ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI MISIR SĐLAJI MALĐYETĐ
GĐDERLER
TUTARI (TL/Da)
DAĞILIM ( % )
Tarla Kirası
175,00
24,61
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
178,00
25,04
Gübre Bedeli
70,00
Tohum bedeli
55,00
Zir.Müc.Đlaç Bedeli
18,00
Su Bedeli
35,00
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
333,00
Đlk Sürme (Anız Bozma)
35,00
Diskaro
25,00
Tırmık Çekme
15,00
Gübreleme Đşçiliği
15,00
Ekim
15,00
Sürgü
13,50
Ara Sürme-Karık Açma
27,00
Zir.Müc.Đşçiliği
22,50
Sulama Đşçiliği
45,00
Hasat
60,00
Silaj Yerine Taşıma
27,50
Silaj Yapma
32,50
DĐĞER GĐDERLER
25,00
Katkı, Altlık ve Örtü
25,00
Bekçi
TOPLAM
46,84
3,52
0,00
711,00
Toplam Gid.Nom.Faiz Karşılığı (%5)
35,55
Genel Đdare Giderleri (T.Gid.%3'ü)
21,33
GĐDERLER GENEL TOPLAMI
767,88
Alınan Ürün Miktarı (kg)
6.000
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
12,80
1 Kg Ürünün Ort.Satış Fiyatı (Krş/kg)
21,00
100,00
Download

GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 175,00 24