K A M U H A STA N ELER İ B İR L İK L E R İN İN B İR BİR LER İN D EN YA PA C A K L A R I
M A L V E H İ Z M E T A L I M / S A T I M I N A İL İ Ş K İ N P R O T O K O L T A S L A Ğ I
Am aç
M a d d e 1- İş bu protokolün amacı, B alıkesir İli Kamu Hastaneleri B irliğ i’ nin hizmet sunumunda ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetlerin Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından karşılanması ve bunların bedellerinin
ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
K apsam
M A D D E 2 - ( l ) İş bu protokol; aşağıda belirtilen mal ve hizmetleri kapsar.
a)
T e ş h is ve tedaviye y ön elik sunulan h i z m e t l e r ; .........................................
b)
T e ş h is ve tedaviye y önelik olm ayan h iz m e tler;...........................................
c)
T ü k e tim e yönelik m a l l a r ; .....................................................
d)
D em irbaş niteliğinde olan m a l l a r ; ............................................................
H ukuki D ayanak
M A D D E 3 - ( l ) İş bu protokol;
a) 6 6 3 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
b)
c)
d)
Hükmünde Kararname’ye,
2 0 9 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
V erilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine, (Bakanlığımız dışındaki diğer
kamu idarelerine bağlı sağlık tesislerine (askeri hastaneler ve üniversite hastaneleri gibi) yapılacak
mal ve hizmet alımlarma ilişkin olarak hazırlanacak protokolde bu bende yer verilmeyecektir.)
4 7 3 4 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine,
Sağlık Hizmeti Sunan 4 7 3 4 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve
Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal V e Hizmet Alımlarma İlişkin
Yöııetm elik’e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
T anım lar
M A D D E 4- ( I ) Bu protokolde geçen;
a) Tedarikçi Birlik
: .......................... Kamu Hastaneleri Birliğini,
b) Alan Birlik : ............................ Kamu Hastaneleri Birliğini,
c ) Fiyat Tarifesi
: Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya
M aliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
T araflar
M A D D E 5- (1) İş bu protokolün t a r a fla rı;
a) ...................... Kamu Hastaneleri Birliği
b) ........................Kamu Hastaneleri Birliği,
Teşhis ve Tedaviye Yönelik Hizm etlerin S u n um un a İlişkin E saslar
M A D D E 6-Sunulacak hizmetlerin nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede vb. hususlara ilişkin
usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride tereddüde mahal bırakmadan bu maddede belirtilecektir.
T ü k e t i m e Y ö n e lik O lan M a l la r i l c D e m i r b a ş Niteliğinde O la n M a l la r ı n Alım ve S a tı m ı n a
İlişkin E s a s l a r
M A D D E 7 -A la n Birliğin ihtiyaç duyduğu inalların nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede
teslim edileceğine ve alınacağına ilişkin hususları içeren ıısııl ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride
tereddüde mahal bırakmadan bu maddede belirtilecektir.
M a l A l ım la r ı n d a F i y a t l a n d ı r ı n a E s a s l a r ı
M A D D E 8 - ( l ) İ h t i y a ç fazlası m allar bed elsiz olarak devredilecektir.
( 2 ) M alların fiyatlandırılması;
a) Fiyat tarifeleri
ile fiyatları belirlenm iş olanların fiyatı;
fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
g e ç m e m e k ve m aliyetinin altında k alm am ak kaydıyla, m aliyetinin üzerine sad ece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b )Fiyat tarifelerinde fiyatı o lm ayan ve am o rtism ana tabi o lm ayan malların fiyatı; maliyetinin
üzerine sad ece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c)
Fiyat tarifelerinde fiyatı o lm ayan ve a m o rtism an a tabi olan malların fiyatı amortisman tutarları
da dikkate alınarak
satışı
yapacak olan
B irlik tarafından Taşınır M al
Y ö n e tm e liğ i esaslarına göre
belirlenecektir.
H iz m e t A lın ıla rın a Y ö n e lik F i y a t l a n d ı r m a E s a s l a r ı
M A D D E 9 - (1 ) Hizmetlerin fiyatlandırılması;
a) Fiyat tarifeleri
ile fiyatları belirlen m iş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri
ile belirlenen fiyatı
g e ç m e m e k ve m aliyetinin altında k alm am ak kaydıyla, maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b) Fiyat tarifelerinde fiyatı o lm ay an ve h izm et alımı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen
hizmetlerin fiyatı; ihale bedelinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c ) Fiyat tarifelerinde fiyatı o lm ayan ve id arelerce üretilen hizmetlerin fiyatı; maliyet bedelinin
üzerine sad ece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
F a t u r a l a n d ı r ı n a ve Ö d e m e S ü re le r i
MADDE
1 0 -(l)
İş bu
protokol
kapsam ındaki
mal
ve hizmetlerin
bedelleri
bu
protokolde
belirlen ecek fiyatlar üzerinden Tedarik çi B irlik tarafından aylık düzenlenecek fatura karşılığında Alan
B irlik çe en g eç
(2 )
................
G ün içinde ödenecektir.
Ö d e m e le r tarafların
döner
serm aye
işletm elerine
ait
bütçe
ve
hesaplarından/hesaplarına
yapılacaktır.
(3 ) B u protokol kapsamındaki mal ve hizmetlerin bedelleri ilgili mevzuatdalıilinde geri ödem e
kııruınuna A lan B ir lik ç e faturalandırılacaktır.
G en el H ü k ü m l e r
MADDE
ll-(l)
Protokol
m addelerinin
uygulanmasında
ve
protokolde
hiikiim
bulunmayan
konularda ortaya ç ı k a b ile c e k anlaşm azlıklar Tü rkiye K am u Hastaneleri Kurumu tarafından çözülecektir.
(2 ) İş bu protokol ilgili mevzuatta y ap ılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate alınarak her
zam an karşılıklı olarak imza altına alınm ak şartıyla değiştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilemeyecektir.
Diğer H usu slar
M A D D E 12Bıı maddede ihtiyaç duyulabilecek diğer düzenlemelere ilgili mevzuat dahilindeyer verilecektir.
Yürü rlü k
M A D D E 13-
(1 )
..............
Maddeden
ibaret
bu
protokol
.....................Birlik
Genel
Sekreteri
ve
..........................Birlik G enel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu protokolün ekleri;
a
b
) ....................................
).............................
c)..............................
Dokiimanından oIuşmaktadır.
(3) İş bu p r o t o k o L /ö ./ ö l{ ./ 2 0 5 > r tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup, 1 (bir)
nüshası Tedarikçi B irlik ’e ve 1 (bir) nüshasıda Alan B irlik ’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.
4 ) Bu protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren ..¡(...i#y/yıldır. Protokolün bitmesine I (bir) ay
kala tarafların yazılı bir talebi olmadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bu protokol hükümleapw£uâl&?mu Hastaneleri
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
Birliği
Genel
Sekreteri
ve
.Kaınıı
v
Op. Dr. Gökhan DARILMAZ
Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
/f)
/
Op.Dr. Hasaıı H O C A O G L U
/...../2 0 T 5 >
Konya
f).r\ /\|l
IP .M l201
*Ö$$el Sekreteri
Download

Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği - Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği