ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Selçuk ÖZTEK
Doğum Tarihi: 18.10.1951
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Lisans 2
Doktora
Bölüm/Program
Hukuk
Hukuk
Özel Hukuk
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
Lozan Üniversitesi
Lozan Üniversitesi
Yıl
1974
1977
1982
Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent
Doçent
Profesör
Medenî Usûl ve İcra İflâs
Hukuku Anabilim Dalı
Medenî Usûl ve İcra İflâs
Hukuku Anabilim Dalı
Medenî Usûl ve İcra İflâs
Hukuku Anabilim Dalı
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
1984
1988
1994
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)
Danışmanı :
ve
La protection des actionnaires externes dans les groupes de sociétés dirigés par une société
holding: étude de droit français avec référence au droit suisse et au droit turc, Lausanne, 1982
(Prof.Dr.Guy Flattet).
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1. İsmail Tiyar, Konkordatonun Tasdiki Şartları, İstanbul, 1991.
2. Atilla Uyanık, İflâsın Ekonomik Nedenleri, İstanbul, 1991.
3. Bedii Türetken, Kredi Kartı ve Türkiye’deki Uygulaması: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri, İstanbul, 1994.
4. Hülya Tulumbacı, Tüketici Kredileri, İstanbul, 1994.
5. Füsun Uyanış, İlk İtirazların Hukuki Niteliği ve Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’ndaki
Düzenleniş Tarzı, İstanbul, 1994.
6. Hüseyin Araz, Kurumsal Fonların Opsiyon ve İkinci Sermaye Piyasalarında
Değerlendirilmesi, İstanbul, 1995.
7. Gülcan Sunar, İcra İnkâr Tazminatı, İstanbul, 1996.
8. Erdinç Yener, Hayat Sigortası, İstanbul, 1996.
9. Murat Yavaş, Delil Tespiti, İstanbul, 1999.
10. Ajda Bilgehan, Özel Hukukta Fikir ve Sanat Eserlerinin Hukuki Korunması, İstanbul,
2001.
11. Sinan Atik, Küreselleşme ve Küresel İşletmeler, İstanbul, 2007.
12. Birsen Ok, Türk Medenî Yargılama Hukuku’nda Senedatın İbrazı Mecburiyeti, İstanbul,
2008.
Yönetilen Doktora Tezleri :
1. Gürsel Üstün, Fikri Hukukta Tazminat ve Alacak Hakları, İstanbul, 1995.
2. Murat Yavaş, Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, İstanbul,
2005.
3. Müjgan Yücel, Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi, İstanbul
2009.
Projelerde Yaptığı Görevler :
-
1999-2003 yıllarında Adalet Bakanlığı nezdinde İstinaf Mahkemeleri Kanun Tasarısı
ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tadil Komisyonu ile İcra ve İflâs Kanunu Tadil
Komisyonu Başkanı
İdari Görevler :
-
01/12/1986-01.09.1991 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
Dekan Yardımcılığı
1988-1991, 1991-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte
Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi
1996-1997, 2000-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
1997-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu
üyesi
1996-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi
1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Senatosu’nda Hukuk Fakültesi
Senatörü
1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Danışmanı
1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Üyesi
1996-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Son Soruşturma Komisyonu Üyesi
2001-2005 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul Üyesi
2001-2003 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
2003-2007 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
2003-2007 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu ve
Yönetim Kurulu Üyesi
2006-2007 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve
Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
-
Chambre de commerce international, Institut du droit et des pratiques des affaires
internationales (Muhabir Üye), Paris.
Association de droit judiciaire, Paris.
Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, Paris.
Institut catholique de Paris, Centre d’ études juridiques, économiques et politiques
(C.E.J.E.P.), Paris.
International association of procedural law, Gent, Belçika.
AİPPİ Türkiye Ulusal Grubu, İstanbul.
Institut fédéral de droit compare – Lausanne nezdinde Türk Hukuku danışmanı.
Haksız Rekabet Derneği (Ligue de la concurrence déloyale) Türkiye Milli Komitesi,
İstanbul.
Türk Sigorta Derneği, İstanbul.
Spor Hukuku Enstitüsü, İstanbul.
Bilkent Üniversitesi A. Adnan Saygın Müzik Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurucu
Üyesi ve halen Yönetim Kurulu Üyesi.
Ödüller :
-
Lozan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından doktora tezine verilen Edouard Fleuret
Olağanüstü Ödülü (23.10.1982).
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2007-2008
İlkbahar
Güz
2008-2009
İlkbahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
İcra ve İflas Hukuku
Fikri ve Sınai Mülkiyet Huk.
İcra ve İflas Hukuku
Fikri ve Sınai Mülkiyet Huk.
İcra ve İflas Hukuku
Fikri ve Sınai Mülkiyet Huk.
İcra
ve
İflas
Hukuku
Fikri ve Sınai Mülkiyet Huk.
Medeni Usul Hukuku
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.1. Daniel Desurvire ile müştereken:"Questions procédurales et contentieuses autour de la
loi no 85-98 du 25 janvier 1985", La revue des huissiers de justice, 1988, sh.821-829.
A.2. Daniel Desurvire ile müştereken: " Bilan et perspectives des juridictions d'instruction",
Les Petites Affiches no 93, 3 aout 1988, sh.36-41.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:
B.1. "Türkiye'de Hakim Bağımsızlığını Sağlayan Hukuki Tedbir, Teşkilat ve Kurumlar (Ana
Hatlarıyla Türk Hukukundaki Durum)", 25/6/1993-2/7/1993 tarihleri arasında Kırgızistan'da
düzenlenen Türk-Kırgız Hukuk Haftasına sunulan Tebliğ, Hukuk Araştırmaları, Cilt 7, Sayı
1-3, 1992-1993, sh.273-288.
B.2. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française tarafından 25 -28
Mayıs 1998 tarihleri arasında Beyrut'ta düzenlenen "L'ordre public: Aspects nouveaux"
konulu bilimsel toplantıda sunulan ve "La place de la notion d'ordre public dans la procédure
civile turque" başlığını taşıyan Milli Rapor, Travaux de l’Association Henri Capitant des
Amis de la Culture Juridique Française, L’ordre public, Journées libanaises, Tome XLIX,
1998, L.G.D.J., Paris 2001, sh.1137 vd.
.B.3. 28 Nisan 2000 tarihli Rencontres franco-turques sur l’arbitrage commercial
international’de sunulan “Türk İç Hukukunda Tahkim Usulü ve Kanun Yolları” başlıklı
tebliğ.
B.4. Bakü Kafkas Üniversitesi ve Tika tarafından 29-30 Eylül 2005 tarihinde düzenlenmiş
olan Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumunda sunulan “Türk Medeni Usul Hukukunun Ana
Hatları” konulu tebliğ.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C.1. La protection des actionnaires externes dans les groupes de sociétés dirigés par une
société holding, Etude de droit français avec référence au droit suisse et au droit turc, Doktora
Tezi, Lausanne 1982, 431 sh.
C.2. Prof. Dr. Ata Sakmar ile müştereken: Législation comparée, Turquie, Juris-Classeur
Périodique, 1992 Paris, Droit civil turc başlıklı incelemenin Şahsın Hukuku, Aile Hukuku
ve Miras Hukukuna ilişkin kısmı.
C.3. “Kriz Yönetimi Çerçevesinde Türk Hukukunda Ticari İşletmelerin Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Hukuki Çareler”, Kriz Yönetimi, Derleyenler: Haluk Sümer ve
Helmut Pernsteiner, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009, sh.703 vd.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D.1. "Fransız Hukukunda Oy Hakkından Yoksun Kar Payında Öncelikli Hisse Senetleri",
BATİDER, Haziran 1982, Cilt XI, Sayı 3, sh.91-105.
D.2. "Roma Medenî Usûl Hukukunun Ana Hatları, Törenden Şekle; Hususi Adaletten Devlet
Adaletine", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LI, Sayı 1-4, sh.335-372.
D.3. "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin
'Adaletin İşleyişini İyileştirmeye Yönelik
Medeni Usul İlkeleri' Konulu Tavsiye Kararı", Hukuk Araştırmaları, Cilt 1, Sayı 1, OcakNisan 1986, sh. 9-20; İzmir Barosu Dergisi, Sayı 4, Ekim 1986, sh.34-56.
D.4. "Şirketler Gruplarında Yavru Şirketlerdeki Azınlık Pay Sahiplerinin Türk Ticaret
Kanunu m.363/İsviçre Borçlar Kanunu m.697 Çerçevesinde Bilgi Alma Hakkı", Prof. Dr.
Ernst E. Hirsch'in Hatırasına Armağan, Ankara 1986, sh.291-333.
D.5. Karar İncelemesi: "HUMK m.427'deki Kesinlik Sınırının Temyiz Kanun Yolunun Amacı
Bakımından Değerlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesinin 20/1/1986 Tarihli Kararı", Hukuk
Araştırmaları, Cilt 2, Sayı 2, Mayıs-Ağustos 1987, sh.62-74.
D.6. "İddia ve Savunma Hakkına İlişkin Kısa Bir Mukayeseli Not (Fransa ve İsviçre)", Kamu
Hukuku Bülteni, Şubat 1990, Sayı 2, sh.7.
D.7. "Haksız Rekabete İlişkin Yeni İsviçre Düzenlemesinin Öngördüğü Bazı Haksız Rekabet
Halleri", Prof. Dr. Jale Akipek'e Armağan, Konya 1991, sh.417-429.
D.8. "İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukunun Çözümlenmemiş Bazı
Genel Sorunları", Hukuk Araştırmaları, Cilt 6, Sayı 1-3, Ocak-Aralık 1991, sh.15 vd.
D.9. Dr. Alain Bauer ile müştereken: "Yeni Nöşatel Medeni Usul Kanunu", Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Facultatis Decima Anniversaria-10.Yıl Armağanı, İstanbul
1993, sh.403-447.
D.10. "Marka Terkini Davalarında Yargı Yolu (Görevli Mahkeme)", İstanbul Barosu Dergisi,
Nisan-Mayıs-Haziran 1993, Cilt 67, Sayı 4-5-6, sh.237-242.
D.11. "Türk Hukukunda ve Uygulamasında Ödeme Güçlüğü İçindeki İşletmelerin
Rehabilitasyonu: İmkanlar, Aksaklıklar, Çözüm Önerileri", İstanbul Barosu Dergisi, EkimKasım-Aralık 1993, Cilt 69, Sayı 10-11-12, sh.733-742.
D.12. "Hukuk Davalarında Adil ve Çabuk Yargılama, Aksaklıklar-Çözüm Önerileri", Yeni
Türkiye "Yargı Reformu" Özel Sayısı, 1996/10, sh.494 vd.
D.13. “İptal Davası Açma Hakkı ile Bağlantılı Olarak Hacizdeki Borç Ödemeden Aciz
Vesikası ve Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar
Dergisi, Sayı 27, Aralık 1998, sh.86 vd.
D.14. “Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yargıtay’ın bu Sorunlara
İlişkin Uygulaması”, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, sh. 319 vd.
D.15. “İlaç Markaları”, Kazancı Hakemli Dergi, 2004/4, sh.66 vd.
D.16. “Aile Mahkemeleri”, Yasa Hukuk Dergisi, 2004/Kasım-Aralık, sh.42 vd.
D.17. “Türk Hukukunda Avukatların Tabi Olduğu Reklam Yasağı”, Doç. Dr. Mehmet
Somer’e Armağan, İstanbul 2006, sh.673 vd.
D.18. “Türk Marka Hukukunda Benzer Mal Ve Hizmet Kavramı”, Prof. Dr. Turgut
Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, sh.277 vd.
D.19. “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Yönünden Sigortacılıkta Tahkime Bakış”, Legal
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2009/2, sh. 221 vd.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1. "Avrupa Topluluğu Medeni Usul ve (Tasarı Aşamasındaki) İflas Hukuku", Marmara
Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi tarafından 1 -9
Haziran 1987 tarihleri arasında düzenlenen Eğitim Seminerinde sunulan Tebliğ, Hukuk
Araştırmaları, Cilt 2, Sayı 3, Eylül-Aralık 1987, sh.29-39.
E.2. "Adil ve Çabuk Yargılama Üzerine Genel Bir Değerlendirme", İstanbul Barosunun
113.Kuruluş Yıldönümü çerçevesinde düzenlenen "Daha Sağlam Bir Hukuk Düzeni İçin
Adalet Reformu (Adil ve Çabuk Yargılama Yolları)" konulu toplantılar dizisine 7/4/1991
tarihinde sunulan Tebliğ.
E.2. "Fransız Hukukunda Bilirkişilik", Yargıtay tarafından 28/11/1991 tarihinde düzenlenen
"Mukayeseli Hukukta Bilirkişilik" Sempozyumunda sunulan Tebliğ, Ankara 1993.
E.3. "Türk Patent Hukukunun Ana Hatları ve İlaç Patentleri Sorunu", İstanbul Eczacılık
Odasının 14/5/1992 tarihinde düzenlediği "İlaçta Patent" konulu Açık Oturumda sunulan
Tebliğ, İstanbul Eczacı Odası Yayınları/10, 1992.
E.4. "Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda Ödeme Güçlüğü İçindeki İşletmelerin
Rehabilitasyonu İle İlgili Uygulama Örnekleri Paneli”nde sunulan tebliğ, İstanbul Sanayi
Odası ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü tarafından 25-26 Şubat 1993
tarihinde düzenlenen "Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü
Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu", İstanbul 1993, sh. 240-248.
E.5. "Türk Hukukunda Şirket Kurtarma Çareleri", 18 Kasım 1994 tarihinde Anadolu
Üniversitesinde verilen konferans.
E.6. Marmara Society tarafından 28/2/1995 tarihinde İbrahim Üzümcü Kültür Merkezinde
düzenlenen "Türk Hukuk Sisteminin Eksiklikleri ve Nedenleri" konulu Panel'e sunulan tebliğ.
E.7. İstanbul Barosu tarafından 28/2/1995 tarihinde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde
düzenlenen "Rekabet Yasası" konulu toplantıda sunulan tebliğ (Rekabet Kurulunun görev ve
yetkileri).
E.8. 25 Nisan 1995 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen "Hukuk
Yargılamaları Usulü Kanun Tasarısı" konulu tartışmalı konferansa sunulan "Sulh Hukuk
Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi Ayırımının Tarihi Gelişimi ve Türk Hukukundaki
Yeri" başlıklı tebliğ.
E.9. 14 Haziran 1995 tarihinde Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonunda İstanbul Barosu
Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği ve Tüketici Dernekleri tarafından düzenlenmiş bulunan "4077
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" konulu Sempozyuma sunulan "Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunda Tüketici Sorunlarının Çözümü: Hakem Kurulları ve Tüketici
Mahkemeleri" başlıklı tebliğ.
E.10. İstanbul Barosunun 118. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler
çerçevesinde 10 Nisan 1996 tarihinde sunulan "Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri" konulu
konferans.
E.11. İstanbul Barosu Başkanlığı, Mesam ve Marmara Üniversitesi tarafından 13 Nisan 1996
tarihinde The Marmara Otelinde düzenlenen "Radyo-Tv Yayınlarında Müzik Eserleri
Sahibinin Hakları" konulu panelde sunulan "Radyo-Tv Yayınlarında İcracı-Yorumcu
Sanatçının Hakları" başlıklı tebliğ.
E.12. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü tarafından 15 Mayıs 1996 tarihinde
Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen "Gümrük Birliği Çerçevesinde Fikri
ve Sınai Haklar" konulu Seminer'de sunulan "Son Değişikliklerden Sonra Türk Patent
Hukukunun Ana Hatları" başlıklı tebliğ, Avrupa Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Cilt 4, Sayı
1-2, 1995/1996, sh. 55 vd.
E.13. TC Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 20/6/1997 tarihinde
düzenlenen "İflas Eden Bankaların Tasfiyesinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar
Sempozyumu”nda "Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi ve Önemi" başlıklı tebliğin yöneticiliği ve
konuya ilişkin Panel'de konuşmacı.
E.14. 18-19 Haziran 1998 tarihleri arasında düzenlenen "Ekonomik ve Finansal İşbirliğinin
Geliştirilmesinde Hukuki İhtilafların Çözümlenmesi" konulu Avrasya Günleri'nde 19 Haziran
1998 tarihinde sunulan "İç Hukukta Tahkim" başlıklı tebliğ.
E.15. "Yargılama Düzeninde Kalite", Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Kasım 1998
(Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Prof. Dr.
Erdener Yurtcan, Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu ile birlikte).
E.16. 11 Aralık 1999 tarihinde Ankara'da Adalet Bakanlığı ve Yargıtay tarafından düzenlenen
"Mukayeseli Hukukta İstinaf ve Türk Yargı Sistemi" konulu Sempozyumda sunulan tebliğ.
E.17. 5-8 Nisan 2000 tarihlerinde İzmir Barosu tarafından düzenlenen Yargı Reformu 2000
konulu Sempozyumda sunulan "Adalet Bakanlığı Üst Mahkemeler Hukuk Komisyonu
Tarafından Hazırlanmış Olan Üst Mahkemeler Tasarısı” konulu tebliğ, İzmir 2000, sh. 104
vd.
E.18. 19 Nisan 2000 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Noterler
Birliği tarafından düzenlenen "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları" konulu
Sempozyumda Oturum Başkanlığı.
E.19. 25 Nisan 2000 tarihinde İstanbul Barosu tarafından düzenlenen basına açık toplantıda
sunulan “Avukatların Sır Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı” başlıklı tebliğ.
E.20. 19 Haziran 2000 tarihinde EuroForum tarafından düzenlenen Telekom Hukuku konulu
Seminer’de sunulan “Telekomünikasyon Kurumunun Görevleri, Yapısı ve Bağımsızlığı”
başlıklı tebliğ.
E.21. 5-6 Aralık 2000 tarihinde EuroForum tarafından düzenlenen “Türkiye’de
Telekomünikasyon Zirvesi” konulu 3.Yıllık Milletlerarası Zirve’de sunulan “Türkiye’de
Sayısal (Dijital) TV Yayıncılığının Hukuki Durumu” başlıklı tebliğ.
E.22. 20 Aralık 2000 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İhtisas Seminerlerinde
sunulan “Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları” başlıklı tebliğ.
E.23. Avrasya Bir Vakfı tarafından 24 Şubat 2001 tarihinde düzenlenen Adalet Sisteminin
Etkinliği ve Yargının Sorunları konulu Sempozyumda sunulan “Yargının İşleyişinde Hız ve
Kalite” başlıklı tebliğ ve 3. Oturumun Başkanlığı.
E.24. İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Mart 2001 tarihinde Bursa’da organize edilen “Bilişim
ve İnternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku Açısından Doğurduğu Yeni Sorunlar” konulu
Panel’de sunulan “Yazılım Telif Hakları ve Türk Hukukunda Fikir ve Sanat Eserleri
Konusundaki Hukuki ve Cezai Korunma” başlıklı bildiri, Bursa 2001, sh.43 vd.
E.25. 5 Ekim 2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İlimleri
Araştırma-Uygulama Merkezi tarafından Onur-Sarıca Anma Günü vesilesiyle düzenlenen
“Hukuk Eğitimi ve Sorunları” konulu Tartışmalı Panel’de sunulan “Üniversitenin Misyonu”
başlıklı tebliğ.
E.26. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DAAD tarafından İzmir Seferihisar’da 114 Eylül 2002 tarihleri arasında düzenlenmiş bulunan Yaz Okulunda “Medeni Yargılama
Hukukunda İnsan Hakları” konulu tebliğ.
E.27. İstanbul Kültür Üniversitesi ve DAAD tarafından 25-27 Ekim 2002 tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenmiş bulunan “Hukuk Alanında Türk-Alman Eğitim İşbirliği Arayışları
Çalışma Toplantısı” konulu çalışma toplantısında 26 Ekim 2002 tarihinde sunulan “YÖK’ün
Bakış Açısı” konulu tebliğ.
E.28. “Hukuk Devleti ve Adli Reform”, İstanbul Barosu tarafından 13 Mart 2004 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen “Hukuk Devleti ve Adli Reform” konulu toplantıda sunulan Tebliğ,
İstanbul 2004.
E.29. “İlaç Markaları”, İstanbul Barosu ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından
düzenlenen “1.Sağlık Hukuku” konulu Sempozyumda sunulan tebliğ.
E.30. “İlaç Markaları ve OHİM Kararları Arasındaki İlişki”, İstanbul Barosu Başkanlığı Fikri
ve Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonu tarafından 17-18 Haziran 2005 tarihinde İstanbul’da
Düzenlenen “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü (Sorunlar ve Kurumsal Çözüm
Yolları)” Konulu 1.Ulusal Sempozyum’da Sunulan Tebliğ, İstanbul Barosu Yayınları, 2005,
s. 182 vd.
E.31. “İcra ve İflas Kanununda İflasın Ertelenmesi ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar”,
13-15 Mayıs 2005 tarihleri arasında Bankalar Birliği ve Adalet Bakanlığı tarafından
düzenlenen Seminer’de sunulan tebliğ, Bankacılar Dergisi, 2005, Sayı 53, s.23 vd.
E.32. “Banka Hukukçuları Açısından İflasın Ertelenmesi”, 28-29 Mayıs 2005 tarihleri
arasında Ankara’da Vakıflar Bankası avukatlarına yönelik Seminerde sunulan tebliğ.
E.33. “Şirket Kurtarma Yöntemi Olarak İflasın Ertelenmesi”, 16 Mayıs 2005 tarihinde
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilen Konferans.
E.34. “İlaç Markaları ve OHİM Kararları”, 5-6 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul Ticaret
Üniversitesi’nde düzenlenen Sempozyumda sunulan Tebliğ ve aynı Sempozyumda Oturum
Başkanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, sh.12 vd.
E.35. “Avukatlıkta Uzmanlaşma ve Reklam Yasağı”, İstanbul Barosunun 127.Kuruluş Yılı ve
Avukatlar Günü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Programda 7 Nisan 2005
tarihinde sunulan tebliğ.
E.36. “Sporda Hukukçunun Yeri ve Önemi: Tahkim Kurulu Örneği”, Spor Hukuku Sertifika
Programı çerçevesinde 23 Eylül 2005 günü verilen ders (halen baskıda).
E.37. Ankara Barosu Başkanlığı tarafından 11 Kasım 2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen
“Hukuk ve Ceza Yargılamasında İstinaf” konulu Panelde sunulan ve “İstinaf Mahkemelerine
İlişkin Genel Bir Değerlendirme Ve Özellikle İstinaf Sisteminin Yargılamayı Uzatacağı
Yolundaki Görüşe Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı tebliğ, Hukuk Merceği, Konferans ve
Paneller (8), Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2007, sh.61-75.
E.38. “Hasta Hakları ile İlaç Markaları Arasındaki İlişki”, Hasta Hakları ve Güvenliği konulu
5.Sağlık Zirvesinde (Ankara) 13 Aralık 2005 tarihinde sunulan tebliğ.
E.39. “Aldatıcı Reklam”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 30 Mart 2006 tarihinde
verilen konferans.
E.40. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 9-10/5/2006 tarihlerinde
düzenlenen 2.İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumunda Sunulan “Türk ve İsviçre
Hukuklarında Nispi Red Nedenlerine Dayanılarak Tescil Başvurusuna İtirazda Bulunulması,
Bu İtirazın İncelenmesi ve Sonuçları” başlıklı tebliğ (yayında).
E.41. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 14-15 Aralık 2006 tarihinde
düzenlenen “Küreselleşme Sürecinde Avrupa Birliği Hukukunun Türk Hukukuna Etkileri”
konulu Sempozyumda sunulan ”Avrupa Birliği Hukukunda Uyuşmazlıkların Alternatif
Çözüm Yolları Konusunda Son Gelişmeler” başlıklı tebliğ.
E.42. “İflasın Ertelenmesi”, Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25-26 Kasım 2006
tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “İcra ve İflas Hukukunda Güncel Sorunlar” konulu
konferansta sunulan tebliğ, Bankacılar Dergisi, Aralık 2006, Sayı 59, sh. 39 vd.
E.43. “556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde Benzer Mal ve Hizmet
Kavramı”, 14-15 Nisan 2007 tarihlerinde İstanbul Barosu tarafından düzenlenen “Sınai
Haklarda Güncel Sorunlar” konulu Sempozyumda sunulan tebliğ, İstanbul Barosu Dergisi
Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, Temmuz 2007, sh.206 vd.
E.44. İstanbul Barosu ve Genç Avukatlar tarafından 8/12/2007 tarihinde düzenlenen
“Arabuluculuk Yasa Tasarısı” konulu Panel’de “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu Tasarısına İlişkin Görüş ve Eleştiriler” başlıklı tebliğ, Arabuluculuk yasa Tasarısı,
Eleştiri ve Öneriler, Sempozyum Notları, İstanbul Barosu Yayınları, 2008, sh.15-34.
E.45. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
tarafından 10 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen “Finansal Güçlük İçindeki İşletmelerin
Kurtarılmasına İlişkin Hukuki Çareler” konulu Uluslararası Sempozyumda sunulan ve “Türk
Hukukunda Finansal Güçlük İçindeki İşletmelerin Kurtarılmasına İlişkin Hukuki Çareler”
başlığını taşıyan tebliğ, İstanbul 2008, sh.9-33.
E.46. Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü ve İstanbul Barosu tarafından 12 Ocak 2008
tarihinde düzenlenen Finans Hukuku Sorunları-3, Banka Hukuku ve Sorunları konulu
Sempozyumda sunulan “Banka Mevduatının Haczi” konulu tebliğ (halen baskıda).
E.47. İstanbul Barosu tarafından 2-3 Şubat 2008 tarihlerinde düzenlenen Finans Hukuku ve
Sorunları-4, “Gün Işığında TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Hukuki Sorunlar”
konulu Panel’de sunulan “Fon Alacaklarının Dava ve İcra Yoluyla Takip ve Tahsilinde İcra
ve İflas Kanunu Hükümlerine Getirilen İstisnalar” başlıklı tebliğ (halen baskıda).
E.48. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve TMSF tarafından 2 Şubat 2008 tarihinde
düzenlenen “Tüzel kişilik Perdesinin Aralanması” konulu I.Uluslararası Ticaret Hukuku
Sempozyumunda sunulan “Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu
Şirketin Alacaklılarının Hakim Ortağa Karşı Korunması” başlıklı tebliğ, İstanbul 2008,
sh.195-232.
E.49. “İlaç Markaları”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 24/4/200825/4/2008 tarihlerinde düzenlenen Sempozyumda 24/4/2008 tarihinde sunulan tebliğ ve
25/4/2008 tarihinde VI. Oturumun Başkanlığı.
E.50. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Seminer
Çalışmaları-1, “İflasın Ertelenmesi” konulu Seminer-Konferans, 13/3/2008.
E.51. Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Barosu tarafından 22/3/2008 ve 29/3/2008
tarihlerinde düzenlenen Toplantıda 29/3/2008 tarihinde sunulan “Tanık, Bilirkişi İncelemesi,
Keşif, Uzman Görüşü” başlıklı tebliğ, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği
Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Yayınları, s.179 vd.
E.52. İstanbul Barosu tarafından 130.Kuruluş yılı ve Avukatlar Günü vesilesiyle 3 ve 4 Nisan
2008 tarihlerinde düzenlenen Panelde 3 Nisan 2008 tarihinde sunulan “Türk Marka
Hukukunun Ana Hatları ve Bu Bağlamda Türk Marka Hukukunda İlk Kullanım İlkesi ve
Tescil İlkesi” konulu tebliğ (halen baskıda).
E.53. “İlaç Markaları ve OHİM Kararları”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
tarafından 24-25 Nisan 2008 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası I.Sağlık Hukuku
Sempozyumunda 24 Nisan 2008 tarihinde sunulan tebliğ.
E.54. “İlaç Markaları ve OHİM Kararları”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından
08-09 Mayıs 2008 tarihlerinde düzenlenen I.Sağlık Hukuku Sempozyumunda sunulan tebliğ,
İlaç Hukuku, Roche Müstahzarları San.A.Ş. Yayını, İstanbul 2009, sh.193-206.
E.55. 17-19 Ekim 2008 tarihlerinde Türkiye Bankalar Birliği tarafından Abant’da düzenlenen
“Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar” konulu Sempozyumda sunulan “Genel
Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar” başlıklı tebliğ,
Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008, sh. 6-27;
E.56. 24-25 Ekim 2008 tarihlerinde Çeşme’de düzenlenen VII. Türk Medenî Usûl ve İcraİflâs Hukukçuları Toplantısında sunulan “Türk İcra Hukukunun Eleştirisi” konulu tebliğ,
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı-VII, İlamsız İcra, Ankara 2009, sh. 201 vd.;
E.57. 16 Aralık 2008 tarihinde Milli Reasürans T.A.Ş. Genel Merkezinde Sigorta Hukuku
Türk Derneği tarafından düzenlenen Panel’de sunulan “Usul Kuralları Yönünden Tahkime
Bakış” konulu tebliğ.
E.58. 14 Şubat 2009 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen II. Uluslararası Özel Hukuk Tahkim
Sempozyumu’nda sunulan “Ulusal Tahkimde Yargılama Usulü” konulu tebliğ (halen
baskıda).
E.59. 16-17 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul Barosu ve Spor Hukuku Enstitüsü tarafından
düzenlenen “Sporda Özerklik Konferansı”nda sunulan “GSGM Tahkim Kurulu ve TFF
Tahkim Kurulu Kararlarının Cebri İcra Takibine Konu Olmasındaki Özellikler” başlıklı tebliğ
(halen baskıda).
F. Diğer yayınlar:
F.1. İflasta Sıra Cetveli Prosedürü ve Sıra Cetveline Karşı Müracaat Yolları, daktilo edilmiş
doçentlik tezi, İstanbul 1988.
F.2. İcra ve İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, Alfa Basım Yayım Dağıtım,
İstanbul 1994, 158 sayfa.
F.3. İflasın Ertelenmesi, İstanbul 2007, Arıkan Yayınları, 149 sayfa.
F.4. "AET'nin Hukuk Politikası", Dünya gazetesi, 24 Şubat 1986, sh.2.
F.5. "İmtiyazlı Bilgilere Sahip Olabilen ve Bu bilgileri Borsada Kullanabilen Şahıslar:
Fransa'da İçeriden Öğrenen veya Insider Trading", Dr.Jean Guyénot'dan çeviri, BATİDER,
Cilt XII, Sayı 2-3, 1984, sh.99-122.
F.6. "Nöşatel Medeni Usulünün 60 Yılı", Dr.Alain Bauer'den çeviri, İstanbul Barosu Dergisi,
Nisan-Haziran 1985, Cilt 59, Sayı 4-5-6, sh.381-393.
F.7. "Milli Mahkemelerin Ülke Dışı Yargı Yetkisinin Yeni Görünümleri", Prof.Dr.Peter
Schlosser tarafından 16 Mart 1988 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
verilen konferansın çevirisi, Hukuk Araştırmaları, Cilt 2, Sayı 3, Eylül-Aralık 1987, sh.50-54.
F.8. “Nöşatel Medeni Usul Kanununun İstinafa İlişkin Hükümleri”, Adalet Dergisi 2000.
F.9. “Hukuk ve Kara Mizah”, Kadir Has Üniversitesi 2004-2005 Öğretim Yılı Açılış Dersi,
Kadir Has Üniversitesi Dergisi, 2004.
Download

Prof. Dr Selçuk Öztek