T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IlCeMilliEgitimM的田嶋u
Sayl:90872454/160.02/2946977
18/03/2015
Konu:TEOGCaiISmalarl
…………………………………‥MUDURLUGUNE
Ilgi‥IIMilliEgitimMudurl蝉nun13・03・2015tarihve35096851/160・02/2823268saylllyaZISl.
Ilgiyazlekindeallnan rilimizRehberlikveAraStlmaMerkeziM融rl蝉M融rYardlmCISI
EbubekirZORLUtaramdanTEOG9allSmalarIeerCeVeSindeverilecekolanseminerileilgili13/03/2015
tarihve35096851/160/2812748saylllValilikOnaylVeSeminerGizelgeslyaZlmlZekindeg6nderilmiStir.
Bilgilerinizi veIlCeniz/Okulunuzdaki rehber 6gretmenlere tebIig edilerek seminer
eah;malarmakatlllmlarmmSaglanmaslnlricaederim.
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimMudtm
EKLER
l)ilgiYazl(lsayh)
2)ValilikOluru(lsayfa)
3)SeminerCizelgesi(lsayfa)
DAGITIM
−MtidurlugtimuzebagJIRehberOgretmenibulunanIlkokul,Ortaokulve
Lise veDengiOkulMudnrluklerine.
一Mudtirl堕umuzWebsayfaslna.
90872424 0zeIEgitimveRehberlikSube Md.
79038795−1darlBirimKjmlikKodu
iEF− B.OzTURK
AdliyeMah.AdliyeCadmktimetKonaglO3400DlnarKurumKodul15605
TelO2723536020(1204)Faks.02723534577
叩OSta dinarO3@neb.gov.tr
Buevrakln507058ylllkanungeregmce
[−imzaiIeimZaIandIgltaSdikolunur
時./俄烏2。1重
く−ぅ
Buevrakguven事IektronlklmZa−ielmZalanmlStlrhttpi//evraksorgumebgovtradreslndencc9f−2e8a−37719a71−2d22kodu−IeteyltedliebIIlr
T.C.
AFYONKARAHISARVALILIGI
IIMiIIiEgitimMtidtir1時ti
Sayl:35096851/160.02伍823268
13/03/2015
Konu:TEOGCallSmalarl
(ileeMilliE謝imMtid血1時H)
…………………・Miid屯rl噂竜
王Igi:BakanllglmlZOzelEgitimveRehberlikHizmetleriGenelMtid曲u鄭ntin25Subat2015
tarihve2122987sa)′111)′aZISl.
IlglyaZlgeregi;IlimizRehberlikveAraStlmaMerkeziMtidurl嘩uMtidurYardlmCISI
EbubekirZORLUtaranndanTEOGeallSmalarleerGeVeSindeverilecekolanseminerileilgili
13/03/2015tarih ve35096851/160/2812748saylll Valilik Onayl Ve Seminer ClZelgesi
yazlmlZekindeg6nderilmi担r.
Bilgilerinizi veIleeniz/Okulunuzdaki rehber 6gretmenlere teblig edilerek seminer
gallSmalarlnakatlllmlarlnlnSaglanmaslnlricaederim.
MetinYALCIN
Valia.
ilMilliEg帝mMtld心証
聖堂
−ValilikOluru(lsayfa)
−SeminerCizelgesi(lsay車)
DAGITIM:
Gere証:
−17I19eKaymakamllglna
−MerkezveMerkezebagllTtimResmiOze再lkokul,Ilk6gretimKurumu,Ortaokul,Liseve
DengiOkulMd.
−RehberklikveAra担maMerkeziMd.
−Mudtir珂担muzWebsayfasmdayaylnlarmasl
−AB′OnLisesiMd.
IIMilliEgitimMudnrlugu/AFYONKARAHISAR
ElektronikAg:www.Z吟′Onmeb.go1,.tr
叩OSta;OZeIegitimrehberJikO3@meb.gol点r
A)′rlntIIlb鴫iCin:NurayEM主ROGLU小′Iemur
Tel:(0272)2137603−162
Faks:(0272)2137603
Bue、′rakg帥enl∼eiektronikimZaneimzalanmi印rh巾:〟evraksorgumebgo、′tradresmdenc8fd−f320−3455−9C25−3053koduIIeteyitedlleb臨
T.C.
AFYONKARAHISARVALILIGI
IIMilliEgitimMtidtirliigti
Sayl:35096851/160/2812748
13/03/2015
Konu:TEOGCallimalarl
VAL主L主KMAKAMINA
Ilgi:BakanllglmlZOzelEg由mveRehberlikHizmetleriGenelMtic追rl噂nth25Subat2015
tarihve2122987saylllyaZISl.
主Iimiz Rehberlik ve Ara担ma Merkezi Mudur YardlmCISI Ebubekir ZORLU
taranndan16Ma・12015tarihinde Sinanpa拘主scehisar,主hsaniye,Bayat,Emirdag,Suhut,
CaJ′,Sultandagl,Bolvadin\′eCobanlarileeSindeg6revyapanRehberOgretmenlere,17Mart
2015tarihinde Merkez ve Merkeze Bagll K6y ve Kasabalarda g6rev yapan Rehber
OgretmelereA亀,OnLisesiKon氏ransSalonunda,26Mart2015tarihindeSandlkll,Dinar,
KIZII6ren,Hocalar,Dazklrlブ Evciler ve BaSmakelIleelerinde g6rev yapan Rehber
OgretmenlereSandlkllHalkEgitim MerkeziSalonundaTEOG9all$malarlileilgiliseminer
Verilmesi,RehberlikAraStlmaMerkeziMtidur YardlmCISIEbubekirZORLUile seminere
katllacakolanRehberOgretmenlerinbelirtilentarihlerdeg6revli−izinlisayllmalarlVeegitim
merkezine digerileelerden katllan6gretmenlerin yolluk ve yeVmIyelerinin 6245saylll
harclrahkanununag6re 2015maliylllbuteeSininilgiliharcamakalemindenkurumlarlnCa
6denmesiMtid血1嘩timtizceuygung6rtilmektedir.
MakamlarlnlZCadauygung6rmmesihalindeolurlarlnIZaarZederim.
MetinYALCIN
ilMilliE5両mMtidurti
OLUR
13/03/2015
AkgtinCORAV
Valia.
ValiYardlmCISl
KaramanI河MerkeziAFYONKARAHISAR
ElektronikAg:www.aら′Onmeb.golr.tr
e−POSta:OZelegitjmrehberlikO3@meb.gol′.tr
A)′mtlllbilgiiein:EminYUcEDAG一%ef
Tel:(0272)2137606
Fak:(0272)2137605
BuevrakguvenLIeIektronikmzaIle−mZaianmI鉦h帥〝evraksorgu・meb・gOVtradrestnden3eec−d2C0−3582−8df3−9fe9kodulleteyIted∼iebIlir
OTURUM 又$vナF番V閥
Fヤ
1、.GiRUP 佇ナdY?
U(
2.GRUP
悩?頴イ
i:
eR ュ儁Y
儁B薩Z
4
エト
ノ儿 }ネ畑 Ij
覇簸
ニノ{
│r
B6IT融iALeAk_iOLANGRUPLAR 之9?
SlN餓PA鉢 鴫CE頑S相を 抽SA煎YE: BAYAT 韻頑RDA毒 害UHUT qAY suLTANDA欲: 嵐OLVAD的 CO由ANLAR
6ツ
エ
飆h
3.G軸 剏ス軋る磁…沌 櫨eCALA丸 A蝕めrKLI三 DAZKI雨 EVCmER D聯ARi BA軍部Å韓r
$
4
腑閥ネ
ツ
ト
5
トエ)
薐
ヤリ
リ
E勃'B
簸 U4U8
SAAT 冰ゥJR
ツ エ 雍ノ│t
4 ト 薐 091:00寸で:蘭. cS 8 C# Js R
q鎌00−117調i
B
ユ)
ケ>・ヲ
4
ト
薐
Sx
テ
0勇00詳7約0 从x
)
1一
v
C
3#
「
R
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü