T.C.
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
2547 Sayılı Kanun’un 23,25 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı
doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atama işlemlerini düzenleyen ve belirtilen
hususlar sağlanmış olmak koşuluyla adayların ayrıca aşağıdaki kriterleri gerçekleştirmiş
olmaları gerekmektedir.
A) PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR;
a) Doçent unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanı ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası
düzeyde özgün bir temel eser yayımlamak (*),
b) Doçentlik sonrası için Akademik Faaliyet Değerlendirmesinin (1-12) maddelerinden
en az 300 puan almış olmak,
c) Doçentlik sonrası herhangi bir proje yürütmüş ve tamamlamış olmak,
d) Doçentlik sonrası için Akademik Faaliyet Değerlendirmesinin Akademik Faaliyet
Değerlendirmesinin (20-23) maddelerinden en az 100 puan almış olmak,
e) Toplam en az 600 puan almış olmak,
(*) “Profesörlük temel eseri” olarak aşağıdaki türden yayınlar kabul edilir:
a) SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayımlanmış iki
makale,
b) Ulusal hakemli dergilerde (a) maddesine denk puanda makale,
c) Özgün bir araştırma eseri olarak ulusal ya da uluslararası kitap.
B) DOÇENT KADROLARINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR;
a) Doktora unvanını aldıktan sonra Akademik Faaliyet Değerlendirmesinin (1-12)
maddelerinden 200 puan almış olmak,
b) Doktora sonrasında Akademik Faaliyet Değerlendirmesinin (20-23) maddelerinden
en az 20 puan almış olmak,
c) Toplam en az 300 puan almış olmak
C- YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ
KOŞULLAR;
İlk kez başvuran adaylar için istenen koşullar;
1) Üniversitemiz sınav komisyonu tarafından yapılacak olan ve kendi (başvurulan)
bilim alanında Türkçeden yabancı dile ve yabancı dilden Türkçeye 200 kelimelik iki çevirinin
ortalamasından en az 70 puan almak.
2) Ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide en az bir özgün makale yayımlamış
(veya yayıma kabul edilmiş) olmak,
3) Akademik Faaliyet Değerlendirmesinden en az 100 puan almış olmak,
4) Güzel Sanatlar alanında başvuran adaylar için yukardaki koşullar yanında en az bir
özgün sanat üretiminde bulunmak
Yeniden atanacak olan adaylar için istenen koşullar;
1) Ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide en az bir özgün makale yayımlamış
(veya yayıma kabul edilmiş) olmak,
2) Akademik Faaliyet Değerlendirmesinden en az 100 puan almış olmak,
3) Güzel Sanatlar alanında başvuran adaylar için yukardaki koşullar yanında son atama
sonrasında en az bir özgün sanat üretiminde bulunmak
AKADEMİK FAALİYET DEĞERLENDİRMESİNDEKİ 1-12. MADDELERDE
BELİRTİLEN KATEGORİLERDE ÇOK YAZARLI ESERLERİN PUANLAMA
USULÜ
1. yazar
2. yazar
3. yazar
4. yazar
Tek yazarlı
100
2 yazarlı
90
80
3 yazarlı
80
70
60
4 yazarlı
70
60
50
40
5 yazarlı
60
50
40
30
5. yazar
30
6 ve daha fazla yazarlı makalelerde ise puan hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
İlk
yazara
verilecek
puan
=
(
Puan
X
1.2
)
/
Yazar
Diğer yazarlara verilecek puan = ( Puan - İlk yazarın aldığı puan ) / Diğer yazar sayısı
Not: Sorumlu yazar 1. Yazarla aynı kategoride değerlendirilir.
sayısı
EK 1:
AKADEMİK FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ
Madde
1. YAYIN ve SUNUM FAALİYETLERİ
A. MAKALELER
1
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında taranan Uluslararası dergilerde
yayımlanan;
a) Özgün makale ve derleme
100
b) Diğer yayınlar (editöre mektup, teknik not, tartışma vb.)
