T.C.
MU~
vALiLiGi it Milll Egitim MiidiirlUgii SaYI :32026198/604/2350048
03/03/2015
Konu: l:lijyen Egitim Projesi
............................................ KAYMAKAMLIGINA
il~e Milli Egitim Miidiirliigu
....................................................MUDURLUGUNE
ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Miidiirliigu'niin 02/03/2015 tarih ve
2268324 saylh yazlsl.
Bakanhglmlz ve Ezcaclba~l Holding arasmda yi.iri.iti.i1en Hijyen Egitim Projesi
kapsammda her yIl 5 yabh bolge ortaokulu olmak iizere, 5 yIlda toplam 25 okul He pansiyon
boliimlerinin lslak zeminlerinin onanml ve yenilenmesi saglanacagl ilgi yazlda
belirtilmektedir.
Bu sebeple lslak zeminlerinin yenilenmesine ihtiyaci bulunan ve ogrenci saylSl 100'iin
iizerinde olan ilimizdeki yatlh bolge ortaokullarmm belirlenerek onanml ve yenilenmesi
gerekli olan tiim Islak zeminlerin fotograflarmm (CD) ile en ge~ 18/03/2015 tarihi mesai
bitimine kadar Miidiirliigiimiiz Temel Egitim Boli.imiine gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN Vali a. Milli Egitim Miidi.irii Eki: l-Yazl (1 Sayfa) Daglbm: il~e Kaymakamhklanna Tiim Yabh Bolge Ortaokulu Miid. Bu evrak guvenli elektronik irnza ile irnzalanmt~. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
21 d6-8ac6-3c08-939a-6944 kodu ile teyit edilebilir.
T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii Say. : 23508695/604604>/2268324
Konu: Hijyen Egitim Projesi.
02/03/2015
.....V ALiLiGiNE (il Milli Egitim Miidiirliigu) Bakanhglffilz ve EcZaClba$l Holding arasmda yiiriitiilen Hijyen Egitim Projesi
kapsammda her yll 5 yatlh bolge ortaokulu olmak iizere, 5 (Be$) yllda top lam 25 okul ile
pansiyon bOliimlerinin lslak zeminlerinin onanml ve yenilenmesi saglanacaktlr.
Soz konusu yenileme ~ah$malannda; onanml yapllacak okullann mimari proje destegi
ile lslak zemin malzemeleri (duvar ve zemin i~in karo seramik, duvar ve zemin i~in yapl$ttncl
ve derz dolgu, lavabo ve banyo bataryasl, el dU$u, ara musluk ve taharet musluklan,
klozet-rezervuar ve klozet kapagl, rezervuar i~ taklm, pisuar ve pisuar ytkama sistemi, hela
1:a$1, hela ta$l i~in gomme rezervuar seti, gomme rezervuar kumanda paneli, ayna, lavabo
sifonu, ~op kovasl, dU$ teknesi ve dU$ kabinleri ile SIVl sabunluk, tuvalet kaglthgl ve kaglt
havluluk) EcZaClba$l Holding tarafmdan saglanacak, lslak zemin aityapisl ve i$~ilik, kii~iik
onanm fonundan veya yattnm programl kapsamma almarak valiliklerce yapdacaktrr.
2015 Ylbnda proje kapsammda lslak zeminlerinin onanffil ve yenilenmesi yapdacak
yatIll bolge ortaokullann belirlenmesine ihtiya~ duyulmaktadlr..
Bu sebeple; lslak zeminlerinin yenilenmesine ihtiyacl bulunan ve ogrenci saYlsl 100'iin
iizerinde olan ilinizdeki yatllt bolge ortaokullannm belirlenerek onanml ve yenilenmesi
gerekli olan tUm lslak zeminlerin fotograflanmn (CD) ile en ge~ 20 Mart 2015 tarihi mesai
bitimine kadar oncelikli olarak "[email protected]" e-posta adresine yazdI olarak da
BakanhglmlZ Temel Egitim Genel Miidiirliigiine gonderilmesinin saglanmasl gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Yasin VURAL Bakan a. Daire Ba$kam DAGITIM:
Geregi:
69 il Valiligine
Atatiirk Blv. 06648 Klzday/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh bilgi i9in: Ali AKBULUT Sef
Tel: (0312)413 1589
Faks: (0 312)417 71 05
Bu evrak gilvenli elektronik imza He imzalanrru,br. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 040f-58ab-37e3-bf8e-5a2b kodu He teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.