T.C.
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MERSĠN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
VE
BAĞLI KURUMLARIN
2012 YILI
EĞĠTĠM PLANI
1
ÖNSÖZ
Günümüzde, etrafımızdaki her Ģey bir değiĢim içindedir. Bu değiĢimin etkileri çalıĢma
hayatında görülmektedir. Hızlı geliĢmelerin yaĢanması insanları, kurumları ve ülkeleri bu
değiĢime ayak uydurmakta zorlamaktadır.
Öyle ki, “yeni” diye öğrendiğimiz birçok bilgi, bu hızlı geliĢmeyle kısa süre içerisinde
yerini yeni bilgilere bırakmaktadır. Bu durum bilgilenmenin, eğitimin önemini bir kez daha
öncelikli kılmaktadır. Bu hızlı geliĢmelere ayak uydurmanın en etkin ve en temel yolu da
kuĢkusuz “EĞĠTĠM”dir.
Gelecek yüzyıllardaki toplum sağlığı bugünlerde yürütülen sağlık hizmet sunum
kalitesi ve niceliği ile yakından alakalıdır. Sağlık eğitim çalıĢmaları ile bireylerin ve toplumun
sağlık bilinç düzeyini yükselterek; sağlıklarını koruyabilir, geliĢtirebilir, sağlık hizmetlerine
katkı ve katılımda bulunabilirlikleri amaçlanmaktadır.
GeliĢmiĢliğin temel ölçütlerinden biride, sağlıktır. Sağlık hizmetlerinde istenilen
düzeye ulaĢmanın anahtarı; hizmet içi eğitim ve halk eğitim çalıĢmalarını yüz metre koĢusu
kadar hızlı, maraton koĢusu kadar uzun soluklu, ısrarlı ve kararlı yürütmektir.
Güzel bir sözümüz var, ”Hiç birimiz hepimiz kadar başarılı olamayız.” Ülkemiz sağlık
hizmetlerinin etkin ve verimliliği merkezinde birlikte olursak; iyi sonuçlar alacağımıza
inancım sonsuzdur. Bu inançla, 2013 yılı eğitim planlarımız, sağlık hizmetlerimizin itici gücü
olması dileği ile çalıĢanlarımıza baĢarılar dilerim.
Dr. Aytekin KEMĠK
Ġl Sağlık Müdür V.
2
3
MERSĠN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI EĞĠTĠM PLANI
UYGULAMA ĠLKELERĠ
Yıllıkta planı bulunan, ġube Müdürlüğü ve Ġlçe Sağlık Müdürlükleri kendilerine ait
bölümlerden sorumludur. Düzenlenecek olan eğitimler için program yöneticisi
belirlenecek, bu kiĢi yönetim, koordinasyon, iletiĢim ve çalıĢmaların değerlendirme
raporlarını AraĢtırma ve Sağlığın GeliĢtirilmesi ġubesine gönderilmesinden sorumlu
olacaktır.
Eğitim planının etkin bir Ģekilde sonuçlanması için kurum yönetici ve çalıĢanları gerekli
önem ve titizliği göstereceklerdir.
2013 Yılı içerisinde planlanan ve yıllık planda yer alan eğitim çalıĢmaları dıĢında sonradan
görülen lüzum üzerine ve oluĢan koĢullara göre eğitim çalıĢmalarının planlanması, yapılan
çalıĢmanın sonucunu ve çalıĢma raporunu AraĢtırma ve Sağlığın GeliĢtirilmesi ġubesine
göndereceklerdir.
Ġlçe Sağlık Müdürlükleri aylık olarak gönderdikleri Hizmet Ġçi ve Halk Eğitim rapor ve
programlarını Müdürlüğümüz yazı ve talimatları ile yıllık plana uyularak her ayın son
haftası göndereceklerdir.
ġube ve birimlerde plan dâhilinde veya sonradan planlanan eğitim çalıĢmalarının aylık
olarak AraĢtırma ve Sağlığın GeliĢtirilmesi ġubesine her ayın ilk haftası içerisinde mutlaka
göndereceklerdir.
Ġl yıllık Hizmet Ġçi eğitim planında ve faaliyetlerinde valilik onayı alınmadan değiĢiklik
yapılamaz.
ġube, birim, kurum ve kuruluĢlarımız eğitim çalıĢmalarını aylık, üçer aylık
değerlendirmelerini yaparak ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerilerini bildireceklerdir.
Eğitim Hizmetlerinin etkin Ģekilde yürütülmesi, hizmet kalitesi için önemli bir bileĢendir.
Bu sebeple eğitim çalıĢmalarının herhangi bir sekteye uğramaması için azami çaba sarf
edilecektir.
KesinleĢen programlarda Hizmet Ġçi Eğitime katılması kararlaĢtırılmıĢ personel, Hizmet Ġçi
Eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları birim amirleri bunu sağlamakla
yükümlüdür.
Eğitim görevlileri, eğitimde görevli oldukları süre içinde izin kullanamazlar.
Eğitim faaliyetlerine katılanlar, tören ve derslerde, 17849 sayılı kamu kurum ve
kuruluĢlarında çalıĢan personel kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik hükümlerine uymakla
yükümlüdür.
Bu Hizmet Ġçi ve Halk Eğitim planı valilik onayı alındıktan sonra yürürlüğe girer.
4
SAĞLIKLA ĠLGĠLĠ ÖZEL GÜN VE HAFTALAR
ÖZEL GÜN VEYA HAFTANIN ADI
TARĠHĠ
ÖZEL GÜN VEYA HAFTANIN ADI
TARĠHĠ
Verem Haftası
Ocak Ayının Ġlk Haftası
Dünya Tütünsüz Günü
31 Mayıs
Beyaz Baston, Körler Haftası
07-14 Ocak
Dünya Fenilketonüri Günü
1 Haziran
Cüzzam Haftası
25-31 Ocak
Dünya Çevre Günü ve Haftası
5 Haziran
Dünya Kanser Günü
04 ġubat
Ġyot Yetersizliği Hastalıkları Haftası
1-7 Haziran
Dünya Sigarayı Bırakma Günü
09 ġubat
Ġshalli Hastalıkları Önleme
YeĢilay Haftası
1-7 Mart
ve AST haftası
Tıp Bayramı
14 Mart
Dünya Emzirme Haftası
1-7 Ağustos
Dünya Tbc Günü
24 Mart
Halk Sağlığı Haftası
3-9 Eylül
Kanser Haftası
1-7 Nisan
Akıl ve Ruh Sağlığı Günü
10 Ekim
Dünya Sağlık Günü
7 Nisan
Dünya Gıda Günü
16 Ekim
Sağlık Haftası
7-14 Nisan
Hasta Hakları Günü
26 Ekim
Büyümenin Ġzlanmasi Günü
15 Nisan
Kızılay Haftası
29 Ekirn-4 Kasım
Ebeler Haftası
21-28 Nisan
Lösemili Çocuklar Haftası
2-8 Kasım
Engelliler Günü
5 Mayıs
Doku, Organ Nakli ve BağıĢ Haftası
1-10 Kasım
Talasemi Günü
8 Mayıs
Dünya Diyabet Günü
14 Kasım
Kızılay Kan Haftası
6-12 Mayıs
Alt Solunum Yolu Enf. Önleme Haf.
21-28 Kasım
Eczacılık Bayramı
14 Mayıs
Ağız ve DiĢ Sağlığı Haftası
17-22 Kasım
HemĢirelik Haftası
12-18 Mayıs
DiĢ Hekimleri Günün
22 Kasım
Dünya Süt Günü
21 Mayıs
Dünya AIDS Günü
1 Aralık
Temmuz'un Ġlk Haftası
5
MERSĠN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ĠL EĞĠTĠM EKĠBĠ
EKĠP SORUMLUSU
:
Dr. Müzeyyen DAYAN – AraĢtırma ve Sağlığın GeliĢtirilmesi ġube Müdürü
ADI SOYADI:
GÖREVĠ:
GÖREV YERĠ:
Handan GÖKDEMĠR
Tıbbi Teknolog
AraĢtırma ve Sağlığın GeliĢtirilmesi ġube Müdürlüğü
Cevahir KESEN ÜLKÜ
Ebe
AraĢtırma ve Sağlığın GeliĢtirilmesi ġube Müdürlüğü
Zeynep SERĠNOL
HemĢire
AraĢtırma ve Sağlığın GeliĢtirilmesi ġube Müdürlüğü
Ġlknur UÇAR
Ebe
Halk Sağlığı ġube Müdürlüğü
Dr. Necmettin YAZICIOĞLU
Ġl Sağlık Müdür Yardımcısı
6
ĠLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERĠ EĞĠTĠM TEMSĠLCĠLERĠ
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
KURUMU
Akdeniz Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Anamur Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Aydıncık Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Bozyazı Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Çamlıyayla Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Erdemli Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Gülnar Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Mezitli Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Mut Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Silifke Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Tarsus Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
Toroslar Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
YaniĢehir Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
GÖREVĠ
ADI VE SOYADI
Ali SARI
Okan KORKMAZ
Sevilay ÖZBĠR
Fatma TOK
AyĢegül ÇETĠN
Recep DÖLEK
Begüm AKDEMĠRBEY
Adile BOSTAN
Ġbrahim KANDEMĠR
ġengül BĠLĠCĠ
Yüksel SAATÇIOĞLU
Hasan ARUÇ
Ramazan DENĠZ
Burcu ÇĠÇEK
Gülizar VURGUN
Berna TOKA
Kiraz BAġTUĞ
Zübeyde ERĠKÇĠ
Çiğdem GÜNAYDIN
Hatice KARAYEL
Raziye USCA
Seval KAPLAN
Ġlknur SERT GÜLTEKĠN
Ömer TAġPINAR
Fatma AYAN
Tuğbars BOZKURT
AraĢtırmacı
Sağlık Memuru
Ebe
HemĢire
HemĢire
Doktor
HemĢire
HemĢire
Ç.S.T.
HemĢire
HemĢire
V.H.K.Ġ.
V.H.K.Ġ.
Tıbbi Sekreter
HemĢire
HemĢire
Ebe
HemĢire
HemĢire
Ebe
HemĢire
Ebe
HemĢire
Sağlık Memuru
Ebe
Doktor
Dr. Necmettin YAZICIOĞLU
Ġl Sağlık Müdür Yardımcısı
7
8
Download

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Merkez ve İlçe Sağlık Müdürlükleri 2013