50
2
Madde 1’de belirtilen indeksler dışındaki uluslararası indeksler kapsamında taranan
hakemli dergilerde yayımlanan;
a) Özgün makale ve derleme
b) Diğer yayınlar (editöre mektup, teknik not, tartışma vb.)
60
30
3
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan:
a) Özgün makale ve derleme
b) Diğer yayınlar (editöre mektup, teknik not, tartışma vb.)
50
30
4
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan;
a) Özgün makale ve derleme
b) Diğer yayınlar (editöre mektup, teknik not, tartışma vb.)
40
20
5
Diğer ulusal (hakemli olmayan) dergilerde ve diğer yayın organlarında (gazete ve
popüler bilim dergileri gibi) yayımlanan makale, derleme vb. araştırmalar (en çok 3
çalışma değerlendirilecektir).
10
B. SANAT DALLARINDAKİ ETKİNLİKLER
Özgün Sanat Yapıtları resim, seramik, heykel, geleneksel el sanatları, grafik, müzik
eserleri, mimari proje ve eserler, tiyatro, sinema vb. sanat üretimlerini kapsamaktadır.
6
Uluslararası alanda
a) Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt
dışındaki eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı
100
ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo
gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım
projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması
b) Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu,
80
tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), yurt dışında, kişisel
sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi
c) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında sempozyum,
40
festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul
edilmek
7
Ulusal alanda
a) Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içindeki eğitim
ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat
yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla, Ulusal sinema, televizyon, radyo gibi yayın
organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin yurt
içinde ulusal düzeyde uygulanmış olması
b) Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu,
tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), ulusal düzeyde kişisel
sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi
c) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal düzeyde
sempozyum, festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sanat/tasarım
etkinliklerine kabul edilmek
80
40
20
C. SUNUMLAR (puanlamaya dahil edilecek bildiri sayısında sınırlama yoktur)
8
9
Uluslararası kongre, çalıştay, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel toplantılarda
sunulan tam ve özet metin bildiriler;
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında taranan uluslararası dergilerin özel
sayılarında yayımlanan bildiri, poster veya gösteri
b) Kongre, çalıştay, sempozyum veya konferans kitabında tam metin olarak yayımlanan
bildiri
c) Kongre, çalıştay, sempozyum veya konferans kitabında özet metin olarak yayımlanan
bildiri, poster veya gösteri
d) Kongre, çalıştay, sempozyum veya konferansta sunulmuş ancak yayımlanmamış
bildiri, poster veya gösteri
Ulusal kongre, çalıştay, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan
tam ve özet metin bildiriler;
a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri
b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri, poster veya gösteri
c) Kongre, çalıştay, sempozyum veya konferansta sunulmuş ancak yayımlanmamış
bildiri, poster veya gösteri
50
40
30
20
40
30
10
D. KİTAP YAZARLIĞI
Yurtdışında bulunan uluslararası yayınevlerinde basılması koşuluyla;
a) Alanında kitap yazarlığı
10
100
b) Alanında yazılmış bir bölüm yazarlığı (bölüm yazarlığı sayısı konusunda sınırlama
75
yoktur)
Ulusal yayınevleri tarafından basılan;
11 a) Alanında kitap yazarlığı
b) Alanında bölüm yazarlığı (bölüm yazarlığı sayısı konusunda sınırlama yoktur)
Ulusal yayınevleri tarafından basılan;
a) Ders kitabı veya yardımcı kitap niteliğinde yabancı dilde kitabın çevirisi;
12
b) Ders kitabı veya yardımcı kitap niteliğinde yabancı dilde çevirisi yapılan kitapta
bölüm çevirisini üstlenmek (çeviri bölümü yazarlığı sayısı konusunda sınırlama yoktur).
