1
ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
3.
4.
Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK
Doğum Tarihi: 05.05.1967
Unvanı: Profesör
Öğrenim Durumu
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Doçent
Alan
Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilimleri
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
ÜAK
Yıl
1991
1999
2003
2007
5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent
Doçent
Doçent
Profesör
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
2004
2007
2009
2015
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
Sibel Karakaya, “Uluslararası Halkla İlişkiler: Antalya’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
ile T.C. Yurtdışı Ticaret ve Ekonomi Müşavirlikleri’nde Bir Araştırma”, Akdeniz Üniversitesi
S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2006.
Seyhan Aksoy, “Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu”, Akdeniz Üniversitesi S.B.E.,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.
Sedef Kasapoğlu, “Sinema Salonlarının Dönüşümü: İzmir Örneği”, Yaşar Üniversitesi S.B.E.,
İletişim A.B.D, İzmir (devam ediyor).
Ezgi Albayrakoğlu, “Türkiye’de Medya Hayranlığı ve Hayran Kurgu Okur-Yazarlığı”, Yaşar
Üniversitesi S.B.E., İletişim A.B.D, İzmir (devam ediyor).
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan
Bildiriler
ATABEK, Ü. ve G. Şendur Atabek, “Labor, Capital and Nature: A Textual Analysis of
TRNC Government Programs (1983 and 2014)”, Forth International Conference in
Communication & Media Studies, TRNC – Famagusta, 19-21 November 2014.
2
ŞENDUR ATABEK, G. ve Ü. Atabek, “Halkla İlişkiler Literatürü: 1999-2008 Yılları
Arasında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Halkla İlişkiler
Sempozyumu, 8-18, Lefkoşe, 15-17 Nisan 2009.
ŞENDUR ATABEK, G. ve S. Deren van Het Hof (2008), “Corporate Social Responsibility: A
Critical Apprisal via Turkish Examples”, Mass Media and Information Security: International
Conference, 22-31, Ekaterinburg, 29 April 2008.
ŞENDUR ATABEK, G; “Cultural Differences in Television Quiz Shows: A Comparative
Analysis of the Questions in ‘Who Wants 500 Billion’ Quiz Show in Turkey,” International
Dimensions of Mass Media Research, Der.: Yorgo Pasadeos, 425-436, ATINER, Athens,
Greece, 2007.
DEREN VAN HET HOF, S. ve G. Şendur Atabek, “Emblems as Symbols of Political Party
Ideologies” VIII. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi, 253-268, İstanbul, 29 Mayıs –
2 Haziran 2007.
ŞENDUR ATABEK, G., “Anlam Oluşturma: İnternet Görüntü Bankalarında Görüntü
Kategorilerinin Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi”, Uluslararası Yeni İletişim
Ortamları ve Etkileşim Konferansı, İstanbul, Vol. I, 69-77, Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi, İstanbul, 2006.
ŞENDUR ATABEK, G., “Basılı ve Elektronik Çocuk Dergilerinde Editoryal İçeriğin
Dönüşümü”, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Vol. II, 737-750, İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 2006.
7.2 Yazılan Ulusal - Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
ŞENDUR ATABEK, G., Ümit Atabek ve Deniz Bilge, “Sağlık Haberlerinde Dönüşüm: 19702010 Yılları Arasında Hürriyet Gazetesinde Sağlık Haberleri”, Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır,
Yayına Hazırlayan: Osman Elbek, Hayykitap, İstanbul, 2013.
ŞENDUR ATABEK, G; “Sinemada "Yıldız" Televizyonda "Şöhret": Türkan Şoray Örneği”,
Biyografya Türkan Şoray 8, Editör: Ayşegül Yaraman, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009.
ŞENDUR ATABEK, G; Türk Romanında Gazeteciler. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yayını, 40. Yıl Kitaplığı, Ankara, 2008.
ŞENDUR ATABEK, G. ve Ü. Atabek (der.), Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik,
Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri, Siyasal Yayınevi, Ankara, 2007.
ŞENDUR ATABEK, G; "Türkiye'de Basın Fotoğrafçılığı", Türkiye'de Kitle İletişimi, Der.:
N. G. Pazarcı, 97-129, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004.
7.3 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ATABEK Ü. ve G. ŞENDUR ATABEK, “İletişim Eğitiminde Farklı Perspektifler:
Öğrenciler, Akademisyenler ve Meslek Mensuplarının İletişim Eğitimi Hakkındaki
3
Tutumları”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dergisi, 38, Bahar 2014.
ATABEK Ü., G. Şendur Atabek ve Deniz Bilge, “Televizyon Sağlık Programlarında ideolojik
Söylemler”, İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Özel Sayı, 2013.
ŞENDUR ATABEK, G., “Globalleşme ve Görüntü Pazarı: Görüntü Bankacılığı”, İleti-ş-im
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 8, 2008.
ŞENDUR ATABEK, G. ve Seyhan AKSOY., “Tüketim Kültürü ve Reklam Medyası Olarak
Çizgi Filmler”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 9, 2008.
ŞENDUR ATABEK, G., “Türk Romanında Gazetecilerin Etik Anlayışı”, Küresel İletişim
Dergisi, 2, 2006.
ŞENDUR ATABEK, G; "Bir Siyasal İletişim Metaforu olarak 'Baba'", Akdeniz Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi, 1, 2003.
ŞENDUR ATABEK, G; “Meyhane, Karakol ve Esrarengiz Aşk Üçgeni: “Fosforlu Cevriye”,
25.Kare, 31, Bahar-Yaz, 2000.
ŞENDUR ATABEK, G; “Deli Dumrul’da Öznenin Dönüşümü”, Dil Dergisi, 92, Haziran
2000.
ŞENDUR ATABEK, G; “Birinci Göstergebilim Kongresi”, İletişim, 4, Kış, 1999.
ŞENDUR ATABEK, G; “Türkçe Siyasal İletişim Kaynakçası”, İletişim, 3, Yaz, 1999.
ŞENDUR ATABEK, G; “Bilgisayar ve Sanat”, İletişim, 1, Kış, 1999.
7.4 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ŞENDUR ATABEK, G. ve Didem ÇABUK; “Siyasi Parti Liderlerinin Televizyonda Temsili:
22 Temmuz 2007 Seçimleri Örneği”, 10. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 28-30 Kasım,
2007.
ŞENDUR ATABEK, G., "Anneler Günü Reklamlarında Annelik İmgesi", 4. Ankara Fotoğraf
Günleri- 01-09 Kasım 2004.
ŞENDUR ATABEK, G; “Felaket Söylemi ve İmgesi: Basında Deprem Fotoğrafları”, Siyasal
İletişim: 1. Ulusal İletişim Sempozyumu, Der.: S. İrvan, Ankara, 2000.
7.5 Paneller
ŞENDUR ATABEK, G., “Sinemada Fotoğraf, Fotoğrafta Sinema”, Fotoğrafın Diğer Sanat
Disiplinleriyle İlişkisi Paneli, 1. Mehmet Nuri Göçen Fotoğraf Çalıştayı, Aydın-Kuşadası, 1114 Aralık 2014.
4
ŞENDUR ATABEK, G., “Self-Portre vs. Selfie”, Tarihsel Süreçten Günümüze Mobil ve
Özçekim Fotoğrafçılığının Görsel Estetiğe Etkileri Paneli, 4. Uluslararası Karşıyaka Fotoğraf
Günleri, İzmir, 4-9 Kasım 2014.
7.6 Diğer Bilimsel ve Sanatsal Yayınlar
ŞENDUR ATABEK, G., “Görsel Sosyoloji ve Fotoğraf”, Bakaç, 2011 Ocak Şubat.
ŞENDUR ATABEK, G. “Minimalist Sinema Nereye” Modern Zamanlar, 9, 2009.
ŞENDUR ATABEK, G. “Üç Maymun” Modern Zamanlar, 45. Altın Portakal Film Festivali
Özel Sayısı, 2008.
ŞENDUR ATABEK, G. (2008). “Süt” Modern Zamanlar, 45. Altın Portakal Film Festivali
Özel Sayısı, 2008.
ŞENDUR ATABEK, G. “Popüler Bir Güldürü Klasiği: Hababam Sınıfı” Modern Zamanlar,
7, 2008.
ŞENDUR ATABEK, G. “1980’lerde Amerikan Filmlerinde Aile”, Modern Zamanlar, 6,
2008.
ŞENDUR ATABEK, G. “Piyano’da Ataerkil İdeolojinin Cinsellik Anlayışının Temsili”
Modern Zamanlar, 5, 2008.
ŞENDUR ATABEK, G. “Yumurta”, Modern Zamanlar, 44. Altın Portakal Film Festivali
Özel Sayısı, 2007.
ŞENDUR ATABEK, G. “Sis ve Gece”, Modern Zamanlar, 44. Altın Portakal Film Festivali
Özel Sayısı, 2007.
Chong Ho Yu (2004). “Fotoğrafın Estetiksel Değeri ve Arnheim’ın Sanat Psikolojisi” Akdeniz
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Çev: ŞENDUR ATABEK, G; Sayı: 2004. 1 (2):127135.
Kimberly Sultze (2004). “The New York Times Dergisi’nde Kadın, İktidar ve Fotoğrafçılık”.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Çev: ŞENDUR ATABEK, G. Sayı: 2004. 2
(1): 165-188.
ŞENDUR, G.; “Bu Fotoğraflar Neyin Fotoğrafı Olabilir?”, Fotografya Dergisi, Sayı: 1, 1997.
8. Projeler
TÜBİTAK 3001 Projesi
“Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Tüketici Algısı: Medyada Yanlış Enformasyonun Etkileri”
(Yürütücü) (2014)
“Camera Obscura” (Yürütücü-Eğitimci) Yaşar Üniversitesi-Seferihisar Belediyesi, 2013
5
“Down Sendromlu Bireylere Fotoğrafçılık Eğitimi ve Fotoğraf Sergisi” (Yürütücü) Yaşar
Üniversitesi-Ulusal Down Sendromu Derneği, 2013
“Agora Çocukları Projesi” (Yürütücü) Yaşar Üniversitesi-Konak Belediyesi, 2011
“Selçuk Belediyesi Kent Belleği Merkezi Sözlü Tarih Projesi” (Araştırmacı-Eğitimci) (2011)
“Körfez Vapurları Projesi: Körfezde Seyr-ü Sefer” (Yürütücü) Yaşar Üniversitesi-İBB, 2010
“Antalya Kent Belleği Merkezi Sözlü Tarih Projesi” (Araştırmacı) ABB 2008-2009
9. Yönetsel Görevler
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı (2009-2012)
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı (2006-2009)
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
Fotoğrafçılık ve Grafik A.B.D. Başkanı (2006-2009)
10. Ödüller
Eğitimde Başarı Ödülü, Yaşar Üniversitesi, 2013
11. Sergiler
"Kadın Fotoğrafçılar Sergisi" Adana Fotoğraf Sanatçıları Derneği, Adana, 2003
Karma Nü Fotoğraf Sergisi, Basın Müzesi, İstanbul, 1995
“Yaşama Dair”, Bireysel Fotoğraf Sergisi, G.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, 1995
Devlet Fotoğraf Yarışması Karma Sergisi, Ankara, 1992
“Fotografik Etütler”, Karma Sergi, İzmir, 1990
Dünya 8.Gençler Bienali Karma Sergisi, Belçika, 1989
12. Fotoğraf Albümü
Türk Fotoğrafında Çıplak, Dr.: Alberto Modiano, Bileşim Yayınları, İstanbul, 2004
13. Mesleki Deneyimler
2014 “İnsan Kent” Belgesel Filmi, Bölüm Yönetmeni
2006 “Akdeniz Üniversitesi 25. Yıl Belgeseli” Belgesel Film – Görsel Yönetmen
2005 “Mustafa Kemal Atatürk Antalya’da” Belgesel Filmi - Görsel Yönetmen
2005 “5 Yılın Öyküsü” Belgesel kısa film –Yönetmen
6
2001: BELTEK 3. ve 4. Dönem Fotoğrafçılık Kursu Öğretim Elemanı
2001: 2. Altın Safran Belgesel Film Festivali Düzenleme Komitesi ve Festival Tanıtım
Filmi Yapımcısı
2000: 1. Altın Safran Belgesel Film Festivali Düzenleme Komitesi
2000: 3. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Neriman Köksal Etkinlikleri Düzenleyicisi
2000 Erenlerin İzinden TV Belgeseli CD Tasarımı, Gazi Üniversitesi.
1996: Uluslararası Ankara Film Festivali Katalog Fotoğrafları Röprodüksiyonu
14. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Dersleri
Akademik Yıl
Dönem
İlkbahar
2012-2013
Güz
Güz
2013-2014
İlkbahar
Güz
2014-2015
Bahar
Dersin Adı
Photography (VCDS)
Photography (RCTV)
Photography (PRAD)
Digital Photography (VCDS)
Advertising Photography (PRAD)
Social Responsibilities Project
Special Studies in Visual Com.
Photography (VCDS)
Visual Communication Project I
Medya ve Kültür (Yüksek Lisans)
Digital Photography (VCDS)
Visual Communication Project II
İletişime Giriş (Yüksek Lisans)
Seminer (Yüksek Lisans)
Medya ve Kültür (Yüksek Lisans)
İletişime Giriş (Yüksek Lisans)
Seminer (Yüksek Lisans)
Temel Fotoğrafçılık
İletişime Giriş (Yüksek Lisans)
Reklam Psikolojisi II
Seminer (Yüksek Lisans)
Medya Analizi (Yüksek Lisans)
Önceki Yıllarda Verilen Diğer Dersler
Görsel İletişim (Lisans)
TV Reklamcılığı (Lisans)
Film Çözümleme (Lisans)
Basın Fotoğrafçılığı (Lisans)
TV’de Yapım Yönetim (Lisans)
Reklam Araştırmaları (Yüksek Lisans)
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
5
2
2
5
3
3
0
2
2
5
3
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
2
1
3
0
2
0
3
0
3
0
Download

Prof. Dr. Gülseren Şendur ATABEK - İletişim Fakültesi