İZMİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRAYA VERME İHALE İLANI
İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
TABLO- A (SATIŞ)
No
Taşınmaz No
İli
İlçesi
Mahallesi
Pafta
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Hazine Payı
(m²)
Cinsi
İmar Durumu
Tahmini Satış
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
İhale Tarihi
İhale
Saati
1
35210105289 İzmir
Menderes
Özdere - Çukuraltı Mah.
22v-1d
25
1
1.521,00
Tam
Arsa
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
494.325,00
148.297,50
30.03.2015
09:00
2
35210105290 İzmir
Menderes
Özdere - Çukuraltı Mah.
22v-1d
26
1
1.200,00
Tam
Arsa
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
422.240,00
126.672,00
30.03.2015
09:30
3
35210104821 İzmir
Menderes
Özdere - Çukuraltı Mah.
22u-2c
1058
1
2.037,58
Tam
Arsa
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
1.039.166,00
311.749,80
30.03.2015
10:00
4
35210102186 izmir
Menderes
Özdere - Çukuraltı Mah.
23U-4bc
626
3
397,00
Tam
Arsa
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
161.623,00
48.486,90
30.03.2015
10:30
5
35210102187 izmir
Menderes
Özdere - Çukuraltı Mah.
23U-4bc
626
4
400,00
Tam
Arsa
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
162.844,00
48.853,20
30.03.2015
11:00
6
35210102194 izmir
Menderes
Özdere - Çukuraltı Mah.
23U-4bc
626
11
398,00
Tam
Arsa
Ayrık Nizam 3 kat Tercihli Ticaret Alanı
250.776,00
75.232,80
30.03.2015
11:30
7
35210102195 izmir
Menderes
Özdere - Çukuraltı Mah.
23U-4bc
626
12
389,00
Tam
Arsa
Ayrık Nizam 3 kat Tercihli Ticaret Alanı
246.040,00
73.812,00
30.03.2015
13:30
8
35210108293 İzmir
Menderes
Cumaovası -Cüneytbey
Mah.
15m-2d
754
6
2.400,00
1.251,00
Arsa
4 Kat Konut Alanı E:0,80 hmax:12,80m
786.900,00
236.070,00
30.03.2015
14:00
9
35210108159 İzmir
Menderes
Cumaovası -Cüneytbey
Mah.
15m-3a
758
15
766,00
Tam
Arsa
4 Kat Konut Alanı E:0,80 hmax:12,80m
413.640,00
124.092,00
30.03.2015
14:30
10
35210102262 izmir
Menderes
Özdere - Orta Mah.
23u-2a
254
1
11.965,00
7.369,00
Arsa
Tercihli Turizm Tesis Alanı
30.03.2015
15:00
11
35060100935 İzmir
Güzelbahçe
Yelki
L17b-18a-3d
422
1
649,00
514,00
Arsa
Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı
30.03.2015
15:30
4.421.400,00 1.326.420,00
352.500,00
105.750,00
TABLO- B (KİRAYA VERME)
No
Taşınmaz No
İli
İlçesi
Mahallesi
Pafta
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
12
35050100172
İzmir
Gaziemir
Atıfbey
16
252
2
4.131,00
Hazine Payı
(m²)
Cinsi
Kiralama Amacı ve Süresi
İlk Yıl Tahmini
Kira Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
İhale Tarihi
İhale
Saati
Tam
Tarla
Sabit tesis yapmamak şartıyla Araç stok sahası,
depolama alanı ve lojistik hizmetlerde kullanılmak
amacıyla,
2 (İki) Yıl
92.470,00
27.741,00
31.03.2015
09:00
18.191,00
5.457,30
31.03.2015
09:30
13
35050100173
İzmir
Gaziemir
Atıfbey
16
252
3
1.849,27 Tam
Tarla
Sabit tesis yapmamak şartıyla Araç stok sahası,
depolama alanı ve lojistik hizmetlerde kullanılmak
amacıyla,
2 (İki) Yıl
14
35050102506
İzmir
Gaziemir
Atıfbey
16
117
3
2.986,00 Tam
Tarla
Sabit tesis yapmamak şartıyla Araç stok sahası,
depolama alanı ve lojistik hizmetlerde kullanılmak
amacıyla,
2 (İki) Yıl
59.630,00
17.889,00
31.03.2015
10:00
15
35050102511
İzmir
Gaziemir
Atıfbey
16
117
5
3.400,00 Tam
Tarla
Sabit tesis yapmamak şartıyla Araç stok sahası,
depolama alanı ve lojistik hizmetlerde kullanılmak
amacıyla,
2 (İki) Yıl
67.205,00
20.161,50
31.03.2015
10:30
16
35050103424
İzmir
Gaziemir
Atıfbey
18N-4B
11418
1
3.400,00 Tam
Arsa
Sabit tesis yapmamak şartıyla Araç stok sahası,
depolama alanı ve lojistik hizmetlerde kullanılmak
amacıyla,
2 (İki) Yıl
48.005,00
14.401,50
31.03.2015
11:00
17
35050100158
İzmir
Gaziemir
Atıfbey
17
224
14
1.885,00 Tam
Tarla
Konteyner ve depolama Alanı
2(İki) Yıl
53.968,00
16.190,40
31.03.2015
11:30
18
35280100931
İzmir
Urla
Bademler
L17b22b
-
912
5.500,00 Tam
Tarla
Tarımsal Amaçlı
3 (Üç) Yıl
5.225,00
1.567,50
31.03.2015
13:30
Tarla
Tarımsal Amaçlı
3 (Üç) Yıl
15.163,05
4.548,92
31.03.2015
14:00
18.350,00
(14.441,00
m²'lik Kısmı)
19
35280103467
İzmir
Urla
Zeytineli
14
-
1496
20
35210103061
İzmir
Menderes
Çatalca
L18d-02-a2
116
5
2.018,00 Tam
Çalılık
Fundalık
Tarımsal Amaçlı
3 (Üç) Yıl
610,00
183,00
31.03.2015
14:30
21
35210103062
İzmir
Menderes
Çatalca
L18d-02-a2
116
7
1.069,00 Tam
Çalılık
Fundalık
Tarımsal Amaçlı
3 (Üç) Yıl
325,00
97,50
31.03.2015
15:00
22
35210103063
İzmir
Menderes
Çatalca
L18d-02-a2
116
8
3.621,00 Tam
Çalılık
Fundalık
Tarımsal Amaçlı
3 (Üç) Yıl
1.090,00
327,00
31.03.2015
15:30
Tam
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti tam veya hisseli olarak Hazineye ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak ve kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- Satış ve kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlar Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Balçova Emlak Müdürlüğünce Hükümet Konağı C Blok Kat:4 Konak İZMİR adresindeki Balçova Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda hizasında gösterilen
tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.
3- Satışa ve kiralamaya sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Balçova Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat
Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
5 Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca
Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 489 41 40
İLAN OLUNUR.
Download

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!