75
50
50
30
E. EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİKLER
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında taranan Uluslararası hakemli dergilerde
(her yıl için);
13 a) Editörlük
100
b) Yayın/Bilim Kurulu üyeliği
75
c) Hakemlik (yayın başına)
25
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında taranan Uluslararası hakemli dergilerde
ve TUBİTAK yayın teşvik programı (UBYT) kapsamında taranan Uluslararası hakemli
dergilerde (her yıl için) :
14
a) Editörlük
100
b) Yayın/Bilim Kurulu üyeliği
40
c) Hakemlik (yayın başına)
20
Diğer uluslararası alan indeksleri tarafından taranan Uluslararası hakemli dergilerde (her
yıl için )
15 a) Editörlük
b) Yayın/Bilim Kurulu üyeliği
c) Hakemlik (yayın başına)
75
40
15
Alanıyla ilgili Ulusal hakemli dergilerde (her yıl için )
a) Editörlük
16
b) Yayın/Bilim Kurulu üyeliği
c) Hakemlik (yayın başına)
50
20
10
Alanında kitap (ders, araştırma veya bildiri kitabı) editörlüğü (sayı sınırlaması yoktur)
17 a) Yurtdışında yayımlanan kitapta editörlük
100
b) Yurtiçinde yayımlanan kitapta editörlük
75
F. ATIFLAR
Kendisinin yazar olarak bulunmadığı yayınlarda olmak koşuluyla alınan uluslararası
atıflar (atıf başına);
a) Uluslararası kaynak kitaplarda
18
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında taranan Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makalelerde
c) Diğer uluslararası alan indeksleri tarafından taranan Uluslararası hakemli dergilerde
Kendisinin yazar olarak bulunmadığı yayınlarda olmak koşuluyla alınan ulusal atıflar
(atıf başına);
19
a) Ulusal referans kitaplarında
b) Ulusal hakemli bilimsel dergilerde
20
20
10
10
5
II- EĞİTİM- ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
G- Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Son üç yılda verilen dersler; her yarıyılda verilen en çok iki ders için
20 a) Lisansüstü
b) Ön Lisans – Lisans
10
5
Yönetiminde üyeliğinde tamamlanan her lisansüstü tez için
a) Doktora
21
b) Yüksek lisans
c) Danışmanı olmadığı tezlerin jüri üyeliği ve tez izleme komitesi üyeliği
20
10
5
H- Bilimsel Araştırma Faaliyetleri
Proje Yürütücülüğü (sayı sınırlaması yoktur)
a) Uluslararası Projeler
22
b) Ulusal Projeler (TUBITAK, DPT, TUBA, AKM, TDK, TTK, TİKA, TDV vb.)
c) BAP Projeleri
200
150
50
Proje Araştırmacılığı (sayı sınırlaması yoktur)
a) Uluslararası Projeler
23
b) Ulusal Projeler (TUBITAK, DPT, TUBA, AKM, TDK, TTK, TİKA, TDV vb.)
c) BAP Projeleri
100
60
20
I. DİĞER BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLER
Uluslararası veya Uluslararası katılımlı bilimsel toplantıda (sempozyum, çalıştay,
kongre, yaz okulu, panel, sanat galerisi, festival vb.) görev almak;
24
a) Başkanlık yapmak
100
b) Görev almak
50
Ulusal veya Uluslararası katılımlı bilimsel toplantıda (sempozyum, çalıştay, kongre, yaz
okulu, panel, sanat galerisi, festival vb.) görev almak;
25
a) Başkanlık yapmak
b) Görev almak
50
25
J. ÖDÜLLER
Uzmanlık alanında alınan;
a) Jürili Uluslararası bilim ve/veya sanat ödülü / patent
300
26
b) Jürili Ulusal bilim (TUBİTAK/TUBA, AKM, TDK, TTK, TİKA, TDV vb.) bilim 250
ve/veya sanat ödülü / patent
Download

ARÜ Öğretim Üyesi Atama ve Performans Değerlendirme Kriterleri