UİP-3897,1 PLAN İŞLEM NUMARALI G-1 BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI
UİP-3897,1 Plan İşlem Numaralı G-1 Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2014 gün ve 2014/1540 sayılı
kararıyla tadilen kabul edilerek, 15.11.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca
onanmıştır. Bahse konu İmar Planı Değişikliği 02.03.2015-31.03.2015 tarihleri arasında
Belediye Hizmet Binasının 4. katında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
Download

uip-3897,1 plan işlem numaralı g-1 bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama