KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN
HĠZMETĠN TAMAMLANMA
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
SÜRESĠ (EN GEÇ)
ADI
1
Öğrenci Kontenjan ve
KoĢulların Belirlenmesi
3 gün
2
Akademik Takvim
3 gün
3
Kesin Kayıt ĠĢlemleri
4
Kayıt Yenileme ĠĢlemleri
5
Mazeret Kayıt Yenileme
6
Kayıt Dondurma ĠĢlemleri
Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, Lise diploması, öğenim harcı
dekontu, hizmet bedeli dekontu, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf,
ikametgâh, askerlik durum belgesi,
Harç ücreti Dekontu, OBĠSĠS ders seçimi yapılması, kaydının danıĢmanı
tarafından kontrolü ve onaylanması,
Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamına bildirilmesi.
Ders Muafiyetleri
Akademik Takvimde belirtilen süreler
içerisinde
(her dönem baĢı)
Mazeretini belirtir dilekçe,
Yönetim Kurulu Kararı , Kararın Rektörlük Makamına bildirilmesi ,
Ders kayıtlarının yapılması.
Dilekçe, Mazeret Belgesi,
7
Ġlan edilen tarihler içerisinde
Dilekçe, muafiyet istediği derslerin ders içeriği, transkript, Yönetim Kurulu
Kararı ve Rektörlük Makamına bildirilmesi.
2 hafta
(her dönem baĢı)
2 hafta
(her dönem baĢı)
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
HĠZMETĠN TAMAMLANMA
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
SÜRESĠ (EN GEÇ)
NO
8
Burs – Kredi ĠĢlemleri
BaĢvuru formu, Gelir belgesi, Fotoğraf
(KYK, Erciyes Üniv.,
Yemek, Yüksekokul, TEV,
TESYEV Bursları)
Burs Komisyon Kararı
BaĢvuru bitiminden itibaren 15 gün
Kararın Rektörlük Makamına bildirilmesi
Dilekçe,
9
Yüksekokul Temsilcisi
Seçimi
Öğrenci Temsilcisi Seçimi,
3 hafta
Seçim Tutanakları
Seçim Sonuçlarının ilanı ve Rektörlük Makamı’na bildirilmesi.
Mazeret Sınavı
10
Dilekçe, mazeretini belirten resmi belge (sağlık raporu)
Yönetim Kurulu Karar, Kararın ilgili öğretim elemanlarına ve öğrencilere
bildirimi
Son yarıyılda baĢarısızlık
Sınavı
Dilekçe, sınava girebileceklerin tesbiti, sınav programı ve takibi
11
Öğrenci Hasta sevk
iĢlemleri
Öğrenci Sağlık Karesi
12
Hasta Sevk Kağıdının hazırlanması
2 hafta
Akademik Takvimde belirtilen süreler
içerisinde
5 dak.
(sürekli)
5 dak.
13
Öğrenci Belgesi
KiĢi beyanı
(sürekli)
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN
HĠZMETĠN TAMAMLANMA
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
Mezuniyet ĠĢlemleri
14
15
SÜRESĠ (EN GEÇ)
ADI
ĠliĢik Kesme Belgesi, Diploma Harcı Dekontu,
Mezuniyet Kom.Kararı, Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamına
bildirilmesi.
ĠliĢik Kesme (Kayıt Alma)
Ġlgili form
Yönetmeliğe göre kaydı silinecek öğrencilerin tesbiti,
16
Kayıt Silme
Dikey GeçiĢ ĠĢlemleri
Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamına bildirilmesi.
Ġlgili evrakların Öğr. ĠĢleri Daire BaĢ.
gönderilmesinden sonra 2 hafta
1 gün
1 hafta
(her dönem baĢı)
GANO’ların sisteme girilmesi
7 gün
17
Not Durum Belgesi
KiĢi beyanı
10 Dak.
18
(sürekli)
Transkript
Maddi Hata (itiraz) Dilekçesi
Dilekçe (Sınav sonucu açıklandıktan sonra bir hafta içerisinde)
1 hafta
19
Ġlgili Öğretim Elemanı inceler, değiĢiklik sisteme iĢlenir.
Eğitim Öğretim Planına göre ders kataloglarının güncellenmesi,
Program sorumluları tarafından Ders Kataloglarının hazırlanması,
20
Ders Katalogları
Rektörlük Makamına bildirilmesi.
3 hafta
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
HĠZMETĠN TAMAMLANMA
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
SÜRESĠ (EN GEÇ)
NO
21
Türk Cumhuriyetleri ve
Akraba Toplulukları
öğrencilerine ait iĢlemler
Sürekli
Sınav Programı takibi, öğrenci sayıları,
22
Sınavlar (arasınav-final)
Sınav evraklarının teslimi ve saklanması
1 ay
(her dönem)
1 ay
23
Not GiriĢi
(her dönem)
24
25
BaĢka Üniversitelerden
Alınan Yaz Okulu Dersleri
Devamsız Öğrencilerin
Belirlenmesi ve Sisteme
ĠĢlenmesi
26
Diploma Teslimi
27
Diploma Kayıp ĠĢlemleri
Yaz okulu ders baĢvuru formu, onaylı ders içerikleri
Notların sisteme iĢlenmesi
1 saat
Devamsız öğrencilerin tesbiti
1 hafta
Litelerin ilan edilmesi, sisteme iĢlenmesi.
(her dönem)
Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, KiĢinin Kendisi teslim almıyorsa Noterden
alınacak vekaletnamenin aslı, Diploma defterine imza
10 dak
Dilekçe, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Gazete ilanı, Diploma ücretinin dekontu.
1 ay
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
HĠZMETĠN TAMAMLANMA
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
SÜRESĠ (EN GEÇ)
NO
28
Geçici Mez.Bel.Kayıp
ĠĢlemleri
Gazete ilanı
1 hafta
Zorunlu Staj Formu onaylı
29
Öğrenci Staj ĠĢlemleri
Staj evraklarının hazırlanması, Zorunlu Staj Sigortası SGK ĠĢlemleri
6 ay
Staj Sonuçlarının Sisteme ĠĢlenmesi
Dilekçe , transkript
30
31
1 ay
Af ĠĢlemleri
Yatay GeçiĢ ĠĢlemleri
Dilekçe, transkript, disiplin cezası almadığına dair belge, ÖSYS sonuç
belgesi, eğitim-öğretim planı ve ders içerikleri
2 hafta
Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamına bildirilmesi.
32
Mezuniyet Töreni ĠĢlemleri
Öğrenci Ġstatistikleri
33
(Sayısal Bilgiler, vs.)
34
Törene katılacakların baĢvurusu, Kep cübbe dağıtımı
1 ay
1- Yıl sonlarında yaĢ gruplar ve cinsiyet bazında her türlü öğrenci
hareketlerinin bildirilmesi (kayıt yaptıran, mezun olan, ayrılan, dönem
uzatan, yatay geçiĢle gelen vs)
2 hafta
BaĢarı Oran Tablolarının hazırlanması
1 gün
BaĢarı Oran Tabloları
(her dönem sonu)
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
Satın Alma GiriĢ
Onay Belgesi Fotokopisi, Fatura Fotokopisi, Malzeme Muayene Kabul Komisyon Raporu,
Malzeme Satınalma GiriĢ TĠF i düzenlenir
1 Saat
2
Kurum-Devir GiriĢ
Gelen Malzeme Devir ÇıkıĢ TĠF ine bakılarak malzeme kontrolü yapıldıktan sonra GiriĢ TĠF i
düzenlenir.
1 Saat
3
BağıĢ GiriĢ
Gelen Malzeme Devir ÇıkıĢ TĠF ine bakılarak malzeme kontrolü yapıldıktan sonra GiriĢ TĠF i
düzenlenir.
1 Saat
4
Devir ÇıkıĢ
Devir ÇıkıĢ TĠF i düzenlenir, malzemeler kontrol edilerek teslim edilir. Gönderilen birimden
gelen TĠF alınır.
1 Saat
5
DemirbaĢ ÇıkıĢ
6
Tüketim ÇıkıĢ
7
Kayıttan DüĢme
8
3 aylık Tüketim ÇıkıĢ Raporu
9
Yıl Sonunda Ortak Alanda Bulunan
DemirbaĢların Kontrolü
1
Zimmet ÇıkıĢ TĠF i düzenlenir, Barkot verilir
Tüketim ÇıkıĢ TĠF düzenlenir
Kayıttan düĢme teklif ve onay tutanağı, Kayıttan düĢme TĠF Ġ
3 Aylık Tüketim ÇıkıĢ Raporu düzenlenerek Muhasebe birimine gönderilir.
Yıl Sonunda Ortak alana verilmiĢ demirbaĢlar ile listelerden kontrol edilerek karĢılaĢtırma
yapılır
1 Saat
1 Saat
3 Gün
1 Saat
5 Gün
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
Sayım Fazlası ve Sayım Noksanı TĠF i
Sayımlar sonunda fazlalık veya eksiklik belirlenirse sebepleri belirlenerek tutanak tutulur, TĠF
düzenlenir.
3 Gün
10
11
Yıl Sonunda TaĢınır Depoda Bulanan
Malzemelerin Sayımı
12
Yıl Devri TĠF i
13
Yıl Sonu TaĢınır Evrakları
Yıl Sonunda Depoda bulunan malzemeler listelerden kontrol edilerek karĢılaĢtırma yapılır
Yıl sonunda depoda bulunan tüketim malzemelerin yeni yıla devri yapılarak TĠF düzenlenir.
Yıl sonunda; Harcama birimi taĢınır yönetim hesabı cetveli, Sayım tutanağı, TaĢınır sayım ve
döküm cetveli, Harcama birimlerinin en son kestikleri TĠF numaraları raporu düzenlenir ve
gerekli kiĢilere imzalatılarak Muhasebe birimine teslim edilir.
2 Gün
1 Saat
5 Gün
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
1
Personelin göreve baĢlama iĢlemleri
2
Yıllık izin
1-Aile urum bildirimi 2- Aile yardımı bildirimi formu 3- Tedavi yardımı beyannamesi
4-Tedavi yardımı beyannamesi formu 5- Mal bildirimi formu 6- Personel Bilgi tespit
formu 7-Banka hesap numarası 8- Naklen atanacaklar için maaĢ nakil belgesi 9Personel hareketleri onayı 10- Personel yerleĢim ve adres bilgileri
11- Personel bilgi tespit formu
12-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
13-Askerlik Durum belgesi (Erkek personel için)
14Hizmet belgesi (Naklen atanan ve ya daha önce Emekli Sandığına tabi çalıĢanlar)
15 gün
1- Ġzin formu
5 Dakika
Dilekçe ve Ekleri
3
3 Gün
Naklen tayin (Kuruma Gelenler)
MEMURUN DOGUM ÖNCESĠ / DOĞUM SONRASI MAZERET ĠZNĠ
1-Gebeliği 32 Haftasında alınan çalıĢabileceğini gösterir doktor raporu
4
Mazeret izin iĢlemleri
1 ĠĢgünü
2-Gebeliğin 37 Haftasında doğum öncesi doktor raporu
3-Süt izni
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
4-Doğum raporu
ERKEK MEMURA KARISININ DOĞUM YAPMASI NEDENĠYLE MAZERET ĠZNĠ
1-EĢinin Doğum raporu
YAKIN ÖLÜMÜ NEDENĠYLE (Eġ , ÇOCUK , ANNE, BABA, KARDEġ)
5
Mazeret izin iĢlemleri (Devamı)
1-Memurun talebi 2- Ölüm raporu
10 Dakika
MEMURUN EVLENMESĠ NEDENĠYLE
1-Memurun talebi
MEMURLARA MAZERET NEDENĠYLE VERĠLEN MAZERET ĠZNĠ
1-Mazeretini belirtir dilekçe
1-Sağlık raporu
6
Hastalık Ġzinleri
7
Görev Süresini uzatma
8
2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi
uyarınca ders görevlendirmesi
3-7 Gün
1-Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
2-Rektörlük Onayı 3- Yeniden atama formu
2 Gün
1-Ġlgili birime teklif yazısı
2-Ġlgili birimin uygun görüĢü
5 Gün
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
1-Ġlgilinin dilekçesi
2-Mezuniyet belgesi
8
2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi
uyarınca görevlendirme
3-ÖzgeçmiĢi
1 Ay
4-3. Adet Vesikalık fotoğraf
5-T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6-Banka ıban No
1-Tutanak
9
SoruĢturma iĢlemleri
2 Ay
2-ġikayet dilekçesi
1- Mal Bildirimi Beyannamesi
10
Mal Bildirim Beyanı
2 Gün
Doğum belgesi, Banka hesap numarası, ödeme emri
11
Doğum Yardımı
1 Gün
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
1-Banka havale dilekçesi
12
Ölüm Yardımı
2-Ölüm raporu
1 Gün
3-Ödeme Emri
Banka Havale dilekçesi
13
Fazla ÇalıĢma Ücreti
2-Bordro
Her ay 1 Gün
3-Ödeme Emri
Ġlgilinin talebi
14
15
Net MaaĢ Durumunun Belgelenmesi
MaaĢ Ödemeleri
5 Dk
1-2914 Sayılı Kanun Gereğince özlük haklarının ödenmesi
2-Varsa derece, kıdem terfisi
3-Kesinti giriĢleri yemek, icra, nafaka,hayat sigortası……v.b gibi.
4-Personel Bildirim Formu
5-Aile Yardımı Bildirimi
6-Asgari geçim indirimi
7-Ödeme Emri Belgesi
10 Gün
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
16
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
SGK Kesenek Gönderme
Bilgi ĠĢlem Dairesi tarafından gönderilecek TXT dosyası
1 Gün
2547/40-a veya 31 maddesine göre görevli bulunan Ders Yükü Bildirim Formu (Aylık)
1-Görevlendirme Onayları (Rektörlük Onayı, Yönetim Kurulu Kararları)
17
Ek Ders Ücreti Ödemeleri
2-Eğitim-Öğretim planları
5 Gün
3-Puantaj 4-Bordro 5-Ödeme Emri
6-Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi
18
2547 /31. Maddeye göre görevlendirilen
öğretim görevlilerinin SGK pirim
ödemeleri
1-Kısmi süreli sözleĢmeleri
2-Aylık prim belgeleri
1 Gün
3-Eksik gün bildirim formu
1-Satın alma talep formu 2-Teklif mektubu
19
Mal ve Hizmet Alımlarının KarĢılanması
3-Teslim Tutanağı 4-TaĢınır ĠĢlem fiĢi 5- Fatura
6- Mal ve Hizmet Alımı kabul tutanağı 7-Vergi borcu
1 Gün
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
1-Yönetim Kurulu Kararı
2-Rektörlük Onayı
20
3-Banka Havale Dilekçesi
Yurtiçi Geçici Görevlendirme Yolluk
Ödemeleri
2 Gün
4_Katılım Belgesi
5-Yolluk Bildirimi
6-Ödeme Emri
21
YurtdıĢı Geçici Görevlendirme Yolluk
Ödemeleri
12345678-
1-Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
2-Görevlendirme Onayı
3-GidiĢ –DönüĢ Bileti
4-Banka Havale Dilekçesi
5-Yolluk Bildirimi
6-Harcama Talimatı
7-Vizeli Pasaport Önyüzü Fotokopisi
8-Ödeme Emri Belgesi
2 Gün
1-Dilekçe 2-Banka Havale Dilekçesi
3-Atama veya Emeklilik Onayı
22
Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri
2 Gün
4-Harcama Talimatı 5-Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
6-Ödeme Emri Belgesi
KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER-YAPILAN ĠġLEMLER
NO
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
1-KeĢif Özeti 2- Fotokopi, baskı makinası, hidrofor,klima, yangın tüpleri v.s
Onarım Tamir Bakım Hizmet Bedellerinin
3-BaĢvuru 4-Onay 5- Piyasa AraĢtırma Tutanağı 6- YaklaĢık Maliyet 7-Teklif Mektubu
23
Ödenmesi
8-Mal Alım Tutanağı 9- Fatura 10 – Vergi Borcu Sorgulama 11-Ödeme Emri
* “BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tesbiti durumunda ilk müracaat
yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
Ġlk Müracaat Yeri
Ġsim
: Halim DEDETÜRK
Unvan
: Yüksekokul Sekreteri
Adres
: Erc. Ünv. Halil Bayraktar SHMYO .
Tel
: 0352 437 52 79
Faks
: 0352 437 5936
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri
Ġsim
: Prof. Dr. Mahmut ARGÜN
Unvan
: Müdür
Adres
: Erc. Ünv. Halil Bayraktar SHMYO
Tel
: 0352 437 52 79
Faks
: 0352 437 5936
E-Posta
: [email protected]
4 Saat
Download

kamu hizmet standartları tablosu - Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri