OMÜ VAKFI KOLEJİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
OMEK İKTİSADİ İŞLETMESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
ÖZEL ORTAOKULU
Eğitim Ödüllü Seviye Belirleme Sınavı
Usul ve Değerlendirme Esasları Yönergesi
1. Konu
1.1. Okulumuzca (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Özel Ortaokulu) yapılacak sınav sonuçlarına
göre öğrenci alınacaktır.
2. Özet Açıklama
2.1. Kurumumuzca İl düzeyinde organize edilecek olan “Eğitim Ödüllü Seviye Belirleme Sınavı”
kapsamı ve esasları, alınacak öğrenci sayıları ve bu öğrencilerin hakları aşağıda açıklanmıştır.
3. Eğitim Ödülü Verilecek Sınıf ve Öğrenci Sayısı
3.1. Sınav sonuçlarına göre 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Dönemi için alınacak öğrenci sayıları;
5. sınıfa 5 (Beş) öğrenci (2013-2014 Öğretim Yılı 4. sınıfları)
6. sınıfa 1 (Bir) öğrenci (2013-2014 Öğretim Yılı 5. sınıfları)
7. sınıfa 2 (İki) öğrenci (2013-2014 Öğretim Yılı 6. sınıfları)
8. sınıfa 4 (Dört) öğrenci (2013-2014 Öğretim Yılı 7. sınıfları) olmak üzere toplam 12 (on iki) öğrenci
alınacaktır.
4. Sınava Müracaat, Sınav Zamanı ve Yeri
4.1. Sınav müracaatları 03Mart 2014 – 30 Mart 2014 tarihleri arasında dijital ortamda yapılacaktır.
http://omuvakfikolej.k12.tr/
4.2. Öğrenciler sınava giriş belgelerini 01-05 Nisan 2014 tarihlerinde internet üzerinden alacaklardır.
http://omuvakfikolej.k12.tr/
4.3.OMÜ Vakfı Özel Ortaokulu Eğitim Ödüllü Seviye Belirleme Sınavı tarihi ve yeri aşağıda
açıklanmıştır.
Sınav Tarihi: 06 Nisan 2014 Pazar Günü
Sınav Saati: 10.00
Sınav Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji Ortaokulu derslikleri
5. Sınav Süresi, Soru Sayısı ve Görevliler
5.1. Sınav tek oturumda yapılacaktır.
5.2. Sınav süresi; 4. Sınıflarda100 dakika, 5. 6. ve 7. sınıflarda ise 100 dakikadır.
5.3. Tüm sınıflarda soru sayısı 80 (seksen)’dir.
5.4. Sınavda salon başkanı ve gözetmen olarak Okulumuz öğretmenleri görev alacaklardır.
6. Sınav Sonuçları ve İlanı
6.1. Sınav sonuçları öğrencilere 14 Nisan 2014 günü http://omuvakfikolej.k12.tr/ web sitemizden
duyurulacaktır.
6.2. Başka bir duyuru merasimi yapılmayacaktır.
6.3. Eğitim ödülü hakkı kazanıp zamanında kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler ödül hakkını
kaybederler.
Sayfa 1 / 3
Eğitim Ödüllü Seviye Belirleme ve Bursluluk Sınavı Sınavı Usul ve Değerlendirme Esasları Yönergesi
OMÜ VAKFI KOLEJİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
OMEK İKTİSADİ İŞLETMESİ
7. Soru Hazırlama Komisyonu
7.1. Sınav soruları OMÜ Eğitim Fakültesi, danışman öğretim üyeleri ve OMÜ UZEM uzmanları ile
öğretmenlerimizden oluşan komisyonun önceden hazırlayıp arşivlediği soru bankası içerisinden seçilecektir.
7.2. Hazırlanan sorular komisyonlardaki üyeler tarafından imzalanacak ve kapalı-mühürlü zarflarla
sınavı organize edecek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürlüğü’ne
teslim edecektir.
8. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
8.1. Sınav sonuçları aşağıda açıklanan usul ve esaslara göre değerlendirilecektir.
8.2. Sınavlar sonucunda soru ve cevap kâğıtları UZEM’e teslim edilecektir.
8.3. Cevap anahtarları UZEM uzmanları tarafından okunacak ve sonuçlar tutanakla OMÜ Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na teslim edilecektir.
9. Sınav Soruları, Soru Sayıları ve Puan Hesaplaması
9.1. Sınavı soruları; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil alanlarından
hazırlanacaktır.
Soru Alanı
Soru Sayısı
Her Sorunun
Puan
Karşılığı
İngilizce
Fen ve
Teknoloji
13
2,2900763
16
3,4351145
16
3,4351145
16
19
4,5801527
4,5801527
Sosyal
Bilgiler
Matematik
Türkçe
9.2. Sınav taban puanı 200; tavan puanı 500’dür.
10. Değerlendirme
10.1. Öğrencilerin sınav başarısı toplam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Eğitim ödülü, öğrencilerin aldıkları toplam puanlara göre aşağıdaki çizelgeye göre belirlenecektir.
Puan aralığı
485 - 500
475 - 484
465 - 474
455 - 464
450 - 454
Bursluluk oranı (%)
100
80
70
60
50
10.2. Tam puan alan öğrencilerin sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması durumunda,
doğum tarihleri esas alınacak ve yaşı en küçük olandan başlamak suretiyle kontenjan kadar öğrenci alımı
yapılacaktır. Öğrencilerin yaşlarının da eşit olması durumunda kura ile öğrenci alımı gerçekleşecektir.
Şeffaflığı sağlamak için kura çekim tarihi önceden duyurulacak ve kura katılanların huzurunda çekilecektir.
10.3. Sınava giren öğrencilerden 450 puandan fazla alan öğrenci sayısı, ayrılan kontenjandan çok
olması durumunda, sıralamalar en yüksek puandan başlayarak kontenjan sayısı kadar alta doğru sıralanır.
Sayfa 2 / 3
Eğitim Ödüllü Seviye Belirleme ve Bursluluk Sınavı Sınavı Usul ve Değerlendirme Esasları Yönergesi
OMÜ VAKFI KOLEJİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
OMEK İKTİSADİ İŞLETMESİ
Diğer öğrenciler belirli puan aralığında herhangi bir indirimi kazanmış olsalar bile kontenjan dolmuş
olacağından burs hakkından yararlanamazlar.
10.4. Tam puan alamayan öğrenciler arasında toplam puanlar eşit olduğu durumda, öğrencilerin
sırasıyla Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden sahip oldukları
yanlış sayısı dikkate alınarak eleme yapılacaktır. Bu usulle de eşitliğin bozulmaması durumunda
katılımcıların huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
11. Kayıtlar
11.1. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velilerinin kayıt şartlarını kabul etmesi durumunda öğrenci
kesin kayıtlı kabul edilecektir.
11.2. Kayıt hakkı kazanan ancak kayıt şartlarının veliler tarafından kabul edilmemesi durumunda,
yukarıda belirlenen usullerle sıralanmış öğrenciler arasından bir alt sırada yer alan öğrenciye hak
tanınacaktır.
11.3. Eğitim ödülü indiriminden yararlanan öğrenciler OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulunun
uyguladığı diğer indirimlerden yararlanamayacaktır.
11.4. MEB yönetmeliği gereği şehit ve gazi çocuklarına yerleştirmede öncelik verilecektir. (Puanların
eşitliğinde şehit ve gazi çocuklarına yaşlarına ve kura çekimine bakılmaksızın öncelik tanınır.)
11.5. Öğrencinin kaydı seviye belirleme sınavından önce okula yaptırılmış ise sınavdaki başarıya göre
düzenleme yeniden yapılacak ve öğrencinin lehine olan durum uygulanacaktır.
12. Eğitim Ödül Hakkının Devamı ve Sona Ermesi
12.1. Eğitim ödülü hakkını kazanan öğrencinin ödülü akademik başarısı devam ettiği sürece
okulumuzdan mezun olana kadar devam eder. Vakıf İcra Kurulunun kabul edeceği zorunlu bir sebebin
(hastalık, ölüm, tayin, ailenin etkilendiği doğal bir afet, kaza gibi) belgelenebilir makul bir sebep
göstermeksizin okulumuzdan ayrılan öğrencilerin Eğitim ödül hali sona erer. Okulumuzdan bu şekilde
ayrılarak aynı il sınırları içinde başka bir okula geçen öğrencilerden okul ücreti geriye dönük olarak yasal
faiziyle birlikte tahsil edilir.
12.2. Eğitim ödüllü öğrencinin akademik başarısının devam ettiğinin belgelenmesi için öğrencinin
okuduğu öğretim yılı Nisan ayı sonuna kadar girmiş olduğu en az üç (3) deneme sınavının puan ortalamasının
10. Maddede belirtilen puan aralığının altına düşmemiş olması gerekir. Bu aralığın altına düşen öğrencilerin
bursluluğu o öğretim yılının sonunda sona erer.
12.3. Kademeli (yüzdelik oranlı) burs alma hakkı kazanan bir öğrenci isterse takip eden yıllarda da
bursluluk sınavlarına tekrar katılabilir.
12.4. Bir öğrenciye birden çok burs verilmez.
12.5. Bu sınava giren ve bursluluk hakkı kazanan her öğrenci bu şartı aynen kabul etmiş sayılır.
Okul Müdürlüğü
*******************
Sayfa 3 / 3
Eğitim Ödüllü Seviye Belirleme ve Bursluluk Sınavı Sınavı Usul ve Değerlendirme Esasları Yönergesi
Download

OMÜ Vakfı Koleji Ödüllü Seviye Belirleme Sınavı Usul ve Esasları