DH. ŞFR, 93/59
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Aşâyir ve Muhacirîn Müdüriyet-i Umumiyesi
İskân Şubesi
Umumî: 31963
Şifre telgraf
Ankara Vilâyeti'ne
Yüz dokuz
C. 30 Teşrîn-i Evvel [1]334 şifre. Âhar mahallere nakledilmiş olan Rum ve Ermenilerin
yerlerine te’min-i avdetleri hakkında mahalleriyle icra-yı muhaberâta ibtidârla beraber bunların
mikdar-ı nüfusları hakkında istihsâl olunacak malumâtın da serî‘an merkeze inbâsı.
Fî 5 Teşrîn-i Sânî sene [1]334 / [5 Kasım 1918]
Nâzır nâmına
(imza)
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.