T. C.
AYRANCI KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme
Birli$ Başkanlığr
iHar,rc ir.,aNı
ADET İçvın suyu DEpoSU yApIM
işi rövLERB HizvıBr cörüRME ninı,iĞi irıaın yöNBrMELiĞiNiN ıg.
MADDEsİNr cÖnrc AçIK İHı.ı-,B USULÜ İıB İHaı_,rc EDİLEcrcrrİn
ADET İçvırc SUyt DEpo TADİLATI vE
2
İdarenin
a) Adresi
2
1-
b) Telefon ve faks numarası
Ayrancı Köylere Hizmet Göttirme Birliği Başkanlığı
Hiikiimet Konağı Ayrancı/Karaman
0 338 4ll 2l 12 _ 0 338 4ll 222l
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokiimanırun görülebileceği
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu vapım isinin
a) Niteliği, tllrü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin stiresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:
b) Tarihi ve saati
3.1 Tekliflerin sunulacağı yer ve saat
a) Teklifin sunulacağı yer
b) Son teklif srıırma tarih ve saati
:İhalenin niteliği, tiiriı ve miktanna ilişkin aynntılı
bilgiye Karaman Ayrancı Köylere Hizmet Göttirme
Birliğinde yer alan ihale doktimanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
:Ayrancı İlçesi Ağızboğaz Köyü, Ambar Köyü,
Üçharman Köyü ve Berendi Köyü Aşağı Krramanoğlu
Bağlısı,
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 giin içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
:Yer tesliminden itibaren l00 (yüz) takvim gtinüdtir.
:Karaman İli Ayrancı İlçesi Hfütimet Konağı Toplantı
Salonu
:03.04.2015 - 14.30
:Ayrancı Köylere Hizmet Götiirme Birliği
03.04.2015
-
14.00
4.-İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ite yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 .-Ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.|.l .- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.1.| Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret velveya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlaı Odasına kayıtlı
olduğıınu gösterir belge.
4.1.1.2 Ttizel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk iları veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alrnmrş, ttizel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
4.1.2 - Teklif verıneye yetkili olduğunu gösterenİmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.| Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tiizel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
kişiliğin
tiizel
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tilmilnü
göstermek tizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tiizel kişiliğin
4.1.2.2
noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mekfubu
4.|.4 - Şekli ve içeriği İdari Şannamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 - İhale doktimanınrn satrn alındığına dair belge.
4.1.6 - Vekdleten ihaleye katılma halinde, vekil adına diizenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekdletname ile vekilin noter tasdikli imzabeyannamesi.
4.1.7 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.| - İş deneyim belgeleri :
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak tizere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteien
belgeler,
iş deneyimi göstermek tizere sunulan belgenin, tiıze| kişiliğin
yarısından faz|a hissesine sa}ıip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
biinyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra dtizenlenen ve diizenlendiği tarihten geriye do$u
son bir yıldır kesintisiz o|arak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.2 İsteklinin organizasyon yapı§ı ye per§onel durumuna ilişkin belgeler.
4.2.2.1 İhale konusu işte çalıştınlması öngörülen Teknik Personelin nitelik ve sayıları aşağıdadır.
Bu Teknik Personellere ilişkin ihale dosyasına teknik personel taahhütnamesi konulacak, sözleşme
imza|anıp yer teslimi yapıldıktan sonra söz konusu işte çalıştınlacaktır.
4.2.1.1Tiizel kişi tarafindan
savr
l
pozisvon
Şantiye Şefi
Meslek Ünvanı
İhşaat Mtihendisi
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
17.06.201 1 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazate 'de yayımlanarak yilrilrlüğe giren Yapım İşlerinde
Benzer İş Gruplan Listesinde yer alan (A) Altyapı işleri (IV) Grup İçme-Kullanma Suyu ve
Karıa|izasyon İşleri
4.3.2- Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri:
İnşaat Miihendisliği Diploması ihale konusu işe denk berr:er iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşiik fıyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale konusu işin tamaml veya bir kısmı alt yfülenicilere yaptın|aırıaz.
8 - İhale dokiimanı, idarenin adresinde görülebilir ve l50 Türk Lirası karşılığı ayru adresten satın
alınabilir.
8.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokiimanıru satın almaları zorunludur.
9- İhale dokiimanları usultine uygun hazırlandıktan sonra teklifler, son teklif verıne tarih ve saatine
kadar KARAMAN İLİ AYRANCI iı,çEsi rÖyLERE HizMET cÖrÜnvp giRr,iĞi adresine
elden teslim edilecektir.
10- İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bedel tizerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
İhale sonucu iizerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşm e imzalarıacaktu. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin oZ3'tinden az olmamak iizere, kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
12- Verilen tekliflerin geçerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim gtlnü olmalıdır.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14- İnale tarihi itibari ile (03.0 4.2015) vergi ve sgk borcu olmadığrna dair belgeler sözleşme
imzalanma§ı aşama§ında İdareye sunulacaktır.
15- Bu ihalede Köylere Hizmet Götiirme Birliği İhale Yönetmeliği ve ilgili ihale dokiimanlarında
belirtilen diğer hiiktimler uygulanacaktır.
16- Birli ğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesine (ceza ve
yasaklamalar hariç) tabi değildir.
iıı.'NrcN DUyURULUR
Kaymakam
Download

İhale İlan Metni için tıklayınız..