TBTK.BİLGEM.UEKAE.2014-1 İLAN NUMARALI
MÜLAKATTA BAŞARILI BULUNAN ADAYLAR
SIRA NO
İLAN NO
ADI SOYADI
1
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.1
Abdülkerim UĞUR
2
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.1
Hakan ULUSOY
3
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.1
Ġsmail DEMĠR
4
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.1
Kazım EVECAN
5
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.1
Mehmet Ali YEġĠL
6
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.2
Engin ÖZTÜRK
7
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.2
Özer Koray AKDEMĠR
8
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.3
Hüsniye Kevser BAYRAKTAR
9
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.3
Ġmren ALTEPE
10
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.3
Ġlker BOZHÜYÜK
11
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.3
ġeyda YILDIRIM
12
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.3
Uğur ġEKER
13
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.4
AyĢegül SEROVA
14
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.6
Mehmet DEMĠR
15
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.7
Elif Türkan AKġĠT
16
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.7
Eray ARPA
17
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.8
Nurdan ANILMIġ BACI
18
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.8
Ramazan ġAHĠN
19
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.10
Betül KARTAL
20
BĠLGEM.UEKAE.2014-1.10
Öznur ARABACI
Download

tbtk.bilgem.uekae.2014-1 ilan numaralı mülakatta başarılı bulunan