M冊各軸imBakanlLgIOrgmveYayglnEgitimiDesteklemeveYetistirme
KursIarIna aitasagldakitablonundoldurularak17・03・2015tarihimesai
bitiminekadarg6nderilmesihususunda;
KursmerkeziokuIsaYISI
AelIankurssaYISl
KursIardakayItIi6grencisaYISl
微&y
YaYgIh
彦
ニ
メ
66reviendirilen6gretmensaYISl
ACIKUIMAUIR;
1−ilfelerdenalihahVeriIeriiierdebirlestiriiecektir.
2−Kursadevameden6irencisaYISIyaZllacaktIr.
3−BirdenfarkilSlnl¶ardakursverenegretmenldefayazllacaktIr.
4−AeIIankLJrSSayISI:HerbirderstenaelianhergrupbirkurssaylIacaktlr.
Ornek:
Aortaokulunda5′incisimfIardaT的kce′denZgrupoIu*uruidu(10−206grencininaid蘭
kursgrupoIarakalgIIanacaktlr),matematikten3grup,fenbiIimIerindenlgrup.Yabancldilden3
grup=topiam9kurseder.
AortaokLIILInda6’hCISlnlflardaT的kfe’denlmatematiktehlfenbiiimlerindenlYabancIdil
2dink削t軸璃lgrupa可mliSatopIamkursこら
Aortaokulunda7′ncisInIflardamrkce′denlmatematiktenlfenb描mIerindenlyabancldii
2dink削tGr南lgrupaelImiSSatoplamkurs:e
Aortaokulunda8′incisI…fIardT卸kce′denlmatematiktenlfehb満mIerindenlyabahcidii
2dink珊tGr南lgrupacIImiiSatopIamkurs:e
okuIdaaellantopiamkurs=270Iarakyazllacaktlr.
Download

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve