T.C
BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
SAYI
: 13363348/841.02.01/3156842
KONU : Yenibosna Mes. ve Tek.And.Lisesi
Kantin İhale İlanı
İLGİLİLERE DUYURU ( İLAN )
1. Milli Eğitim Bakanlığı Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
bulunan Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantini 09.02.2012 tarih ve 28199
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin
20/3 Maddesine göre oluşturulan ihale komisyonunca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
51/g maddesi gereğince açık teklif yöntemiyle pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim
Emin ÇIKRIKÇI
İlçe Milli Eğitim Müdürü
2.İHALE KONUSU HAKKINDA BİLGİLER :
Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu
a) Okul adı
: Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
b) Bulunduğu ilçe
: Bahçelievler
c) Kira Tespit Komisyonunca belirlenen
Muhammen bedel
: 1.700,00 TL (BinyediyüzTL)
: Bahçelievler İlçe Milli Eğitim
d) İhalenin yapılacağı yer
Müdürlüğü
e) İhale yapılacağı tarih ve saat
: 07.04.2015- saat 10:30
f) Öğrenci mevcudu
: 478
g) Sabit Tesis bedeli
: Sabit tesis bulunmamaktadır.
h) İhaleye iştirak edenler okullarda bulunan kantin, açık alan ve salonların işletme
( Kiralama Şartnamesi ve eki genel şartlarının tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen
kabullenmiş sayılırlar.)
3. İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün
Ziraat Bankası Siyavuşpaşa Şubesindeki 6422508-5001 Nolu Kantin Hesabına 100.00 TL
yatırdıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edebileceklerdir.
4. İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
c) Başka bir Kantin işletiyor olmamak.
d) İhaleye bizzat katılacaktır.(Vekalet ile ihaleye girilmez.)
e) İhaleden men yasağı almamış olmak.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
093d-858a-37a0-bbe4-21e5 kodu ile teyit edilebilir.
f) Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.
5. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:
a) İkametgah senedi( 6 aydan eski olmamak )
b) Nüfus cüzdanı sureti (Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden )
c) Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak)
e) Şartname alındı dekontu
g) Adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı
bulunmadığına dair belge.(ilgili esnaf odasından) Başka Kantin İşlettiğinin ve İhaleden Men
yasağı olduğunun anlaşılması halinde kira sözleşmesi tek taraflı fesh edilip kantin tahliye
ettirilir ve teminatı irat kaydedilir.
h) Kantin kirama ihalelerinde katılımcılardan, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma
şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri
açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.(İhaleye
Ustalık, İşyeri Açma, Kalfalık ve Kurs Bitirme Belgelerinin Asılları verilecektir.)
ı) Geçici teminat, Okul Aile Birliği’nin HALK BANKASI KOCASİNAN ŞUBESİ
TR160001200128400016100047 nolu hesabına aylık muhammen bedelin 8,5 aylık tutarının
%30(yüzdeotuz)’ una tekabül eden (4.335,00 TL ) ‘ nin geçici teminat olarak yatırıldığına
dair dekont.
6. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 5.maddede yer alan belgeleri iki
dosya halinde asıl ve fotokopi olmak üzere hazırlayarak ihalenin yapılacağı 07.04.2015
günü saat 10:30’ a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. İştirakçilere
evrak teslim alındı belgesi verilecektir.
7. İhaleye, ihale şartlarını taşımayanlar kabul edilemez.
8. Bu ilan 26.03.2015 günü saat 08:30’dan 06.04.2015 günü saat 17:00’ye kadar
Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık
ve Belediye Başkanlığının ilan panolarında asılı kalacaktır.
9. İhalesi yapılan Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin servis taşımacılığını
yapmadığına dair yazı. (Okul müdürlüğünden alınacaktır.)
10. İşletme süresi sona ermeden kendi isteğiyle kantin işletmesini bırakan veya fesih
yoluyla bıraktırılan kantin işletmecisinin kendisi, eş ve çocukları ile 2.Derecedeki kan ve
sıhri hısımları aynı okulun yeni yapılacak kantin ihalesine katılmazlar.
11.Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere
katılamazlar.
İHALE KOMİSYONU
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
093d-858a-37a0-bbe4-21e5 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Bahçelievler Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin