2015-2019
Adıyaman STRATEJİK PLANLAMA İL EKİBİ
Okul/Kurumlarda
Stratejik Planlamanın Bağlayıcılığı
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 2013/26 Sayılı MEB Genelgesi ile
İl/İlçe MEM, Okul/Kurumlar stratejik plan
hazırlamakla yükümlü tutulmuştur.
2
OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA
Bir kurumun,
ne olduğu,
ne yaptığı,
gelecekle ilgili planlarını şekillendirmek
ve buna rehberlik etmek için
temel kararlar üretmeye yönelik
disiplinli bir çalışma olarak tanımlanabilir.
3
Stratejik Planlama
 Bulunduğumuz
nokta ile
ulaşmayı arzu
ettiğimiz durum
arasındaki yoldur.
2019
2018
2017
2016
2015
4
STRATEJİK PLAN
NASIL
HAZIRLANMALIDIR
Stratejik Planlama Yapılırken
Şu Sorulara Cevap Aranacaktır:
Neredeyiz?
Nereye Ulaşmak İstiyoruz?
Nasıl Ulaşırız?
Başarımızı Nasıl Takip Ederiz ve
Değerlendiririz?
6
Tarihçe
Stratejik Planlama Süreci
Yasal
Yükümlülükler
Ürün/Hizmetler
Kurum İçi ve Çevre Analizi
GZFT (SWOT) Analizi
Paydaş Analizi
Kuruluşun
varoluş gerekçesi
Temel İlkeler
Arzu
edilen gelecek
Orta
vadede ulaşılacak
amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir
hedefler
Amaç
ve hedeflere ulaşma
yöntemleri
Eylem Planları
Maliyetlendirme
Raporlama
Karşılaştırma
besleme
Ölçme yöntemlerinin
belirlenmesi
Performans göstergeleri
Performans Yönetimi
DURUM ANALİZİ
NEREDEYİZ
MİSYON VE İLKELER
VİZYON
AMAÇLAR
VE
HEDEFLER
STRATEJİLER
FAALİYETLER
VE
PROJELER
NEREYE ULAŞMAK
İSTİYORUZ?
GİTMEK İSTEDİĞİMİZ
YERE NASIL
ULAŞABİLİRİZ?
İZLEME
Geri
DEĞERLENDİRME VE
PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
7
BAŞARIMIZI NASIL TAKİP
EDER VE
DEĞERLENDİRİRİZ?
I
A- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Planın Sahiplenilmesi
2. Organizasyonun Oluşturulması
3. İhtiyaçların Tespiti
4. İş Planının Oluşturulması
5. Hazırlık Programının Yapılması
C- GELECEĞE BAKIŞIII
1. Misyon Bildirimi
2. Vizyon Bildirimi
3. Temel Değerler
4. Amaçlar
5. Hedefler
6. Performans Göstergeleri
7. Stratejiler
B- DURUM ANALİZİ II
1. Tarihsel Gelişim
2. Yasal Yükümlülükler v
 Mevzuat Analizi
3. Faaliyet Alanları,
 Ürün Hizmet Belirlenm
4. Paydaş Analizi
5. Kuruluş İçi Analiz
6. Çevre Analizi
IV
D- MALİYETLENDİRME
1. Maliyet Tablosu
2. Kaynak Tablosu
V
E- İZLEME VE
 DEĞERLENDİRME
2- Organizasyonun oluşturulması - ÖRNEK
Stratejik Planlama Ekibi
Sıra
No
Ad - Soyadı
Görev
İletişim
1
Taner ……….
Başkan (Okul Müdürü)
0530 ………..
2
Beyhan ……….
Müdür Yardımcısı
0506 ……….
3
Bilgen ……….
Öğretmen
0533 ……….
4
Ayşe ……….
Öğretmen
0505 ……….
5
Duygu ……….
Öğretmen
0505 ……….
6
Mehtap ……….
Öğretmen
0505 ……….
7
Yeşim ……….
Okul Aile Birliği
0530 ……….
…. / 01 /2014
Taner ……….
Okul Müdürü
2- Organizasyonun oluşturulması - ÖRNEK
15
3- İHTİYAÇLARIN TESPİTİ
Kuruluşta oluşabilecek ihtiyaçlar stratejik planlama
hazırlık programı çalışmaları dahilinde stratejik planlama
ekibi tarafından tespit edilmelidir:
•
•
•
•
Eğitim ihtiyacı
Danışmanlık ihtiyacı
Veri ihtiyacı
Mali kaynak ihtiyacı
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1.Planın Sahiplenilmesi
2.Organizasyonun Oluşturulması
3.İhtiyaçların Tespiti
4.İş Planının Oluşturulması
5.Hazırlık Programının Yapılması
1
17
HAZİRANARALIK
Faaliyet
MAYIS
No
NİSAN
4- SP İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI – 1.ÖRNEK
KİM
TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİ
RİLECEK
2015 2019
2016
ARALIK
ARALIK
OGYE / SPE
1
Hazırlık Dönemi - Eğitim Çalışmaları
X
2
Paydaş Tespiti ve Analizi
X
X
OGYE / SPE
3
Durum Analizi
X
X
OGYE / SPE
4
Misyon, Vizyon, İlke Değerler
X
X
SPE
5
Stratejik Amaç ve Hedeflerin
Belirlenmesi
X
X
SPE
6
Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi
X
X
7
Stratejik Planın Taslak çalışması
X
X
8
Stratejik Planın Yazılması
X
X
9
Stratejik Planın sonuçlandırılması
X
X
Stratejik Planın İlçe Stratejik
Planlama Birimine Teslimi
X
X
10
2015–2019
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
Strateji
k
Planın
Onayla
nması
ve
Uygula
maya
konulm
ası
Stratejik
Planın
Gözden
Geçirilme
si ve
gerekiyor
sa
revizesi
4- SP (ayrıntılı) İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI - 2. ÖRNEK
Eylem Adı
Süreç Tasarımı Kılavuz Hazırlıkları
Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması
Eğitim
Birimlerin Hazırlıkları
Birimlerden Gelen Dokümanların Derlenmesi
Paydaş Analizi
Durum Analizi (Neredeyiz)
Önceliklerin Belirlenmesi (Stratejik Konular)
Misyon-Vizyon-İlkeler (Kimiz?, Neyiz?)
Stratejik Amaçların Belirlenmesi (nerede olmak istiyoruz?)
Amaçlara İlişkin Hedeflerin Belirlenmesi
Hedeflere İlişkin Göstergelerin Belirlenmesi
Yıllık Bazda İş Planının Hazırlanması
Stratejik Planın Genel Gözden Geçirilmesi
Stratejik Planın Metinsel Yazımı
Stratejik Plan raporunun Onayı
Stratejik Planın KB Gönderilmesi ve Değerlendirilmesi
Stratejik Planın Basımı ve Duyurulması
Başlangıç
Süre (gün)
Sorumlu
01.01.14
30
MHB/KB
30.01.14
3
ÜY
03.02.14
3
MHB/KB
06.02.14
15
Birimler
24.02.14
3
SPE
27.02.14
30
SPE
31.03.14
5
SPE
07.04.14
5
SPE
14.04.15
5
SPE
21.04.15
5
SPE
28.04.15
5
SPE
05.05.15
5
SPE
12.05.15
5
SPE
20.05.15
4
SPE
26.05.15
10
SPE
09.06.15
5
ÜY
16.06.15
90
MHB/(DPT-KB)
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
22-30.09.54
MHB
7
1.Planın Sahiplenilmesi
2.Organizasyonun Oluşturulması
3.İhtiyaçların Tespiti
4.İş Planının Oluşturulması
5.Hazırlık Programının Yapılması
1
Stratejik Planlama Süreci
B- Durum Analizi

1.
2.

3.

4.
5.
6.
Tarihçe
Yasal
Yükümlülükler ve
Mevzuat Analizi,
Ürün/Hizmetler
Kurum İçi ve Çevre Analizi
GZFT (SWOT) Analizi
Paydaş Analizi
B- DURUM ANALİZİ
Tarihsel Gelişim
Yasal Yükümlülükler ve
Mevzuat Analizi
Faaliyet Alanları,
Ürün Hizmet Belirlenmesi
Paydaş Analizi
Kuruluş İçi Analiz
Çevre Analizi
DURUM ANALİZİ
20
II
NEREDEYİZ
I. NERDEYİZ?
B- Durum Analizi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B- DURUM ANALİZİ
1. Tarihsel Gelişim
2. Yasal Yükümlülükler ve
Mevzuat Analizi
3. Faaliyet Alanları,
Ürün Hizmet Belirlenmesi
4. Paydaş Analizi
5. Kuruluş İçi Analiz
6. Çevre Analizi
II
Tarihi Gelişim,
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi,
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler,
Paydaş Analizi,
Kurum İçi ve Çevre Analizi,
GZFT (SWOT) Analizi.
TARİHİ GELİŞİM
 Kurum hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için
kuruldu,
 bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar,
 önemli yapısal dönüşümler
 analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.
 DURUM ANALİZİ
1.Tarihsel Gelişim
2.Yasal Yükümlülükler ve

Mevzuat Analizi
3.Faaliyet Alanları,

Ürün Hizmet Belirlenmesi
4.Paydaş Analizi
5.Kuruluş İçi Analiz
6.Çevre Analizi
2
TARİHİ GELİŞİM - ÖRNEK:
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
2
 DURUM ANALİZİ
1. Tarihsel Gelişim
2. Yasal Yükümlülükler ve

Mevzuat Analizi
3. Faaliyet Alanları,

Ürün Hizmet
Belirlenmesi
4. Paydaş Analizi
5. Kuruluş İçi Analiz
6. Çevre Analizi
Cevaplandırılması Gereken Temel Sorular:
 Kurum tarafından üretilen hizmetlerin
kapsamı nedir? Kimler faydalanır?
 Sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi
hükümler vardır?
 Okul/kurum organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş
süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır?
 Okul/kurumun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile
ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir?
 Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu
program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir?
2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ
ÖRNEK-1:
 1982 Anayasası
 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
…….İlköğretim Kanunu
…… İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
…… Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
…… Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
…… Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği
…… Bilgi Edinme Kanunu
2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ
ÖRNEK-2:
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve
MEVZUAT ANALİZİ – ÖRNEK-2:
FAALİYET ALANLARI İLE
ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizin çıktılarından da
yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün/hizmetler
belirlenir.
Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet
FAALİYET ALANI 1
Ürün/Hizmet 1
Ürün/Hizmet 2
Ürün/Hizmet 3
...
FAALİYET ALANI 2
Ürün/Hizmet 1
Ürün/Hizmet 2
...
 DURUM ANALİZİ
1. Tarihsel Gelişim
2. Yasal Yükümlülükler ve

Mevzuat Analizi
3. Faaliyet Alanları,

Ürün Hizmet
Belirlenmesi
4. Paydaş Analizi
5. Kuruluş İçi Analiz
6. Çevre Analizi
Belirlenen ürün ve hizmetlerin
birbirleriyle olan ilişkileri
gözetilerek belirli faaliyet
alanları altında toplulaştırılması,

3- FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN/HİZMETLERİN
BELİRLENMESİ
- ÖRNEK-1:
3- FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN/HİZMETLERİN
BELİRLENMESİ
- AYRINTILI ÖRNEK-2:
PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaş kimdir; Okul/kurumun hizmetleri ile ilgisi
olan, kurumdan (doğrudan veya dolaylı, olumlu
yada olumsuz yönde) etkilenen veya kurumu
etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.
DURUM ANALİZİ
1.Tarihsel Gelişim
2.Yasal Yükümlülükler ve

Mevzuat Analizi
3.Faaliyet Alanları,
 Ürün Hizmet Belirlenm
4.Paydaş Analizi
5.Kuruluş İçi Analiz
6.Çevre Analizi
PAYDAŞ ANALİZİ
İç Paydaşlar: Okul/kurumdan etkilenen veya kurumu
etkileyen kurum içindeki kişi, grup veya (varsa)
ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kurumun çalışanları,
yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu Kurum,
Dış Paydaşlar: Okul/kurumdan etkilenen veya kurumu
etkileyen kurum dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.
ÖRNEK: Kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi
sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri.
Müşteriler (Yararlanıcılar): Kurumun ürettiği ürün ve
hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi,
grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Öğrenciler, veliler ve
yararlanıcılar.
PAYDAŞ ANALİZİ
I. Paydaşların tespiti,
II. Paydaşların önceliklendirilmesi,
III. Paydaşların değerlendirilmesi,
a) Paydaş, kurumun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir?
b) Paydaşın kurumdan beklentileri nelerdir?
c) Paydaş, kurumun faaliyetlerini (olumlu-olumsuz) ne
şekilde etkilemektedir?
d) Paydaşın, kurum faaliyetlerinden (olumlu-olumsuz)
ne şekilde etkilenmektedir?
IV. Görüş ve önerilerinin alınması ve
değerlendirilmesi.
PAYDAŞ ANALİZİ İLE;
• Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir
iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının
sağlanması,
• paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi,
• Okul/kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların tespiti
ve bunların giderilmesi için stratejilerin oluşturulması,
• Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar
çatışmalarının tespit edilmesi,
• paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla
kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi,
• paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit
I-PAYDAŞ TESBİTİ–ÖRNEK-2: İLÇE MEM
I- PAYDAŞ TESBİTİ – ÖRNEK-1: OKUL
II - PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
Belirlenen paydaşların tümü çok sayıda olabilir. Bunun için
paydaşların önceliklendirilmesi gerekir.
Paydaşların önceliklendirilmesinde;
 Paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile
 kurumun faaliyetlerinden etkilenme derecesi gözönüne
alınarak yapılır.
Paydaş Listesi
Paydaş Adı
Paydaş Türü
Neden Paydaş
Önceliği
II - PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
III - PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ;
Paydaş;
a) Kurumun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir?
b) Kurumdan beklentileri nelerdir?
c) Kurumu etkileme gücü nedir?
d) Kurumun faaliyetlerinden (olumlu-olumsuz) ne
şekilde etkilenmektedir?
III - PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – ÖRNEK:
Kurumun sunduğu hizmetle - bunlardan yararlananlar
ilişkilendirilir.
Hizmetlerden kimlerin yararlandığı ortaya konulur.
III-b - PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi
için Etki/Önem Matrisinden yararlanılabilir.
Bu matriste Etki; paydaşın kurumun faaliyet ve hizmetlerini
yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü,
Önem ise; kurumun paydaşın beklenti ve taleplerinin
karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder.
ETKİ
ZAYIF
GÜÇLÜ
ÖNEMSİZ
İZLE
BİLGİLENDİR
ÖNEMLİ
ÇIKARLARINI GÖZET,
ÇALIŞMALARA DAHİL ET
BİRLİKTE ÇALIŞ
ÖNEM
III - PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ NASIL ALINACAK?
Öncelikli paydaşların kuruluş hakkındaki görüş ve
önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir
program dahilinde yürütülür. Bu program aşağıdaki
hususlar çerçevesinde oluşturulur:
• Görüş ve öneriler hangi yöntemle alınacak?





Paydaş görüşleri alınırken;
mülakat,
anket uygulaması,
atölye çalışması,
toplantı vb.
yöntemlerinden faydalanılır.
 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNDE HANGİ SORULAR SORULMALI
 Kuruluşun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için
önemlidir?
 Kuruluşun
nelerdir?
olumlu-olumsuz
bulduğunuz
yönleri
 Kuruluşun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir?
 Kuruluştan beklentileriniz nelerdir?
 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
İlgili paydaş itibarıyla hangi kişi ya da birimlerin görüşü
alınacak?
Çalışmanın sorumluları kimler olacak?
Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede
gerçekleştirilecek?
Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler
tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek?
ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ
ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ sonucu
ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ sonucu
ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ yorumu
ÖRNEK-2 PAYDAŞ ANKETİ (internetten oylama)
ÖRNEK PAYDAŞ ANKETİ sonucu
ÖRNEK-2 PAYDAŞ ANKETİ yorumu
%72’ si «iyi» ve «çok iyi»,
%16 «orta» demiş,
Toplamda: %88 «olumlu görüş»,
SORUNLAR % ORANINA GÖRE
önceliklenerek
DURUM ANALİZİNE GİRECEKTİR.
Hazırlık Aşamasında - ?
KURULUȘ İÇİ ANALİZ
Kurum içi analizde kullanılabilecek temel yöntemlerden
birisi GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditler) analizidir.
GZFT ile, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kurum
dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir.
Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına
temel teşkil eder.
DURUM ANALİZİ
1.Tarihsel Gelişim
2.Yasal Yükümlülükler ve

Mevzuat Analizi
3.Faaliyet Alanları,
 Ürün Hizmet Belirlenmesi
4.Paydaş Analizi
5.Kuruluş İçi Analiz
6.Çevre Analizi

5- KURULUȘ İÇİ ANALİZ
Güçlü yönler kurumun amaçlarına ulaşması için
yararlanılabileceği olumlu hususlardır.
Zayıf yönler ise; kurumun başarılı olmasına
engel teşkil edebilecek eksiklikler, aşılması
gereken olumsuz hususlardır.
Belirlenecek, güçlü yönler kurumun hedeflerine,
zayıf yönler ise kurumun alacağı tedbirlere ışık
tutacaktır.
5- KURULUȘ İÇİ ANALİZ (GZFT ANALİZİ)
GÜÇLÜ YÖNLER (ÖRNEK)
1. Kurumun uygun fiziki alanlarının olması
2. Kurum içi iletişim kanallarının açık olması
3. Öğretmenlerin alanlarında kendilerini
yetiştirmiş olması
4. Fiziki alanların geliştirmeye uygun olması
5. Okul kütüphanesinin bulunması
6. Kapalı spor salonun olması
7. Vizyon ve misyonu belirlenmiş olması
8. Öğrenci merkezli bir eğitim politikası
uygulanıyor olması
9. Döner sermaye hizmetlerinin olması
10. Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem veriliyor
olması
11. Teknolojik alt yapının uygun olması
12. Etkili rehberlik çalışmasının yapılması
13. Okulun pansiyonlu olması
14. Okulun belirli bir bütçesi olması
ZAYIF YÖNLER (ÖRNEK)
1. Derslik sayısının yetersizliği
2. Atölye makine ve teçhizatının çağın
gerisinde kalması.
3. Hedefsiz bir öğrenci kitlesinin var olması
4. Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazır
bulunuşluk düzeyinin düşük olması
5. BT sınıfının olmaması
6. Farklı illerden gelen öğrencilerin birbirini
olumsuz yönde etkilemeleri
7. Bazı branşlarda öğretmen sayılarının
yetersiz olması
8. Öğrencilerin pansiyona uyumda zorlanması
5- KURULUȘ İÇİ ANALİZ (GZFT ANALİZİ)
FIRSATLAR (ÖRNEK)
1. Sınavsız yüksek öğrenim görebilme
imkânlarının olması
2. Okulun çevresinde sosyal donatı
alanların varlığı,
3. İlçedeki yerleşimin düzenli olması
4. İlde üniversitenin ilçede de
yüksekokulun bulunması
5. Dershanelerin pansiyonlu
öğrencilerimize kolaylık sağlaması
TEHDİTLER (ÖRNEK)
1. Okulumuz öğrencilerin kırsal kesimden
gelmeleri ve ailelerin ekonomik
yetersizliği
2. Velilerin kültür düzeyinin düşük olması,
3. Velilerin okula ilgi ve katılımının az
olması
4. Çocuklardaki aile özlemi
5. Belletici öğretmen uygulamasında gönüllük
olmadığı zaman resen olması
KURULUŞ İÇİ ANALİZDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
1 - Kuruluşun Yapısı
•Kuruluşun örgüt yapısı
•Aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakışmaları
•Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli değişiklikler
•Kuruluşun yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler
•İzleme ve değerlendirme sistemi
2 - Beşeri Kaynaklar
•Kuruluş personelinin sayısı ve dağılımı
•Personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi
3 - Kurum Kültürü
•İletişim süreçleri
•Karar alma süreçleri
•Gelenekler ve değerler
4 - Teknoloji
•Kuruluşun teknolojik alt yapısı
•Teknolojiyi kullanma düzeyi
5 - Mali Durum
•Mali kaynaklar
•Bütçe büyüklüğü
•Kuruluşun araç, bina envanteri ve diğer varlıkları
6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin
incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir.
Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve
eğilimler değerlendirilir.
Analiz kapsamında, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik,
çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin belirlenmesi gerekir.
DURUM ANALİZİ
1.Tarihsel Gelişim
2.Yasal Yükümlülükler ve

Mevzuat Analizi
3.Faaliyet Alanları,
 Ürün Hizmet Belirlenmesi
4.Paydaş Analizi
5.Kuruluş İçi Analiz
6.Çevre Analizi
2
6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
 Çevre Analizinde Temel Etkenler
• Kurumun faaliyet alanında dünyadaki ve ülkemizdeki
durum ve gelişmeler,
• Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar
arasında kurumu yakından ilgilendiren kritik konular ve bu
konuların kurumu nasıl ve ne yönde etkileyeceği,
• Kurumun faaliyetleri ve alanıyla ilgili kalkınma planı,
sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç,
ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum,
• Kurumun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler.
6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ (PEST ANALİZİ)
POLİTİK/ HUKUKİ FAKTÖRLER
EKONİMİK FAKTÖRLER
+ Hükümetin Eğitim Politikası
+ Avrupa birliğinin projelere destek
+ Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı
olması
- Ek ders yönetmeliği
+ Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı
+ Orta Öğretim Kurumu Yönetmeliği
+ İşletmelerin Kalifiye Eleman İhtiyacı
+ Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği - İşsizlik Sorunu
+ Yönetici Atama Yönetmeliği
- Bakanlık Bütçesi
+ MEGEP Kapsamında Uygulanan
+ Okulumuzun Döner Sermayesinin
Modüler Eğitim
Olması
+ Sınavsız MYO na Geçiş Hakkı
+ Özel ve Resmi Kurumların verdiği
burslar
6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ (PEST ANALİZİ)
SOSYAL / KÜLTÜREL
FAKTÖRLER
TEKNOLOJİK FAKTÖRLER
+ Haydi kızlar okula kampanyası
+ Okullarda internet ağının bulunması
+ Besni eğitim bayramı
+ FATİH Projesi
+ İlçede Meslek Yüksekokulunun
+ MEBBİS, E-OKUL uygulamaları
olması
+ Resmi yazışmaların internet
+ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün
ortamında yapılması
düzenlediği etkinlikler
+ Dösenet Uygulaması
- Veli eğitim seviyesinin düşük olması.
+ Akıllı tahta uygulamaları
+ Beş dakikanı bana ayır kampanyası
- Akıllı cep telefonlarının öğrenciler
tarafından kullanması
Üst Politika Belgeleri*
Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu
Orta Vadeli Program
AB Müktesebatına Uyum Programı
TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç
Raporu
6) Bilgi Toplumu Stratejisi
7) Millî Eğitim Strateji Belgesi
8) Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
(DPT)
9) MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı
10)MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
11)62. Hükümet Programı
12)MEB Bütçe Raporu
13)Millî Eğitim ile ilgili mevzuat (Genel Müdürlük bazında)
1)
2)
3)
4)
5)
65
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 -2019 Stratejik Plan
İzleme ve Değerlendirme
66
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2010 -2014 Stratejik Plan
İzleme ve Değerlendirme
67
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2010 -2014 Stratejik Plan
İzleme ve Değerlendirme
68
İl Strateji Planlama Birimi
İl Strateji Planlama Ekibi:…139 [email protected]
 İsmail DOLAŞ
 Muzaffer ÜNSAL
 Hamza GEYİK
 Abdulkadir ŞAHİN
İl Strateji Bürosu:………..... 116 [email protected]
o Erten TUNÇ – Şef
69
Download

sunu - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü