp sürdürmede
güçlükler yaþarlar. "Ben" yerine
"sen" ya da "o" kelimesini kullanýrlar.
"
Sese, ýþýða, acýya, sýcaksoðuða ve dokunulmaya karþý tepki
gösterirler.
Annenin
tensel
temasýný (emmeyi, kucaða alýnmayý, öpülmeyi) bebek reddeder.
Atipik otizmde ise çocuk temastan
hoþlanabilir, olumsuz tepki göstermeyebilir.
"
Konuþmalarý karþýsýndaki
taklit þeklinde olabilir (ekolali).
Örneðin; "Senin adýn ne?" Diye
sorduðunuzda "Senin adýn ne?"
diyerek karþýlýk verir.
"
Soyut düþünce, mecaz
anlam, ima gibi iletiþim ifadelerini
anlamakta zorluklar yaþarlar.
Deyimleri ve atasözleri anlamalarý
sýkýntýlýdýr.
Genellikle katý yiyecekleri reddederler, ezilmiþ püre haline getirilmiþ yemekler tüketirler. Tek tip
yiyecek tercih ederler. Salata gibi
karýþýk yiyecekleri reddetme ve
yiyeceklerde
renk
tercihi
gözlenebilir.
Otizmin bugün için bilinen tek
tedavisi özel eðitimdir. Özel
eðitimin; çocuðun ihtiyaçlarýna
yönelik olarak planlanmýþ programlarla, çocuðun geliþimsel
olarak mümkün olduðunca akranlarý düzeyine ulaþmasýný saðlamaktýr. Bu çocuklarýn erken dönemde
tanýnmasý ve uygun eðitime
baþlanmasý, hastalýðýn gidiþatý ve
ilerleyen dönemlerde karþýlaþýlabilecek problemlerin en aza
indirgenmesi açýsýndan çok önemlidir.Otizme neden olan etkenler
tam olarak bilinmese de etkisinden
þüphe edilen 'televizyon' çocuklardan "en azýndan hayatlarýnýn ilk üç
yýlýnda" uzak tutulmalýdýr. Çocuklara yapýlandýrýlmýþ oyuncaklar yerine manipülatif oyuncaklar sunmalý
(Manipülatif oyuncaklar; takmalýçýkarmalý, iç içe geçmeli, aktarmalý,
yuvarlamalý kýsacasý çocuðun kurcalayabileceði her türlü alet, legolar, tahta bloglar, boy boy þekiller
ve buna benzer çocuðun geliþimine
uygun oyuncaklardýr.) ve aile
üyelerinin katýlýmýyla sosyal etkileþim saðlanan oyunlar tercih
edilmelidir.
Otizm bir hastalýk deðildir!
Otizmliler ilaç aramýyorlar!
Ýnsanlar tarafýndan kabullenilmiþ
olmayý ve kendilerine diðer insanlar gibi davranýlmasýný istiyorlar!
Lütfen sizler de otizmi ve
otizmlileri anlamaya çalýþýn…
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
TEK
YILDIZ
2
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon
kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25. Cadde No:78
ÇORUM
Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur.
Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz.
SP Milletvekili Aday adayý Haydar Kurtaran:
Alternatif Çözüm Saadet Partisidir
SP Çorum Milletvekili aday adayý
Haydar Kurtaran ve Teþkilat baþkan
yardýmcýsý Ahmet Koç ile Teþkilat
yönetim kurulu üyelerinden Osman
Gökgöz
gazetemize
nezaket
ziyaretinde bulunarak gazetemiz
Genel yayýn yönetmeni Nadir Yücel
ile görüþtü. SP Çorum Milletvekili
aday adayý Haydar KurtaranMevcut
Ýktidarýn ve sorumlularýn milletin
umutlarýný sömürdüðünü ve ülkeyi
kaosa sürüklediðini ifade etti. Milletin
acý gerçekleri gördüðünü ve Mevcut
iktidarýn hýzla düþüþe geçtiðini ifade
eden Haydar Kurtaran," Ýktidara gelirken manevi deðerlerimizi, kendine inananlarý ve
umut baðlayanlarý hayali hüsrana uðratan bu iktidarýn sonu
gelmiþtir. Halkýmýz acý gerçekleri görmüþtür. 17 - 25 aralýk
operasyonlarý kumpas deðil,
yolsuzluk operasyonlarýdýr.
Parayý polis koydu diyenler
sonrasýnda paralarý polislere
deðil, sahiplerine faizleri ile
iade etmiþlerdir. Allahýn kelamý ile
alay edenleri, ülkeyi soyup soðana
çevirenlere milletimiz gerekli cevabý 7
Haziran seçimlerinde vereceklerdir.
Milletimiz alternatif çözüm adresi
olarak SP ni görmektedir." Þeklinde
konuþtu.
"Geliþmek isteyen ülkeler öncelikle
üniversitelerini geliþtiriyor"
Hitit Akademi Derneði'nin bu haftaki konuðu Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan oldu.
Program Hitit Akademi Derneði Baþkaný Dr. Zekeriya
Iþýk'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Iþýk, yeni Türkiye vizyonunda bilgi üreten üniversite ile çaðý yakalamýþ, insana
ve topluma odaklanmýþ bir sivil
toplum kuruluþu anlayýþýnýn ve
bu iki yapý arasýnda kurulmasý ve
geliþtirilmesi
zorunlu
olan
organik baðýn ülkemizin çaðý
yakalamasý için çok önemli
olduðunu ifade etti.
Iþýk, özellikle son on yýlda
STK'larýn kendilerine saðlanan
demokratik ortamda bir birlerini
teþvik ederek, örnek alarak
önemli mesafeler kat ettiklerini
kaydetti.
Prof. Dr. Reha Metin Alkan döneminde Hitit Üniversitesi'nin sadece kronikleþmiþ sorunlarýný çözmekle
kalmadýðýný ayný zamanda þehrin bütün bileþenleriyle
adeta özdeþleþtiðini kaydeden Iþýk bu dönemde üniversite
ile birlikte geliþtirdikleri önemli projelerden bahsederek
Rektör Alkan'a teþekkür etti.
Programa katýlan Hitit Akademi Derneði Kurucu
Baþkaný Avukat Fatih Maden'de bir selamlama konuþmasý yaparak Prof. Dr. Reha
Metin Alkan'a üniversiteyi þehre açmasý ve
toplumlumla kucaklaþtýrmasýndan dolayý
teþekkür etti.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan ise "Yeni Türkiye ve Yeni
Üniversite" konulu bir sunum yaptý. Alkan,
geliþmek isteyen ülkelerin öncelikle üniversitelerini geliþtirdiklerini ifade etti.
Bugün ABD'nin teknolojik anlamda
geldiði noktanýn göz ardý edilemeyeceðine iþaret eden
Rektör Alkan, "Teknoloji baðýmlýlýðý keyif verdiði kadar
tehlikeli de bir durumdur. Eðer teknolojiyi siz üretiyorsanýz ve baþka bir kimseye baðýmlýlýðýnýz yoksa hiç bir
tehlike yoktur" diye konuþtu.
ABD'de yýllar önce kurulan
silikon vadisinden örnekler
vererek konuþmasýna devam
eden Alkan, tarihte en eski
üniversite olarak gösterilen
üniversitelerden daha eski
olarak
Selçuklularda
medreselerin bulunduðunu,
medreselerin zamanýn üniversitesi konumunda olduðunu
aktardý.
"Þu anda bilgiden daha
kýymetli bir þey yok" diyen
Rektör Alkan, "Geliþen ve yenilenen Türkiye diyorsak,
artýk toplumla bütünleþen yöneticiler olmak zorundayýz.
Hýzla geliþen dünyada, üniversiteler ana iþlevi olan bilim
yuvalarý haline dönmelidir. Artýk ikna odalarýyla görev
yapmanýn modasý geçmiþtir" sözleriyle, bugünün üniversite yapýsýnýn toplumla kucaklaþan ve bilim üreten yerler
olmasý gerektiðinin altýný çizdi. Haber Servisi
Vali Kara'dan Þeker'e ziyaret
Vali Ahmet
Kara ve Belediye
Baþkan
Yardýmcýsý Zeki
Gül, Mimar
Sinan Mahalle
Muhtarý Fevzi
Þeker'i ziyaret ederek, bir
süre sohbet etti.
Vali Ahmet Kara'ya
ziyaretinden dolayý
teþekkür eden Fevzi Þeker,
çalýþmalarý hakkýnda bilgi
verdi. Haber Servisi
Ufuk Akademi Derneði
Olaðanüstü Genel Kurul Duyurusu
Derneðimizin olaðanüstü genel kurul toplantýsý
20 Nisan 2015 tarihinde saat 21:00’da dernek
merkezinde yapýlacaktýr.Yeterli çoðunluk saðlanamaz ise 27 Nisan 2015 tarihinde ayný yer ve saatte
yapýlacaktýr.Gündem maddeleri aþaðýdaki gibidir.
Ufuk Akademi Derneði
Yönetim Kurulu
Toplantý Gündem Maddeleri
1-Açýlýþ ve yoklama
2-Divan heyeti terkili
3-Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý
4-2013 ve 2014 dönemleri kesin hesap
raporlarýnýn okunmasý ve müzakeresi
5-Yönetim Kurulu raporunun okunmasý
müzakeresi ve ibrasý
7-Denetim Kurulu raporunun okunmasý
müzakeresi ve ibrasý
8-Derneðin feshedilmesinin görüþülmesi
genel kurul tarafýndan karara baðlanmasý
8-Dilek ve temenniler
9-Kapanýþ
"Çanakkale Bir Hilal Uðruna"
programý Çorum'a geliyor
Gençlik ve Spor Bakanlýðý Çanakkale
Zaferinin 100. yýlý dolayýsýyla, gençlere
Çanakkale ruhunu bir nebze olsun hissettirmek, bir olma, birlik olma duygusunu
yeniden yaþatabilmek amacýyla 51 ilde program düzenliyor.
Çanakkale Savaþý'nýn ruhunu anlatmak ve
unutturmamak amacýyla düzenlenen ve
birçok ilde yoðun katýlýmla gerçekleþtirilen
program, 6 Nisan Pazartesi günü Çorum'da
olacak.
Çorum
Mahmut
Atalay
Gençlik
Merkezinin koordinesinde gerçekleþecek
program, Atatürk Spor Salonunda saat
17.30'da baþlayacak.Ünlü televizyon programcýsý ve þair Serdar Tuncer'in katýlýmýyla,
sanatçý
Cihan
Yýldýz'ýn
o
günün
Mehmetçiklerine ve geride onlarý bekleyen
ailelerine moral veren türkülerle eþlik edeceði
programda ayrýca þiirler, savaþ esnasýnda ve
gerisinde objektiflere yansýyanlardan derlenen fotoðraf sergisi ve Çanakkale Savaþýnda
kullanýlan savaþ malzemelerinden örnekler
bulununan müzelik eserler sergilenecek.
9
Þubat'ta
Kütahya'da
baþlayan
"Çanakkale Bir Hilal Uðruna" programý 51 ili
kapsayan bir turne ile 29 Mayýs'ta Konya'da
son bulacak. Özellikle genç nesillere
Çanakkale'nin manevi atmosferini aktaran
programlarda Serdar Tuncer, Esat Kabaklý,
Cihan Yýldýz, Talha Uðurluel, Dursun Ali
Erzincanlý ve Ýbrahim Sadri gibi ünlü isimler
gençlerle buluþuyor.
6 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.30 da
Atatürk Kapalý Spor Salonunda yapýlacak
programa tüm Çorum halký davet edildi.
Hayrettin Karaman
ÝHL öðretmenleriyle
buluþacak
Hemþehrimiz Prof. Dr.
Hayrettin Karaman Çorum
Anadolu
Ýmam
Hatip
Lisesinde
öðretmenlerle
söyleþi gerçekleþtirecek.
Yarýn saat 14.00'da yapýlacak olan "Ýmam Hatiplerde
Ýkmal Seferberliði" isimli
söyleþi
Çorum Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi Konferans salonunda yapýlacak.
TEK
YILDIZ
Üye Olmayan Giremez
Trabzon Gazeteciler
Cemiyeti'nde oturan birkaç
gazeteci, yakýndaki bir çay
ocaðýndan çay söyler.
Aradan epey bir zaman
geçmesine raðmen çaylar
gelmez.Gazeteciler merakla
beklerken, bir genç çaylarla
2
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
içeri girer. Gazetecilerin,
çaylarýn niye geç geldiðini
sormasý üzerine çaycý;
'-Abi, giriþte, 'üye
olmayanlar giremez' diye
yazýyordu. Ben de içeri
gireyim mi, girmeyim mi
düþündüm. Onun için
geciktim der.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
YAÞAM
8
Erken saatlerde yapýlan
Spor kalbe zarar veriyor
Spor sýrasýndaki ani ölümlerin
yüzde 7’si profesyonel sporcularda,
yüzde 62’si de lise öðrencilerinde
görülüyor. Ölen sporcularýn yüzde
90’ý erkek. Dr. Mahmut Akyýldýz'a
göre sabah saatlerinde yapýlan aðýr
sporlar ani kalp durmasý açýsýndan
daha riskli. Sabahlarý özellikle saat
10.00’dan önce aðýr sporlardan uzak
durulmasý gerekiyor. Ayrýca 35 yaþ
sonrasý aðýr spor yerine, temposu
orta ve düþük düzeyde egzersiz
yapýlmasý daha güvenli.
Doðuþtan kalp problemi olabilir
Op Dr. Mahmut Akyýldýz, sporun
da ölümleri tetikleyen unsurlardan
biri olduðunu vurgalayarak hayatýmýzda saðlýklý yaþam için en
önemli aktörüyken, ani ölümü
tetikleyen bir suçlu da olabileceðine
iþaret ediyor ve þu uyarýyý yapýyor:
Sporcunun tansiyonu, kalp ritmi,
nabzý, þeker hastalýðý, kolesterol
deðerleri önemli. Ýster çocuk isterse
de ileri yaþlarda olsun muhakkak
kalp muayenesi yaptýrýp doðuþtan bir
hastalýk olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý þart.
Daha önce ölümcül hastalýðý
olmayan birinde aniden ortaya çýkan
ve þikayetlerin baþlamasýndan sonraki bir saat içerisinde oluþan ölüme,
ani ölüm deniliyor.
Her yýl bu nedenle ölenlerin oraný
kadýnlarda yüzde 4.6, erkeklerde ise
yüzde 4 artýyor.
Kalp krizlerinin sabah saat 4-10
arasýnda
en
yüksek
seviyede
olduðunu, gün içinde de bu oranýn
giderek azaldýðýný gösteren birçok
çalýþma mevcut. Ani ölümün erkeklerde görülme oraný, kadýnlara göre 4
kat fazla.
Türkiye’de ani ölümlerin yüzde
80’inin kalp hastalýklarý kaynaklý
olduðunu söyleyen uzmanlar, riskin
Pazartesi günleri sabah saatlerinde
ve kýþ aylarýnda yüksek olduðunu
açýklýyor.
Türkiye'de yýlda yaklaþýk 60 bin
kiþi ani kalp ölümlerinin kurbaný
oluyor. Ani kalp durmalarýnýn sebep
olduðu ölümler, en çok pazartesi
günleri, sabah saatleri ve kýþ aylarýnda görülüyor.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný
Akyýldýz, riskin 0-6 aylýk bebeklerle
45-65 yaþ arasý eriþkinlerde daha
yüksek olduðunu söylüyor ve þu bilgileri veriyor: Ani ölümlerin yüzde
80’inin sebebi çeþitli kalp ve damar
hastalýklarý. Stres, ani ölüm riskini
yüzde 40 artýrýyor. Araþtýrmalar, stres
yükünün fazla olduðu bazý melsek
gruplarýnda (bankacýlar, borsacýlar,
gazeteciler, politikacýlar, doktorlar),
ani ölüm olasýlýðýnýn daha yüksek
olduðunu doðruluyor.
Ani ölüm depresyonlularda da sýk
görülüyor. Çok sýk öfke nöbeti
yaþayanlar, her þeye sinirlenip kýzanlar, öfke ve gerginliklerinden kolay
kolay kurtulamayanlar daha fazla
risk taþýyor.
Koltuk altý ameliyatlarý daha
avantajlý
Koltuk altýndan girilerek yapýlan
ameliyatlarý uygun vakalarda artýk
rutin olarak uyguladýklarýný belirten
Akyýldýz özellikle ileri yaþta ve risk
düzeyi yüksek hastalarda olumlu
sonuçlar vermesi nedeniyle gittikçe
yaygýnlaþacaðýný söyleyerek þöyle
konuþtu:
Genç hastalar için estetik, insizyonun görülmemesi ön planda; yaþlý
hastalar için özellikle kemik erimesi
olan hastalarda sternumun (iman
tahtasý kemiðinin) operasyon sonrasý
oynamamasý, infeksiyon riskinin
daha az olmasý, daha erken
hareketlenme ve sýrtüstü yatma
zorunluluðunun olmamasýný çok
büyük avantajlarý olarak sayýlabilir
19:55
Sinema
Madagaskar 2
Alex, Marty, Melman, Gloria, Kral Julien,
Maurice, penguenler ve þempanzeler,
kendilerini devasa ada Madagaskar sahillerine çýkmýþ bulurlar. New Yorklu kahramanlarýmýz bu engeli aþmak için iþleyeceðini
düþündükleri bir plan geliþtirmiþlerdir. Yere
çakýlmýþ eski bir uçaðý ele alan penguenler,
bu uçaðý adeta askeri bir doðrulukta tamir
ederler. Uçaða bindiklerinde Afrika'nýn
uçsuz bucaksýz düzlüklerini dolaþýp, her yeri
görecek kadar uzun süre havada kalmayý
baþaramazlar.
20:00
Dizi
Beyaz Yalan
Kendisini bir anda Alara'nýn hayatý içinde bulan
Melek, her an yakalanma tehdidi ile karþý
karþýyadýr. Diðer taraftan, dönmek istediði kendi
hayatýnda da iþler hiç de yolunda gitmemektedir.
Bir tercih yapmak zorunda kalmýþtýr. Ya ortadan
kaybolduðunu düþündüðü Alara'nýn yerine geçecek ya da Melek'e yazýlan kadere razý gelecektir.
Ýki hayat arasýnda gidip gelen Melek'in imdadýna
yetiþen kahraman ise yine Demir
olacaktýr.Oyuncular : Kutsi, Deniz Baysal, Ebru
Aykaç, Ege Aydan, Onur Dikmen
Yönetmen : Filiz Gülmez Pakman
19:00
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Yabancý Dizi
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
X-Men: Birinci Sýnýf
Amerikan Özel Kuvvetleri Delta Force'ta görev
yapan bir grup üstün yetenekli, güvenilir ve cesur
askerin hayatý... Gizli görevleri yerine getirmek
için hayatlarýný tehlikeye atan ekip üyelerine en
büyük desteði aileleri veriyor.
Oyuncular : Dennis Hysbert, Scott Faley, Regina
Taylor, Audrey Marie Anderson
Yönetmen : Steven Depaul, Bill N. Norton, James
Whitmore Jr., Vahan Moosekian
DÜÐÜN YAHNÝSÝ
Arif Erdem
Küçük yaþta futbola ilgi duyan
Arif, amatör olarak futbola
baþladýðý Zeytin burnuspor'da kýsa
sürede profesyönelliðe yükselerek
1991 yýlýnda Galatasaray'a transfer
oldu. Galatasaray'a geldiðinde 19
yaþýnda olan Arif, Karl Heinz
Feldkamp
yönetimindeki
gençleþtirilmiþ takýmýn içinde kýsa
sürede kendine yer buldu.
Galatasaray'ýn 1993-94 sezonunda o zamanlar yeni bir uygulama
olan
Þampiyonlar
Ligi'nde
elemelerinde
karþýlaþtýklarý
Ýngiltere'de oynanan Manchester
United maçýnda gösterdiði performans ve attýðý gol ile takýmýnýn
Þampiyonlar Ligi'ne katýlan ilk
Türk takýmý olmasýnda önemli rol
oynadý ve Avrupa'da gelecek yýllara damga vuracak futbolcular
arasýnda gösterildi.
1993 yýlýnda Karl Heinz
Feldkamp
yönetimindeki
Galatasaray ile katýldýklarý bütün
kupalarý alarak rekor kýrmýþ oldular.1996 yýlýnda Fatih Terim'in
Galatasaray'ýn teknik direktörü
olmasý ile yeni oluþturulan sistemde kilit isimlerden biri oldu.
Arka arkaya elde edilen þampiyonluklar ve Avrupa baþarýlarý
sonunda 2000 yýlýnda UEFA
Kupasý'ný kazanan takýmýn içinde
yer aldý.UEFA Kupasý zaferi ile
Avrupa'dan gelen teklifler neticesinde milli takýmdan arkadaþý
Tayfun Korkut ile birlikte
Ýspanya'nýn Real Sociedad takýmýna transfer oldu. Burada gerek
yaþam tarzý, gerekse dil problemi
yaþamasýndan ötürü yarým sezon
oynadýðý
Real
Sociedad'tan
ayrýlarak eski takýmý Galatasaray'a
dönüþ
yaptý.Dönüþ
yaptýðý
Galatasaray formasý ile 2001-2002
sezonu gol krallýðýný attýðý 21 golle
birlikte Ýlhan Mansýz ile paylaþtý.
Malzemeler
8 Parça Kemikli
Kuzu Eti
5 Adet Kuru Soðan
1 Çay Kaþýðý Tarçýn
2 Adet Karanfil
2 Çay Kaþýðý Tuz
2 Çorba Kaþýðý Margarin
Bir Miktar Yoðurt
Yeterince Su
Yemeðin Tarifi
Ön hazýrlýk olarak kuzu
etini iyice yýkadýktan sonra
bir tencereye koyalým.Bol su
ile iyice piþirelim. Piþerken
üzerinde biriken köpüðü bir
kaþýkla almayý ihmal
etmeyelim.Eti kevgirden
geçirip suyunu
süzelim.Etleri kemiklerinden ayýralým.
Temizlediðimiz etleri yoðurda bulayýp yada arzuya göre
sade olarak yaðda kýzartarak
bir tencereye alalým.Etleri
kýzarttýðýmýz yaðda halka
halka doðradýðýmýz soðanlarý pembeleþtirelim.
Tarçýn,karanfil ve tuzunu da
ilave ederek kavuralým.
Kavurduðumuz malzemeyi tencereye aldýðýmýz
etlerin üzerine yaðý ile birlikte ilave edelim.20 dk
kapaðý kapalý olarak
piþirdikten sonra servis
yapalým.
Bedenler, aðýzlarý kapalý testilere benzerler.
Her testide ne var? Sen ona bak.
Hz.Mevlana
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
18:40 Suç Krallarý
19:00 Ekip
20:00 3:10 Yuma Treni
22:30 Deli Ýþi
08:00 Yasemince
Yerli Dizi
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
Yerli Dizi
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
19:00 Hz.Yusuf
21:00 Abdu
23:00 Gündüz Gece
04:30 Dila Haným
Yerli Dizi
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Beyaz Yalan
23:15 Altýn Þans
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Güllerin Savaþý
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Madagaskar
2 : Afrika’Dan Kaçýþ
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.20 Tv Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Sungurlar
23:00 Kamp Saati
23:45 Ayna
TEK
YILDIZ
2
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
9
"Toplumun geliþmesinde STK'lar
çok önemli bir role sahip"
Derman Kültür ve Eðitim Derneði'nde "Üniversitelerin Geliþiminde STK'larýn Rolü" konulu konferans
verildi. Konferansa konuþmacý olarak Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan katýldý.
Güzel bir vesile ile bir arada olmaktan duyduðu mutluluðu ifade ederek sözlerine baþlayan Rektör Prof. Dr.
Alkan, toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip
olan STK'larýn öneminin bilinciyle Üniversitemizin
STK'larla iç içe olarak toplum yararýna iþler yapma
gayretinde olduðunu ifade etti.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn YÖK toplantýsýndaki
konuþmalarýndan
hareketle;
toplumla iç içe olan, toplumun dertlerini bilen, toplumun dertleri ile
hem hal olan insanlarýn yönetici
olmasý ile baþlayan bu olumlu
süreçle birlikte üniversitelerin de
"Bilim toplum içindir" anlayýþý ile
gerçek misyonlarýna büründüðüne
dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan,
üniversitenin de bu bilinçle,
günümüz çaðýnýn gereksinimleri
doðrultusunda tüm paydaþlarý ile
yakýn bir diyalog ve iþbirliði
içerisinde katma deðeri yüksek çalýþmalar yapma
gayretinde olduðunu ifade etti.
Konferans hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamaya
göre araþtýrma yoluyla bilgi üreten ve ürettiði bu bilgiyi
eðitim yoluyla yeni nesillere aktaran üniversitelerin;
toplum, devlet ve iþ dünyasýyla da farklý iliþkiler kurarak
toplumun ihtiyaçlarýna uygun hizmetler sunmasýnýn önemine dikkat çekerek sözlerine devam eden Rektör Prof.
Dr. Alkan, yakýn tarihe kadar topluma ve toplumsal
sorunlara uzak durarak uzun yýllar bilimle, araþtýrmayla,
eðitimle deðil; kamusal alanla, kavgayla, kamplaþmayla,
yasaklarla anýlan üniversitelere, "Yeni Türkiye"de çok
önemli görevler verildiðini belirterek üniversitelerin
siyasetçisiyle, bürokratýyla, özel sektörüyle, STK'sýyla,
ilgili tüm taraflarýyla omuz omuza vererek çalýþmalarý
istenmekte olduðunu kaydetti.
Dünyada ekonomik ve bilimsel bir yarýþ olduðuna
dikkat çekerek "Bizlerde ekonomik olarak güçlü olmak
istiyorsak içinde katma deðeri yüksek olan, bilimsel
deðeri yüksek olan, teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Memleketimizin yararýna iþler yapmak zorunda olan bizler, mazeret üretmeksizin eðitim öðretim faaliyetlerimiz beraberinde çaðýn
gerektirdiði teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ederek
dünyayý iyi yorumlamalýyýz" dedi.
Üniversite sektör iþ birliðinin önemine vurgu yaparak
yaklaþýk 200 yýl öncesinde üniversite sanayi iþbirliðini
baþlatmýþ olan ABD'nin aradan geçen süre içerisinde
teknolojide, bilimde ve pek çok konuda ciddi mesafeler
kat ettiðini açýklan Rektör Prof. Dr. Alkan, bu baþarýlarýn
tesadüf olmadýðýna dikkat çekerek "Týpký Osmanlý
Ýmparatorluðu'nda olduðu gibi bilim dili dünyanýn dili
oluyor" diye belirtti.
"Bizler de gençlerimizi iyi motive ederek ne yapmalarý
konusunda bilinçlendirmeli, gençlerimizi doðru hedeflere
yönelterek enerjimizi doðru iþlerde harcamalýyýz" diyen
Rektör Prof. Dr. Alkan, 1980'lerden bu güne tüm dünyada ivme kazanarak toplumsal barýþýn saðlanmasýnda
önemli yer edinen STK'lara bu alanda da büyük görevler
düþtüðünü ifade etti.
STK'larýn temel hedeflerinin toplumsal sorunlara
çözüm bularak toplumun geliþmesine ve kalkýnmasýna
katký saðlamak olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr.
Alkan, bu kadar önemli bir misyona sahip olan STK'larýn
üniversitelerle ortak proje yapmasýnýn önemine deðinerek
STK'larýn üniversitelerin en önemli paydaþlarýndan biri olduðunun altýný çizidi.
"Türkiye'nin yegâne kalkýnma kapasitesinin insan olduðu bilinciyle bulunduðu coðrafyaya en üst faydayý saðlamak
için üzerine düþen görevi en iyi þekilde
yerine getirme gayretinde olan üniversite,
tüm kurumlarýmýzla iþ birliði içerisinde
öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile
çalýþmalarýný sürdürmektedir" diyen
Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve geldikleri
günden bu güne kadar tüm paydaþlarla
koordineli bir þekilde çalýþan üniversitenin
birlikte yapýlan çalýþmalar sonucunda
baþarýlý sonuçlar aldýðýný ve almaya devam
edeceðine inandýðýný ifade ederek geliþim
sürecine katký saðlayan herkese teþekkür etti.
Derman Kültür ve Eðitim Derneði Baþkaný Mustafa
Öztemiz de günümüz dünyasýnda toplum yapýsýnýn en
önemli unsurlarýndan biri haline gelen STK'lar ile iþ birliði
içerisindeki çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan
teþekkür ederek toplumun her kesiminden katýlýmcýlarý
olan Derman Kültür ve Eðitim Derneði'nin 2009 yýlý itibari
ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdýþýnda toplumun hayrýna
olan her platformda hem fikir hem de hizmet üretmek
suretiyle çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade etti.
Derman Kültür ve Eðitim Derneði'nde gerçekleþtirilen
program, soru cevap kýsmý ile tamamlandý.
DÜNYA TÜRKLÜÐÜNÜN ÝÞARET TAÞLARI:
MERHUM BAÞBUÐ TÜRKEÞ, MUHSÝN
YAZICIOÐLU VE ELÇÝBEY
Prof. Dr. Ýrfan ÇAÐLAR Çorum
Türk Ocaðý Baþkaný
Ýþaret taþý kavramý çok önemli ve
stratejik boyutu olan bir kavramdýr.
Yön tayin edici ya da yol gösterici anlamýna gelir. Ayný zamanda bu kavram, lider ve liderliðin tanýmlanmasý
ve anlaþýlmasý açýsýndan da önemlidir. Türk dünyasýnda manevi iklimi
oluþturan ve bu yüzden manevi anlamda iþaret taþý misyonunu üstlenen; Hoca Ahmet Yesevi, Þah-ý Nakþibendi Hazretleri ve Hacý Bektaþ Veli Türk Dünyasýnýn manevi gönül iklimini nakýþ nakýþ dokumak sureti ile
Türk-Ýslam coðrafyasýna bir kimlik
kazandýrdýlar. Merhum Baþbuð Türkeþ, Elçibey ve Muhsin Yazýcýoðlu da
aksiyon anlamýnda ve Büyük Türk
Dünyasý resminin oluþumunu saðlamak adýna yaklaþýk ayný fonksiyonlarý icra ettiler. Bu büyük liderler, kanaat önderleri ve dava adamlarý, kendilerini büyük Türk Dünyasýnýn inþasýna adayarak, izleyenler için rol model
oldular. Bu yüzden býrakýp gittikleri
boþluk hala doldurulabilmiþ deðil.
Daha uzun sürede doldurulacak gibi
görünmüyor. Çünkü lider kolay olunmuyor. Lider olmanýn büyük bedelleri var ve bu bedellerin bir þekilde
ödenmesi gerekiyor. Örneðin; Rahmetli Baþbuð 1946'da tabutluklarda,
1960'da Hindistan da sürgünde ve 12
Eylül 1980'de de uzun süre ceza evinde tutuklu kalarak, Türk Milliyetçiliðinin lideri olmasýnýn bedelini insaf-
sýz bir þekilde ödemek zorunda býrakýldý. Yine Rahmetli Elçibey; Azerbaycan'ý Türkiye ile dost ve kardeþ
yapmanýn, Büyük Türk Dünyasýný
keþfetmenin bedelini darbe süreci ile
alaþaðý edilerek ve öz vatanýnda parya muamelesi görerek ödedi. Merhum Yazýcýoðlu'da Turan gibi bir kutlu ülküye baðlanmanýn karþýlýðýný C5'lerde iþkenceye tabi tutularak ve ülkesinin daðlarýnda dondurularak ve
ölüme terk edilerek aldý.
Beyinlerini Turan Kýtasý büyüklüðünde bir dava için feda etmiþ alperenlere saygý duymamak mümkün
deðildir. Büyük resmi gören ve bunun
gereðine göre hareket eden Türkmen
Kocasý Türkeþ, bu saygýyý fazlasýyla
hak edenlerden biridir. O; Kerküklümün gönlünde umut, Çeçenya'nýn
yüreðinde coþku ve Doðu Türkistanlýmýn maþer_i vicdanýnda sýðýnýlacak
bir limandý. Rahmetli Kafkas Kartalý
Dudayev'in çok yakýn dostu ve Çeçen
cihadýnýn motivasyon gücüydü.
Merhum Baþbuð ayný zamanda,
Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk
Devlet geleneðinin güven iklimini de
temsil etmekteydi. Bu yüzden zaman
zaman uluslararasý sorunlarýn çözümünün alt yapýsýný oluþturmakla görevlendiriliyordu. Bu görevlendirmeler onun, uluslararasý platformlarda
da aðýrlýðýný ve belirleyiciliðini net bir
þekilde ortaya koymaktaydý. Türkeþ
beyin karizmasý, dost ve düþman cenahlarda yaklaþýk benzer etkileri
oluþturarak, onun dünya çapýnda kabulünü alanýný geniþletiyordu.
Geldiðimiz noktada ve içinde yaþadýðýmýz konjonktürde onu þimdi
daha iyi anlýyor ve özlüyoruz. Bu ülke
zaman kaybetmeden yeni liderleri ve
güçlü dava adamlarýný vizyona sokmalýdýr. Bu ihtiyaç milli bir gerekliliktir. Karizmatik özellikleri ile bize ilham verecek ve demoralize olan toplumu rahatlatacak liderlerin sayýsýnýn
artmasý gerekiyor. Türk Milliyetçiliðinin giderek ivme kazandýðý günümüzde Merhum Baþbuðun hayatýný,
fikirlerini ve zýmni mesajlarýný bir kez
daha yeniden okumamýz gerekiyor.
Bunu yaptýðýmýz taktirde, Merhum
Baþbuðun büyüklüðünü daha iyi anlama þansýný elde edebiliriz. Bize düþen bir baþka önemli görev de, O'nun
mesajlarýný dünya gerçekliði çerçevesinde yeniden ele almak ve küresel
dünyanýn platformuna taþýmaktýr. Bu
misyon, Türk Milliyetçiliðinin önemli
bir sosyal sorumluluðu olarak kabul
edilebilir.
18. ölüm yýldönümünü andýðýmýz
Merhum Baþbuð Alpaslan Türkeþ'i, 6.
Ölüm yýldönümünü andýðýmýz Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nu rahmet,
minnet ve özlemle anýyoruz. Rabbim
rahmetini esirgemesin ve mekanlarý
cennet olsun. Bu vesile ile Merhum
Baþbuð'un yakýn dava arkadaþlarý
olan merhum Elçibey'e, ÇeharDudayev'e ve Rauf Denktaþ'a da rahmet
diliyorum.
Büyük Türk-Ýslam Medeniyeti
Projesinin yeniden inþasý ve reel pratiðe dönüþtürülmesi konusunda, bütün Türk Milliyetçilerine büyük görev
düþtüðünün altýný çizmek istiyorum.Daha güçlü ve daha büyük Türkiye dileði ile Çorum Halkýna sevgi ve
saygýlarýmý sunuyorum.
Barodan "Avukatlar Günü" etkinliði
Çorum Barosu "Avukatlar Günü"
nedeniyle Adliye Sarayý önünde etkinlik
düzenledi.
Programda ilk olarak Atatürk büstüne
çelenk koyan Baro Baþkaný Altan Akpýnar,
daha sonra yaptýðý konuþmada, "Hukukun
üstünlüðü ve hukuk devleti ilkesi hepimizin
çok iyi bildiði gibi demokrasinin en önemli
unsurlarýndan biridir. Bu
deðerler devletin birey ve
topluma lütfu deðil, uzun
tarihsel bir mücadele ve
birikimin ürünüdür.
Hukuk
devletinin
olmazsa olmazý baðýmsýz
yargýdýr. Kuþkusuz baðýmsýz
ve adil bir yargýnýn varlýðý
ise onun üç kurucu unsurundan biri olan savunmanýn güçlü ve etkin
olmasýna baðlýdýr" dedi.
"Barolar hem avukatlarýn mesleki sorunlarýný
çözmek, hem de hukukun üstünlüðünü
saðlamakla görevlidir" diyen Akpýnar, "Bu iki
görev bir anlamda ikiz kardeþ gibidir.
Hukukun üstünlüðünü tanýmayan antidemokratik rejimler savunma mesleði ve
örgütleri ile sürekli çatýþma içine girerler.
Ýnsan haklarý ihlalleri, savunma hakký ihlalleri
ile hep el ele yürümüþtür.
Tüm sivil toplum örgütlerini kontrol etme
heves ve eðilimi totaliter rejimlerin tipik özelliðidir. Totaliter iktidarlar kendi emir-komutasý altýnda çalýþan bir sivil toplum yaratmak
için, sendikalara, meslek örgütlerine, bütün
örgütlü kesimlere hakim olmaya çalýþýrlar. Bu
baðlamda Türkiye de siyasi iktidarlarýn en
fazla zorluk çektiði kesim barolardýr.
Tüm
mücadelemize
karþýn
demokrasimizin eksiklerini giderip gerçek
hukuk devletine ulaþamadýðýmýz için baðýmsýz ve tarafsýz yargýyý ne yazýk ki oluþturamadýk. Savunma makamý da baðýmsýz ve
tarafsýz yargý erki içinde etkin, kurumsal ve
saygýn yerini alamadý. Türkiye de artýk yargýya
güvenin dibe vurduðu noktadayýz. Ancak tam
tersi barolara duyulan güven tavan yapmýþtýr.
Toplumun barolardan büyük beklentileri
vardýr. Bu bilinçle demokrasi ve hukukun
üstünlüðü mücadelemiz devam edecektir.
Avukatlar, barolar ve Türkiye Barolar
Birliði olarak uzun yýllardýr bütün bu ideallere
ulaþmak için mücadele ediyoruz. Her 5 Nisan
Avukatlar Günü'nde de bunlarý haykýrýyoruz.
Ancak gördük ki ne yapsak derdimizi
baþta siyasi partiler olmak üzere,
toplumun bazý kesimlerine anlatamýyoruz. Onun için artýk sorunlarýmýzý ve
çözümlerini sokak ve meydanlarda anlatacaðýz. Bu konuda 5 Nisan Pazar günü
Bursa' da baþlayarak 11 Nisan da Ýzmir'
de bitecek olan "Türkiye adaletini arýyor"
etkinliklerine Çorum Barosu olarak
katýlacaðýz. Þehit Cumhuriyet Savcýmýz
Mehmet Selim Kiraz la ilgili daha önce
açýklama yapmýþtýk. Bu vesileyle hain
saldýrýyý tekrar kýnýyoruz. Acýlý ailesine, yargý
camiasýna ve tüm ulusumuza baþ saðlýðý diliyor ve terörü lanetliyoruz. Savcýmýz nur içinde
yatsýn, aydýnlýklar içinde yatsýn. Bu vahim
olaydan sonra Avukatlar, hakimler, savcýlar ve
adliye personelinin sürekli giriþ çýkýþ yaptýðý
adliyelerde güvenlik zaafýný yaratan avukatlarmýþ gibi bir algý oluþturuluyor. Çaðlayan
Adliye sinde görevini
yapmak
için
gelen
Avukatlarýn üstü aranmýþ, aranma sýrasýnda
avukatlar kuyrukta beklemiþtir. Buna tepki
gösteren avukatlar darp
edilmiþtir.
Avukatýn
mesleðini
yapmasý
engellenmiþtir.
Çaðlayan Adliyesinde
Avukatlara
yapýlan
uygulamayý, bizce uygulama deðil zulmü kýnýyoruz. Avukatlar olarak xray cihazýndan da geçeriz. Ancak hakim, savcý
ve adliye personelleri de geçmelidir. Her
adliyede, baþsavcýnýn, adalet komisyonu
baþkaný ve baro baþkanýnýn oturup en akýlcý
tedbirleri o adliyenin yapýsýna göre birlikte
geliþtirmeleri gerekiyor. Savcýlarýn, alýnacak
tedbirleri avukatlara teblið etmek yerine
çözümü birlikte aramak ve bulmak için
avukatlarla masaya oturmalarýný bekliyoruz.
Yargý camiasýnýn bu tür olaylarla bezdirilemeyeceðinin bilinmesini istiyoruz. Türkiye'de
adalet er geç yerini bulacaktýr. Hakimi,
savcýsý, avukatý ne bedel ödeyecekse, ödemeye hazýr olarak, adaleti ve hukuku hakim
kýlacaktýr.
Hiç kimse yargýnýn üç kurucu unsurundan
herhangi birini suçlayan, özellikle
Barolarý ve Avukatlarý töhmet altýna sokan
beyanlarda bulunmaya heves etmemelidir.
Mesleðimiz dimdik ayaktadýr. Hukuku da
ayakta tutmaya azimliyiz. Adalet için, avukatlar gereklidir, savcýlar gereklidir, yargýçlar
gereklidir. Kim olursa olsun, mesleðimizi ve
yargýyý itibarsýzlaþtýracak davranýþlardan,
söylemlerden kaçýnmalýdýr. Onlarý buradan
ikaz ediyoruz.
Son olarak; umudumuzu kaybetmeyeceðimizi, hukuk mücadelesine devam edeceðimizi belirterek, güzel günlerin yakýn
olduðu inancýyla tüm meslektaþlarýmýn
Avukatlar Günü'nü kutluyorum" dedi.
Bahadýr YÜCEL
"Gazaltý ve Ark Kayanakçýsý"
kurslarý açýlacak
ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý, Çorum
Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi Müdürlüðü, Piramit
Kazan ve Cazgýr Ýnþ. Isý. Sist.
Tic. San. A.þ. iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Gazaltý
Kaynakçýsý ve Ark Kayanakçýsý" kurslarý açýlacak. Kurslara 12 kiþi olmak üzere toplam
24 kiþilik alýnacak.Kurslar
hem teorik hem uygulamalý
yapýlacak ve kurs sonunda
ismi geçen firmalarda "Ýþbaþý
Eðitimi" yaptýrýlacak.Kurs süresince kursiyerlere günlük
25 TL cep harçlýðý ödenecek
ve Genel Saðlýk Sigortasý
kapsamýnda; Saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta
primleri karþýlanacak.
Baþarýlý olan kursiyerlere
kurs sonunda en az kurs sü-
resi kadar iþbaþý eðitimi yaptýrýlacak ve Piramit Kazan ve
Cazgýr Ýnþ. Isý. Sist. Tic. San.
A.þ.'de istihdamý saðlanacak.
13.04.2015 tarihinde baþlayacak olan eðitimler Çorum
Endüstri Meslek Lisesinde
gerçekleþtirilecek.
Kurslara katýlým þartlarý
ise þunlar:"ÝÞKUR'a kayýtlý
iþsiz olmak, 18 yaþýndan gün
almýþ, tercihen askerlik yapmýþ bay olmak, En az ilkokul
mezunu olmak, Öðrenci olmamak, (Açýk öðretimde
okuyanlar baþvurabilir)
Baþvuru tarihi itibarýyla
ÝÞKUR'un Kurs,TYP, Ýþbaþý
Eðitimi ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak,
Emekli veya aktif sigortalý olmamak."Kurslara katýlmak
isteyen ve durumu þartlara
uyan
müracaatçýlarýn,
09.04.2015-Perþembe günü-
ne kadar www.umem.org.tr
veya www.becerion.org.tr
internet
adresindeki
"Kurs Listesi ve Baþvuru"
kýsmýndan Çorum ilini seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve
Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor.
Baþvuru yapanlar arasýnda, 10.04.2015 Cuma günü
saat 10.00'da Çorum Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdürlüðünde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek.
TEK
YILDIZ
2
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
"Savcý Kiraz'a yapýlan saldýrý ülke bütünlüðüne yapýlmýþtýr"
MHP Milletvekili aday adayý
Muhsin Kocasaraç, önceki gün
DHKP-C'li iki terörist tarafýndan rehin alýnan ardýndan da þehit edilen
Savcý Mehmet Selim Kiraz'a yapýlan
canice saldýrýyý kýnadý.
Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada Savcý Kiraz'a yapýlan saldýrýnýn ülke bütünlüðüne yapýldýðýný ifade eden Kocasaraç, "Bu saldýrý cumhuriyet ilkelerine ve ülke bütünlüðüne yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Bu saldýrý
Türk milletine yapýlmýþ bir saldýrýdýr.
Acýmýz büyüktür. Yüreðimize ateþ
düþmüþtür. Adalet camiamýzýn, deðerli savcýmýzýn ailesinin ve Türk milletinin baþý sað olsun. Ýnþallah bu acý
ve vahþice saldýrýlar artýk son bulur"
diye konuþtu.
Terörün soðuk yüzünü bir kez daha gösterdiðini ifade eden Muhsin
Kocasaraç þunlarý söyledi:
"Berkin Elvan soruþturmasýný yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý
Mehmet Selim Kiraz avukat cüppesiyle içeri giren bir grup DHKP-C militaný tarafýndan rehin alýnmýþtýr. Saatler süren görüþme ve diyalog arayýþlarý sonuç vermemiþ, öldürmeye
programlanmýþ teröristler geri adým
atmamýþlardýr. Gözü dönmüþ caniler
gerçek niyetlerini sonunda açýða vurarak savcýmýzý silahla aðýr þekilde yaralamýþlardýr. Bunun üzerine güven-
lik güçleri anýnda operasyon düzenlemiþler ve katilleri ölü ele geçirmiþlerdir. Ne var ki tedavi altýna alýnan savcýmýz kurtarýlamayarak þehit olmuþtur. Üzüntümüz çok büyüktür. Vahþice iþlenen bu cinayeti kýnýyorum."
Osmancýk turizmini masaya yatýrdýlar
Osmancýk ilçesinde "Turizm Deðerleri ve Turizm Mastýr Planý" kapsamýnda, Çorum ve Osmancýk'ýn turizm potansiyelinin tespit edilerek
daha iyi noktalara taþýmak amacýyla
toplantý yapýldý.Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü'nün baþkanlýk ettiði toplantýya Osmancýk Belediye
Baþkan Vekili Bülent Karagöz, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru,
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyeleri Prof.
Dr. Gülen Elmas Aslan, Doç. Dr. Habip Akdoðan, Ýl Müze Müdürü Önder
Ýpek, Osmancýk Ýlçe milli Eðitim Müdür Vekili Medet Sezgen, Þube Müdürü Adem Daðcý, Osmancýk Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü
Mustafa Iþýk, Osmiad Baþkaný Sakin
Bilge Osmancýk Kültür Turizm Derneði (OKTUD) Baþkaný Sakin Karakaþ, Osmancýk Fotoðrafçýlýk Kulübü
Derneði (Ofkad) Baþkaný Ýsmail Ka-
bakdere, Osmancýk Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýlarý Levent Dikkulak ve Halim Sarý katýldýlar. Toplantýda il ve ilçe genelinde kültürel ve
turistik açýdan deðer ifade eden alanlar, doðal güzellikler, somut olmayan
kültürel miras unsurlarýnýn tespit
edilmesi konularý konuþuldu. Osmancýk Kalesinin restorasyonunun
üç aþamada gerçekleþtirilerek turizme
kazandýrýlacaðý, Koyunbaba Köprüsünün restorasyon ve tanýtým iþlem-
leri ile birlikte taþýt trafiðine kapatýlmasý, Koyunbaba türbesinin tanýtýmýnýn yapýlarak yanýnda bulunan aþ evinin aslýna uygun düzenlenerek Koyunbaba müzesinin kurulmasý, Osmancýk yaylalarý Kunduz ormanlarýnýn doða turizmine kazandýrýlmasý,
çeltik tarlalarý, pirincin üretim hikayesi ve pirinçte ürün çeþitliliði,tescillenen tarihi çitlembik aðaçlarýnýn turizme kazandýrýlmasý konularý ele
alýndý. Hitit Üniversitesi ve Çorum Ýl
Kültür ve Turizm Müdürlüðü nün
birlikte hazýrladýðý "Çorum'un Turizm Deðerleri ve Turizm Mastýr Planý" çerçevesinde yapýlan toplantýnýn
Çorum merkez ile birlikte bütün ilçelerde yapýldýðýný ifade eden Prof. Dr.
Gülen Elmas Aslan toplantý ile ilgili
önemli notlar aldýðýný ve paydaþlarýn
taleplerini bir rapor halinde sunmalarý halinde proje kapsamýnda deðerlendirmeye alýnacaðýný ifade etti.
Hatti'den Sinop'a Foto Safari
Hatti Fotoðraf Topluluðu Çorum'un fotoðraf sanatý
kültürüne katký saðlamak ve çeþitli etkinlik ve geziler
düzenleyerek Çorum halkýna ve fotoðraf sanatý kültürüne
hizmet veriyor.
Hatti Fotoðraf Topluluðun Amasya - Kapadokya Ilgaz Kayak Merkezi/Kastamonu gezilerinin takibinde bu
seferki fotoðraf gezisi Sinop oldu. Hem þehrin tarihi
dokusunu görmek hem de Hatti Fotoðraf Topluluðu'nu
Sinoplulara tanýtmak amacýyla Mart ayýnýn son günlerinde 50 fotoðraf sevdalýsý ile Karadenizin þirin kendi
olan Sinop'a gittiler. Gezi boyunca Sinop ilinde Hamsilos,
Ýnce Burun, Sinop Cezaevi, Sinop Kalesi, Þehir Merkezi ve
Tatlýca(Erfelek) Takým Þelalelerinde fotoðraf çekimleri
yapan ekip þehrin tarihi ve kültürel dokusunu yakýndan
inceleme fýrsatý buldu. Hatti Fotoðraf topluluðu yöneticisi
Altan Özeskici bu tür etkinliklerle farklý kültürleri yakýndan görme þansý elde ettiklerini belirtti. Gezinin planlama
ve organizasyonunu yapan Hakan Nergisli, bu tür etkinliklerin tekrarlanacaðýný belirtti.
Haber Servisi
MHP'li kadýnlardan ONKO-SAV'a ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi
Çorum Kadýn Kollarý çalýþmalarýna devam ediyor.
MHP Kadýn Kollarý Baþkaný
Ülkü Kýr ve yönetim kurulu
üyeleri Onkoloji Hastalýklarý
ile
Savaþma
Derneði
(ONKO-SAV)'ý ziyaret etti.
Ziyarette ONKO-SAV
Baþkaný Olcay Ünal ile
görüþen heyet derneðin
çalýþmalarýnda
derneðe
destek vereceklerini belirtti.
Onkoloji Hastalýklarý ile
Savaþma Derneði, ONKOSAV Baþkaný Olcay Ünal,
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek MHP
Kadýn Kollarý'na çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Haber Servisi
KANSERDEN ÖNCE
DAVRANIN!
"1-7 Nisan
Kanser Haftasý"
Kanser, hücrelerin kontrolsüz olarak çoðalmasýdýr.
Buna sebep olan beslenmeyle ilgili faktörler arasýnda;
yanlýþ besin seçimi ve kötü
beslenme, aþýrý kilolu olmak
ve fiziksel aktivitede yetersizlik yer alýr. Kanser oluþumunda þimdilik genetik geçiþ
gibi bazý faktörler önlenememektedir. Bununla birlikte
kanser oluþumunda genetik
faktörlerden daha sýk "kanser oluþumuna katkýda bulunan çevresel ve bireysel faktörlerle mücadele ve bunlarýn
en aza indirilmesi" kanserle
savaþýn en önemli konusudur.
Sigara, radyasyon, egzoz
dumanlarý, ilaç maruziyetleri,
alkol, güneþ ve solaryum, asbest, arsenik, kadmiyum, cýva, benzen, virüsler, mantarlar ve toksinleri gibi kimyasal
ve biyolojik etmenler kanser
oluþumuna katkýda bulunabilecek önemli çevresel faktörlerdir. Bu faktörlerinde en
önemlisi kuþkusuz aktif ya da
pasif sigara içiciliðidir. Akciðer, gýrtlak, yutak, dil ve me-
10
sane kanserleri gibi kanserlerde ispatlanmýþ birincil nedenler diðer kanser tiplerinin
geliþimine de ciddi katkýsý
bulunmaktadýr.
Akciðer kanserinin yüzde
95 nedeninin sigara olduðu
düþünülürse, çevresel faktörlerle mücadelenin kanser
mücadelesinde ne denli
önemli olduðu daha iyi anlaþýlýr.
Kanserle savaþta bireysel
faktörler de ciddi önem kazanmaktadýr. "Diyabet, obezite, depresyon, kronik enfeksiyonlar, aðýz hijyeni, vitamin eksiklikleri ve kötü beslenme alýþkanlýklarý, kronik
alkol tüketimi, hareketsiz yaþam" engellenebilir ya da
düzeltilebilir bireysel faktörlerdir.
"KANSERDE
ERKEN
TANI TEDAVÝDE BAÞARIYI
GETÝRÝYOR"
Kanserin belirti vermeden, erken bir aþamada teþhis edilebildiði takdirde tamamen iyileþmesi mümkün
olabilmektedir. "Yaþa, cinsiyete ve risk faktörlerine göre
düzenlenmiþ bir program
çerçevesinde düzenli biçimde
taramalar yaptýrmak, kanserin erken tanýnmasýnda, tedavi seçeneklerinin ve etkin-
liðinin artýrýlmasýnda önemlidir.
Günümüzde kanser tedavisinde erken taný ve modern
tedavi teknikleri ile çok baþarýlý sonuçlar alýnabilmektedir.
Erken taný aþamasýnda KETEM ve Aile Hekimliklerinde
"40-69 yaþ arasý bayanlara
meme kanseri,30-65 yaþ arasý bayanlara rahim aðzý kanseri ve 50-70 yaþ arasý bay ve
bayanlara kalýn baðýrsak
kanseri taramalarý" ücretsiz
olarak yapýlmaktadýr
Daha önce Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi bahçesinde bulunan binada yer alan KETEM Mart
ayý itibari ile Ilýca caddesi Valilik binasýnýn yan tarafýnda
bulunan Saðlýklý Yaþam Merkezinde hizmete girmiþtir.
Ayrýca yeni hizmet binasýnda birkaç ay sonra Dijital
Mamografi cihazý kurulacak
olup, halkýmýza hizmet verilecektir. Günümüzde erken
teþhisi mümkün olabilen
kanser türleri teþhis edilip,
hastanýn tedavisine katkýda
bulunmak en önemli hedefimizdir.
"Saðlýklý günler dileriz"
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
"Uðurludað baðlantý
yolu ihale aþamasýnda"
Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi
Torun, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.
Torun, ziyaretinde Uðurludað ilçesinin
de faydalandýðý uzun yýllardýr beklenen 77
bin dekar araziyi sulayacak Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý ihalesinin yapýlmasýndan
dolayý memnuniyetini dile getirerek, Uslu'ya teþekkür etti.
Ziyaret hakkýnda açýklama yapan Salim Uslu ise, Torun'a Uðurludað baðlantý
yolunun ihale aþamasýna geldiði müjdesini vererek, "Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme eski Bakanýmýz Lütfü Elvan'ýn Çorum
ziyaretinde müjdesini verdiði ihaleler bir bir
gerçekleþmeye devam ediyor. 2 Etap olarak
ihalesi yapýlan Ýskilip-Çankýrý yolu ile ÇorumOsmancýk yolu ihaleleri yapýldý. Þimdi de
Uðurludað ilçemizi Çorum-Ýskilip karayoluna
baðlayan yolumuz ihale aþamasýna geldi. Karayollarý Bölge Müdürlüðümüz yakýn bir sürede ihale edecektir. Süreci yakýndan takip ediyoruz" dedi.
ORTAKÖY ÞEHÝR GEÇÝÞÝ DE GÜN DEMDE
Uslu, Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin ile yaptýðý görüþmesinde Ortaköy
þehir geçiþini de gündeme getirerek, "1959 yýlýnda kurulmuþ olan ilçemizin þehir geçiþi yolunun geniþletme ve yaðmur suyu gibi alt yapý çalýþmalarýnýn yenilenmesi için Belediyenin
talebi doðrultusunda proje çalýþmalarý tamamlanarak yapýlmasý gerekiyor. Ayrýca Ortaköy ilçemizin içme suyunu saðlayan ve þehir geçiþinde bulunan ana isale hattý asbest
boru deðiþimi için Karayollarý ile yapýlacak
izin/protokolün biran önce sonuçlandýrýlmasý
konularýnda Bölge Müdüründen sürecin hýzlandýrýlmasýný istedik. Belediye Baþkanýmýz
Taner Ýsbir verilen katký ve saðlanan kolaylýk
ile içme suyu için protokolünü hýzlý bir þekilde yapacaktýr" þeklinde kaydetti.
Ýskilip, Oðuzlar ve Bayat'ta
Ormancýlýk Haftasý kutlamalarý
Dünya
Ormancýlýk
Haftasý, Ýskilip, Oðuzlar
ve Bayat'ta çeþitli etkinlikler kutlandý.
Ýskilip Orman Ýþletme
Müdürlüðü tarafýndan
Dünya
Ormancýlýk
Haftasý nedeniyle çeþitli
etkinlikler düzenlenendi.
Etkinlikler kapsamýnda Ýskilip Kaymakamlýðý
Hatýra Ormanýnýn açýlýþý
yapýlarak fidan dikildi.
Ýskilip
Kaymakamý
Þuayip Gürsoy, daire
müdürleri ve öðrenciler
hatýra ormanýna fidan dikti.
Bayat Kaymakamlýðý tarafýndan da hatýra
ormaný oluþturuldu. Hatýra ormanýna Bayat
Kaymakamý Ýdris Akça ve vatandaþlar
tarafýndan fidan dikildi.
Oðuzlar'daki etkinliðe ise Kaymakam
Servet Gün, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Etkinlikte aðaçlandýrma
alanýna fidan dikildi.
Ýskilip Orman Müdürü Umut Ermiþ,
Ormancýlýk Haftasýnýn Ýskilip, Oðuzlar ve
Bayat'ta çeþitli etkinliklerle kutlandýðýný
söyledi.
Etkinliklerde ormanlarýn öneminin
anlatýlarak doða bilincinin oluþturulmaya
çalýþýldýðýný belirten Ermiþ, ilçelerdeki
okullarda da çeþitli seminerler verildiðini
ifade etti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
11
Ulukavakspor, Terme'yi bekliyor
Ulukavak, Terme'yi
konuk ediyor
Deplasmanlý bölgesel amatör (BAL) liginde
mücadele eden Ulukavakspor yarýn saat 15;00
da 1 Nolu sentetik çim sahada samsun temsilcisi Termespor'u konuk edecek.
Ulukavakspor için hayati önem taþýyan
karþýlaþmadan Ulukavakpsor sahadan mutlak
süretle puan çýkartmak zorunda ligin bitimine
iki hafta kala Ulukavakspor bir iç sahada, bir dýþ
sahada olmak üzere iki maçý kaldý. Bu maçlardan ilkini yarýn saat 15;00 da Çorum da termespor'u konuk edecek. Ulukavakspor, puan
cetvelinde 11 basamakta 22 puanýn sahibi
olarak yer alýyor. Konuk ekip Termespor ise,
puan cetvelinde 4. Sýrada 44 puanýn sahibi
olarak Çorum'da Ulukavakspor'un konuðu olacak.
Ulukavakspor'un yer aldýðý Bölgesel amatör
ligde Kastamonuspor, geçtiðimiz hafta grupta
þampiyonluðunu ilan ederek 3. Lige4 çýkan
takým oldu. Ulukavakspor, Terme karþsýnda
sahadan mutlaka puanlar ile ayrýlmak zorunda.
Lig sonunda þayet Ulukavakspor küme düþmez
ise, Çorum birinci amatör küme þampiyonu
olan takým ile baraj maçý oynanayacak.
Maça Rize bölgesi hakemi
Yarýn 1 Nolu sentetik çim sahada oynayacak
olan Ulukavakspor- termespor maçýna rize bölgesi hakemi Hasan Hacý salihoðlu atandý.
Salihoðlunun, yardýmcýlarý Selahattin Altay ve
Muslihhiddin Aydýn yardýmcýlýklarýný yapacak.
Karþýlaþmada 4. Hakem ise, Fevzi Uzun (Yasin
Yücel)
Osmancýk DED'de Düþünce Semineri
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk
Þubesi'nin
düzenlediði
Düþünce
Seminerleri'nin bu haftaki konusu "Osmanlý
Ýmparatorluðu'nda Askeri Ýsyanlar ve Darbeler"
konusu oldu. Semineri Cem Örtün verdi.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk
Þubesi'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya
göre Osmanlý Ýmparatorluðu'nda geliþen isyanlar hakkýnda genel bir deðerlendirme yaparak
konuþmasýna baþlayan Cem Örtün, þöyle
devam etti: "Ruhumuzda ki mükemmeliyetçilik
çoðu zaman isyana neden oldu.
Kiþisel çýkar ve uðruna binlerce insan, onlarca vezir ve 6 padiþah katledildi.
Türk tarihinde bilinen ilk darbe Metehan'ýn
babasý Teomana isyan ederek askeri sistemi
kurmasýyla baþlar. Osmanlý' darbe görmeyen
padiþah yok gibidir.
Osmanlýda 36 padiþahýn 12 si darbeyle
indirip 6 sý katledilmiþtir. Osmanlý baþarýsýný
erken dönemde kurduðu düzenli ordusuna
borçludur fakat bu devrinin muazzam gücü bir
çok darbeye ve isyana neden olmuþtur. Ýsyanlar
1446 Buçuktepeyle baþlar 1913 Babýali baskýnýyla sona erer. 1446-1836 arasý isyanlar kiþilere ve
olaylara yönelikken, II. Mahmut'un asker
rejimin bekçidir þeklinde yaptýðý düzenlemeyle
beraber darbelere karþý rejimi askerin korumasý
mantýðý yerleþmiþtir. Tüm kesimler isyan
etmiþtir asker, ulema,esnaf, paþalar, talebeler,
derviþler, Darbeyle gelen yöneticiler canlarýný
darbeyle kaybettiler. 1600-1700 arasý 4 padiþah
darbeyle indirildi." Program soru cevap
bölümünün ardýndan sona erdi.
Ulukavakspor teknik direktörü Yusuf Aydemir,
yarýn Çorum da konuk edecekleri Termespor maçý ile
ilgili olarak yaptýðý açýklamada" Termespor karþýsýnda
sahadan puan yada puanlar ile ayrýlmak zorundayýz "
dedi.
Yusuf Aydemir ,Pazar günü konuk edecekleri
Termespor maçýnýn kendileri için hayati bir önem
taþýyan karþýlaþma olacaðýný rakiplerinin ligdeki konumu ile rahat bir maç çýkartacaðýný vurgularken, kendilerinin ise, mutlaka puanlara ihtiyaçlarýnýn olduðunu
açýkladý.
Aydemir, daha sonra þu açýklamalarda bulundu"
Geçtiðimiz hafta aldýðýmýz 1 puan bize ilaç gibi geldi.
Pazar günü Terme karþýsýnda da puan yada puanlar
alacaðýmýza inanýyorum. Küme düþme potasýndan uzaklaþýp lig sonunda Osmancýkspor ile baraj maçý oynamak
istiyoruz. Ligin bitimine son iki hafta kaldý. Bu son iki
haftada, bir maçýmýzý iç sahada bir maçýmýzý dýþ sahada
oynayacaðýz. Son iki maçýmýzdan da puan yada puanlar
ile dönmek istiyoruz" dedi. (Yasin Yücel)
Türk Eðitim Sen Dodurga'da istiþare yaptý
Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Dodurga ilçesinde
görev yapan üyeleriyle buluþtu.
Türk Eðitim Sen Çorum Þubesinden konu hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre
Dodurga Ýlçe Temsilcisi Aydýn Hamamcý yaptýðý
konuþmada, "Türk Eðitim Sen'in onurlu mücadelesi
eðitim çalýþanlarý tarafýndan ciddi manada takdir
görmektedir. Türk Eðitim Sen eðitim çalýþanlarýnýn tek
ve gerçek sesidir. Bu yüzden her dönemde istikrarlý bir
þekilde büyüyen, devre göre söylem geliþtirmeden her
dönemde ayný duruþu sergileyen , hak arama mücadelesinin tek adresidir" dedi.
Daha önce ilçe temsilciliðini yürüten Sinan Mol'a bu
ana kadarki özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür
eden Þube Baþkaný Selim Aydýn plaket takdim etti.
Þube Baþkaný Selim Aydýn yaptýðý konuþmada,
"Hiçbir menfaat beklemeksizin, her
türlü yýldýrma politikasýna raðmen
Türkiye'nin sendikasý Türk Eðitim Sen
ailesi içerisinde bulunarak cesaretin ve
erdemin en güzel örneklerini temsil
ediyorsunuz. Haksýzlýk karþýsýnda susmayan, adam gibi sendikanýn adam
gibi üyelerine selam olsun. Bizler hiçbir
zaman eðilip bükülmedik. Her zaman
onurlu bir duruþ sergileyerek , ülkemizin
her köþesinde ayný olduk. Bölgesel
sendikacýlýk yapmadýk. Kamu çalýþanlarýnýn sesi olarak hak arama mücadelemize sizden almýþ
olduðumuz güç ile devam ettik. Hepinizden Allah razý
olsun. Eðitim çalýþanlarý artýk vicdanlarýnýn sesini dinleyerek amaçlarý makam ve mevki peþinde koþmak olan,
memuru masada satan, sendikamsý yapýya gereken cevabý vermelidir.Özellikle ilçelerde eðitim çalýþanlarý
üzerinde ciddi baskýlar olduðunu görüyor ve takip ediyoruz. Ýlçe milli eðitim müdürlerinin bizzat kurumlarý
gezerek yandaþ sendikaya üye kazandýrmaya çalýþtýklarýnýn farkýndayýz. Stajer öðretmenlere " Stajerliðini biz
kaldýracaðýz. Bu sendikaya üye olman lehine olacaktýr"
gibi ahlaksýz teklifler yapýldýðýný ve kendi koltuklarýnýn
devamýnýn ancak ve ancak o sendikamsý yapýya üye
kazandýrmakla mümkün olacaðý ifadelerini de duymuyor deðiliz. Unutmasýnlar ki siyaseten büyüyenler, güç
merkezi deðiþince yok olmaya mahkumdurlar. Kabak ile
kavak hikayesini hepiniz bilirsiniz. 4 Nisan 2015 tarihinde Ankara'da büyük bir miting gerçekleþtireceðiz. "
Ek zammýmý unutma, Ýþ güvenceme dokunma" diyerek
, Tüm
illerimizden gelen Türkiye Kamu Sen mensuplarý ile Kolej Meydanýný inleteceðiz.
4 Nisan Cumartesi günü yapýlacak mitingi ile 2 milyon 600 bin kamu çalýþaný için ses verilecektir. 4 Nisan
neden önemli? Çünkü o gün 7 Haziran
2015 seçimleri öncesinde insan haklarý
ihlali yapan siyasi iktidara ültimatom
vereceðiz. Düþünün, öylesine þýmarýk
bir iktidar anlayýþý var ki Türkiye'de,
öylesine þýmarmýþ, ayaklarý yere basmayan, tepkileri, görmezden gelen bir
iktidar anlayýþý var ki; 2 milyon 600 bin
kamu çalýþanýnýn gözüne baka baka "
Biz devlet memurluðu kavramýný
kaldýracaðýz, sizi istediðimiz zaman
kapýnýn önüne koyacaðýz diyebiliyor.
Biz buna izin vermeyeceðiz" Kamu
çalýþanlarýnýn iþ güvencesinin tehdit altýndadýr. Þunu
söylemek istiyorum; Bunlarýn kafalarýnda iþ güvencesiz
çalýþan modeli var, karþýsýnda direnebilecek bir sendikal
güç görmek istemiyorlar. 450 bin üyeli Türkiye Kamu
Sen'i en büyük engel olarak görüyorlar. Bize nasýl bir
gelecek hazýrlandýðýnýn farkýna varýlmasý lazým. Bu kirli
senaryoyu ve yandaþ sendikanýn yaptýklarýný aklý baþýnda bütün devlet memurlarýnýn görmesi gerekir. Artýk
keyfi olarak sendikal tercih ortaya koyamayýz. Müdür,
müdür yardýmcýsý olmak için yandaþ sendikaya üye
olayým anlayýþý olamaz. Yarýn iþ güvenceniz gittiðinde bu
makamlarýn mevkilerin ne önemi kalýr. Ey memur
arkadaþým artýk görmelisin; Seninle kedinin fareyle
oynadýðý gibi oynamak isteyen, iþ güvenceni elinden
almak isteyen bir siyasal iktidar var.
Bu ülkenin geleceðinin kollanmasý için, kamu
çalýþanlarýnýn haklarý için ortaya koyduðunuz mücadele
için, hepinize teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým
çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre
kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler
þöyle:"05.04.2015 tarihlerinde 08.00 -17.00 saatleri
arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Akcataþ Köyü,Bozarmut
Köyü Yaðcýlar Köyü,Çobanlar Köyü, Alioðlu Köyü,Çal
Köyü,Karaosmanlý Köyü,Çobankaya Köyü, Çukuralýç
Köyü, Akkise Köyü,Halýlar Köyü,Çakýrlar Köyü, Hacýveli
Köyü,
Baþköy
Köyü,Saraçlar
Köyü,Gökbudak
Köyü,Arýlk Gümüþoluðu Köyü,Yeþilköy Köyü, Dereköy
Köyü,Hachamza Köyü ve Güney Seki köyüne ve Sefer
kapý, kargý belediyesi, Kýzýlýrmak çeltik, Kütük mermer,
Özgül mermer, Ömer Baçak Petrol, Çiçek Petrol, Özeller
celtik, Can su, Bahcivanlar Çeltik, Avea, Turkcell,
Vodofone. 05.04.2015 tarihlerinde 08.00 -10.00 saatleri
arasýnda: Arýk Köyü,Bademce Köyü, Oðuz Köyü, Pelitcik
Köyü, Günyazý Köyü,Kabakcý Köyü, Ýnceçay Köyü,
Abdullah Köyü,Beygircioðlu Köyü, Avþar Köyü,
Çeltiközü Köyü,Kavakçayý Köyü, Hacýhamza Köyü, Seki
Köyü, Güney köyüne ve Sefer kapý, kargý belediyesi,
Kýzýlýrmak çeltik, Kütük mermer, Özgül mermer, Ömer
Baçak Petrol, Çiçek Petrol, Özeller celtik, Can su,
Bahcivanlar Çeltik, Avea, Turkcell, Vodofone.
04.04.2015 tarihlerinde 09.00 -15.00 saatleri arasýnda:
Kargý Ýlçesine baðlý Seki Köyü ve Güney Köyleri."
Anak'tan Baroya ziyaret YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili
aday adayý Ahmet Anak, Baro Baþkaný Avukat
Altan Akpýnar'ý ziyaret etti.Anak, ziyarete
iliþkin yaptýðý açýklamada, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan 25. Dönem Milletvekilliði
seçimlerine parti olarak sýký bir þekilde hazýrlandýklarýný söyledi. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret
ederek fikir alýþveriþinde bulunduklarýný ifade
eden Ahmet Anak, "Bugün de yargý camiamýzýn önemli kuruluþlarýndan Çorum
Barosu'nu ziyaret ederek baþkanýmýz ile fikir
alýþveriþinde bulunuyoruz" dedi. Baro Baþkaný
Altan Akpýnar ise MHP Çorum Milletvekili
aday adayý Ahmet Anak'a ziyaretinden dolayý
teþekkür ederken aday adaylýðý sürecinde
yapacaðý
çalýþmalarda
baþarýlar
diledi.Anak,Çorum Barosu ziyareti sýrasýnda
Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim
Kiraz'ýn þehit edilmesini de kýnadý. Anak,
"Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýný uygulamak,
kanunlara aykýrý eylem yapanlarýn sorununu
bulmak isteyen bir savcýya yapýlan bu saldýrý
aslýnda hukukumuza, milletin egemenliðine,
demokrasiye yapýlmýþ bir saldýrýdýr" dedi.
Kocasaraç'ýn ilçelerde
son duraðý Oðuzlar
oldu
MHP Milletvekili aday adayý Muhsin
Kocasaraç son ilçe ziyaretini Oðuzlar'a yaptý.
Oðuzlar ziyaretinde kendisine gösterilen ilgiden memnun olduðunu ifade eden Kocasaraç,
ilçe gezilerinin verimli geçtiðini kaydetti.
Ziyaretleri hakkýnda açýklama yapan ve Ýlçe
ziyaretlerinde bir kez daha ülkenin MHP iktidarýna ne kadar susadýðýný gördüklerini vurgulayan Kocasaraç, "Halkýmýzýn MHP'ye olan
ilgisinin giderek arttýðýna þahit olduk. Mevcut
hükümetin tek alternatifinin MHP olduðunun
halkýn genel görüþü olduðunu gördük" dedi. 7
Haziran'da halkýn bu teveccühünün sandýða
yansýyacaðýndan emin olduðunu kaydeden
Kocasaraç, "Halkýmýzýn ilgisi ve teveccühü ile 7
Haziran'da Türkiye MHP iktidarýyla tanýþacak.
Bizler de bu kutlu davanýn birer neferi olarak bu
iktidar yürüyüþünde durmadan çalýþacaðýz"
þeklinde kaydetti.
Öðrencilere uyum eðitimi
Hitit Üniversitesinde 2014 - 2015 eðitim öðretim yýlý Bahar dönemi baþlangýcýnda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýndaki öðrencilere
yönelik eðitim-öðretim süreci ile Yönetmelik ve
Yönergelerin uygulamalarý hakkýnda detaylý bilgi
verildi.
Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yoðun katýlýmýn saðlandýðý oryantasyon
eðitimlerinde, öðrencilerin eðitimleri süresince
ihtiyaç duyacaklarý temel bilgiler, Önlisans ve
Lisans Eðitim-Öðretim Sýnav Yönetmeliði'ndeki
Taným ve Kavramlar, dönem içi ve dönem sonu
sýnavlarý, ders alma-kayýtlanma iþlemleri, ders
muafiyetleri, Baðýl Deðerlendirme Yönergesi'ndeki
mutlak hesaplama, baðýl hesaplama iþlemleri
konularýnda ayrýntýlý bilgilendirme yapýldý.
Maç kadrosu 18 kiþi
04 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Çorum belediyespor Pazar
günü depalsmanda karþýlaþacaðý Tutap þekerspor maçýnýn
18 kiþilik kadrosu açýklandý.
Teknik dierektör yavuz incedal
tarafýndan açýklanan 18 kiþilik
kadroda þu isimler yer aldý;
Nedim,
Çaðlar,
Buðra,
Oðuzhan,
Turgay,
Fatih
Kaldan, Osman Kaç, Osman
Bodur, Ýmam, Akýn, Murathan,
Furkan, Ali Kireþ, Berat, Emrah,
M.Fatih, Okan, Recep. Öðle
yemeði Ulusoy dað tesislerinde
Kýrmýzý siyahlýlar dün hafif bir
çalýþma yaparak Þekerspor
maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladýlar. Bugün saat 12;30 da
hareket edecek olan kafile,
Ulusoy dað tesislerinde Murat
Koçak, tarafýndan verilecek
olan öðle yemeðinin ardýnda
Polatlýya hareket edecek (Yasin
Yücel)
Bir zahmet bu maçý alýn...!
Çorum belediyespor yarýn saat 14,30 da Anakara,
Polatlý ilçesinde grubun küme düþmesi matematiksel olarak kesinleþen Tutap Þekerspor'un konuðu
olacak.
Çorum belediyespor geçtiðimiz hafta Sahasýnda
konuk ettiði Lider Tuzlaspor'a 4-0 farklý maðlup olarak haftayý puansýz kapatan taraf olmuþtu. Çorum
belediyespor, son haftalardaki aldýðý baþarýsýz sonuçlar ile puan cetvelinde play oof sýralamasýndan
da hedefinden yavaþ yavaþ uzaklaþmaya baþladý.
Son haftalardaki aldýðý sonuçlar ile birlikte belediyespor puan cetvelinde 3 basamak aþaðý inerek puan sýralamasýnda 42 puan ile 8,inci sýraya geriledi.
1 Nisan Çarþamba günü grupda erteleme maçý
oynayan Tire1922 spor ile Bursa Nilüferspor maçý 22 berabere sona erince Belediyespor 7. Sýrada tamamladýðý 28 hafta maçýnda Tire 1922 spor'un averaj ile bir basamak altýna düþerek 8. Sýrada 42 pua-
nýn sahibi olarak Tutap Þekerspor'un Pazar günü
konuðu olacak.Çorum Belediyespor, Tutap Þekerspor hazýrlýk çalýþmalarýnda teknik direktör Yavuz
Ýncedal, play oof takýmlarý içinde yer almak adýna
Tutap Þekerspor, maçýnýn önemini futbolcularýna
anlatýrken, çalýþmalarda talebelerine sürekli gol çalýþmasý yaptýrdý. Ancak ne varki geçtiðimiz hafta
Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda yapýlan Tutap Þekerspor maçýnýn taktik çift kale maçýnda Yavuz Ýncedal, antrenman da bile yakalanan gol posizyonlarýný
gole çeviremeyen oyunculara adeta fýrça atarken,
antrenman sonunda futbolcular ile bir toplantý yapartak bütün futbolcularýn dikkatini çekti.
Tutap Þeker matematiksel olarak küme düþtü
Bozüyükspor'un sezon öncesi ligden çekilmesi,
Trabzon temsilcisi Akçaabat Sebatspor'un da ligin
ikinci yarýsýnda lig den çekilmesi sonununda 3. Lig
1. Grupda küme düþen 3 takýmýndan ikis ortaya çýk-
mýþtý. Küme düþecek olan 3. Takýmýn ise, matematüksel olarak Tutap þekerspor olarak görülüyor. Tutap þekerspor ile diðer küme düþme potasýnda bulunan gazi osmanpaþaspor ile arasýnda 10 puanlýk bir
fark bulunuyor. Gaziosmanpaþa 29 hafta maçlarýna
girilirken, puan cetvelinde 35 puanýn sahibi olarak
yer alýyor.
Tutap þekerspor ise, Pazar günü konuk edeceði
29. Hafta maçýnda Çorum Belediyespor karþýsýna 25
puanýn sahibi olarak sahaya çýkacak. Ligde Tutap
þekerspor oynadýðý 28 lig maçýnda þimdiye kadar sadece 3 galibiyet elde eden bir takým. Attýðý 20 gole
karþýlýk kalesinde 57 gol gördü.
Geçtiðimiz Perþembe günü yapýlan Tutap þekerspor maçýnýn taktik çift kale maçýnda futbolcularýn gol kaçýrma hastalýðýnýn antrenmanda bile devam ettiði görülürken, Teknik direktör yavuz Ýncedal
taktik çift kale maçýnda gol vuruþlarýný yapamayan
Ýncedal: Son söz sahada
görev yapacak futbolcularýn
muza devam etmek adýna sahadan
3 puan ile ayrýlmak istiyoruz,dedi.
Teknik direktör incedal, maç ile
ilgili olarak þunlarý vurguladu; Hafta
içerisinde yaptýðýmýz çalýþmalar ile
Tutap þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün tamamladýk. Takýmda
sarý kart cezalasý olan M.Akif,
sakatlýklarý devam eden Sefa Akýn
ve Eray Tutap þekerspor maç kadrosunda yer almayacaklar. Dün yaptýðýmýz son çalýþma ile hazýrlýklarýmýzý tamamladýk.
Tutap þekerspor maçý ve geride
kalan maçlarýmýzý alarak, yolumuza
devam
etmek
istiyoruz.
Önümüzdeki hafta ligde maç yapmadan dinleneceðiz. Tutap þekerBelediyespor
teknik direktörü spor karþýsýnda Çorum'a galibiyeti
le döneceðimize inanýyorum. Hafta
Yavuz Ýncedal
içinde yaptýðýmýz çalýþmalarda
bütün planlarýmýzý galibiyet üzerine
Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal,
yarýn Anakara Polatlý ilçesinde oynayacaklarý Tutap kurduk. Artýk son söz sahada görev yapacak futbolculara
Þekerspor maçýnýn bir deðerlendirmesini yaparak; yolu- kaldý. (Yasin Yücel)
Tanýdýk hakem geliyor
Yarýn deplasmanda oynanacak olan Tutap
þekerspor- Çorum belediyespor maçýna
tanýdýk bir hakem atandý. Ýstanbul bölgesi
hakemlerinden Emre Türkmen maçý yönetecek isim olurken, yardýmcýlarý yine Ýstanbul
bölgesi hakemlerinden Fettah Yiðit ve Hakan
Yoldaþ oldu. Karþýlaþmada 4. Hakemlik
görevini ise, A.Rýza özkan yapacak.
Tutap þekerspor- Çorum Belediyespor
maçýný yönetecek olan istanbul bölgesi hakemi olan Emre Türkmen, ligin ilk yarý maçýnda
20 Eylül 2014 tarihinde Zonguldak
Kömürspor ile deplasmanda oynanan maçý
yöneten hakem olmuþtu. Bu maçtan belediyespor- Zonguldak Kömürspor ile golsüz
berabere kalarak puanlarý paylaþmýþlardý.
(Yasin Yücel)
futbolculara sinirlendi. Bu pozisyonlarý maç içindede
buluyor ancak atamýyorsunuz, bari antrenmanlarda
bu golleri attýn diyebaðýrdý.
Yarýn saat 14,30 da polatlý ilçe stadýnda oynayacak karþýlaþmadan nasýl bir sonuçun çýkacaðýný kestirmek pekde mümkün deðil. Neden mümkün deðil
Perþembe günü yapýlan taktik çift kale çalýþmasýnda
futbolcularýn sahaya yansýttýðý çalýþma performansý
ve gol kaçýrma becerileri.
Tutap þekerspor geçtiðimiz hafta deplasmanda
en yakýn takipçisi olan Gazi Osmanpaþaspor karþýsýnda sahadan 2-0 maðlup ayrýlan taraf oldu.
Grubun en az gol atan 4 takýmýndan biri Belediyespor 3 lig 1. Grupda grubun en az gol atan 4 takýmýndan biri Çorum belediyespor, Pazar günü konuk
olacaðý Tutap þekerspor 20, Çatalcaspor 27, Gazi osmanpaþa 28, Çorum belediyespor ise, 29 gol ile dikkat çeken takýmlar. (YasinYücel)
Çorum
Fenerbahçe
Minikleri Ülker
Arenaya çýktý
Fenerbahçe spor okullarý koordinatörlüðünce 29 mart 2015 pazar günü Ülker
Arena da düzenlenen ALL STAR organizasyonuna katýlan Çorum Fenerbahçe basketbol
okulu sporcularý ve diðer illerden gelen tüm
katýlýmcýlar keyifli bir gün yaþadýlar.
28 Mart 2015 cumartesi günü Fenerbahçe
Konuk evine yerleþerek kýsa bir dinlenmenin
ardýndan Dereaðzý tesislerinde spor okulunun antrenmanýna katýlan ve Ýstanbullu basketbolcular ile çalýþma imkaný bulan Çorumlu minikler, günün anýsýna hatýra fotoðrafý
çektirdiler. Daha sonra Dereaðzý Fenerium
maðazasýný gezen minik sporcular Beylerbeyi
Polisevinde vakit geçirip muhteþem boðaz
manzarasý karþýsýnda öðle ve akþam yemeklerini yediler.
29 mart Pazar günü saat 09,00 da
Ülker Arenada baþlayan etkinliklerde
ise, Türkiyenin dört bir yanýndan
gelen minikler yaþ gruplarýna göre
takýmlara ayrýlarak maçlar yaptýlar.
2002-2003 doðumlu sporcularýn
oynadýðý maç da beyaz takýmýn
antrenörlüðünü Çorum Fb basketbol
okulu antrenörü Yaþar Yýlmaz yaptý .
Maçýn ardýndan FB TV nin canlý
yayýnýna katýlarak organizasyonu
deðerlendirdi. Maçlarýn sonunda
madalyalarýný alan sporcular mutluluklarý gözlerinden okunuyordu.
Fenerbahçe Ülkersporlu oyuncularda
Uþakspor maçý öncesi katýlýmcý
sporcularla resim çektirdiler.
Fenerbahçeli minik sporcular önce
Fenerbahçenin Hatay BÞB bayan basketbol
maçýný ardýndan da saat 16,00 da baþlayan
Fenerbahçe Ülkerspor'un Uþak sportifi 89-75
yendiði basketbol maçýný izleyen sporcular
keyifli bir günün ardýndan Çorum a
döndüler.
Organizasyonun deðerlendiren Antrenör
Yaþar Yýlmaz, sporcularýn bilgi görgü ve
sosyal olarak geliþimlerine katký saðlayan bu
tür organizasyonlar sayesinde kendilerini
daha iyi geliþtirdiklerini görmekteyiz .
Dereaðzýnda katýldýklarý antrenmanlar sonrasýnda sporcularýn Çorum da da ayný çalýþmalarý yapýyor olduklarýný görmeleri ve bunu
ifade etmeleri ise, son derce önemliydi. Dedi.
(Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN