Adds Balance To You Work
a
d
z
ı
m
ı
k
k
a
H
ns makiisi ve bala
rv
e
s
s
n
la
a
b
ölgesinde
e Sanayi B
iz
n
a
rg
O
Ostim
yaptığı
çok ülkeye
ıldır Ankara hizmet vermektedir.
y
ir
b
5
2
ı,
i,
ın
y
ığ
a
n
ıd
ns sa
tadır.
sine yans
sanayisine
Metaş bala
u yaşamak
anın kalite
n
arak Türk
in
p
ru
k
a
a
y
ru
i
u
m
g
m
r
e
ti
ın
rettiği h
ndırman
inip uygunaları üre
crübenin ü
değer kaza
nu ilke ed
te
o
a
y
i
s
iğ
a
tm
v
a
rd
o
k
e
in
e
v
edilen
in
kli
rın
çok tercih
rında süre
e ekonomis
n
e
lk
la
Metaş, yılla
a
ü
n
ü
k
m
ş
g
ra
u
lı
a
a
b
y
ç
anıtla
Metaş,
ip, arge
ihracatla k
alar üreten
gözlemley
in
ı
k
n
a
rı
m
la
lı
n
s
n
ru
performa
a uygun
tiyaç ve so
li, yüksek
ndartların
te
ta
Sektörün ih
li
s
a
k
E
S
a
T
d
a
aşar.
1,
u cu n d
tların tüm
HSAS 1800
sü olmuştu
la
ü
O
a
c
,
n
layan, son
im
1
ö
0
rı
0
n
4
la
rü
1
ve sektö
i tüm şart
008, İSO
bir marka
gerektirdiğ
İSO 9001-2
n
,
ri
E
le
C
e
i,
lg
n
e
alafaaliyetleri ve sahip olduğu bu b
tirken, im
re
ü
,
p
Metaş, tüm
te
ri
k
ti
e
ş
li
rm
300
i ge
ekleşti
,5 kg dan
0
rini kendis
maktadır.
le
rı
la
u
m
la
g
olarak gerç
a
y
te
u
in
is
k
s
k
lans ma
dar ağır
ik ölçüm
tkin olara
r, dikey ba
50 tona ka
n elektron
la
masında e
n
a
n
a
ıl
u
d
n
b
a
r
,
ll
g
ır
u
d
k
0
0
nda
plamakta
ları ise, 1
makinaları
gurupta to
ns makina
a
la
n
a
a
b
i
Metaş tüm
y
ik
ta
rı
a
amasına
makta, y
ı makinala
montaj aş
lansını yap
tını yaptığ
n
a
a
b
tt
n
rı
la
a
la
a
im
teknik
parç
seçimine,
ktadır.
rin uzman
a
e
e
m
m
tl
kg a kadar
s
e
p
a
lz
te
y
a
ı
i,
m
ın
iğ
balans
iminden
a gelind
parçaların
t aşamasın
, teknik çiz
s
a
te
ın
dir.
p
m
lü
ra
g
tü
yürü
tirilmekte
an pro
ş
d
le
le
k
k
ım
çalışanli
e
z
ıl
z
ti
rç
a
e
ti
y
g
mu
rece
dan irma
e
lu
n
d
İmalat,
ru
fı
u
n
ra
k
o
s
ta
e
n
in
rı
ri
sürec
uzmanla
teri iş ye
kadar olan
apılıp müş
ilgili Metaş
y
la
n
y
a
rı
d
n
la
fı
ım
ra
n kullan
tadır.
ik servis
kadrosu ta
makinaları
ye alınmak
geniş tekn
n
u
re
le
n
v
e
ri
ru
d
ti
o
ş
s
r
le
la
ir
gerçek
makina
erhangi b
Kurulumu
i verilerek
abilecek h
ş
im
it
lu
ğ
o
e
,
ş
ım
ta
n
e
a
ktadır.
nM
e olan
larına kull
ni toplama
ri
ini sağlaya
s
ti
ti
k
n
ta
ın bilincind zun
ra
ın
n
a
ğ
a
g
a
m
c
ın
a
a
n
z
n
a
r
a
e
z
in
r mak
rek, bu u
anlam ka
rilerinin h
Ürettiği he
nuniyetle
yönlendire
rek müşte
m
re
re
e
e
le
m
id
ih
ir
g
b
rc
a
ü
d
un ömürl
rı doğru te
ağıyla anın
retimin uz
ranıp, onla
ü
v
,
a
ır.
a
d
d
z
ta
ti
k
ti
o
ilmez
inde
aşamaktad
n en n
y
it
li
p
u
s
e
n
g
te
ru
n
nin vazgeç
ü
ın
ru
ti
g
n
u
e
u
rı
g
B
iy
la
lı
n
ç
k
u
a
a
n
y
h
m
ti
ilee
ın
şteri ih
bet edileb
müşteri m
hibi olman
a
a
e
k
s
v
re
y
in
a
a
metaş, mü
n
p
rl
e
te
la
li
a
mnuniyett
ağladığı ka cak uluslararası irm
ömürlü me
ne kadar s
n
ü
a
g
u
e
b
il
n
e
e
rk
en m
cegi planla
lojik yenil
.
Metaş, gele unu ve daima tekno
k
e
etm tedir
ğ
m
u
a
v
ld
e
o
d
r
e
a
n
unsurl
metleri
incinde hiz
ceğinin bil
www.mbsbalans.com 1
İşinize Denge Katar
2 www.mbsbalans.com
Ve ey
rtic B
al ala
Ba ns
lan M
cin a
g M kin
ac eler
hin i
e
Dik
Adds Balance To You Work
www.mbsbalans.com 3
İşinize Denge Katar
CNC - 100 OTOMATİK BALANS MAKİNESİ
CNC - 100 AUTOMATIC BALANCING MACHINE
Giriş Konveyörü üzerinde gelen iş parçası Otomatik İş Parçası Transfer Ünitesi yardımıyla otomatik olarak konveyör
üzerinden alınır ve Otomatik Balanssızlık Ölçüm Ünitesi üzerine bırakılır.
Manuel veya otomatik olarak ölçüm Ünitesi üzerine bırakılan iş parçası; tezgâh tarafından verilen komut ile iş
parçası sıkma ekipmanı tarafından otomatik olarak sıkılır ve tezgâh ölçüme başlar.
Tezgâh 8-10 sn. içerisinde ölçümünü tamamlar. İlk ölçüm işleminin ardından iş parçasının balanslı olan bölgesi
Otomatik Delici Ünite altında konumlanır ve hidrolik çeneler yardımıyla sabitlenir.
Sabitlenen iş parçasının balanslı bölgesi Otomatik Delici Ünite tarafından; ISO 1940-G6,3 veya özel tanımlı müsaade
tölerans standartlarını temel alarak ya da resim üzerinde belirlenen kalıcı balanssızlık toleransını hedef alarak
eksiltme yöntemi diye bilinen balans alma yöntemini kullanarak, iş parçasının özelliklerine göre doğrusal ve
dairesel interpolasyon hareket yaparak (x-y-z doğrultusunda) iş parçasına müdahale eder ve 10-15 sn. içerisinde
balans alma işlemini tamamlar.
Ölçme işleminin ardından iş parçası sıkma ekipmanı iş parçasını serbest bırakır. Ok veya Red durumuna göre
iş parçası makinadan alınır veya iş döngüsü tekrarlanır. Bu işlemlerin tamamı ortalama 40-50 sn. içerisinde
tamamlanır.
The work piece coming from the enterance conveyor is taken from the conveyor by the help of the automatic
work piece transfer unit and left on automatic unbalanced measurement unit.
Manually or automatically dropped workpiece onto the measuring unit; automatically tightened with the clamping equipment by the command given from bench and the bench starts measurement.
Bench completes the measurement in 8-10 sec. After irst measurement the part of the point of the workpiece
that needs to be balanced will be positioned
under automatic drill and ixed by the
help of hydraulic clamps.
The unbalanced area of the ixed
work piece by the Automatic Drill
Unit; ISO 1940-G6,3 either based
on deined standards of permissible tolerance or determined on
the image to target persistent
imbalance tolerance balancing
by using known as subtractive
method, completes the balance
by making linear or circular interpolation movement (x-y-z
directions) in 10-15 sec.
Clamping equipment releases the workpiece after measuring the workpiece. The work piece
will be removed from
the machine according to the Ok or Red
condition work cycle
will be repeated. All
this process will take
approximately 40-50
sec.
4 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
Ölçülebilir Kanal
Motor Gücü
Kapasite
Max. Balanslanabilir Çap
Hız Ayarı
1
4 Kw
1,0 kg – 30,0 kg
400 mm
Mitsubishi Invertor
Measurable Channel
Engine Power
Capacity
Maximum Diameter
Speed Adjustment
Servo Hareket Kontrol
Mitsubishi PLC
Servo Motion Control
Servo Motor ve Sürücü
Mitsubishi
Serve Engine & Driver
Giriş Gerilimi ve Frekans
Balanslama Süresi
Balanssızlık Azaltma Oranı
Hassasiyet
Balanslama Devri
3-faz 200-230V AC 50/60 Hz
40 sn
98%
0,5 gmm
400 - 1500 d/d
YAZILIM
Elektronik Ölçüm Sistemi
Tolerans Verme ve Gösterimi
Rapor
Input Voltage and Frequency
Balancing Time
Unbalance Reduction Ratio
Sensitivity
Balancing rpm
SOFTWARE
M.B. - 750
Electronic Measuring System
Mevcut (Available)
Loss of tolerance and views
Full takip A4 çıktı ve tüm veri tabanlarında
çıktı alabilme (Available)
Report
Balans miktarını gram ve matkap
derinliği olarak okuma
Mevcut (Available)
Reading the Balancing amount as gram
& drilling depth
Statik balans gösterimi
Mevcut (Available)
Static balance representation
Açısal balans gösterimi
Mevcut (Available)
Angular balanced representation
Salgı Optimizasyonu
Mevcut (Available)
Secretion Optimization
DELİCİ ÜNİTE
MBS
DRILLING UNIT
Motor Gücü
2,2 Kw
Engine Power
Motor Devri
1500 d/dk
Engine Speed
İş Mili
Eksenel Hareket (x-y-z)
Vakum
İşletim Sistemi
ISO 40- ISO 50
650*400*250
Mevcut (Available)
Windows 7
Ekran
17" Touch Screen
Lisan
TR-ENG
Spindle
Axial motion (x-y-z)
VACUUM
Operating System
Display
Language
www.mbsbalans.com 5
İşinize Denge Katar
V-IVB-100 ENDÜSTRİYEL DİK BALANS MAKİNESİ
V-IVB-100 INDUSTRIAL VERTICAL BALANCING MACHINE
V-IVB 100 – Dikey Balans Makinesi volan, fren diski, kasnak, dişli çark, kampana, debriyaj baskı plakası, fan,
pompa fanı vb. gibi iş parçalarını dengelemek için kullanılan manuel yüklemeli bir makinedir.
İş parçasını makineye bağlamak için seçeceğiniz aparatın ( ayna – pens vb.) seçimi yapılırken kullanımı hızlı ve
pratik ve her şeyden önemlisi de hassas olmasına dikkat edilmelidir. Durum ne olursa olsun, bütün makinelerimizde
otomatik eksantrik düzeltme sistemi mevcuttur.
Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır. Operatör tarafından kullanımı kolaydır. Balans
işlemine başlamadan önce parça ölçü ve ağırlığına girerek ISO 1940 standardına göre tolerans hesaplayabilirsiniz.
Makinelerin eğitimi ve kurulumu irmamız personelleri tarafından verilip, eğitim sonunda sertiikalandırılmaktadır.
Makine kalibrasyonları irmamızda yapılarak kalibrasyon
belgesi makine ile birlikte teslim edilmektedir. Bütün
makinelerimizin CE sertiikası bulunmaktadır.
Balansı alınacak parçaya uygun olarak matkap veya
freze ünitesi makineye ilave edilebilir.
V-IVB 100 - Vertical Balancing Machine is a manual
loading machine which is used for balancing of lywheels, brake discs, pulleys, gears, brake, clutch
pressure plate, fan, pump, etc. workpieces.
While choosing work piece of apparatus to connect to the machine (mirror-dart etc.), you should
take care that its practical and quick to use and
most importantly precise. Whatever the case,
all of our machines has automatically eccentric
correction system.
Balancing program works with the licensed Windows operating system. Is easy to use by the
operator. Operator can calculate the tolerances according to ISO 1940 before begining the
balancing process by entering the dimension and the weight of work piece.
Staff training and installation of
the machines on the side whether our company, are certiied at
the end of training.
Machine calibrations are performed in our company and
calibration certiicate is supplied with the machine. All
our machines has CE certiicate.
Drill or milling unit may be
added to the machine accordance to the parts needs to be
balanced.
6 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
V-IVB100 Yatay ve Dikey Delici Üniteli
V-IVB100 With Horizantal and Vertical Drill Unit
www.mbsbalans.com 7
İşinize Denge Katar
V-IVB-100 ENDÜSTRİYEL DİK BALANS MAKİNESİ
V-IVB-100 INDUSTRIAL VERTICAL BALANCING MACHINE
8 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
IVB-5
IVB-30
IVB-100
5
30
100
Maximum Weight of Rotor
1,2
1,2
1,2
Plane
gmm
0,5
1
3
Max Rotor Çapı
mm
500
500
800
Max Rotor Diameter
Min Rotor Çapı
mm
50
50
100
Min Rotor Diameter
Motor gücü
kw
0,75
2
4
Engine power
Sürücü (ABB ACS355)
kw
0,37
2
4
Drive (ABB ACS355)
Maxinum Rotor Ağırlığı
kg
Düzlem
Hassasiyet
(Bir Düzlem İçin)
Balanslama Devri
150-5000
150-1500
150-1500
%
98
98
98
Konum Bulma Süresi
sn
8-24
8-25
10-40
Tarayıcı ve Delici Ünite (Manuel)
ops
MBS
MBS
Balanssızlık Azaltma Oranı
Sensitivity (per plane)
Balancing rpm
Unbalance Reduction Ratio
Position Detection Time
Scanner and Drill Unit(Manual)
İşlemci
Intel I3
Intel I3
Intel I3
Processor
Monitör
17" LCD
17" LCD
17" LCD
Display
İşletim Sistemi
Windows 7
Windows7
Windows 7
Operating System
Ölçüm Ünitesi
Balans Studio TD
722
Balans Studio TD
722
Balans Studio TD
722
Measurement Unit
TR-ENG
TR-ENG
TR-ENG
Lisan
Language
www.mbsbalans.com 9
İşinize Denge Katar
10 www.mbsbalans.com
Ho Yat
riz ay
on B
tal al
Ba ans
lan M
cin a
g M kin
ac eler
hin i
e
Adds Balance To You Work
www.mbsbalans.com 11
İşinize Denge Katar
H-IRB 6T ENDÜSTRİYEL TURBO BALANS MAKİNESİ
H-IRB 6T INDUSTRIAL TURBO BALANCING MACHINE
H-IRB 6T – Yatay Balans Makinesi 0,5 kg ile 6 kg arasındaki ağırlıklara sahip turbo, mermi
çekirdeği, endüstri vb. iş parçalarının balanssızlık etkinini hassas bir şekilde ayarlanması
için tasarlanmıştır.
H-IRB 6T - Horizontal Balancing Machine is designed to sensitevely adjust the unbalancing effect of workpieces like turbo, bullets nucleus,
industry and so on which weights between 0.5
kg and 6 kg.
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
IRB-6T
Max Rotor Ağırlığı
Max Rotor Weight
kg
6
mm
260
Max Rotor Diameter
Min Mil Çapı
5
Min Shaft diameter
Max Mil Çapı
30
Max Shaft diameter
Max Rotor Çapı
Motor gücü
kw
0,18
Engine power
Sürücü (ABB)
kw
0,18
Drive (ABB)
Konum Bulma Süresi
sn
6
rpm
120-5000
Balanslama Devri
Tahrik ünitesi
Positioning time
Balancing rpm
Kayış (Belt)
Drive Unit
Banko uzunluğu
mm
800
Bed Length
Max Rotor Uzunluğu
mm
500
Max Rotor Length
kg
250
Machine Weight
0,1
Sensitivity (for each plane )
Makine Ağırlığı
Hassasiyet (her bir düzlem için)
Ölçüm Ünitesi
gmm
BS TY 822
Measurement Unit
Lisan
TR-Eng
Language
İşlemci
Intel I3
Processor
Display
İşletim Sistemi
12 www.mbsbalans.com
17" LCD
Windows 7
Display
Operating System
Adds Balance To You Work
H-IRB 10-20 ENDÜSTRİYEL ROTOR BALANS MAKİNESİ
H-IRB 10-20 INDUSTRIAL ROTOR BALANCING MACHINE
Endxüstriyel Rotor Balans Makinası 0,1
kg ile 20 kg arasındaki ağırlıklara sahip
rotorların balanssızlık etkinini hassas
bir şekilde ayarlanması için tasarlanmış
yatay balans makinasıdır. Kendinden
milli olan bobin, fan, pompa rotorları
veya kendinden milli olmayan kasnak,
dişli, volan gibi parçaların balansını
almaya uygundur.
Industrial Rotor Balance Machine is a
horizantal balance machine which is
designed to sensitively adjust the unbalancing effect of the rotors which
weights are between 0,1 kg – 20 kg. It is
suitable for balancing of the workpieces which has its own shaft such as fan,
pump rotors, bobins or the workpieces
which doesn’t have own shaft such as
lywheels, gears, pulleys.
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
Max Rotor Ağırlığı
Max Rotor Çapı
IRB-10
IRB-20
kg
10
20
Max Rotor Weight
mm
260
400
Max Rotor Diameter
5
5
Min Shaft diameter
Max Shaft diameter
Min Mil Çapı
30
50
Motor gücü
Max Mil Çapı
kw
0,37
0,75
Engine power
Sürücü (ABB)
kw
0,37
1,1
Drive (ABB)
Balanslama Devri, min
rpm
120
120
Balancing rpm, min
Tahrik ünitesi
Kayış (Belt)
Kayış (Belt)
Drive Unit
Banko uzunluğu
mm
1000
1200
Bed Length
Max Rotor Uzunluğu
mm
900
1100
Max Rotor Length
kg
400
550
Machine Weight
Sensitivity (for each plane )
Makine Ağırlığı
Hassasiyet (her bir düzlem için)
0,1
0,1
BS TY 822
BS TY 822
Lisan
TR-Eng
TR-Eng
Language
İşlemci
Intel I3
Intel I3
Processor
Ölçüm Ünitesi
Display
İşletim Sistemi
gmm
17" LCD
17" LCD
Windows 7
Windows 7
Measurement Unit
Display
Operating System
www.mbsbalans.com 13
İşinize Denge Katar
H-IRB 50-150-300 ENDÜSTRİYEL ROTOR BALANS MAKİNESİ
H-IRB 50-150-300 INDUSTRIAL ROTOR BALANCING MACHINE
H-IRB – Rotor Balans Makinesi fan, pervane, rotor, patoz, haşbay, mil, tambur vb. gibi iş parçalarını dinamik ve
statik dengelemek için kullanılan bir makinedir.
Kayış tahrik ünitesi veya Şaft tahrik ünitesi yapılacak işe göre tercih edilebilir.
Kayış tahrik üniteli makine orta ve küçük parçalarda daha hassas sonuç almak için önerilir. Ayrıca avantajlarından biri de parçayı makinanın üstüne koyma işlemini çok kolaylaştırır ve buda seri halde çalışma durumlarında
uygundur. Kayış tahrik ünitesini kullanabilmek için iş parçasının üzerinde kayışı oturtulabileceği en az bir tane
silindirik bölüm bulunmalıdır.
Şaft Tahrik ünitesi de büyük çaplı ağır rotor tipleri ve üzerinde kayışın geçeceği silindirik yüzeyi bulunmayan işler için kullanım kolaylığı sağlar.
Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır. Operatör tarafından kullanımı kolaydır. Farklı rotor tipleri
için yeniden kalibrasyon yapmaya gerek yoktur. Balans işlemine
başlamadan önce parça ölçü ve ağırlığını girerek ISO 1940 standartdına göre tolerans hesaplayabilirsiniz.
Makinelerin eğitimi ve kurulumu irmamız personelleri tarafında
verilip, eğitim sonunda sertiikalandırılmaktadır.
Makine kalibrasyonları irmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi
makine ile birlikte teslim edilmektedir. Bütün makinelerimizin
CE sertiikası bulunmaktadır.
Balansı alınacak parçaya uygun olarak matkap ünitesi makineye
ilave edilebilir.
H-IRB 150 Kayış Tahrik Üniteli
H-IRB 150 With Belt Drive Unit
14 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
H- IRB- Rotor Balancing Machine is used for static and dynamic balancing of work pieces such as fan, propeller,
rotor, haymaker, chopper, shafts, drums and so on.
Belt drive unit or shaft drive unit may be preferred according to the work.
Belt drive unit is adviced to get more accurate results on medium and small parts. One futher advatage is
simpliies the positioning of the work piece on the machine and this is suitable for series operating. To use the
belt drive unit on the workpiece it must have at least one cylindrical portion to place the belt on it.
Shaft drive unit provides ease of-use for Large -scale heavy rotor types which doesn’t have any cylindrical
surface that the belt can be connected.
Balancing program works with the licensed Windows operating system. Is easy to use by the operator. Recalibrating for different rotor types is not required. You can calculate the tolerance according to ISO 1940
before begining the balancing process by entering the dimension and the weight of work piece.
Staff training and installation of the machines on the side whether our company , are certiied at the end of
training.
Machine calibrations are performed in our company and calibration certiicate is supplied with the machine.
All our machines has CE certiicate.
Drill or milling unit may be added to the machine accordance to the parts needs to be balanced.
www.mbsbalans.com 15
İşinize Denge Katar
H-IRB 50-150-300 ENDÜSTRİYEL ROTOR BALANS MAKİNESİ
H-IRB 50-150-300 INDUSTRIAL ROTOR BALANCING MACHINE
H-IRB 300 Şaft Tahrik Üniteli
H-IRB 300 With Shaft Drive Unit
16 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
Max Rotor Ağırlığı
Max Rotor Çapı
IRB-50
IRB-150
IRB-300
kg
50
150
300
Max Rotor Weight
mm
700
800
800
Max Rotor Diameter
Min Mil Çapı
5
9
9
Min Shaft diameter
Max Mil Çapı
70
130
130
Max Shaft diameter
Motor gücü
kw
2
4
5,5
Engine Power
Sürücü (ABB)
kw
2,2
4
5,5
Drive(ABB)
Balanslama Devri, min
rpm
120
120
120
Balancing rpm, the
Kayış (Belt)
Kayış veya Şaft
(Belt or Shaft)
Kayış veya Şaft
(Belt or Shaft)
Drive Unit
Bed length
Tahrik ünitesi
Banko uzunluğu
mm
1500
1500/2500/3000
1500/2500/3000
Max Rotor Uzunluğu
(Kayış Tahrik ile)
mm
1400
1400 (1500) / 2450 (2500)
/ 2900 (3000)
1400 (1500) / 2450 (2500)
/ 2900 (3000)
kg
340
390
460
gmm
0,5
0,8
1
Sensitivity(for each
plane max)
Measurement Unit
Makine Ağırlığı
Hassasiyet
(her bir düzlem için max)
Ölçüm Ünitesi
Max Rotor Length
(with belt drive unit)
Machine Weight
BS TY 822
BS TY 822
BS TY 822
Lisan
TR-ENG
TR-ENG
TR-ENG
Language
İşlemci
Intel I3
Intel I3
Intel I3
Processor
Display
17" LCD
17" LCD
17" LCD
Display
Windows 7
Windows 7
Windows 7
İşletim Sistemi
Operating System
www.mbsbalans.com 17
İşinize Denge Katar
H-IHB 1-3-5 ENDÜSTRİYEL YATAY BALANS MAKİNESİ
H-IHB 1-3-5 INDUSTRIAL HORIZANTAL BALANCING MACHINE
H-IHB – Rotor Balans Makinesi fan, pervane, rotor, seperatör, türbin, mil, tambur vb. gibi iş parçalarını dinamik
ve statik dengelemek için kullanılan bir makinedir.
Kayış tahrik ünitesi veya Şaft tahrik ünitesi yapılacak işe göre tercih edilebilir.
Kayış tahrik üniteli makine orta ve küçük parçalarda daha hassas sonuç almak için önerilir. Ayrıca avantajlarından
biri de parçayı makinanın üstüne koyma işlemini çok kolaylaştırır ve bu da seri halde çalışma durumlarında
uygundur. Kayış tahrik ünitesini kullanabilmek için iş parçasının üzerinde kayışın oturtulabileceği en az bir tane
silindirik bölüm bulunmalıdır.
Şaft Tahrik ünitesi de büyük çaplı ağır rotor tipleri ve üzerinde kayışın geçeceği silindirik yüzeyi bulunmayan işler
için kullanım kolaylığı sağlar.
Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır. Operatör tarafından kullanımı kolaydır. Farklı
rotor tipleri için yeniden kalibrasyon yapmaya gerek yoktur. Balans işlemine başlamadan önce parça ölçü ve
ağırlığını girerek ISO 1940 standardına göre tolerans hesaplayabilirsiniz.
Makinelerin eğitimi ve kurulumu irmamız personelleri tarafında verilip, eğitim sonunda sertiikalandırılmaktadır.
Makine kalibrasyonları irmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makine ile birlikte teslim edilmektedir. Bütün
makinelerimızın CE sertiikası bulunmaktadır.
Balansı alınacak parçaya uygun olarak matkap ünitesi makineye ilave edilebilir.
H-IHB 3 Kayış Tahrik Üniteli
H-IHB 3 Belt Drive Unit
18 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
H- IHB- Rotor Balancing Machine is used for static and dynamic balancing of work pieces such as fan, propeller,
rotor, turbine, shafts, drums and so on.
Belt drive unit or shaft drive unit may be preferred according to the work.
Belt drive unit is adviced to get more accurate results on medium and small parts. One futher advatage is;
simpliies the positioning of the work piece on the machine and this is suitable for series operating. To use the
belt drive unit on the workpiece it must have at least one cylindrical portion to place the belt on it.
Shaft drive unit provides ease of-use for Large -scale heavy rotor types which doesn’t have any cylindrical
surface that the belt can be connected.
Balancing program works with the licensed Windows operating system. Is easy to use by the operator. Recalibrating for different rotor types is not required. Operator can calculate the tolerance according to ISO 1940
before begining the balancing process by entering the dimension and the weight of work piece.
Staff training and installation of the machines on the side whether our company , are certiied at the end of
training.
Machine calibrations are performed in our company and calibration certiicate is supplied with the machine.
All our machines has CE certiicate.
Drill or milling unit accordance to the parts needs to be balanced may be added to the machine.
www.mbsbalans.com 19
İşinize Denge Katar
H-IHB 1-3-5 ENDÜSTRİYEL YATAY BALANS MAKİNESİ
H-IHB 1-3-5 INDUSTRIAL HORIZANTAL BALANCING MACHINE
H-IHB 5 Saft Tahrik Üniteli
H-IHB 5 With Shaft Drive Unit
20 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
IHB-1
IHB-3
IHB-5
kg
1000
3000
5000
Maximum Weight of Rotor
mm
1400
1400
1800
Max Rotor Diameter Overhung
Min Mil Çapı
10
10
18
Min Shaft Diameter
Max Mil Çapı
240
240
280
Max Shaft Diameter
Max Rotor Ağırlığı
Max Rotor Çapı Sarkıt
Motor gücü
kw
11
15
22
Engine Power
Sürücü (ABB)
kw
11
15
22
Drive (ABB)
Balanslama Devri min
rpm
120
120
120
Balancing rpm min
Kayış veya Şaft
(Belt or Shaft)
Kayış veya Şaft
(Belt or Shaft)
Kayış veya Şaft
(Belt or Shaft)
3000
3000
3000
Bed Length
Tahrik ünitesi
Banko uzunluğu
mm
Drive Unit
Max Rotor Uzunluğu
(Kayış Tahrik ile)
mm
2900
2900
2900
Max Rotor length
(with Belt Drive)
Max Rotor Uzunluğu
(ŞaftTahrik ile)
mm
1900
1900
1900
Max Rotor length
(with Shaft Drive)
Hassasiyet
(her bir düzlem için max)
gmm
2
3
5
BS TY 822
BS TY 822
BS TY 822
TR-ENG
TR-ENG
TR-ENG
Language
Ölçüm Ünitesi
Lisan
Sensitivity
(for each plane max)
Measurement Unit
İşlemci
Intel I3
Intel I3
Intel I3
Processor
Display
17" LCD
17" LCD
17" LCD
Display
Windows 7
Windows 7
Windows 7
İşletim Sistemi
Operating System
www.mbsbalans.com 21
İşinize Denge Katar
H-IHB-7 ENDÜSTRİYEL AĞIR BALANS MAKİNESİ
H-IHB-7 INDUSTRIAL HEAVY BALANCING MACHINE
22 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
Max Rotor Weight
Max Rotor Ağırlığı
kg
7000
Min. Rotor Ağırlığı(kayış tahrik ile)
kg
50
Max Rotor Çapı Sarkıt
mm
2000
Min Mil Çapı
mm
25
Max Mil Çapı
mm
280
Max Shaft diameter
Ek Roller Grubu ile Max. Mil Çapı
mm
400
Max Shaft Diameter with Attach Roller
Motor gücü Kayış Tahrik Ünitesi İçin
kw
18
Engine Power for Belt Drive Unit
Redüktör Şanzıman
(Reducer Transmission)
Şaft Tahrik Ünitesi
Min. Rotor Weight(with belt drive)
Max Rotor Diameter Overhung
Min Shaft diameter
Shaft Drive Unit
Sürücü (ABB)
kw
22
Drive(ABB)
Balanslama Devri, min
rpm
120
Balancing rpm , min.
Tahrik ünitesi
Kayış (Belt) + Şaft (Shaft)
Drive Unit
Bed length
Banko uzunluğu
mt
4+2
Max Rotor Uzunluğu
mt
8
Makine Ağırlığı
kg
3200
Ölçüm Ünitesi
Balans Studio
Max. Rotor Length
Machine Weight
Measurement Unit
Lisan
TR-ENG
Language
İşlemci
Intel I3
Processor
Display
17" LCD
Display
İşletim Sistemi
Windows 7
Operating System
www.mbsbalans.com 23
İşinize Denge Katar
H-IHB 10-20-50 ENDÜSTRİYEL AĞIR BALANS MAKİNESİ
H-IHB 10-20-50 INDUSTRIAL HEAVY BALANCING MACHINE
H-IHB – Ağır Yatay Balans Makinesi türbin rotoru, fan, pervane, elektrik rotoru, seperatör, türbin, merdane vb.
gibi iş parçalarını dinamik ve statik dengelemek için kullanılan bir makinedir.
Ağır tip makinelerimizde Şaft Tahrik ünitesinin kullanımı tavsiye edilmektedir. Makinenin devri Şaft tahrik ünitesin
de bulunan vites kutusuyla ve hız kontrol cihazıyla artırılabilir. Rotor makineye endüstriyel şaft yardımıyla
bağlanmaktadır. Büyük çaplı ve ağır rotor tipleri için hassas ölçüm ve kullanım kolaylığı sağlar.
Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır. Operatör tarafından kullanımı kolaydır. Farklı
rotor tipleri için yeniden kalibrasyon yapmaya gerek yoktur. Balans işlemine başlamadan önce parça ölçü ve
ağırlığını girerek ISO 1940 standardına göre tolerans hesaplayabilirsiniz.
Makinelerin eğitimi ve kurulumu irmamız personelleri tarafında verilip, eğitim sonunda sertiikalandırılmaktadır.
Makine kalibrasyonları irmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makine ile birlikte teslim edilmektedir. Bütün
makinelerimizin CE sertiikası bulunmaktadır.
Balansı alınacak parçaya uygun olarak matkap ünitesi makineye ilave edilebilir.
24 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
H-IHB Heavy Horizontal Balancing Machine is used for static and dynamic balancing of work pieces such as
impeller, fan, fan, electric rotor, separator, turbine, rollers, etc.
We advice Shaft Drive Unit for our Heavy duty machines. Machine speed can be adjusted by gearbox located
on shaft drive and by the speed controller. Rotor is connecting to the machine by the help of industrial shaft.
Allows precise measurements and ease of-use for big diameter and heavy rotor types.
Balancing program works with the licensed Windows operating system. Is easy to use by the operator. Recalibrating for different rotor types is not required. Operator can calculate the tolerance according to ISO 1940
before begining the balancing process by entering the dimension and the weight of work piece.
Staff training and installation of the machines on the side whether our company, are certiied at the end of
training.
Machine calibrations are performed in our company and calibration certiicate is supplied with the machine. All
our machines has CE certiicate.
www.mbsbalans.com 25
İşinize Denge Katar
H-IHB 10-20-50 ENDÜSTRİYEL AĞIR BALANS MAKİNESİ
H-IHB 10-20-50 INDUSTRIAL HEAVY BALANCING MACHINE
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
IHB-10
IHB-20
IHB-50
kg
10000
20000
50000
Maximum Weight of Rotor
mm
2400
3000
3000
Max Rotor Diameter
Min Mil Çapı
30
40
70
Min Shaft Diameter
Max Mil Çapı
360
400
600
Max Shaft Diameter
Max Rotor Ağırlığı
Max Rotor Çapı
Motor gücü
kw
30
37
45
Engine Power
Sürücü (ABB)
kw
30
37
45
Drive (ABB)
Balanslama Devri
rpm
100
80
80
Balancing rpm,
Şaft
Şaft
Şaft
Drive Unit
Bed length
Tahrik ünitesi
Banko uzunluğu
mm
4000
4000
3000+3000
İlave banko
mm
2000
2000
3000
Additional Bed
Max Rotor Uzunluğu
mm
2500
2500
4000
Max Rotor length
Max Rotor Uzunluğu (ilave banko ile)
mm
6000
6000
8000
Max Rotor length (with Additional Bed)
Hassasiyet (her bir düzlem için max)
gmm
20
35
60
BS TY 822
BS TY 822
BS TY 822
Lisan
TR-ENG
TR-ENG
TR-ENG
Language
İşlemci
Intel I3
Intel I3
Intel I3
Processor
Display
17" LCD
17" LCD
17" LCD
Display
Windows 7
Windows 7
Windows 7
Ölçüm Ünitesi
İşletim Sistemi
26 www.mbsbalans.com
Sensitivity (for each plane max)
Measurement Unit
Operating System
Adds Balance To You Work
www.mbsbalans.com 27
İşinize Denge Katar
H-IHB 300 ENDÜSTRİYEL ŞAFT BALANS MAKİNESİ
H-IHB 300 INDUSTRIAL HORIZANTAL BALANCING MACHINE
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
Max Rotor Ağırlığı
Max Rotor Weight
Max Rotor Diameter
Min Mil Çapı
9 mm
Min Shaft Diameter
Max Mil Çapı
140 mm
Max Shaft Diameter
Motor gücü
4 kw Ac
Motor Power
Sürücü Tipi
4 kw Faz ABB
Drive Type
Tahrik ünitesi
Şaft
Drive Unit (Shaft)
Banko Uzunluğu
5000
Bed Lenght/Extra Bed
Max Rotor Uzunluğu
Ayak Başına Yükleme Miktarı
Makine Ölçüleri (Gen.*Uzun*Yüks.)
Makine Ağırlığı
Hassasiyet
Konum Bulma Süresi
4m
150 kg
Max Lenght of Rotor
Max Overload of one Supprt
1000*5000*1250
Work Dimensions
1400
Weight Machine
2,2 gmm
50 sn
İşlemci
P4 2.0. Ghz
Monitör
17" LCD
İşletim Sistemi
28 www.mbsbalans.com
300 kg
600 mm
Max Rotor Çapı
Windows XP
Sensivity
Position Finding Period
Processor
Display
Operational System
Lisan
TR-ENG
Language
Elektronik Ölçüm Sistemi
MB 690
Electronic Measure System
Op
siy
on
lar
/O
pti
on
s
Adds Balance To You Work
www.mbsbalans.com 29
İşinize Denge Katar
CNC Freze
Bünyesinde hem delik delme hemde tarama yapabilme özelliklerini bulunduran,
aynı zamanda üç eksende interpolasyon hareketler gerçekleştirebilen talaş kaldırma
ünitesidir. Freze Ünitesi tahrik mekanizması devri iş parçasının özelliklerine ve talaş
kaldırma şekline (delik delme-tarama) göre otomatik olarak ayarlanabilmektedir.
Ünitenin eksenel hareketleri servo motorlar yardımıyla desteklenmiştir.
It has both drilling and scanning property in it, at the same time is capable of
swarf removal by performing interpolation movements in three axes .Milling unit
operating mechanism speed is automatically adjusted according to the properties
and swarf removal type(drill-scan) of the work piece. The axial movements of the
assembly was supported by servo engines.
Dikey Matkap / Vertical Drill Assembly
Operatörün istenilen noktada talaş kaldırması ve kaldırılacak talaş miktarının tespit
etmesi etkin bir şekilde gerçekleşmektedir. Matkabın makineye rijit bir şekilde bağlı
olmasından dolayı, operatörden kaynaklanabilecek yanlış noktadan talaş kaldırma
gibi hatalar oluşmamaktadır.
Ease of swarf removal at the desired point of the operator and will be removed to
determine the amount of swarf is carried out in an effective manner. Drill rigidly
connected to the machine due to the operator may result from errors such as chip
removal does not occur at the wrong point.
Yan Delici Matkap / Horizontal Drill Assembly
İş parçalarının makinaya bağlanma şekline göre yatay veya dikey tip makinalarda
parçayı makinadan sökmeden balanslama işlemini tamamlamanıza yardımcı olur.
Helps the balancing of the work parts without dismantling from the machine (either
vertical or horizontal according to the connection types of the parts.
Ayna veya Pens Tutucu Tertibatı / Chuck Holder Assembly
Ayna veya pens tutucu tertibatı parçanın şekline ve teknik özelliklerine göre uygun bir
yana seçimi yapılarak makineye entegre edilmektedir. Paçanın dönmesi ve parçadan
talaş kaldırılması esnasında ilgili parçayı sıkı bir şekilde sabitleyerek, oluşabilecek
tehlikeleri önler ve talaş kaldırma işlemini kolaylaştırır. Sıkma ve gevşetme işlemi aç
kapa hava vanası ile pratik bir şekilde geçekleşir. Ayna çalıştırma tertibatı, aynanın
durumuna göre pnömatik ya da hidrolik güç kaynağına ihtiyaç duyar.
Chuck holder assembly can be integrated to the machine into a suitable position
according to the shape and technical speciications of the part. One of the most advantage is operator can connect different diameter of work pieces. Tightening and
loosening process is achieved with on-off air valve in a practical way. Chuck operating assembly requires pneumatic or hydraulic power source acording to the Chuck.
30 www.mbsbalans.com
Adds Balance To You Work
Robot Taşıyıcı / Robot Carrier
Geliştirmiş olduğumuz robot taşıyıcı balanslanacak parçayı makineye yerleştirir
ve balanslama işlemi bittikten sonra parçayı çıkartarak bir yenisini makineye
yerleştirir. Bu sayede seri üretim aksamadan devam eder. Tasarlanan robot taşıyıcılar
balanslanacak parçaların teknik özelliklerine göre tarafımızdan ayarlanır ve sistemin
çalışmasını sağlayacak yazılım hazırlanarak kullanıma sunulur. Kullanılan robot
taşıyıcı çalışması için 5-6 bar hava basıncına ihtiyaç duymaktadır.
The robot carrier which was developed by ourself positions the parts needs to be
balanced into the machine and after inishing the balancing removes the parts with
a new part into the machine. In this way, production will go without interruption.
Robots designed carriers according to the speciications of the parts to be balanced
are set by us and the software to ensure the operation of the system is being prepared. Robot carrier needs 5-6 bar air pressure for operation.
İlave Banko / Additional Stand
İlave banko 1 metre uzunluğunda olup standart dışı uzun parçaların makinaya
bağlanması için kullanılmaktıdır. Ayrıca ilave banko kullanılmasıyla ana banko
ve ilave banko arasında boşluk oluşturulur. Oluşturulan bu boşluk sayesinde
normalden daha büyük çaptaki parçaların balanslanması yapılmaktadır.
Additional stand has 1 meter length and used for connecting the nonstandart
work pieces to the machine. Also a gap occurs by using additional stand main
stand and additional stand. This gap helps to make balance of bigger than normal diameter work pieces.
Muhafaza Platformu / Maintained Platform
Oluşabilecek tehlikeleri
engellemek amacıyla kullanılır. Muhafaza platformu
balanslama yapılacak parçanın iziksel özelliklerine göre makineye entegre
edilmektedir.
Used to prevent hazards that can occur. Maintained platform is intagrated to the
machine according to the physical properties of the work piece that needs to be
balanced.
Konveyör / Conveyor
Konveyör müşterilerimizin isteği doğrultusunda tarafımızdan tasarlanmaktadır.
Ayrıca istenilen çalışma şartlarına göre programlandırılması yapılabilir. Cnc balans makinelerinde konveyör kullanılması durumunda balanslama işlemi seri bir
şekilde operatöre ihtiyaç duymadan devam eder. Konveyör tasarlanırken balanslanacak parçanın teknik özellikleri, tesisin kurulacağı yerin büyüklüğü göz önünde bulundurulur.
Conveyors are designed by our company according to our clients demands. Programming according to the desired operating conditions are made by us. CNC
balancing machine balancing process in the case of the use of conveyors continues in a serial manner without the need for operator. When designing the
conveyor the technical speciications of the piece to be balanced, the size of
the facility will be established are considered.
www.mbsbalans.com 31
İşinize Denge Katar
ÇALIŞTIĞIMIZ SEKTÖRLER
SERVE ON SECTORS
Ülkemizin balans teknolojisi ve sistem merkezi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
• Otomotiv
• Giyim Sanayi
• Havalandırma
• Ziraat
• Ambalaj Sanayi
• Mermer Sanayi
• İnşaat
• Kağıt Sanyi
• İş Makinaları
• Telekominikasyon (iletişim)
Teknolojisi
• Basım, Matbaa Sanayi
• Yedek Parça Sanayi
• Enerji ve Çevre Teknolojisi
• Lastik - Plastik ve Kauçuk Sanayi
• Fan ve Pompa Sanayi
• Peseratör - Karıştırıcı ve Kırıcı
Sanayi
• Tarım
• Metal Üretim ve Sanayi
• Sert Metal Kesici
• Ulaşım (Havayolu, Trenyolu,
Lojistik)
• Hammadde Teknolojisi
• Savunma Sanayi
• Motorlu Araçlar ve Yedek
Parça Sanayi
• Raylı Sistemler
• Ağaç ve Mobilya
• Tekstil Sanayi
• Isıtma - Soğutma
• Makina Sanayi
• Takım Sanayi
We produc of beign balance technology and system center of our country
• Automotive
• Clothing Industry
• Heating - Cooling
• Agriculture
• Packaging Industry
• Air Conditioning
• Construction
• Paper Sanyu
• Marble Industry
• Telecommunıcation (contact)
Technology
• Publishing, Printing Industry
• Business Machines
• Rubber-Plastics and Rubber
Industry
• Spare Parts Industry
• Is Peserat-Industry Mixer and
Crusher
• Agriculture
• Energy and Environmental
Technology
• Transportation (Air, Railway,
Logistics)
• Raw Materials Technology
• Defence Industry
• Raıl Systems
• Textile Industry
32 www.mbsbalans.com
• Metal Manufacturing and
Industry
• Motor Vehıcles and Spare Parts
Industry
• Wood and Furniture
• Fan and Pump Industry
• Machinery Industry
• Hard Metal Cutting
• Industrial Tool
Download

İndirilebilir Katalog