ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI SULUDA ARPA MALĐYETĐ
GĐDERLER
Tarla Kirası
TUTARI (TL/Da)
DAĞILIM ( % )
150,00
34,68
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
78,50
18,15
Gübre Bedeli
27,50
Tohum bedeli
20,00
Zir.Müc.Đlaç Bedeli
12,00
Su Bedeli
19,00
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
176,00
Đlk Sürme (Anız Bozma)
35,00
Diskaro
25,00
Tırmık Çekme
15,00
Gübreleme Đşçiliği
15,00
Ekim
12,50
Sürgü
12,50
Çapalama-Boğaz Doldurma
0,00
Zir.Müc.Đşçiliği
11,00
Sulama Đşçiliği
15,00
Hasat-Harman
20,00
Balya Yapma (Makina)
15,00
NAKLĐYE GĐDERLERĐ
28,00
Ambara Taşıma (dane)
13,00
Pazara Taşıma (dane)
0,00
Ambara Taşıma (saman)
15,00
Pazara Taşıma (saman)
0,00
DĐĞER GĐDERLER
0,00
Bekçi
0,00
Đp ve Çuval
0,00
Diğer
0,00
TOPLAM
432,50
Toplam Gid.Nom.Faiz Karşılığı (%5)
21,63
Genel Đdare Giderleri (T.Gid.%3'ü)
12,98
GĐDERLER GENEL TOPLAMI
467,10
Sap ve Saman Miktarı (kg)
365
Saman Fiyatı (TL/kg)
0,45
Sap ve Saman Değeri (TL)
164,25
NET GĐDER
302,85
Alınan Dane Miktarı (kg)
40,69
525
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
57,69
1 Kg Ürünün Ort.Satış Fiyatı (Krş/kg)
71,00
6,47
0,00
100,00
Download

GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 150,00 34