ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI ORTALAMA DANE ZEYTĐN VE ZEYTĐNYAĞI MALĐYETĐ (TL. / Da.)
Bahçenin Ağaçlı Değeri
(TL.)
12.000
Bahçenin Çıplak Arazi Değeri
(TL.)
5.600
Kalan Ekonomik Ömrü
(Yıl)
50
(adet)
20
Anket yap. Bahçedeki ağaç sayısı
Gübre Bedeli
22,42
Zirai Mücadele Đlaç Bedeli
43,26
Su Bedeli
29,33
GĐRDĐ GĐDERLERĐ TOPLAMI
95,01
Toprak Đşleme
20,53
Budama Đşçiliği
71,78
Gübreleme Đşçiliği
18,57
Zirai Mücadele Đşçiliği
29,33
Sulama Đşçiliği
18,76
Çapalama Đşçiliği
17,66
Hasat
142,20
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ TOPLAMI
318,83
NAKLĐYE GĐDERLERĐ TOPLAMI
0,00
DĐĞER GĐDERLER TOPLAMI
0,00
MASRAFLAR TOPLAMI
413,84
Yapılan Masrafların Nominal Faiz Karşılığı (%10)
41,38
Genel Đdare Giderleri (Topl. Masrafın %3'ü)
12,41
Çıplak Arazi Kıymetinin %5'ten Nominal Faizi
280,00
Tesis Masrafları Amortisman Payı
128,00
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
875,63
Tali Gelir
20,00
Geçen Yıl Elde Edilen Ürün
(Kg)
Bu Yıl Elde Edilen Ürün
Alınan Ürün Miktarı
Dane Zeytin Maliyeti
340
(Kg) (Bu Yıl)
660
(Kg) (Đki Yılın Ortalaması)
500
(Kr./Kg.)
171,13
Đşletmeye Götürülen Zeytin Miktarı
(Kg.)
660
Đşletmeye Götürülen Zeytinin Bedeli
(TL.)
1.129,43
Đşletmeye Götürülen Zeytinin Taşıma Masrafı
Yağa Đşleme Masrafı
(TL.)
(TL.)
YAĞA ĐŞLEME MASRAFLARI TOPLAMI
Elde Edilen Yağ Miktarı
0,00
112,94
(TL.)
1.242,38
(Kg.)
140,43
Zeytinyağı Maliyeti
(Kr./ Kg.)
884,72
Dane zeytin ort. satış fiyatı
(Kr./ Kg.)
200,00
Zeytinyağı ort. satış fiyatı
(Kr./ Kg.)
900,00
Download

Bahçenin Ağaçlı Değeri (TL.) 12.000 Bahçenin Çıplak Arazi Değeri