EĞĐTĐM FAALĐYETĐNĐN ADI
EĞĐTĐM MERKEZĐ
EĞĐTĐM YÖNETĐCĐSĐ
EĞĐTĐM TARĐHĐ
EĞĐTĐM KURS SAATĐ
FAALĐYET NO
T.C
AFYONKARAHĐSAR VALĐLĐĞĐ
ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ
Okul Müdürleri Eğitim Programı
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Rifat EKSĐK (Müdür Yardımcısı)
1.GRUP 26 Ocak-27 Şubat 2015 - 2.GRUP 02-20 Mart 2015
(90 SAAT)
2015030277 - 2015030278
1. GRUP
Sıra No
Adı Soyadı
Branşı
Görev Yeri
Đlçesi
1
BÜLENT GÜVENĐR
Sınıf Öğretmenliği
DĐŞLĐ ĐLKOKULU
Bolvadin
2
ARĐF KAĞNICI
Sınıf Öğretmenliği
KOCATEPE ĐLKOKULU
Bolvadin
3
EKREM BOYA
Din Kült. ve Ahl.Bil.
MUSTAFA-KEZĐBAN BAYRAMER ĐLKOKULU
Bolvadin
4
MEVLÜT YAVUZ
Sınıf Öğretmenliği
CĐRĐT ŞEHĐT ALĐ DUMAN ĐLKOKULU
Bolvadin
5
FERUDUN KARACAOĞLU
Sınıf Öğretmenliği
ALPARSLAN ĐLKOKULU
Bolvadin
6
SALĐH ZEKĐ ÇÜRÜK
Din Kült. ve Ahl.Bil.
AKÇEŞME ĐLKOKULU
Bolvadin
7
TUĞRUL YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
ĐBRAHĐM KARASEKRETER ĐLKOKULU
Bolvadin
8
ĐRFAN YOLAL
Sınıf Öğretmenliği
TAŞAĞIL 100. YIL ĐLKOKULU
Bolvadin
9
TURGUT ÇUBUK
Sınıf Öğretmenliği
KEMERKAYA ĐLKOKULU
Bolvadin
10
MUSTAFA UYAR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
DĐŞLĐ ATATÜRK ORTAOKULU
Bolvadin
11
DERVĐŞ ÖZÇAL
Din Kült. ve Ahl.Bil.
AYFER-CEYLAN EMET FEN LĐSESĐ
Bolvadin
12
YUSUF AÇIKGÖZ
Matematik
SIDDIKA METĐN MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ
Bolvadin
13
NURETTĐN ERDURMUŞ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
MUSTAFA HÜSNÜ GEMĐCĐ ANADOLU LĐSESĐ
Bolvadin
14
FATĐH SÖNMEZ
Biyoloji
ANADOLU LĐSESĐ
Bolvadin
15
UĞUR HAKAN KAYA
Din Kült. ve Ahl.Bil.
FATĐH ANADOLU LĐSESĐ
Bolvadin
16
KADĐR DEMĐRER
Tesisat Teknolojisi
ÖĞRETMEN EVĐ VE AKŞAM SANAT OKULU
Bolvadin
17
NADĐR HELVACI
Din Kült. ve Ahl.Bil.
MESLEKĐ EĞĐTĐM MerkezĐ
Bolvadin
18
RÜŞTÜ ÇĐLKAYA
Beden Eğitimi
Bolvadin
ŞEHĐT TEĞMEN MUZAFFER GÜMÜŞ ÖZEL EĞĐTĐM ĐŞ UYGULAMA MerkezĐ (OKULU)
2. GRUP
1
YUSUF ERGÜN
Sınıf
Atatürk Đlkokulu
Bolvadin
2
HAKAN ÇUHADAR
Sınıf
Alkasan Đlkokulu
Bolvadin
3
ĐZZET KOÇAK
Sınıf
Naciye Nurettin Taktak Đlkokulu
Bolvadin
4
Mehmet LORCU
Sınıf
Ceylan Emet Đ.Ö.K. (Đlkokulu)
Bolvadin
5
Osman KÖSEM
Sınıf
Fatih Sultan Mehmet Đlkokulu
Bolvadin
6
Baki ÇUBUK
Sınıf
Kemalettin Sami Paşa Đ.Ö.K (Đlkokulu)
Bolvadin
7
ABDĐLKADĐR KARABAĞ
Đ.H.L Meslek Dersleri
Bolvadin Hasan Gemici Ortaokulu
Bolvadin
8
Ünal GÜLEÇ
Sosyal Bilgiler
Ahmet Emet Đmam Hatip Ortaokulu
Bolvadin
Bolvadin
Bolvadin
9
Muhammet OKUMUŞ
Türk Dili ve Edebiyatı
Alkasan Đ.Ö.K (Ortaokulu)
10
Nurettin SELEK
Đngilizce
Hacı Ali - Meryem Birdane Ortaokulu
11
ÖMER PEKER
Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
Bolvadin
12
BEKĐR SITKI ÖZAYDIN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bolvadin Anadolu Đmam Hatip Lisesi
Bolvadin
13
Ali Đhsan SAĞLAM
Kimya tekno.
Bolvadin Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bolvadin
14
Şakir AKKOYUN
Türk Dili ve Edebiyatı
Bolvadin Yakup Şevki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bolvadin
15
YALÇIN UÇAK
Sınıf
Bolvadin Halk Eğitim Merkezi
Bolvadin
16
HALĐL PEKTAŞ
Matematik
SELÇUKLU MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ
Bolvadin
Harun YAZAR
Đlçe Milli Eğitim Müdürü
Download

Liste için tıklayınız. - Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü