KAMU İHALE EĞİTİMİNE
HOŞ GELDİNİZ
Yavuz ATEŞ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
1
Dünya Değişiyor
Cumhuriyet Öncesi Dönem
İlk düzenleme Osmanlı döneminde 1857 tarihli
Nizamname ile yapılmıştır.
Cumhuriyet Dönemi
661 sayılı Müzayede, Münakaşa ve İthalat Kanunu
2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
Dünya Değişiyor
Bilgisayarlar
Hızlanıyor
Sayısal Yaşam Stili
Yerleşiyor
Rekabet Artıyor. İyi
Olan Ayakta Kalıyor
Bilgiye Erişim Kolaylaşıyor
Eğitime ve İnsana Yatırım
Yapılıyor
Üretim Kalitesi Artıyor
Maliyetler Düşüyor
3
İhale:
Kanunda
alımları
yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet
ile
yapım
işlerinin
istekliler
arasından
seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren
ihale
yetkilisinin
onayını
müteakip
ve
sözleşmenin
imzalanmasıyla tamamlanan bir süreçtir.
(KİK Md:4)
4
 İstediğimiz ürünü, yeterli gördüğümüz firmalardan
direk alamıyoruz.
 Talebimizin karşılanması zaman alıyor.
 İlgili birim gerekli işlemleri kısa sürede yerine
getiremiyor.
5
Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dâhilinde
yüklenmeye girişebilirler.
Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır.
Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur;
başka
iş
yaptırılması,
mal
veya
hizmet
alınması
için
kullanılamaz.
6
Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve
sürekliliği bulunan aşağıda belirtilen
iş ve hizmetler
için;
Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.
Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik
ve yemek hizmetleri.
Taşıtların malî sorumluluk sigortası
Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin
bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi
erişim hizmetleri.
Yukarıda belirtilen her iş itibarıyla,
Bütçelerinde öngörülen ödeneklerin %50’sini,
İzleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve
Yüklenme süresi 12 ayı aşmamak üzere,
ilgili
üst
yöneticinin
yüklenmelere girişilebilir.
onayıyla
ertesi
yıla
geçen
• Bütçede
Ödeneğin
%50’sini
Ertesi
Yıla Geçen
• Yüklenme
süresi 12 ay
• Gelecek Yılın
Haziran Ayını
Geçemez
Yüklenme

Yatırım projelerinin kurumlarca plânlanan sürede
tamamlanabilmesi
amacıyla,
kapsayan
ihaleye
süresine
işlerde
uygun
bütçelerinde
olarak
fazla
yılı
için,
işin
çıkılabilmesi
yıllar
bulunmasını
birden
itibariyle
sağlamak
ödeneğin
üzere
programlamanın yapılmış olması zorunludur.
10
Ya
vu
z
A
T
E
Ş

İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin %
10’undan az olamaz, başlangıçta daha sonraki yıllar
için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda
azaltılamaz.

Yatırım
projeleri
için
öngörülen
ödeneklerin
kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak,
idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla
yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde yılın ilk 9Ya
ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.
11
vu
z
A
T
E
Ş
Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim
kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun
görüşünün alınması kaydıyla;
Satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her
türlü;
makine-teçhizat,
cihazlar
ve
taşıtlar,
hava
ambulansı, yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz
araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle
temini;
Temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel
taşıma hizmetleri, Sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri
ile acil yardım çağrıları hizmetleri, harita, plan, proje,
etüt
ve
müşavirlik
hizmetleri,
ulusal
araştırma
geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları
için;
*süresi üç yılı geçmemek,
** finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise
dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek
yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.
ORTAK HÜKÜMLER
Kapsam
4734 Sayılı Kanun, Kanun
kapsamındaki
kullanımında
idarelerin
bulunan
her
türlü kaynaktan karşılanan
mal
veya
alımları ile
hizmet
yapım
işlerinin
ihalelerini kapsar.
15
Kapsam
Kamu Kaynağını
Kullanan
Kamunun Denetimi
Altında
Kamu Hukukuna Tabi
Bunlardan birini
sağlayan Kurum
4734 sayılı Kamu
ihale Kanununa
tabidir.
Olan
16

Kapsamdaki idareler - Kanunun 2. maddesi

Kapsamdaki alımlar; idarelerin kullanımında bulunan her
türlü kaynaktan karşılanan mal, hizmet, yapım işi alımları

Kapsam dışı; (KİGT 3.1. maddesi )

Kat veya arsa karşılığı yapım işleri

Velilerce ödenen öğrenci taşıma ve yemek hizmeti

Şartlı bağışlar ile yapılacak alımlar

Kendi
bünyelerindeki
döner
sermaye
işletmelerinden
alımlar

İSTİSNA ALIMLAR; Kanunun 3 üncü maddesi, sadece
ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine tabidir.
Tanımlar
Mal:
Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve
taşınmaz mal ve haklar olarak tanımlanmıştır.
Eşik Değer:
İlan
süreleri
ve
kuralları
ile
sadece
yerli
isteklilerin katılmasına veya yerli malı teklif eden
yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin
hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere, mal
alımları için parasal limitleri
18
İstekli :
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif
veren
tedarikçi,
hizmet
sunucusu
veya
yapım
müteahhidini,
İş Deneyim Belgesi:
İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini
ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere
göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme
belgesini,
19
1
İhtiyacın Ortaya Çıkması
2
Teknik Şartnamenin Hazırlanması
3
Yaklaşık Maliyet
4
İhale Usulünün Tespiti
5
İhale Dokümanı
6
İhale Onayının Alınması
7
İhale Komisyonunun Kurulması
8
İhale İlanı
9
İhale Dokümanının Görülmesi
10
Tekliflerin Sunulması
11
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması
12
İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması
20
A) İhale
Açık
ihale usulü
Belli
istekliler arasında ihale usulü
Pazarlık
usulü
B) Doğrudan temin (Kanun 22. Md.)
C) ?
İhale Usulleri
22
Güvenirlik
Gizlilik
Kamuoyu
denetimi
Eşitlik
İhtiyaçlar uygun
şartlar ve zamanda
karşılanmalı
Rekabet
Saydamlık
İhalelerde
Temel
İlkeler
Kaynaklar
verimli
kullanılmalı
Temel İlkeler
 İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
kaynakların
karşılanması,
verimli kullanılması,
 Aralarında doğal bir bağlantı yoksa mal veya hizmet alımları
ile yapım işinin bir arada ihale edilememesi,
 Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla ihalenin kısımlara
bölünmemesi,
 Açık İhale-Belli İstekliler Arasında İhale Usullerinin Temel
İhale Usulleri Olması,
 Ödeneksiz ve gereken durumlarda ÇED raporu alınmadan
ihaleye çıkılmaması
 Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine yönelik olarak
teknik şartname hazırlanması zorunludur.
Peki !!!
Alım Usulünün Bir Önemi Var mıdır?
 İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de
kapsayan
teknik
şartname
mutlaka
hazırlanmalıdır.
 Teknik
şartnamelerde
kriterlerin,
verimliliği
belirlenecek
ve
teknik
fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici
hususlar içermemesi ve Bütün istekliler için fırsat
eşitliğini sağlaması zorunludur.
 Teknik Şartnamelerde Teknik Özellik tanımlaması
yapılırken bir marka veya bir firma ürünü işaret
edilmemelidir.
 Böyle bir teknik tanımlama yapılırken mutlaka
DENGİ teknik özellik tanımlaması yapılmalıdır.
 Teknik şartnamede tekliflerin nasıl sunulacağına
ilişkin düzenlemelere yer verilmemelidir.
 İlgili mevzuatına göre teklif ile birlikte sunulması
gereken
belgelerin
ruhsat,
yetki
bunlara
teknik
(kalite
belgesi)
standardı,
olması
şartnamede
izin,
durumunda,
değil,
idari
şartnamede yer vermelidir.

Teknik şartnamede tekliflerin nasıl sunulacağına
ilişkin düzenlemelere de yer verilmemelidir.
YAKLAŞIK MALİYET
38

Teklif zarfları açılmadan,

Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat
teklifleri ile birlikte açıklanması esastır.

Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, her
bir kısım için belirlenen yaklaşık maliyet tutarını ayrı
ayrı açıklayacaktır.

her bir kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarını okuyarak
açıklayabileceği gibi her bir kısmın yaklaşık maliyet
tutarının yer aldığı bir çizelgenin fotokopisini dağıtmak
suretiyle de yaklaşık maliyet tutarlarını açıklayabilir.







Ön ilan yayımlanacaksa;
- tahmini alım miktarı/yapı tekniği ve fiziki miktarı esas
alınır
- ihale ilanı öncesi yeniden hesaplanabilir.
Kısmi teklif; işin tamamı dikkate alınarak her bir kısım
için ayrı ayrı hesaplanır.
Yaklaşık maliyetin gizliliği/açıklanması;
Teklif (Pazarlık usulünde son teklif) fiyatlarının
açıklandığı oturumda açıklanır.
Teknik
şartname
danışmanlık
hizmeti
alınarak
hazırlatılırsa yaklaşık maliyet de bu kapsamda
hazırlattırılabilir. (aynı istekliye)

Alım – ihale usulü

İlan süresi ve usulü

Yeterlik kriterleri

Yabancı isteklilere açık ihale- yerli istekliye fiyat avantajı
uygulanması

Aşırı düşük teklif değerlendirmesi

Ön ilan yayımlanabilmesi

İdarelerce;
•
Her kısmın yaklaşık maliyetinin ayrı ayrı hesaplanması
•
Ancak istenecek belgelerin işin tamamının yaklaşık
maliyeti dikkate alınarak belirlenmesi,
•
Orana tabi kriterlerin, kısımlar için aynı belirlenmesi

İsteklilerce;
•
İstenen kısımlara veya tamamına teklif verebilme
•
Teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden
geçici teminat sunulması
Klasik ihale usulleri;
1)
Açık ihale
2)
Belli istekliler arasında ihale (puanlamalı/puanlamasız)
3)
Pazarlık
Yeni yöntemler
1)
Çerçeve anlaşma
2)
Dinamik alım sistemi
3)
Elektronik ihale
4)
Elektronik eksiltme
Doküman;
1)
İdari şartname
2)
Sözleşme tasarısı,
3)
Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil)
4)
Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart formlar,
birim fiyat tarifleri vs.)

Çelişen düzenlemelere yer verilemez

Teknik şartname hariç, Kurum tarafından hazırlanan tip
dokümanlar esas alınır

Genel şartnameler doküman satın alanlara verilmeyecektir.

İlk ilan/davet tarihine kadar hazırlanır.

Belli istekliler arasında ihale usulünde; ön yeterlik ilan
tarihine kadar hazırlanır.

Türkçe hazırlanması zorunludur.

İhale yabancı isteklilere açık ise; Türkçe ile birlikte başka
dillerde de hazırlanabilir.

Dokümanın anlaşılmasında, yorumunda ve anlaşmazlıkların
çözümünde Türkçe metin esastır

Ekonomik
ve
mali
yeterlik
belgeleri
(hangi
durumlarda
istenmeli?)

Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri (hangi durumlarda
istenmeli?)

Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, esaslar

Kısmi teklife açıklık (yeterlik kriterlerine etkisi)

Konsorsiyumlara açıklık (yeterlik kriterlerine etkisi)

Alt yükleniciye izin verilmesi

Çalışılmayacak süreler

Teklif geçerlik süresinin belirlenmesi

Geçici teminat mektubu geçerlik tarihinin belirtilmesi

Dokümanın posta yoluyla satılıp satılmayacağı (doküman
bedelinin hesaplanması ve belirtilmesi)

Ceza hükümlerinin belirlenmesi (makul ceza)
Yerli istekli
 Türk vatandaşları - TC Kimlik numarası
 Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel
kişiler
belgeler
-
başvuru
veya
teklif
kapsamında
sunulan

Taahhütname istenemez.
-10 uncu madde taahhütnamesi (teklif mektubuna
taşınmıştır)
-Ortaklık hisse beyanı,
-İş
deneyim
belgesinin
başka
bir
kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
-Yapı araçları taahhütnamesi,
- Teknik personele ilişkin taahhütname
yürürlükten kaldırılmıştır.
tüzel
kişiye

Yeterlik
kriterleri
ve
istenecek
belgeler,
rekabetin
değerlendirmede
aranılacak
engellenmemesi

İstenecek
belgeler
ve
kriterlerin ilan ile idari şartnamede belirtilme gereği

BİAİU ve Pazarlık (21/a, d, e);

Teklif tutarının belli bir oranının sağlanacağı kriterler;
(Mali durum, iş hacmi, iş deneyimi) yaklaşık maliyet esas
alınarak parasal tutar olarak belirlenir.

İhale süreci, ihale onayı ile başlar

Yaklaşık maliyet hesap cetveli ve ihale dokümanının
eklendiği ihale onay belgesi ihale yetkilisinin onayına
sunulur.

Ön ilan yapılacaksa; sadece yaklaşık maliyet hesap
cetvelinin eklenmesi yeterli olup, ön ilandan önce onaya
sunulur, ihale ilanından önce yeniden onay alınır.

İKN alınması; İlanlı ihalelerde ilan yayımlanmadan önce,
ilansız ihalelerde davet yazısı gönderilmeden önce, her
ihale için bir kez
İHALE KOMİSYONU
52
BAŞKAN
UZM. ÜYE
UZM. ÜYE
MALİ ÜYE
ÜYE
 İhale yetkilisi tarafından,
 İlan/davet tarihini izleyen üç gün içinde
 En az beş üye, (en az ikisi işin uzmanı)
 muhasebe veya mali işlerden sorumlu
personelden bir üye
Yedek üyeler;
 Asıl üyeler ile aynı nitelikleri taşımalı
 yeterli sayıda
 hangi sıfatla yer alacakları belirtilmelidir.
 İhale sürecindeki değerlendirmeleri sadece ihale
komisyonu yapabilir. Bu görev için başka adlar
altında komisyonlar kurulamaz.
 İdarenin personelinden oluşturulur. Yeterli sayıda
veya
nitelikte
personel
yoksa
kapsamındaki idarelerden üye alınabilir.
 Eksiksiz toplanma
 Oy çokluğu ile karar alabilme
 Çekimser oy kullanamama
Kanun
 İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz.
 Üyeler muayene ve kabul komisyonunda veya
kontrol teşkilatında görev alabilir.
 Ancak kontrol teşkilatında yer alan görevliler,
muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.
 Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda
görevlendirilen kişinin o görevinden ayrılması
sonucu, komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda
kalması halinde; ayrılan personelin yerine atanan
kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam
edilmesi,
 Herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek
üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale
sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam
etmesi gerekmektedir.
 İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet
tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale
komisyonunun asıl üyelerine verilir.
 İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek
üyelere
de
ihale
işlem
dosyasının
birer
örneği
verilebilir.
 Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda
görev alması halinde ise, ihale işlem dosyasının bir
örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur.
İHALE İLANI
59
 Önce ihale dokümanı hazırlanmalı
 Dokümandaki
düzenlemelere
uygun
olmalı,
dokümanda belirtilmeyen hususlar içermemeli
 Standart formlar kullanılarak yayımlanır.
 Süre hesabında; yayım günü dikkate alınır ihale
günü dikkate alınmaz.
 İlan metinleri yeterli süre öncesinde gönderilmeli
 Bütün ilanların EKAP’ta yayımlanması (4734 Ek Md: 1)
 Elekt.
araçlar
ile
gönderilmesi;
açık
ihale
usulündeki 40 günlük ilan süresi 7 gün
 İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik
Kamu
Alımları
Platformu
üzerinden
doğrudan
erişimin temin edilmesi halinde 40 günlük süre
(Açık ihalede ilan, BİAİU ihalede davet) 5 gün
kısaltılabilir.
 Eşik değer üstü (40 ve 25 gün ilan süresi olan)
ihalelerde; 15 gün içinde
 Diğer ilanlarda 10 gün içinde
hatalı ilanın yayımlandığı usulde
Yapılacak Olan İşlem
Gerekli Süre (Gün)
Doküman Hazırlığı
7
Onay İşlemleri
1
İlan Hazırlığı
4
İlan (EKAP’tan Dolayı)---------------
40---33----28
Komisyon Çalışması
1
Tebliğ
1
İdareye İtiraz Süresi
10
İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta)
7
KİK’e İtiraz Süresi
10
KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ
27
Sözleşmeye Davet
1
Sözleşmenin İmzalanması
3
Toplam
100

İhale dokümanı bedelsiz olarak görülebilme

İhaleye katılacaklar için satın alma zorunluluğu

Satış bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti
engellemeyecek şekilde tespit edilmesi

Satış hakkının yalnız idareye ait olması
 İlan
yapıldıktan
sonra
dokümanda
değişiklik
yapılmaması esastır.
 Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek
maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler idarece
tespit edilir yada istekli veya adaylarca yazılı olarak
bildirilir ise, zeyilname
yapılabilir.
ile dokümanda değişiklik
 Zeyilnamenin ihale veya son başvuru tarihinden en
az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin
edecek
şekilde
gönderilmesi
doküman
şarttır.
Aksi
alanların
tamamına
takdirde
değişiklik
yapılamaz. (ilan geçersiz sayılarak yeniden ihale
yapılır)
 Doküman satılmamışsa; ihale tarihine kadar mümkün

İlana yansımışsa; düzeltme ilanı gerekir

İhale/son başvuru tarihi bir defaya mahsus en fazla yirmi
gün ertelenebilir.

Teklifleri geri çekme ve yeniden teklif verme imkanı

Talep; ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar

Açıklama;

İhale tarihinden en az on gün önce ilgililerin bilgi sahibi
olmaları sağlanabilmeli

Yapıldığı
tarihe
kadar
doküman
alanların
tamamına
gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir, daha
sonra alanlara doküman ile birlikte verilir.

Sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır;
ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.
Belgelerin;
Aslı
Aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri
İhale tarihinden önce idare tarafından aslı görülerek “aslı
idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen
suretleri sunulabilir.
Noter şerhi; belgelerin aslına uygun olduğunu belirtecek
olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile
“ibraz edilenin aynıdır” veya benzeri şerh taşıyanlar kabul
edilmeyecektir.

Yabancı
ülkelerde
ülkelerin
düzenlenen
düzenlenen
Türkiye’deki
belgelerin
belgeler
temsilcilikleri
tasdik
işleminin
ile
yabancı
tarafından
ne
şekilde
gerçekleştirileceği,

Belgelerin
tercümeleri
ve
bu
tercümelerin
tasdik
işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği,

Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi,
Yönetmeliklerde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
 İş ortaklıkları her türlü ihaleye katılabilir.
 Ortaklar hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü
birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.
 İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak,
pilot
ortak olarak gösterilir.

Hisse oranlarını ve pilot ortağı gösteren “İş Ortaklığı
Beyannamesi” teklifle birlikte verilecektir
İhale iş ortaklığına kalması halinde;
Sözleşmenin
imzalanmasından
önce,
ortakların
hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin
yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen
sorumlu olduğunun açıkça belirtildiği, noter onaylı
ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur.
 Başvuru ve teklif mektupları standart formlara uygun
olarak hazırlanmalı ve şu şartları taşımalı;
a. Yazılı olmalı ;
b. Dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtilmeli
c. Teklif bedeli rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak
yazılmalı
d. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalı.
e. TC Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası belirtilmeli
f. Yetkili kişilerce imzalanmış olmalı
 Ortak girişimde;
Tek.
mektubu
ortakların
tamamı
tarafından
veya
yetki
verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
 Konsorsiyumlarda
a.
Ortaklar tek. mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları
için
teklif
ettikleri
bedeli
ayrı
ayrı
yazmak
suretiyle
imzalarlar.
b.
İşin
uzmanlık
gerektiren
kısımları
için
teklif
edilen
bedellerin toplamı konsorsiyumun toplam teklif bedelini
oluşturur.

Teklif mektubu standart formuna uygun olmalı

Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan
teklif
mektupları
değiştirilemez
düzeltilemez
veya
eksiklikleri giderilemez

Teklif
mektubu
usulüne
değerlendirme dışı bırakılır.
uygun
değil
ise
teklif

Tekliflerin geçerlilik süresi ilan ve idari şartnamede
belirtilir.

Bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve
isteklinin kabulü kaydıyla,

En fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik
süresi kadar uzatılabilir.

Bu durumda; geçici teminat mektuplarının süresi de aynı
süre ile uzatılır.
 İhalelerde teklif edilen bedelin % 3 ünden az
olmamak üzere geçici teminat alınır.
 İhale
üzerinde
kalan
istekliden
sözleşme
imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6 sı oranında
kesin teminat alınır.
Not: Yapım işlerinde ihalenin sınır değerin altında teklif
veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde
kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında
alınır.
1. Türk parası
2. Teminat mektupları ve
3. Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler
 Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi
halinde standart forma uygun olması zorunludur.
 Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş
teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

(Geçici)
Teminat
belirtilmelidir.
mektuplarında
(teklif
geçerlilik
geçerlilik
süresinin
tarihi
bitiminden
itibaren otuz günden az olmamak üzere)

Süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.

Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş
tarihi (garanti süresi) dikkate alınmak suretiyle idare
tarafından belirlenir.

Ortak girişimde teminat; ortaklardan biri veya birkaçı
tarafından karşılanabilir.



Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa
veya pakete konulur. (aslı veya noter onaylı örnekleri
veya aslı idarece görülmüştür diye şerh düşülen
suretleri)
Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait
olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır.
Zarfın yapıştırılan yeri
mühürlenir veya kaşelenir.
istekli
tarafından
imzalanarak,

Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
sıra
numaralı
alındılar
karşılığında
İdareye
(tekliflerin
sunulacağı yere) teslim edilir.

Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan
istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen
ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan
tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu
teklifler
değerlendirmeye
alınmaz.
(Standart
form
düzenlenmesi hali
hariç,
KİK007.0/M)

Verilen
teklifler,
zeyilname
herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
Teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan
yaklaşık maliyet açıklanır. (Uygun zarf yoksa açıklanmaz.)
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış
sırasına göre açılır.
Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici
teminatının usulüne uygun olup olmadığı kontrol
edilerek, belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olmayanlar tutanakla tespit
edilir.
13.12.2015
83
İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır.
Düzenlenen bu tutanakların onaylanmış bir sureti
isteyenlere imza karşılığı verilir.
Tekliflerin açılması aşamasında, hiçbir teklifin reddine veya
kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz.
Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ilk
oturum kapatılır.
13.12.2015
84
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu
veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk
oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı
bırakılmasına karar verilir.
Belge eksikliği tamamlatılmayacaktır.
Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla,
sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bilgi
eksikliklerinin giderilmesi için iki iş gününden az olmamak üzere
süre verilecektir.
13.12.2015
85
Verilen sürede
bilgi eksikliğini
tamamlamayanları
n başvuru veya
teklifi
değerlendirme
dışı bırakılıp
geçici teminatı
gelir
kaydedilecektir
13.12.2015
İlk değerlendirme
ve işlemler
sonucunda
belgeleri eksiksiz
ve teklif mektubu
ile geçici teminatı
usulüne uygun
olan isteklilerin
tekliflerinin
ayrıntılı
değerlendirilmesi
86
ne geçilecektir.
İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme
kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara
uygun olup olmadığı ile
Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata
bulunup bulunmadığı incelenecektir
Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat
teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13.12.2015
87
İhale komisyonu yapılan değerlendirme sonucunda:
Bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak,
•**teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek,
•---veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde
ihalenin iptaline karar vermek hususunda,
takdir yetkisine sahiptir.
KİG Tebliği Md: 16.3.1
13.12.2015
88
Her iki istekli
de yasaklı ise
• ihale yetkilisince ihale kararı
onaylanamaz ve ihale iptal
edilir.
İhale yetkilisi, karar
• onaylar veya gerekçesini
tarihini izleyen en geç 5
açıkça belirtmek suretiyle
iş günü içinde ihale
iptal eder.
kararını
13.12.2015
90
Bildirim ve Tebligatlar
Tebligatın muhataba fiili olarak
ulaştığı tarih tebliğ tarihi
sayılır
13.12.2015
92
Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali
kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi
izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye,
tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle
sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere
katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal
yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır.
Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin
geçici teminatı gelir kaydedilerek yasaklanır.
13.12.2015
93

İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün
teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi
bir yükümlülük altına girmez.

İhalenin
iptal
edilmesi
halinde,
bu
durum
bütün
isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilecektir.
TEŞEKKÜRLER
Download

Sunu 1: KAMU İHALE EĞİTİMİ