Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı,
Çukurova Üniversitesi,
Adana 2014, s. 207-212
Ahmet Cevat Emre’nin Dil Bilgisi Öğretimiyle İlgili Görüşleri
Leylâ Karahan
Özet: Ahmet Cevat Emre, Türk dili alanında önemli eserler vermiş bir bilim adamıdır. Yazdığı çeşitli
seviyelerdeki dil bilgisi kitapları uzun yıllar okutulmuştur. Emre, sadece dil bilgisi kitabı yazmamış, aynı zamanda bir
uygulayıcı olarak dil bilgisi öğretiminin sorunları üzerinde de düşüncelerini dile getirmiştir. Bu yazıda onun dil
bilgisi öğretimi ile ilgili görüşleri yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Cevat Emre, gramer, dil bilimi, Türkçe öğretimi
AHMET CEVAT EMRE’S VIEWS RELEVANT TO TEACHING TURKISH GRAMMAR
Abstract: Ahmet Cevat Emre was a scientist who worked in the field of Turkish language. Grammar books
were written by him at various levels were taught for many years. He didn’t write only grammar books but also
stated his thoughts on grammar education issues as well as he was a practitioner. This paper presents his opinions
on teaching grammar.
Key Words: Ahmet Cevat Emre, grammar, linguistics, teaching
Bugün artık müstakil bir disiplinin konusu olan Türkçe öğretimi, 19. yüzyılın
ortalarından itibaren ve özellikle Cumhuriyet döneminde yoğunlaşan bir ilgi ile eğitim
kurumlarının ve aydınların gündeminde yerini aldı. Türkçe öğretimi ile ilgili program, kitap,
öğretmen, yöntem vb. hususlardan kaynaklanan sorunlar, edebiyat öğretmenleri, edebiyatçılar,
edebiyat ve eğitim uzmanları tarafından tartışıldı, eleştirildi, yazıldı, söylendi. Yapılan bu
tartışmaların tarihi -bildiğim kadarıyla- yazılmadı ama bir arada olmasa da bunların hepsini
kitaplarda, arşivlerde bulmak mümkün. Bu yazıda, öğretmen, çevirmen, kitap yazarı, bilim
adamı, dil encümeni üyesi (daha sonra Türk Dil Kurumu üyesi) olarak Türk dili ve Türkçe
öğretimi ile yakından ilgili bir aydının, Ahmet Cevat Emre’nin dil bilgisi öğretimi hakkındaki
görüş ve eleştirileri ele alınacaktır.
Ahmet Cevat Emre (1876-1961), alfabe, kelime yapımı, cümle, dil inkılâbı, lehçeler,
Sümerce, Türkçenin Hint-Avrupa dilleriyle ilişkisi gibi Türkçenin değişik alanlarına ve özellikle

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, [email protected]
1
yazdığı kıraat (okuma) kitapları ve en çok da dil bilgisi kitapları ile Türkçe öğretimi alanına
önemli eserler kazandırmıştır (Sağol vd. 2004). Emre, aynı zamanda Türkçe öğretimi -daha çok
da dil bilgisi öğretimi- ile ilgili düşüncelerini de çeşitli vesilelerle dile getirmiştir.
Emre, Türkçe öğretimine bir dil uzmanı ve öğretici gözüyle bakmıştır. Darülmuallimin’de,
Robert Kolej’de, Darülmürebbiyat’ta Türkçe dersi vermiş olan Emre’nin bu konuda bilgisi,
gözlemleri ve tecrübeleri vardır. Türkçe öğretiminde okuma (kıraat), yazma (tahrir) ve dil
bilgisi (sarf ve nahiv/gramer) dersinin ne kadar önemli olduğunu eserlerinde sık sık
vurgulamıştır. Emre, “İlk ve Orta Mekteplerde Türkçe Dersleri” başlıklı makalesinde “izahlı
kıraat”in Türkçe öğretimindeki öneminden ve bu uygulamanın ayrıntılarından söz ederken
ortaokullarda okutulan kıraat kitaplarındaki metinlerin pedagojik olmadığını ileri sürer (1930:
21). Onun Musavver Kıraat-ı Nafia, Güzel Kıraat adını verdiği okuma kitapları okullarda
okutulmak üzere yazılmıştır. Hatıralarında, yazma dersinin de önemini vurgulayan Emre, bu
sanatı kavramayan öğretmenlerin başarılı olamayacağını belirterek bazı tavsiyelerde bulunur.
Öğrenci yazılarının mutlaka öğretmen tarafından kontrol edilmesinin gereğine işaretle yazma
dersi ile ilgili bir uygulamasını şöyle anlatır: “Bunun için kartpostal olarak basılmış resimlerden
elli tane kadar seçmiş, öğrencilerden o kartlar üzerinde gördüklerini yazı ile anlatmalarını
istemiştim. Kompozisyonlarına güzel bir sıra verecekler, hayallerini işletip canlı hikâyeler de
uydurabileceklerdi. Öğrencileri müsveddelerini okuduktan sonra birer birer çağırıp yazdıkları
üzerinde en müsamahalı, öğrenciye en geniş fikir ve hayal hürriyeti veren kontrolü yapardım.
Az zamanda bütün genç zekâlarda şaşılacak bir gelişme görebilmiştim. Öğrencilerim yazı
sanatından zevk alıyorlardı. Her hafta kartpostal değiştirerek konuyu yeniledikçe yazarlık
zevkleri artıyordu (1960: 148-149).
Emre, Türkçe öğretiminin okuma ve yazmadan başka diğer bir ayağı olan dil bilgisi
öğretimi üzerinde daha çok durmuş, bunun için resimli, resimsiz, büyük, küçük her seviyede dil
bilgisi kitabı yazmış ve dil bilgisi öğretimi ile ilgili görüşlerini, eleştirilerini dile getirmiştir.
Emre’nin ilk dil bilgisi kitabının yayımlanma tarihi, Darülmuallimin’de hocalık yaptığı
yıllara rastlar. Emre, eğitimci ve pedagog Satı Bey’in isteğiyle 1909 yılında Darülmuallimin’in
“hocalar kurulu”na alınmıştır. Okulda Hüseyin Cahit’in Türkçe Sarf ve Nahiv’i okutulmaktadır.
Önceleri derslerinde, “yarı alafranga”, “edebî dili öğretmekten uzak” diye nitelendirdiği bu
kitabı kullanan Emre, 1910 yılında ilk dil bilgisi kitabı “Lisan-ı Osmani Sarf ve Nahiv”i yazar.
Hatıralarında bu kitabın Maarif Vekaletince Darülmuallimin ve o seviyedeki okullarda ders
kitabı olarak kabul edildiğini anlatmaktadır (1960: 147-148). Bu kitabı aynı yıl yazdığı
Çocuklara Sarf ve Nahiv Dersleri izler. Bu arada Lisan-ı Osmani Sarf ve Nahiv’in resimli,
resimsiz çeşitli baskıları yapılır. 1928 yılında Alfabe Komisyonu’nun talebi üzerine yeni
2
harflerle önce Muhtasar Türkçe Gramer’i hazırlar, sonra da daha geniş bir gramer hazırlığına
başlar. Dil bilimi ilkelerini gözeterek yazdığını belirttiği kitap, 1931 yılında Yeni Bir Gramer
Metodu Hakkında Layiha adıyla yayımlanır. Kitap, Muallimler Komisyonu’nun kararı ile 19321934 yıllarında yazılan ders kitaplarına kaynaklık etmiştir (1941a: 5-7). Emre 1945’te Türk Dil
Bilgisi adlı kitabını yayımlar. V. Türk Dili Kurultayı, oy birliği ile bu kitabın “ana gramer”
niteliğinde olduğunu kabul eder. Emre’nin son dil bilgisi kitabı, liseler için 1951 tarihli Dil
Bilgisi-II kitabıdır (www.tdkkitaplik.org.tr kurultay
K
.pdf; Sağol vd. 2004: XXX-
XXXI).
Emre, yazdığı bu dil bilgisi kitaplarının satır aralarında, müstakil monografilerinde
(Terbiye dergisinde yayımlanan 1930-1931 tarihli “İlk ve Orta Mekteplerde Türkçe Dersleri”
başlıklı uzun yazısında, 1941 tarihli Gramerimiz İçin adlı eleştiri kitabında vs.) iyi bir dil bilgisi
öğretiminin nasıl olması gerektiği hususunda görüşlerini anlatmıştır. Emre’ye göre;
1. Dil bilgisi öğretiminin amacı iyi bilinmelidir.
“İyi bir gramerin gayesi çocukları dilin tarih içinde kazanmış olduğu anlatış yollarının
hepsine alıştırmak olmalıdır” diyen Emre, dil bilgisi öğretiminde bilginin beceriye, davranışa
dönüşmesinin önemini şöyle anlatır: “Bir kelimenin isim veya sıfat, fiil veya ortaç (partisip) olduğunu bilmek için gramer dersi almaya ihtiyaç yoktur; bir hayvanın tazı veya tavşan, bir
çiçeğin gül veya karanfil olduğunu öğrenmek için zooloji veya botanik dersi almaya ihtiyaç
olmadığı gibi. En münasip isim veya sıfatın, en uygun fiil veya ortacın kullanılışında usta olmak
dil bilgisinin son dileğidir” (1941a: 8).
Dil bilgisi öğretiminde amaç ile aracın karıştırıldığını belirten Emre, terim, sınıflandırma ve
tanımların sadece dili öğretmek için birer araç olduğunu aracı amaç yerine koymanın dil bilgisi
öğretimi için yanlış bir başlangıç olacağını ifade eder (1941a: 11).
2. Konular sınıflara göre kademeli olarak işlenmelidir.
Emre, pedagojinin, çocuklara verilecek her türlü bilgiyi sınıflara göre kademeli olarak
belirlemeyi emrettiğini hatırlatır ve bu düşüncesini şu örnekle anlatır: “Bilimin en kesin
sınırlamalara müsait olan kolu matematiktir; onda dahi öğretim dereceli olmaktan kurtulamaz.
Dereceli bir öğretime tâbi olan bir bilim konusunun terimleri de birden verilemez; meselâ
ortaokulda üçgenler üzerine bilgiler sınıflara göre ayrılmıştır ve lisenin trigonometri okunan
sınıfına geçilmeden ‘sinüs, kosinüs’ten bahsedilmez (1941a: 41). Emre’ye göre ilk ve orta
öğretimin her basamağında çocuklara aynı şeyleri anlatmak veya hazmedemeyecekleri bilgileri
vermek onları zihin fesadına uğratacaktır (1941a: 48-49).
3
Konuların, sınıflara göre ayrılmasının zorluğundan söz eden Emre, altıncı sınıfta isim ve
isim gruplarının, yedinci sınıfta fiil ve cümle ögelerinin öğretilebileceğini, sekizinci sınıfın
tamamen
cümleye
ayrılabileceğini,
imla
konusunun
bu
sınıflarda
yeri
geldikçe
gösterilebileceğini belirtir (1930-1931: 18). Ona göre imla, ilkokulun birinci yılında öğretilir;
üçüncü yılında, kelime sonlarındaki bazı ünsüzlerin ünlü ile başlayan ekler getirildiğindeki
değişme sistemi tamamıyla kavratılır; dördüncü ve beşinci yıllarda artık Türk alfabesinin harflerini, hecelerini, ses değişimlerini, ünlülerin benzeşmesini her çocuk öğrenmiş olur.
Ortaokulda, gayet kısa olarak, bu kazanılmış bilgilerin formülleri verilir ve zaman kaybetmeden
asıl dil bilgisi konularına geçilir (1941a: 43).
3. Dil bilgisi öğretiminde konuların sıralanışı önemlidir.
Öğretim programları ve ders kitapları incelendiğinde bugüne kadar dil bilgisi öğretimine
ses konusuyla başlandığı, bunu kelime ve cümle konusunun izlediği görülecektir. Emre, dil
bilgisi öğretimine cümleden başlanması gerektiği görüşündedir. Ona göre “dil, kelimelerden
değil cümlelerden varlığını alır.” (1941b: 4); bundan dolayı dil bilgisinin en önemli bölümü söz
dizimidir. Çünkü dil bilgisinin amacını söz dizimi teşkil eder (1941a: 48). Emre, 1945 yılında
yazdığı Türk Dilbilgisi kitabında söz dizimi konusuna “anlam bakımından kelimeler”, “yapılış
bakımından kelimeler” başlıklarından sonra yer vermiştir. “Asıl gramere anlatımdan, cümleden
başlamalı idim” diyen Emre, kelime konusunun bir ön bilgi niteliğinde olduğunu, bu bilgilerin
okuyucuyu asıl gramere hazırlamak amacı taşıdığını belirtir (1945: 587-588).
Konu sıralamasının “bilinenden bilinmeyene”, “somuttan soyuta” ilkesine göre
yapılmasına işaret eden Emre’ye göre, dil bilgisi öğretiminde başlama noktası, bu ilkelere en
uygun konu olan “isim”dir (1930: 19).
4. İlk ve orta öğretimde gerekli konular öğretilmelidir.
Emre, ses bilgisi ile ilgili konular arasında bulunan “fizyolojik fonetik”in orta öğretimde
öğretilmesinin yanlış olduğu görüşündedir. Ona göre mesela seslerin sürekli veya süreksiz
olması, değişmelerde rol oynamadığı için orta öğretimde verilmesi gerekli bir bilgi değildir.
Ortaokulda seslerin fizyolojisini öğretmeye kalkışmayı, üçgenler üzerine verilen bilgiler arasına
“sinüs kosinüs” bahsini katmaya benzeten Emre, bu konuda Batı’daki uygulamaları örnek
gösterir. Batı’da okul kitaplarında fonetik bahsinin çok az yer tuttuğunu, hele fizyolojik
fonetiğin hiç bulunmadığını belirten Emre’ye göre böyle konularla çocukların zihinlerini
yormak doğru değildir. Çocuklara öğretilecek olan doğru telaffuzdur (1941a: 42-43). Emre, bu
görüşlerini yazdığı dil bilgisi kitaplarında da uygulamıştır. 1945 tarihli dil bilgisi kitabında
4
sadece kök-ek birleşmelerinde önemli olan uyum konusuna ve çok kısa olarak da ünlü
uzunluklarına yer vermiştir.
Emre, dil bilgisi konularından özellikle “duyusal anlatış” üzerinde çok durur.
Ortaokul öğrencilerine “hele hele, aferin sana, deme canım, eh bravo, adam sen de, ne âlâ , bu
nasıl söz, bu da ne demek, ne hacet, ha gayret, hatırım için, ne olursun” gibi duygu kalıplarının
öğretilmesinin; onlara “hepsi birden geldiler” ile “sürü sepet damladılar”; “yorulmuş” ile
“yorgun argın”; “kaba bir şey” ile “kaba saba bir şey” vb. ifadelerdeki duygu farklarının
buldurulmasının dil öğretimi için önemli olduğunu, güzel örneklerle ve öğretmenin hazırladığı
alıştırmalarla “duyusal anlatış” yollarının öğrencilere kazandırılabileceğini belirtir (1941a: 51).
Kelime türetme konusuna da önem veren Emre, ortaokulda eklerin “dilimizin teşkil
yollarını zenginleştirmek ve genişletmek” amacıyla okutulması gereğine işaret eder (1941a: 66).
Konuyu “millî ve inkılabî cihetten mütalaa” ile öğretmenlere dildeki türemiş kelimeleri
öğrencilere
buldurup
kullandırmalarını;
anlaşılmayan
kelimelerin
kullanımına
ve
anlaşılmayacak kelime uydurulmasına izin verilmemesini tavsiye eder. Böylece Türkçenin
türetme gücü artacak, dilimize anlamı belirsiz kelimeler girmeyecektir (1930: 17).
5. Dil bilgisi öğretiminde örneklerin seçimi önemlidir.
Dilin inceliklerini, güzelliklerini ve zenginliklerini yansıtan edebî eserlerle yapılan bir dil
bilgisi öğretimi, bir taraftan dil kurallarını yansıtırken diğer taraftan da edebî zevk, estetik
duygusu ve dil bilinci kazanımını dolaylı olarak destekleyecektir. Böyle bir uygulama gençlerin
söz varlığının gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Dil bilgisi öğretiminde bu gerçeğin önemini
çok iyi bilen Emre, dil kurallarını tanıksız olarak anlatma üzerine kurulmuş öğretim yolunu
şiddetle eleştirir. Bu eleştirisini, kitaplarında az örnek kullanan veya kurgulanmış örneklere yer
veren bazı kavait kitapları (mesela Ahmet Cevdet Paşa, Abdullah Ramiz Paşa ve Süleyman
Hüsnü Paşa’nın kitapları) için yapmış olmalıdır. O, bir taraftan örnekli bir dil bilgisi öğretimini
savunurken diğer taraftan da dil kurallarını açıklayan örneklerin mutlaka edebî metinlerden
seçilmesi gereği üzerinde ısrarla durur. Ona göre anlam inceliklerini, üslup farklarını en iyi
yansıtan eserler, edebî eserlerdir. “İyi gramer, misallerini en iyi yazılardan seçer”. “Otoritesi
tasdik edilmiş kalemlerden çıkma” böyle örneklerden yararlanan bir dil bilgisi öğretimi de
“genç zihinleri öz görüş ve sezişe götürür” (1941a: 7-12). Yazdığı Türkçe Sarf ve Nahiv, Eski
Lisan-ı Osmani Sarf ve Nahiv adlı kitabının 1923 tarihli son baskısında kurgulanmış örneklerin
yanında çok sayıda Tevfik Fikret’in şiirlerinden örnekler bulunmaktadır. Emre, Türk Dilbilgisi
(1945) kitabında ise edebî metinlerden seçilmiş örneklerin yanında kendi ürettiği örneklere de
yer vermiştir.
6. Dil bilgisi terimleri anlaşılır olmalıdır.
5
Emre, özellikle Gramerimiz İçin adlı eserinde terim sorunu üzerinde durmuş, Tahsin
Banguoğlu’nun eleştirdiği kitabından hareketle ortaokullarda nominatif, akkuzatif, datif, lokatif
gibi “Türkçenin morfolojisine uymayan, Türk çocuğunun dil duygusuna yabancı olan”
terimlerin kullanılmasının yanlışlığını anlatmıştır (1941a: 37-39). Türk Dilbilgisi kitabında
genellikle Türkçe kökenli terimler kullanmayı tercih eden Emre, ayrıca kitabına “Türkçe Terim
Yaratma Başarılarına Örnekler” başlığı altında Fransızca, Almanca dil bilgisi terimlerinin
Türkçe karşılıklarını gösteren bir liste eklemiştir (1945: 229-231).
7. Dil bilgisi öğretimi, dil bilimi ilke ve yöntemlerine göre yapılmalıdır.
Emre, 1941 yılında yazdığı Gramerimiz İçin adlı eleştiri kitabında geleneksel dil bilgisi
anlayışını Hüseyin Cahit ve Tahsin Banguoğlu’nun eserlerinden örnekler vererek eleştirmiştir.
Joseph Vendryes, F. de Saussure, Antoine Meillet, Ferdinand Brunot, Charles Bally gibi dil
bilimcilerin eserlerini incelemiş olan Emre, dil bilgisi öğretiminin dil bilimi ilkelerine göre
yapılması gerektiğini savunur (1941a: 5-7).
Dil bilgisi öğretiminde şekle verilen önemi Hüseyin Cahit ve Tahsin Banguoğlu’nun
eserlerinden örnekler vererek eleştiren Emre, dil bilimci Brunot ve Bally’nin psikolojik
metot’undan etkilenerek şekle değil anlama dayalı bir dil bilgisi öğretiminin önemini üzerinde
durur (1941a: 5-7). Ona göre öğretimde hareket noktası anlam olmalıdır. Anlamdan hareket
etmek, pedagojiye de uygundur. Duygu ve düşüncelerin nasıl ve kaç türlü ifade olunacağını ve
bulunacak çeşitli ifadeler arasındaki anlam farklarını araştırmak; bunların en uygununu seçmek
için karşılaştırmalar yapmak… Dil bilgisi öğretiminde belirlenecek yöntemler bu zihnî
hareketlere yardımcı olmalıdır. Anlamı temel alan bir dil bilgisi öğretimi, çocukların dimağını
sürekli uyanık tutacaktır. Böyle bir öğretimle zihinler araştırmaya yöneltilecektir (1930: 12-15).
Emre, edebî üslubun öğrencilere kelimelerin duyusallık bakımından gösterdikleri ince
anlatış farklarını ustaca kavratmakla kazandırılacağı, ortaokulun bu ince farklarla meşgul olması
gerektiği görüşündedir. Ona göre fikir ve his merkezli bir dil bilgisi öğretiminde eş anlamlı
kelimelerin yeri çok önemlidir. Eş anlamlı kabul edilen kelimeler arasındaki duygu değerleri
bakımından farklılıkların öğrencilere sezdirtilmesi gerektiğini belirten Emre, bu düşüncesini
şöyle anlatır: “Dilde bir fikrin duyusallık bakımından türlü türlü anlatılışı olur; mesela eli açık,
cömert, müsrif hattâ hovarda, sefih aynı fikri anlatan kelimelerdir; birinin diğerlerinden farkı,
içten istenecek duyusallık derecesinden ileri gelir. Birini övmek için de kınamak için de eli açık
diyebiliriz. Pinti değil, eşe dosta ikramdan sakınmaz, arkadaş canlısı veya fıkarayı düşünür,
yoksulun imdadına koşar, fıkara babası; misafiri çok, ağırlamak için paralanır... hasılı iyiliğine
kani bulunduğumuz bir huyun görünülerini tasvir etmek üzere eli açık dediğimiz gibi tutumsuz,
sonunu düşünmez, çoluğuna çocuğuna gadreder, el âleme yedirir, müsrif veya ayyaş, ku-
6
marbaz, sefih... hasılı fenalığına inandığımız bir huyun da görünülerini eli açık sıfatiyle
anlatabiliriz. Birinin, tutumsuzluğu yüzünden bir türlü iki yakası bir araya gelmediğini görüp
kınamak fikriyle, bir de ‘sağ olsun’ katarak eli açık olduğunu imalı bir tonla söyleriz” (
-54).
Emre, kendisi de Türk Dilbilgisi kitabında, kelime ve cümlede anlam konusunu örneklerle
ayrıntılı olarak ele almış, anlam kategorilerinden, çeşitli anlatım yollarından söz etmiş;
kelimelerin çeşitli anlam boyutunu göstermek üzere eski ve yeni edebiyattan (Âhî, Bâki, Şeyh
Galip, Nedim, Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Falih Rıfkı, Refik Halit, Abdülhak Şinasi’den)
örnekler vermiştir (1945: 61-75).
Emre’nin dikkat çektiği konulardan biri de “kaideleri misallerden çıkarmak” olarak
açıkladığı “tekşif” yöntemidir. Bu yöntemi dil bilgisi öğretimine ilk defa İhsan Sungu’nun
getirdiğini, kendisinin de bunu uyguladığın ifade eden Emre, uygulamada bu yöntemin göz ardı
edilmesini eleştirir (1941a: 4-5). Ona göre, sınıflandırma ve tanımları çocuklara yüklemek, dil
bilgisi kitabını yazan ve bu dersi okutan için kolaydır; fakat bu öğretim yolu, öğrencileri
“öğürtecek derecede” bıktıracak, genç zihinleri yoracak, en kabiliyetli çocuklar papağana
dönecek ve kabiliyetsizler sersemleşecektir (1941a: 48-49).
“Takrir” yönteminden kaçınmak gerektiğini belirten Emre, “bulucu, sezici, düşünücü”
merakı harekete geçirecek öğrenci merkezli bir dil bilgisi öğretimini savunur (1930: 84).
Emre’nin öğrencilere isim ve fiil çekimlerini “severim, seversin, sever veya kuş, kuşun,
kuşu, kuşa” şeklinde sıra sıra paradigmalar hâlinde dizdirmenin pratik bir faydası olmadığı,
böyle bir yolun hayatta uygulama alanı bulamayacağı şeklindeki görüşleri de (1941a: 15) onun
dil bilgisi öğretimini, kural öğretici bir etkinlik değil dili doğru ve güzel kullanmanın bir aracı
olarak kabul ettiğini göstermektedir. Emre, bunun için ders kitabı olarak yazdığı Türkçe Sarf ve
Nahiv, Eski Lisan-ı Osmani Sarf ve Nahiv (1923) adlı kitabında temrin, kıraat, ezber, kitabet,
lügatler başlıkları altında okuma, yazma, tekrar etme, ezberleme gibi dil öğretim tekniklerine
başvurmuş (Sağol vd. 2004), öğrencilerin söz varlığını zenginleştirmeye yönelik kelime listeleri
vermiştir. Bu teknikler, bir ders kitabı değil genel bir gramer niteliğinde olan Türk Dilbilgisi
(1945) kitabında yoktur.
Emre, dil bilgisi öğretimi ile ilgili görüşlerini 1945 yılında yazdığı Türk Dil Bilgisi
kitabında büyük ölçüde uygulamıştır. Onun Türkçe öğretimi ve bu öğretimin bir parçası olan dil
bilgisi öğretimi hakkındaki düşünce ve eleştirilerinin büyük bir kısmı bugün de geçerliliğini
korumaktadır.
7
Kaynaklar:
Ahmet Cevat Emre (1930-1931), İlk ve Orta Mekteplerde Türkçe Dersleri, Terbiye
1930/28,1931/31, 1931/34, s. 1-59.
Ahmet Cevat Emre (1931), Yeni Bir Gramer Metodu Hakkında Layiha, İstanbul: Devlet
Matbaası.
Ahmet Cevat Emre (1941a), Gramerimiz İçin, İstanbul: Hilmi Kitabevi.
Ahmet Cevat Emre (1941b), Muhtaç Olduğumuz Gramer İnkılâbı, İstanbul: Hilmi Kitabevi.
Ahmet Cevat Emre (1945), Türk Dilbilgisi, İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Ahmet Cevat Emre (1960), İki Neslin Tarihi, Ankara: Hilmi Kitabevi.
Gülden Sağol, Erdal Şahin, Nurgül Yıldız (2004), Ahmet Cevat Emre, Türkçe Sarf ve
Nahiv Eski Lisan-ı Osmani Sarf ve Nahiv, Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları.
www.tdkkitaplik.org.tr/kurultay05/K0502002.pdf
8
Download

Ahmet Cevat Emre`nin Dil Bilgisi Öğretimiyle İlgili Görüşleri